EnglishVocabulary.ir


جمله انگلیسی با "problem" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات problem را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه problem و همچنین مطالعه مثال برای problem، اقدام به جمله سازی با کلمه problem نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از problem در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه problem به کمک همین جملات با problem و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت problem می باشد.


در قسمت ذیل 538 جمله با problem برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با problem را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با problem به انگلیسی

جمله با problem and solution جمله با problem solution جمله با problem solver جمله با problem solving جمله با problema جمله با problematic جمله با problematically جمله با problemo جمله با problems جمله با problemsolving

(1) No problem.

(2) It's a problem.

(3) OK, no problem.

(4) Not my problem.

(5) It's no problem.

(6) It's my problem.

(7) Is it a problem?

(8) You're a problem.

(9) I have a problem.

(10) Yeah, no problem.


جمله با "problem"

(11) That's a problem.

(12) Its a big problem

(13) Tom is a problem.

(14) Is that a problem?

(15) No problem at all!

(16) Solve the problem.

(17) It was no problem.

(18) That's no problem.

(19) I have no problem.

(20) There's a problem.


مثال برای "problem"

(21) We have a problem.

(22) We're the problem.

(23) I see the problem.

(24) Its a big problem.

(25) That's my problem.

(26) This is a problem!

(27) You're my problem.

(28) Tom is my problem.

(29) Tom has a problem.

(30) Tom had a problem.


جمله انگلیسی با کلمه "problem"

(31) This is a problem.

(32) Is this a problem?

(33) The problem is us.

(34) The problem is me.

(35) There is a problem.

(36) It's not a problem.

(37) Is there a problem?

(38) That was a problem.

(39) That's the problem.

(40) There's no problem.


جمله انگلیسی با "problem"

(41) What's the problem?

(42) He posed a problem.

(43) The problem is his.

(44) You're the problem.

(45) Here's the problem.

(46) That's our problem.

(47) I've got a problem.

(48) I know the problem.

(49) I see your problem.

(50) You have a problem.


جمله انگلیسی در مورد "problem"

(51) Tom is the problem.

(52) This is my problem.

(53) It's a big problem.

(54) What's our problem?

(55) What's her problem?

(56) What's his problem?

(57) The problem is you.

(58) The problem is Tom.

(59) The problem is him.

(60) The problem is her.


جمله انگلیسی درباره "problem"

(61) Is this the problem?

(62) What's your problem?

(63) I'm not the problem.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(64) It'll be no problem.

(65) It's a huge problem.

(66) They have a problem.

(67) I know your problem.

(68) There was a problem.

(69) Is it a big problem?

(70) Is that our problem?


جمله با کلمه "problem"

(71) and that's a problem

(72) It's still a problem

(73) It's not one problem

(74) Here was the problem

(75) He raised a problem.

(76) What is the problem?

(77) We've got a problem.

(78) The problem is hers.

(79) This is our problem.

(80) That's your problem.


جمله برای "problem"

(81) There's one problem.

(82) It wasn't a problem.

(83) What is our problem?

(84) Is that the problem?

(85) There's the problem.

(86) It's not my problem.

(87) There is no problem.

(88) What is her problem?

(89) What is his problem?

(90) The problem is them.


جمله سازی با "problem"

(91) What was the problem?

(92) That's their problem.

(93) No one has a problem.

(94) Yes, sir, no problem.

(95) The problem is worse.

(96) I solved the problem.

(97) I have a big problem.

(98) Where is the problem?

(99) It's a small problem.

(100) He is not the problem


جمله سازی با کلمه "problem"

(101) Well, it is a problem

(102) The same old problem.

(103) What is your problem?

(104) Do we have a problem?

(105) What's Tom's problem?

(106) There is one problem.

(107) What's their problem?

(108) Tom isn't my problem.

(109) This is your problem.

(110) That was our problem.


چند جمله با "problem"

(111) Why is it my problem?

(112) The problem was time.

(113) That's not a problem.

(114) That's a big problem.

(115) You've got a problem.

(116) Was that the problem?

(117) Now that's a problem.

(118) The problem isn't us.

(119) The problem isn't me.

(120) Do you have a problem?


کاربرد "problem"

(121) The problem is theirs.

(122) That can be a problem.

(123) It's a social problem.

(124) That's a real problem.

(125) It's not your problem.

(126) The problem is solved.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(127) Look, it's my problem.

(128) There's a big problem.

(129) There'll be a problem.

(130) It's your problem now.


متن انگلیسی در مورد "problem"

(131) I don't see a problem.

(132) This is a big problem.

(133) This isn't my problem.

(134) The problem was solved

(135) And it's a big problem

(136) We are problem-solvers

(137) We have a real problem

(138) I think it's a problem

(139) Sleep off the problem.

(140) Let the problem alone.


مثال با "problem"

(141) Tom has a big problem.

(142) That's not my problem.

(143) It won't be a problem.

(144) We have a new problem.

(145) That isn't my problem.

(146) I have a problem here.

(147) But there's a problem.

(148) You do have a problem.

(149) Why is that a problem?

(150) What was your problem?


جمله سازی با کلمه "problem"

(151) We have a big problem.

(152) We may have a problem.

(153) Tom isn't the problem.

(154) The problem was money.

(155) The problem isn't Tom.

(156) That causes a problem.

(157) Now it's your problem.

(158) It could be a problem.

(159) Is there some problem?

(160) I realise the problem.


تاپیک سنتز برای "problem"

(161) Tom has got a problem.

(162) The problem isn't you.

(163) The problem isn't him.

(164) The problem isn't her.

(165) What's the problem now?

(166) We debated the problem.

(167) Is it a social problem?

(168) You'll have no problem.

(169) So what's your problem?

(170) The problem isn't that.


جملات "problem"

(171) That's quite a problem.

(172) I have a heart problem.

(173) You're not the problem.

(174) The problem is complex.

(175) That's not the problem.

(176) So where's the problem?

(177) No problem for dessert.

(178) That will be a problem.

(179) So, what's the problem?

(180) It really is a problem.


جمله "problem"

(181) Now, this is a problem.

(182) The problem was solved.

(183) Thats a trivial problem

(184) See, here's the problem

(185) And that is the problem

(186) Tom has a drug problem.

(187) This is not my problem.

(188) Tom won't be a problem.

(189) I've got a big problem.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(190) I had the same problem.


کاربرد کلمه "problem" در انگلیسی

(191) You have a big problem.

(192) We have a problem, Tom.

(193) How is this my problem?

(194) We have a problem here.

(195) Tom is not the problem.

(196) Tom had a drug problem.

(197) There's a problem here.

(198) The problem isn't ours.

(199) That's not our problem.

(200) It's not Tom's problem.


استفاده از "problem" در جمله

(201) It's a complex problem.

(202) I don't have a problem.

(203) My eyes have a problem.

(204) It's a serious problem.

(205) You may have a problem.

(206) What was their problem?

(207) Tom solved the problem.

(208) The problem isn't them.

(209) I'll solve that problem.

(210) Can you do this problem?

(211) So, where's the problem?

(212) I really have a problem.

(213) We had a little problem.

(214) Manpower was no problem.

(215) I don't see the problem.

(216) That could be a problem.

(217) It should be no problem.

(218) What caused the problem?

(219) This is not our problem.

(220) We don't have a problem.


Short & Simple Example Sentence For "problem" | "problem" Sentence

(221) Why is this our problem?

(222) I've solved the problem.

(223) What's Faouzi's problem?

(224) What's the real problem?

(225) We still have a problem.

(226) I don't see any problem.

(227) It's my biggest problem.

(228) Like I said, no problem.

(229) That won't be a problem.

(230) Thats a trivial problem.

(231) There's only one problem

(232) Here's my second problem

(233) Try solving the problem.

(234) It's a delicate problem.

(235) This problem baffles me.

(236) Now, there is a problem.

(237) He solved every problem.

(238) What I do is my problem.

(239) Tom is the real problem.

(240) It is a serious problem.


How do you write a good sentence with "problem"?

(241) It's a terrible problem.

(242) We won't have a problem.

(243) I've got a huge problem.

(244) So there is a problem...

(245) You're the problem, Tom.

(246) They're not the problem.

(247) That wasn't the problem.

(248) Tom has another problem.

(249) What's the problem, Tom?

(250) What's the problem here?

(251) We've got a big problem.

(252) This could be a problem.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(253) There's no problem here.

(254) There's another problem.

(255) Then what's the problem?

(256) That's not your problem.

(257) That would be a problem.

(258) That might be a problem.

(259) Money isn't the problem.

(260) It's not a problem, Tom.


English Sentences with Audio Using the Word "problem".

(261) Is there a problem, Tom?

(262) Is there a problem here?

(263) I can do it, no problem.

(264) How big a problem is it?

(265) Anyway, it's my problem.

(266) And what's your problem?

(267) The problem is not this.

(268) And what is the problem?

(269) I've got a problem here.

(270) That's the only problem.

(271) I have the same problem.

(272) Faouzi found the problem.

(273) That's the whole problem.

(274) We've solved the problem.

(275) Here's a problem for you.

(276) Money won't be a problem.

(277) I can solve this problem.

(278) Supplies were no problem.

(279) We discussed the problem.

(280) I have a serious problem.


How to Use "problem" with Example Sentences.

(281) No problem, that's a lot.

(282) Then what's your problem?

(283) I understand the problem.

(284) It's not a major problem.

(285) We have a little problem.

(286) The problem is the light.

(287) It was really no problem.

(288) I think that's a problem.

(289) What's the problem today?

(290) Corruption was a problem.

(291) But the problem with that

(292) I have no problem with it

(293) It is not our big problem

(294) Megyn, that's the problem

(295) Here's why it's a problem

(296) But let's fix the problem

(297) Therein lies the problem.

(298) I have a urinary problem.

(299) He began to be a problem.

(300) Bush studied the problem.

(301) No problem, I understand.

(302) We have the same problem.

(303) We've got a problem here.

(304) We have a slight problem.

(305) I have a strange problem.

(306) But will it be a problem?

(307) I'm aware of the problem.

(308) What's your problem, Tom?

(309) Tom realized the problem.

(310) Tom had the same problem.

(311) You have a problem there.

(312) What's Tom's problem now?

(313) We've got a real problem.

(314) There's only one problem.

(315) There's just one problem.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(316) There's a slight problem.

(317) That's the other problem.

(318) That's a strange problem.

(319) Money's always a problem.

(320) Maybe that's the problem.

(321) Is this a budget problem?

(322) Is there a problem there?

(323) Tom, what's your problem?

(324) They explore the problem.

(325) You've got a big problem.

(326) I'm not a problem-solver.

(327) Did we solve the problem?

(328) You've found the problem.

(329) The only problem is time.

(330) Did you solve the problem?

(331) I've had the same problem.

(332) What's the problem anyway?

(333) That should be no problem.

(334) Faouzi solved the problem.

(335) I'm aware of your problem.

(336) There's clearly a problem.

(337) I think we have a problem.

(338) I don't find it a problem.

(339) I think I see the problem.

(340) I've got a little problem.

(341) It is a difficult problem.

(342) I understand your problem.

(343) There was another problem.

(344) What's your problem today?

(345) I think there's a problem.

(346) There's one small problem.

(347) We're having some problem.

(348) It isn't Faouzi's problem.

(349) We have a serious problem.

(350) There's a serious problem.

(351) What was the real problem?

(352) I see what the problem is.

(353) i hope it's not a problem.

(354) The problem is not endemic

(355) It is—it is a huge problem

(356) It's more than one problem

(357) And now here's the problem

(358) Then there is a problem...

(359) That is a trivial problem.

(360) That problem was accepted.

(361) The problem perplexed him.

(362) The problem was beyond me.

(363) Let's discuss the problem.

(364) This problem is beyond me.

(365) I appreciate your problem.

(366) I wish I had this problem.

(367) That's a bit of a problem.

(368) I have a bit of a problem.

(369) Is that a problem for you?

(370) Tom explained his problem.

(371) Listen, we have a problem.

(372) We've got another problem.

(373) Tom said it was a problem.

(374) Tom is becoming a problem.

(375) Tom had a problem at home.

(376) The problem's been solved.

(377) The problem here isn't me.

(378) That's one problem solved.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(379) That's becoming a problem.

(380) That's a delicate problem.

(381) That was never my problem.

(382) That may not be a problem.

(383) Maybe that's your problem.

(384) It's the same old problem.

(385) It's not a problem, is it?

(386) It's not a problem at all.

(387) It's just a minor problem.

(388) It shouldn't be a problem.

(389) It could be a big problem.

(390) I'd say we have a problem.

(391) I had no problem doing it.

(392) Do we have a problem here?

(393) And now we have a problem.

(394) Is there any problem here?

(395) I think I found a problem.

(396) Tom has a serious problem.

(397) Tom clearly has a problem.

(398) What if the problem is us?

(399) What if the problem is me?

(400) They discussed the problem.

(401) I have a problem with that.

(402) You're part of the problem.

(403) We've got a bigger problem.

(404) That problem is too simple.

(405) There is a serious problem.

(406) It's his problem, not mine.

(407) We've isolated the problem.

(408) We'll work the problem out.

(409) I think that's the problem.

(410) Can you solve this problem?

(411) That remains a big problem.

(412) How serious is the problem?

(413) We're aware of the problem.

(414) The problem is not endemic.

(415) Why has this problem arisen

(416) Lets break the problem down

(417) That's not a problem at all

(418) Our problem is -- all right

(419) Another problem has arisen.

(420) What an easy problem it is!

(421) That is your major problem.

(422) This problem is too simple.

(423) I can't solve this problem.

(424) This math problem beats me.

(425) I reflected on the problem.

(426) He understands the problem.

(427) I have a problem urinating.

(428) Oliver has an acne problem.

(429) Let us forget this problem.

(430) He has an attitude problem.

(431) It's her problem, not mine.

(432) Consider the problem again.

(433) I know what the problem is.

(434) I see no problem with that.

(435) Do you have a drug problem?

(436) Tom has a drinking problem.

(437) Tom considered the problem.

(438) Maybe this isn't a problem.

(439) Your problem's not with me.

(440) What if the problem is Tom?

(441) We've resolved the problem.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(442) This is really the problem.

(443) There's one little problem.

(444) There was only one problem.

(445) The problem is finding Tom.

(446) The problem here isn't Tom.

(447) That's not our problem now.

(448) That's not my problem, Tom.

(449) That's no longer a problem.

(450) That's my problem with Tom.

(451) My problem is I'm too busy.

(452) It's Tom who's the problem.

(453) It's not a problem anymore.

(454) It's my problem, not yours.

(455) It's going to be a problem.

(456) Is there a problem with it?

(457) I thought we had a problem.

(458) I see what your problem is.

(459) Tom dealt with the problem.

(460) Houston, we have a problem.

(461) We've got a little problem.

(462) Let me handle that problem.

(463) Who'll handle this problem?

(464) This might be your problem.

(465) That's my problem with him.

(466) That's my problem with her.

(467) The problem here isn't you.

(468) The problem here isn't him.

(469) The problem here isn't her.

(470) What if the problem is you?

(471) What if the problem is him?

(472) What if the problem is her?

(473) I knew what the problem was.

(474) We have a real problem here.

(475) We know what the problem is.

(476) There seems to be a problem.

(477) That's not the only problem.

(478) There's a problem with that.

(479) It's not a computer problem.

(480) Let's clear up this problem.

(481) This is not a small problem.

(482) I had a problem with my car.

(483) Could you solve the problem?

(484) It's your problem, not mine.

(485) I think we've got a problem.

(486) That's not our only problem.

(487) I have no problem with this.

(488) This problem is very simple.

(489) The problem resolved itself.

(490) This is a difficult problem.

(491) This problem affects us all.

(492) What's your problem, Faouzi?

(493) Faouzi realized the problem.

(494) A problem immediately arose.

(495) That's the problem, I think.

(496) That's where the problem is.

(497) Why has this problem arisen.

(498) Lets break the problem down.

(499) Well then weve got a problem

(500) But Bret, here's the problem

(501) What is the modern definition of "problem"?

(502) How to Use "problem" with Example Sentences.

(503) If you had to explain to someone who was learning English what "problem" is, what would you say?

(504) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "problem" can get slippery.

(505) The Best Definition of "problem" I’ve Heard So Far.

(506) "problem" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(507) What is the best definition of "problem"?

(508) What is the definition of an "problem"?

(509) What Is "problem"? Detailed Definition and Meaning.

(510) Use "problem" in a sentence.

(511) The Word "problem" in Example Sentences.

(512) English Sentences with Audio Using the Word "problem".

(513) What is definition of "problem" by Merriam-Webster.

(514) "problem" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(515) How do you write a good sentence with "problem"?

(516) "problem" sentence examples.

(517) "problem": In a Sentence.

(518) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "problem".

(519) How do you explain "problem"?

(520) What can I say instead of "problem"?

(521) What is a synonym for "problem"?

(522) What is a antonym for "problem"?

(523) What do you mean by "problem"?

(524) What is another word for "problem"?

(525) What is the best definition of "problem"?

(526) What is "problem" definition and meaning?

(527) How to use "problem" in a sentence.

(528) The Word "problem" in Example Sentences.

(529) "problem" meaning in english, "problem" definitions.

(530) Primary meanings of "problem".

(531) Full definitions of "problem".

(532) Full meaning of "problem".

(533) The Word "problem" in Example Sentences.

(534) Best definition of "problem".

(535) Define "problem" in one sentence, define "problem" in one word.

(536) What is the meaning of "problem" in a sentence.

(537) The Word "problem" in Example Sentences.

(538) What is the origin and root of "problem".


ترجمه مهمترین کلمات فارسی به انگلیسی

سلام به انگلیسی من به انگلیسی سیب به انگلیسی دختر به انگلیسی مادر به انگلیسی عشق به انگلیسی زبان به انگلیسی خاله به انگلیسی توت فرنگی به انگلیسی درخت به انگلیسی ساعت به انگلیسی گربه به انگلیسی سگ به انگلیسی رفیق به انگلیسی قلب به انگلیسی دریا به انگلیسی پروانه به انگلیسی صندلی به انگلیسی حمام به انگلیسی گاو به انگلیسی خوبی به انگلیسی ایران به انگلیسی پدر به انگلیسی زیبا به انگلیسی خانم به انگلیسی خدا به انگلیسی دایی به انگلیسی

نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با problem


به‌جای حفظ کردن لغت problem ، جملات کوتاه با problem را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی‌توانید از حفظ کردن دل بکنید، به‌جای حفظ کردن لغت انگلیسی problem، جملات کوتاه مختلف با لغت problem را حفظ کنید. مثلاً به‌جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می‌روم” را حفظ کنید. وقتی شما به‌ جای حفظ کردن لغت انگلیسی problem، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه problem را حفظ می‌کنید، حداقل مطمئن هستید که می‌توانید به‌ درستی از problem در جمله استفاده کنید. در ضمن، به‌ طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه problem

ساختن جمله با problem به شما کمک می‌کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی problem است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت problem را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت problem ده جمله بسازید و در هرکدام از جملات معنای متفاوتی از واژه‌ ی problem که می‌خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می‌کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می‌شود.


ترجمه فارسی به انگلیسی لغات دوستی و عشق
ترجمه فارسی به انگلیسی لغات نسبت های فامیلی و خانواده
ترجمه فارسی به انگلیسی لغات مناسبت ها و روزهای خاص
ترجمه فارسی به انگلیسی لغات ورزش فوتبال

ساختار جملات انگلیسی با problem

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با problem

یک جمله ساده با problem از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با problem

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با problem، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با problem به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با problem بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با problem

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با problem همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با problem فرق دارد. در جملات پیچیده با problem، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با problem بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با problem

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با problem همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت problem. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با problem بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


چک کردن معنی، مفهوم، مترادف، متضاد، جمله و مثال با کلمه “problem” در لغت نامه های معتبرسوالات متداول جمله با problem

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با problem و کاربرد کلمه problem در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات problem را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه problem و همچنین مطالعه مثال برای problem، اقدام به جمله سازی با کلمه problem نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از problem در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه problem به کمک همین جملات با problem و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت problem می باشد.


وقتی شما به‌ جای حفظ کردن لغت انگلیسی problem، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه problem را حفظ می‌کنید، حداقل مطمئن هستید که می‌توانید به‌ درستی از problem در جمله استفاده کنید. در ضمن، به‌ طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با problem به شما کمک می‌کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی problem است. با ساختن جمله برای لغت problem به مغزتان کمک می‌کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می‌شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


آموزش درآمد دلاری از گوگل با حسام عالمیان

© کپی رایت 2017 - 2022 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان