EnglishVocabulary.ir


جمله انگلیسی با "will" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات will را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه will و همچنین مطالعه مثال برای will، اقدام به جمله سازی با کلمه will نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از will در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه will به کمک همین جملات با will و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت will می باشد.


در قسمت ذیل 538 جمله با will برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با will را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با will به انگلیسی

جمله با will call جمله با willa جمله با willard جمله با willbe جمله با wille جمله با willed جمله با willem جمله با willeth جمله با willful جمله با willfully

(1) I will go.

(2) I will try.

(3) And we will

(4) I will eat.

(5) I will say.

(6) Okay I will.

(7) I will walk.

(8) I will obey.

(9) I will stay.

(10) I will help.


جمله با "will"

(11) And we will.

(12) I will wait.

(13) I will work.

(14) Tom will go.

(15) I will come.

(16) Who will win?

(17) I will fight.

(18) He will wait.

(19) That will do.

(20) You will die.


مثال برای "will"

(21) I will learn.

(22) It will work.

(23) It will heal.

(24) It will burn.

(25) Who will pay?

(26) He will come.

(27) I will shoot.

(28) i will do it.

(29) He will walk.

(30) Fire at will.


جمله انگلیسی با کلمه "will"

(31) Tom will cry.

(32) Tom will die.

(33) Tom will pay.

(34) Tom will try.

(35) Tom will win.

(36) This will do.

(37) You will eat.

(38) You will see.

(39) I will behave.

(40) You will fail.


جمله انگلیسی با "will"

(41) We will fight.

(42) I will return.

(43) I think I will

(44) You bet I will

(45) Yes, she will.

(46) You will melt.

(47) I will endure.

(48) Many will die.

(49) Tom will cook.

(50) Tom will fail.


جمله انگلیسی در مورد "will"

(51) Tom will obey.

(52) Tom will pass.

(53) Tom will walk.

(54) Tom will work.

(55) Tom will call.

(56) Tom will come.

(57) Tom will help.

(58) Tom will know.

(59) Tom will live.

(60) Tom will lose.


جمله انگلیسی درباره "will"

(61) Tom will quit.

(62) Tom will stay.

(63) Tom will talk.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(64) Tom will wait.

(65) They will die.

(66) I will listen.

(67) I will remain.

(68) You will help.

(69) You will lose.

(70) You will obey.


جمله با کلمه "will"

(71) You will stop.

(72) You will wait.

(73) Tom will last.

(74) Tom will sing.

(75) She will work.

(76) He will do it.

(77) We will do it.

(78) I will fix it.

(79) I will try it.

(80) It will break.


جمله برای "will"

(81) I will sue you.

(82) I will prosper.

(83) I will take it.

(84) Who will do it?

(85) He will not go.

(86) Time will tell.

(87) I will testify.

(88) They will come.

(89) That will help.

(90) What will grow?


جمله سازی با "will"

(91) I will survive.

(92) This will help.

(93) I think I will.

(94) You bet I will.

(95) We will triumph

(96) I will tell you

(97) And so will you

(98) What will come?

(99) You will study.

(100) I will join it!


جمله سازی با کلمه "will"

(101) This will pass.

(102) Tom will check.

(103) Tom will drive.

(104) Tom will fight.

(105) Tom will start.

(106) Tom will be OK.

(107) Tom will do it.

(108) Tom will speak.

(109) They will help.

(110) It will happen.


چند جمله با "will"

(111) That will pass.

(112) This will work.

(113) You will learn.

(114) Tom will dance.

(115) Tom will hurry.

(116) Tom will share.

(117) Tom will shoot.

(118) It will be hot.

(119) I will like it.

(120) I will ask Tom.


کاربرد "will"

(121) I will hide it.

(122) She will do it.

(123) He will fix it.

(124) He will try it.

(125) They will vote.

(126) I will stop it.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(127) You will laugh.

(128) I will stop you.

(129) He will also go.

(130) I will miss you.


متن انگلیسی در مورد "will"

(131) I will help you.

(132) I will warn him.

(133) You will listen.

(134) I will watch it.

(135) We will survive.

(136) I will continue.

(137) E-mails will do.

(138) I will go at 10.

(139) She will try it.

(140) Faouzi will cry.


مثال با "will"

(141) I will kill you.

(142) Anybody will do.

(143) He will survive.

(144) i will find you!

(145) We will triumph.

(146) I will tell you.

(147) And so will you.

(148) Yes that will do

(149) No you will join

(150) Murder will out.


جمله سازی با کلمه "will"

(151) No, he will not.

(152) Blood will tell.

(153) I know you will.

(154) It will be fine.

(155) I will be loved.

(156) I will join you.

(157) Tom will attend.

(158) Tom will decide.

(159) Tom will starve.

(160) Tom will accept.


تاپیک سنتز برای "will"

(161) Tom will change.

(162) Tom will fit in.

(163) Tom will fix it.

(164) Tom will get it.

(165) Tom will go far.

(166) Tom will listen.

(167) Tom will manage.

(168) Tom will remain.

(169) Tom will see us.

(170) Tom will suffer.


جملات "will"

(171) Tom will use it.

(172) Tom will follow.

(173) Tom will scream.

(174) I will stop Tom.

(175) It will be easy.

(176) He will like it.

(177) We will like it.

(178) We will make it.

(179) He will ask Tom.

(180) He will hide it.


جمله "will"

(181) He will take it.

(182) Mary will do it.

(183) She will fix it.

(184) Tom will try it.

(185) I will find her.

(186) How will it end?

(187) Relax, will you?

(188) When will we go?

(189) I will not come.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(190) We will succeed.


کاربرد کلمه "will" در انگلیسی

(191) I will hug them.

(192) No one will talk.

(193) What will you do?

(194) You will obey us.

(195) Who will help me?

(196) You will survive.

(197) That will not do.

(198) We will fix this.

(199) It will grow old.

(200) Faouzi will cook.


استفاده از "will" در جمله

(201) I will translate.

(202) No one will know.

(203) I will shoot him.

(204) Nobody will know.

(205) Faouzi will work.

(206) He will be ready.

(207) When will you go?

(208) Faouzi will fail.

(209) Faouzi will live.

(210) What will we eat?

(211) No one will care.

(212) Faouzi will obey.

(213) I will teach you.

(214) We will not fail.

(215) Any book will do.

(216) People will talk.

(217) Faouzi will quit.

(218) I will try again.

(219) Yes that will do.

(220) No you will join.


Short & Simple Example Sentence For "will" | "will" Sentence

(221) She will will she

(222) We will dine then

(223) Where will you go

(224) Anything will do.

(225) Any seat will do.

(226) I will see to it.

(227) I will buy a car.

(228) God's will first.

(229) We will bury you.

(230) All will be fine.

(231) Tom will survive.

(232) You will miss me.

(233) It will be scary.

(234) I will shoot her.

(235) Tom will help me.

(236) Tom will be fine.

(237) You will help me!

(238) She will survive.

(239) All will be well.

(240) Tom will explain.


How do you write a good sentence with "will"?

(241) Tom will respond.

(242) Tom will succeed.

(243) Tom will be back.

(244) Tom will be here.

(245) Tom will be next.

(246) Tom will be over.

(247) Tom will be safe.

(248) Tom will come by.

(249) Tom will do fine.

(250) Tom will do that.

(251) Tom will do well.

(252) Tom will fill in.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(253) Tom will find me.

(254) Tom will find us.

(255) Tom will get one.

(256) Tom will hear me.

(257) Tom will help us.

(258) Tom will improve.

(259) Tom will kill me.

(260) Tom will love it.


English Sentences with Audio Using the Word "will".

(261) Tom will make it.

(262) Tom will perk up.

(263) Tom will recover.

(264) Tom will save us.

(265) Tom will say yes.

(266) Tom will see you.

(267) Tom will show up.

(268) Tom will sign it.

(269) Tom will stop us.

(270) Tom will sue you.

(271) Tom will take it.

(272) Tom will tell us.

(273) They will return.

(274) What will happen?

(275) You will conform.

(276) You will prevail.

(277) You will all die.

(278) Tom will be busy.

(279) Tom will like me.

(280) It will be funny.


How to Use "will" with Example Sentences.

(281) Tom will like it.

(282) She will like it.

(283) She will make it.

(284) Ken will ask Tom.

(285) She will ask Tom.

(286) Tom will hide it.

(287) She will hide it.

(288) She will take it.

(289) Mary will fix it.

(290) They will fix it.

(291) Mary will try it.

(292) They will try it.

(293) He will catch us.

(294) He will find her.

(295) We will find her.

(296) That will be all.

(297) This will be fun.

(298) When will it end?

(299) Where will we go?

(300) Tom will give up.

(301) I will marry you.

(302) I will fight you.

(303) He will be right.

(304) You will ruin me.

(305) Nobody will care.

(306) How will it work?

(307) Where will it be?

(308) I will choose one.

(309) He will come soon.

(310) Faouzi will start.

(311) Everyone will die.

(312) This will be easy.

(313) I will go on foot.

(314) I will do my best.

(315) They will survive.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(316) Love will survive.

(317) Boys will be boys.

(318) I will stay there.

(319) Faouzi will fight.

(320) Where will you be?

(321) He will excuse me.

(322) Where will you go?

(323) Any paper will do.

(324) Love will prevail.

(325) He will be missed.

(326) When will he come?

(327) He will come back.

(328) I will do tomorrow

(329) Faouzi will drive.

(330) Where will we eat?

(331) Faouzi will check.

(332) She will will she.

(333) We will dine then.

(334) Where will you go.

(335) But it will not be

(336) Certainly she will

(337) Elena will be late

(338) This will never do

(339) This book will do.

(340) I will endorse it.

(341) Like will to like.

(342) I will never tell!

(343) It will be cloudy.

(344) What will they do?

(345) It will grow back.

(346) She will be ready.

(347) Tom will be there.

(348) Who will win Ohio?

(349) Tom will be happy.

(350) Tom will go alone.

(351) Tom will be along.

(352) Tom will be angry.

(353) Tom will be great.

(354) Tom will be ready.

(355) Tom will catch us.

(356) Tom will complain.

(357) Tom will continue.

(358) Tom will fight it.

(359) Tom will find out.

(360) Tom will find you.

(361) Tom will go first.

(362) Tom will hear you.

(363) Tom will help you.

(364) Tom will kill you.

(365) Tom will make due.

(366) Tom will remember.

(367) Tom will stop you.

(368) Tom will tell you.

(369) I will inform Tom.

(370) Any place will do.

(371) The dog will bark.

(372) Tom will die soon.

(373) Tom will be found.

(374) Tom will be fired.

(375) What will you eat?

(376) Tom will obey you.

(377) Tom will miss you.

(378) Tom will get help.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(379) Love will triumph.

(380) We will visit you.

(381) He will bring Tom.

(382) We will bring Tom.

(383) We will carry you.

(384) He will catch you.

(385) We will catch you.

(386) Mary will like it.

(387) They will like it.

(388) Mary will make it.

(389) They will make it.

(390) He will change it.

(391) We will change it.

(392) He will find them.

(393) We will find them.

(394) He will get these.

(395) We will get these.

(396) He will trust you.

(397) We will trust you.

(398) Mary will ask Tom.

(399) They will ask Tom.

(400) Mary will hide it.

(401) They will hide it.

(402) Mary will take it.

(403) They will take it.

(404) He will not do it.

(405) We will not do it.

(406) He will assist us.

(407) You will catch us.

(408) She will catch us.

(409) I will follow you.

(410) You will find her.

(411) Tom will find her.

(412) She will find her.

(413) I will notify Tom.

(414) I will follow Tom.

(415) What will you say?

(416) Shut up, will you?

(417) When will it stop?

(418) When will that be?

(419) When will we meet?

(420) It was God's will.

(421) He will never die.

(422) We will finish it.

(423) Kids will be kids.

(424) I will rent a car.

(425) I will understand.

(426) What will be done?

(427) Tom will not sing.

(428) Where will it end?

(429) They will kill me.

(430) I will follow him.

(431) I will follow her.

(432) Faouzi will scream.

(433) Faouzi will attend.

(434) Faouzi will say no.

(435) I will protect you.

(436) I will lose weight.

(437) Faouzi will decide.

(438) When will we leave?

(439) No one will see us.

(440) Get real, will you?

(441) Faouzi will go far.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(442) Faouzi will remain.

(443) Faouzi will fix it.

(444) No one will suffer.

(445) Someone will do it.

(446) When will it begin?

(447) Everybody will die.

(448) How big will it be?

(449) Where will we meet?

(450) Faouzi will change.

(451) I will go on ahead.

(452) What will you make?

(453) Faouzi will suffer.

(454) Nobody will notice.

(455) What will you have?

(456) They will not pass!

(457) I doubt if it will.

(458) But it will not be.

(459) Certainly she will.

(460) Elena will be late.

(461) This will never do.

(462) I will be your wife

(463) It will sound false

(464) Maybe I will say it

(465) One that will write

(466) I will speak to him

(467) Oh that will be fun

(468) Quiet down will you

(469) I will be back soon

(470) And will I tell Ray

(471) This will cost €30.

(472) I will visit Kyoto.

(473) I will make him go.

(474) She will come soon.

(475) Maybe it will snow.

(476) I will read a book.

(477) I will wash my car.

(478) When will you come?

(479) He will go as well.

(480) I will support him.

(481) That will be funny.

(482) We will meet again.

(483) You will be killed!

(484) Okay, that will do.

(485) Tom will cooperate.

(486) She will be missed.

(487) Tom will apologize.

(488) Tom will be around.

(489) Tom will be coming.

(490) Tom will be killed.

(491) Tom will call back.

(492) Tom will come back.

(493) Tom will find Mary.

(494) Tom will find them.

(495) Tom will hate that.

(496) Tom will help Mary.

(497) Tom will kill Mary.

(498) Tom will love that.

(499) Tom will need help.

(500) Tom will use force.

(501) What is the modern definition of "will"?

(502) How to Use "will" with Example Sentences.

(503) If you had to explain to someone who was learning English what "will" is, what would you say?

(504) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "will" can get slippery.

(505) The Best Definition of "will" I’ve Heard So Far.

(506) "will" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(507) What is the best definition of "will"?

(508) What is the definition of an "will"?

(509) What Is "will"? Detailed Definition and Meaning.

(510) Use "will" in a sentence.

(511) The Word "will" in Example Sentences.

(512) English Sentences with Audio Using the Word "will".

(513) What is definition of "will" by Merriam-Webster.

(514) "will" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(515) How do you write a good sentence with "will"?

(516) "will" sentence examples.

(517) "will": In a Sentence.

(518) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "will".

(519) How do you explain "will"?

(520) What can I say instead of "will"?

(521) What is a synonym for "will"?

(522) What is a antonym for "will"?

(523) What do you mean by "will"?

(524) What is another word for "will"?

(525) What is the best definition of "will"?

(526) What is "will" definition and meaning?

(527) How to use "will" in a sentence.

(528) The Word "will" in Example Sentences.

(529) "will" meaning in english, "will" definitions.

(530) Primary meanings of "will".

(531) Full definitions of "will".

(532) Full meaning of "will".

(533) The Word "will" in Example Sentences.

(534) Best definition of "will".

(535) Define "will" in one sentence, define "will" in one word.

(536) What is the meaning of "will" in a sentence.

(537) The Word "will" in Example Sentences.

(538) What is the origin and root of "will".


ترجمه مهمترین کلمات فارسی به انگلیسی

سلام به انگلیسی من به انگلیسی سیب به انگلیسی دختر به انگلیسی مادر به انگلیسی عشق به انگلیسی زبان به انگلیسی خاله به انگلیسی توت فرنگی به انگلیسی درخت به انگلیسی ساعت به انگلیسی گربه به انگلیسی سگ به انگلیسی رفیق به انگلیسی قلب به انگلیسی دریا به انگلیسی پروانه به انگلیسی صندلی به انگلیسی حمام به انگلیسی گاو به انگلیسی خوبی به انگلیسی ایران به انگلیسی پدر به انگلیسی زیبا به انگلیسی خانم به انگلیسی خدا به انگلیسی دایی به انگلیسی

نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با will


به‌جای حفظ کردن لغت will ، جملات کوتاه با will را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی‌توانید از حفظ کردن دل بکنید، به‌جای حفظ کردن لغت انگلیسی will، جملات کوتاه مختلف با لغت will را حفظ کنید. مثلاً به‌جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می‌روم” را حفظ کنید. وقتی شما به‌ جای حفظ کردن لغت انگلیسی will، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه will را حفظ می‌کنید، حداقل مطمئن هستید که می‌توانید به‌ درستی از will در جمله استفاده کنید. در ضمن، به‌ طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه will

ساختن جمله با will به شما کمک می‌کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی will است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت will را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت will ده جمله بسازید و در هرکدام از جملات معنای متفاوتی از واژه‌ ی will که می‌خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می‌کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می‌شود.


ترجمه فارسی به انگلیسی لغات دوستی و عشق
ترجمه فارسی به انگلیسی لغات نسبت های فامیلی و خانواده
ترجمه فارسی به انگلیسی لغات مناسبت ها و روزهای خاص
ترجمه فارسی به انگلیسی لغات ورزش فوتبال

ساختار جملات انگلیسی با will

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با will

یک جمله ساده با will از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با will

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با will، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با will به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با will بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با will

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با will همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با will فرق دارد. در جملات پیچیده با will، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با will بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با will

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با will همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت will. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با will بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


چک کردن معنی، مفهوم، مترادف، متضاد، جمله و مثال با کلمه “will” در لغت نامه های معتبرسوالات متداول جمله با will

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با will و کاربرد کلمه will در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات will را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه will و همچنین مطالعه مثال برای will، اقدام به جمله سازی با کلمه will نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از will در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه will به کمک همین جملات با will و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت will می باشد.


وقتی شما به‌ جای حفظ کردن لغت انگلیسی will، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه will را حفظ می‌کنید، حداقل مطمئن هستید که می‌توانید به‌ درستی از will در جمله استفاده کنید. در ضمن، به‌ طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با will به شما کمک می‌کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی will است. با ساختن جمله برای لغت will به مغزتان کمک می‌کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می‌شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


آموزش درآمد دلاری از گوگل با حسام عالمیان

© کپی رایت 2017 - 2022 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان