Use “pend” in a sentence | “pend” sentence examples

بازی یادگیری زبان انگلیسی

یادگیری لغت pend در جمله و متن؛ یک روش موثر برای حفظ لغت pend

اساتید زبان همیشه شاهد اعتراضات زبان‌آموزان هستند که در حفظ لغات ناکام‌اند و معمولاً جملات زیر را از زبان‌آموزان می‌شنوند:

– نمی‌توانم معنی لغت سخت pend را یاد بگیرم؛

– معنی لغت pend را به زودی فراموش می‌کنم؛

– نمی‌توانم تعداد زیادی لغت در بازهٔ زمانی کوتاه حفظ کنم؛

– نمی‌توانم معنی لغت pend را متناسب با متن تشخیص دهم؛

–  معنی انگلیسی لغت pend  را حتی می دانم ولی نمی توانم بازهم از آن در مکالمه استفاده کنم؛

– معنی و مفهوم کلمه pend را که در جملات ذیل بکار رفته است متوجه نمی شوم:

1. Sales of the drug have been stopped, pending further research.

2. None of the four people killed was identified pending notification of relatives.

3. Pending his return let us get everything ready.

4. In 1989, the court had 600 pending cases.

5. There were whispers that a deal was pending.

6. He was released on bail pending committal proceedings.

7. Nine cases are still pending.

8. The department has placed its plans on hold pending the results of the elections.

9. She had a libel action against the magazine pending.

10. Work on the scheme has been halted, pending the results of a judicial enquiry.

11. The pending releases of the prisoners are meant to create a climate for negotiation.

12. The players have been suspended pending appeal.

13. The director has been suspended on full pay, pending an internal enquiry.

14. Flights were suspended pending investigation of the crash.

15. She was held in custody pending trial.

15. EnglishVocabulary.ir is a online sentence dictionary, on which you can find excellent sentences for a large number of words.

16. He was released on bail pending further inquiries.

17. He had been suspended from practice, pending legal investigations.

18. Development of the site has been delayed pending completion of the sewerage scheme.

19. Albeni Falls and Boudary dams on the Pend Oreille.

20. Ok, now , we can do pend this argument at this moment.

21. He pointed out that it should wholeheartedly de pend on the working class and unite the national bourgeoisie to develop the productivity.

22. Malignant tumors growth, invasion and metastasis de pend on the process of angiogenesis.

23. Pend more time with each other.

24. Names of the dead and injured are being withheld pending notification of relatives.

25. A judge has suspended a ban on the magazine pending a full inquiry.

26. As this is ASYNC IO, i will have to PEND the original IO till callback of my write request is called.

27. A river rising in southwest Montana near Butte and flowing about 579 km (360 mi) generally north then northwest to Pend Oreille Lake in the Idaho Panhandle.

از آنجایی که زبان انگلیسی، فرّار است و بدون مرور، در مدت زمان کوتاهی به فراموشی سپرده می‌شود، می‌توان تا حدی به زبان‌آموزان حق داد؛ اما چاره چیست؟ آیا روشی هست که بتوان در هر روز تعداد زیادی لغت حفظ کرد؟ و معنی فارسی لغت pend را به حافظهٔ بلندمدت منتقل کرد؟ آیا می توان بزودی شاهد این باشیم که معنی جملات را بدرستی متوجه شد و از آن ها استفاده کرد؟

 

روش برتر یادگیری مؤثر لغت انگلیسی pend

یادگیری حجم زیادی از لغات، بدون آنکه بتوانید از آن‌ها به درستی استفاده کنید، تاثیر چندانی در مکالمهٔ شما ندارد. لذا باید با شناخت روش‌های یادگیری مؤثر لغات انگلیسی ، لغات را به حافظهٔ بلند مدت بسپارید و یاد بگیرید از لغت‌ها، در جایگاه درستی در جملات، استفاده کنید.

یادگیری لغات در جمله و متن، کدینگ لغت “pend”، استفاده ازجعبه لایتنربرای حفظ لغت “pend”، نرم‌افزارهای تحت اندروید و سیستم ios و متون زبان اصلی از روش‌های برتر یادگیری مؤثر لغات انگلیسی است. چند  جمله و مثال برای pend را در بالا برای شما آورده ایم.

 

چگونه لغت انگلیسی “pend” را یاد بگیریم و فراموش نکنیم؟

مکالمهٔ هر زبان، متشکل از کلماتی است که طبق قواعد خاص و با ترتیب مشخص چیده شده و با آهنگ و لحن مناسب، بیان می‌شود. بنابراین یک بخش مهم از مکالمهٔ هر زبان، لغات هستند.

اهمیت حفظ لغت pend در زبان انگلیسی، بر هیچ زبان‌آموزی پوشیده نیست؛ از این رو، آن‌ها سعی در حفظ لغات هرچه بیشتر دارند. اما آیا تعداد لغاتی که حفظ می‌کنند مهم است؟ آیا صرفاً یادگیری لغات، کفایت می‌کند؟ آیا با روش‌های سنتی، به نتیجهٔ مطلوب می‌رسند؟ آیا می‌توانند آن حجم از لغات را در طولانی مدت، در ذهن داشته‌باشند؟ آیا فقط حفظ لغت pend می‌تواند مفید و کاربردی باشد؟

برای آنکه بتوانید لغت pend را به شیوه‌ای مؤثر و ماندگار حفظ کنید و از لغت pend به درستی در مکالمه‌ها و متون، استفاده کنید، باید با شیوه‌های مؤثر یادگیری زبان آشنا شوید. شیوه‌هایی که نه تنها سبب ثبت لغت انگلیسی pend در حافظهٔ بلندمدت می‌شود، بلکه توانایی استفاده از لغت pend در متن و مکالمهٔ مقتضی را در شما ایجاد کند.

شیوه‌های یادگیری مؤثّر زبان انگلیسی را یاد بگیرید و اجرا کنید تا بتوانید بدون کلاس درس و معلم، زبان انگلیسی را هرچه بهتر فرا بگیرید. یکی از بهترین این شیوه ها در ذیل برای شما توضیح داده شده است.

 

برای یادگیری مؤثر لغت انگلیسی pend، لغت pend را در متن یاد بگیرید

حفظ لغت pend به تنهایی، هیچ تأثیر مثبتی در مهارت مکالمه ندارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت pend را در جملات مختلف یاد بگیرد. از این طریق، معانی مختلف لغت pend با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. در ذیل چند جمله دیگر با کلمه انگلیسی pend آورده شده است:

1. Sales of the drug have been stopped, pending further research.

2. None of the four people killed was identified pending notification of relatives.

3. Pending his return let us get everything ready.

4. In 1989, the court had 600 pending cases.

5. There were whispers that a deal was pending.

6. He was released on bail pending committal proceedings.

7. Nine cases are still pending.

8. The department has placed its plans on hold pending the results of the elections.

9. She had a libel action against the magazine pending.

10. Work on the scheme has been halted, pending the results of a judicial enquiry.

11. The pending releases of the prisoners are meant to create a climate for negotiation.

12. The players have been suspended pending appeal.

13. The director has been suspended on full pay, pending an internal enquiry.

14. Flights were suspended pending investigation of the crash.

15. She was held in custody pending trial.

15. EnglishVocabulary.ir is a online sentence dictionary, on which you can find excellent sentences for a large number of words.

16. He was released on bail pending further inquiries.

17. He had been suspended from practice, pending legal investigations.

18. Development of the site has been delayed pending completion of the sewerage scheme.

19. Albeni Falls and Boudary dams on the Pend Oreille.

20. Ok, now , we can do pend this argument at this moment.

21. He pointed out that it should wholeheartedly de pend on the working class and unite the national bourgeoisie to develop the productivity.

22. Malignant tumors growth, invasion and metastasis de pend on the process of angiogenesis.

23. Pend more time with each other.

24. Names of the dead and injured are being withheld pending notification of relatives.

25. A judge has suspended a ban on the magazine pending a full inquiry.

26. As this is ASYNC IO, i will have to PEND the original IO till callback of my write request is called.

27. A river rising in southwest Montana near Butte and flowing about 579 km (360 mi) generally north then northwest to Pend Oreille Lake in the Idaho Panhandle.

How to use “pend” in a sentence?

Example sentences with the word “pend”. “pend” example sentences.

“pend?” What does this mean? One word for example: “pend” by itself doesn’t communicate much. It could mean any of these things.

These are just examples. The single word “pend”, by itself, isn’t enough to make communication clear. You need to learn sentences, MANY sentences!

Also a common weakness in writing and using the word  “pend” is the lack of varied sentences. Becoming aware of three general types of sentences can help you vary the sentences with the word “pend” in your writing.

So here are some sentences with “pend”. You can see simple sentences  with “pend” , compound sentences with the word “pend” and complex sentences with pend below.

Learning More About The English Word “pend” Faster Through Complete Sentences

Sentences are everywhere. That’s right. I don’t know if you’ve noticed lately, but they’re all around you! They’re in books and on the radio. You’re reading one right now.

This is a sentence. Here’s another one! Without sentences, language doesn’t really work.

When you first started learning English, you may have memorized lists of words. For example you can see English meaning  of  “pend” , or Persian meaning of “pend”. But now that you have a better understanding of the language, there’s a better way for you to learn sentences with pend.

True, there are still words that you don’t know. But if you learn whole sentences, instead of words by themselves, you can learn a lot faster!

I’m going to show you another English Sentences Focusing on the word “pend” and pend Word Families:

Recent Examples the Word “pend” on the Web

1. Sales of the drug have been stopped, pending further research.

2. None of the four people killed was identified pending notification of relatives.

3. Pending his return let us get everything ready.

4. In 1989, the court had 600 pending cases.

5. There were whispers that a deal was pending.

6. He was released on bail pending committal proceedings.

7. Nine cases are still pending.

8. The department has placed its plans on hold pending the results of the elections.

9. She had a libel action against the magazine pending.

10. Work on the scheme has been halted, pending the results of a judicial enquiry.

11. The pending releases of the prisoners are meant to create a climate for negotiation.

12. The players have been suspended pending appeal.

13. The director has been suspended on full pay, pending an internal enquiry.

14. Flights were suspended pending investigation of the crash.

15. She was held in custody pending trial.

15. EnglishVocabulary.ir is a online sentence dictionary, on which you can find excellent sentences for a large number of words.

16. He was released on bail pending further inquiries.

17. He had been suspended from practice, pending legal investigations.

18. Development of the site has been delayed pending completion of the sewerage scheme.

19. Albeni Falls and Boudary dams on the Pend Oreille.

20. Ok, now , we can do pend this argument at this moment.

21. He pointed out that it should wholeheartedly de pend on the working class and unite the national bourgeoisie to develop the productivity.

22. Malignant tumors growth, invasion and metastasis de pend on the process of angiogenesis.

23. Pend more time with each other.

24. Names of the dead and injured are being withheld pending notification of relatives.

25. A judge has suspended a ban on the magazine pending a full inquiry.

26. As this is ASYNC IO, i will have to PEND the original IO till callback of my write request is called.

27. A river rising in southwest Montana near Butte and flowing about 579 km (360 mi) generally north then northwest to Pend Oreille Lake in the Idaho Panhandle.

پکیج آموزش زبان انگلیسی به کودکان - پکیج کودک دوزبانه