EnglishVocabulary.ir


جمله انگلیسی با "work" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات work را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه work و همچنین مطالعه مثال برای work، اقدام به جمله سازی با کلمه work نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از work در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه work به کمک همین جملات با work و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت work می باشد.


در قسمت ذیل 538 جمله با work برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با work را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با work به انگلیسی

جمله با work area جمله با work at جمله با work camp جمله با work day جمله با work force جمله با work hours جمله با work in جمله با work in progress جمله با work it جمله با work life

(1) To work!

(2) It's work.

(3) I'll work.

(4) good work!

(5) It'll work.

(6) How's work?

(7) Let's work.

(8) I work out.

(9) We'll work.

(10) Go to work.


جمله با "work"

(11) We all work.

(12) I hate work.

(13) I work here.

(14) I'm at work.

(15) I will work.

(16) Get to work!

(17) I work hard.

(18) Get to work.

(19) Do you work?

(20) Did it work?


مثال برای "work"

(21) I work alone.

(22) That'll work.

(23) I go to work.

(24) It will work.

(25) Does it work?

(26) I work a lot.

(27) This'll work.

(28) Do your work.

(29) It must work.

(30) I don't work.


جمله انگلیسی با کلمه "work"

(31) Did that work?

(32) I had to work.

(33) You work hard.

(34) I work nights.

(35) I was at work.

(36) It won't work.

(37) I sped to work

(38) I do not work.

(39) Man must work.

(40) We work daily.


جمله انگلیسی با "work"

(41) You must work.

(42) You work hard!

(43) Tom will work.

(44) Could it work?

(45) That may work.

(46) She will work.

(47) It might work.

(48) It can't work.

(49) I hardly work.

(50) They both work.


جمله انگلیسی در مورد "work"

(51) I want to work.

(52) I'll work hard.

(53) I bike to work.

(54) They work hard.

(55) I love my work.

(56) It'll work now.

(57) It didn't work.

(58) I sped to work.

(59) I like to work.

(60) Tom is at work.


جمله انگلیسی درباره "work"

(61) I work for you.

(62) I have to work.

(63) I need to work.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(64) Tom can't work.

(65) Tom needs work.

(66) Does that work?

(67) It'll work out.

(68) It's hard work.

(69) Just work hard.

(70) This will work.


جمله با کلمه "work"

(71) I work for Tom.

(72) I work at home.

(73) Good work, Tom.

(74) The girls work.

(75) I made it work.

(76) I'll find work.

(77) I work for him.

(78) I work for her.

(79) I'll work alone.

(80) I work two jobs.


جمله برای "work"

(81) That won't work!

(82) It's dirty work.

(83) Go back to work.

(84) That could work.

(85) I drive to work.

(86) I work at a zoo.

(87) You work for me.

(88) I work too much.

(89) I drove to work.

(90) I work with him.


جمله سازی با "work"

(91) A man must work.

(92) I'm at work now.

(93) Are you at work?

(94) Men should work.

(95) My work is done.

(96) Nice work Gussie

(97) That won't work.

(98) I work in Milan.

(99) This won't work!

(100) It doesn't work.


جمله سازی با کلمه "work"

(101) I cycle to work.

(102) It doesn't work!

(103) Tom needed work.

(104) We'll work hard.

(105) Doesn't it work?

(106) That would work.

(107) This might work.

(108) This won't work.

(109) I work with Tom.

(110) I can work late.


چند جمله با "work"

(111) You work it out.

(112) I'm off to work.

(113) I work at a bar.

(114) See you at work.

(115) Put Tom to work.

(116) How did it work?

(117) Go to work, Tom.

(118) Enjoy your work!

(119) I'm out of work.

(120) I work parttime.


کاربرد "work"

(121) Can I work here?

(122) We went to work.

(123) How did work go?

(124) They can't work.

(125) I work here now.

(126) This can't work.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(127) I work for them.

(128) We work for Tom.

(129) They work for me.

(130) I refuse to work.


متن انگلیسی در مورد "work"

(131) It'll never work.

(132) I work at a bank.

(133) Were you at work?

(134) We work together.

(135) I work in a bank.

(136) We'll work on it.

(137) Do you work here?

(138) Is the work done?

(139) Just get to work.

(140) I am out of work.


مثال با "work"

(141) Can I go to work?

(142) I work on Sunday.

(143) That didn't work.

(144) Faouzi will work.

(145) The work is done.

(146) How does it work?

(147) I work on a farm.

(148) I work on Monday.

(149) I work full time.

(150) Get back to work.


جمله سازی با کلمه "work"

(151) Nice work Gussie.

(152) Its bound to work

(153) That was his work

(154) When do you work?

(155) You must do work.

(156) Do your own work.

(157) They are at work.

(158) He fails at work.

(159) I like your work.

(160) You do good work.


تاپیک سنتز برای "work"

(161) Get back to work!

(162) It wouldn't work.

(163) You'll work solo.

(164) I just work here.

(165) I work on my own.

(166) Get to work, Tom.

(167) I work under her.

(168) The fathers work.

(169) He bikes to work.

(170) I work in Boston.


جملات "work"

(171) This should work.

(172) We must work now.

(173) You do fine work.

(174) Does it work now?

(175) It'd better work.

(176) This didn't work.

(177) How will it work?

(178) We work for them.

(179) No one could work.

(180) He must find work.


جمله "work"

(181) It seemed to work.

(182) I do all the work.

(183) I must go to work.

(184) How can this work?

(185) I do my work well.

(186) Faouzi needs work.

(187) You do work a lot.

(188) How'd it work out?

(189) This doesn't work!

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(190) You work too hard.


کاربرد کلمه "work" در انگلیسی

(191) right, get to work

(192) I don't work here.

(193) Faouzi is at work.

(194) Where do you work?

(195) Let's get to work.

(196) You work too much.

(197) We can work on it.

(198) I'm going to work.

(199) I work for Faouzi.

(200) Its bound to work.


استفاده از "work" در جمله

(201) That was his work.

(202) Let's do the work.

(203) We must work hard.

(204) I work for a bank.

(205) He must work hard.

(206) The man must work.

(207) You work in Milan.

(208) The work can wait.

(209) I have work to do.

(210) I'll make it work.

(211) I'll work on that.

(212) I'm late for work.

(213) Tom wants to work.

(214) That doesn't work.

(215) That'll work fine.

(216) That'll work well.

(217) This doesn't work.

(218) We'll work it out.

(219) It won't work out.

(220) I know Tom's work.


Short & Simple Example Sentence For "work" | "work" Sentence

(221) I work at the zoo.

(222) Tom needs to work.

(223) Tom isn't at work.

(224) Tom began to work.

(225) Tom walks to work.

(226) I'm here for work.

(227) You did good work.

(228) It might not work.

(229) I work afternoons.

(230) They work too much.

(231) It didn't work out.

(232) They made him work.

(233) You must find work.

(234) Is this about work?

(235) I did my work well.

(236) They work at night.

(237) He's still at work.

(238) Let us do the work.

(239) How does this work?

(240) The men go to work.


How do you write a good sentence with "work"?

(241) Yes, it's for work.

(242) I did all the work.

(243) How was work today?

(244) It's a work of art.

(245) I admire your work.

(246) I can't work today.

(247) I'm trying to work.

(248) Why didn't it work?

(249) We have work to do.

(250) They work together.

(251) Faouzi needed work.

(252) Your work is superb

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(253) The diplomatic work

(254) You must work more.

(255) We work by the day.

(256) I'm busy with work.

(257) He is a work horse.

(258) How hard they work!

(259) Where does he work?

(260) Washing is my work.


English Sentences with Audio Using the Word "work".

(261) Tom is out of work.

(262) Tom does good work.

(263) Tom loves his work.

(264) It's a lot of work.

(265) She must find work.

(266) How should it work?

(267) Tom does crap work.

(268) Tom will work hard.

(269) That'll never work.

(270) Do you work at all?

(271) Did Tom work there?

(272) Does Tom work here?

(273) I'll work with Tom.

(274) It just won't work.

(275) I can make it work.

(276) Don't work so much.

(277) I have to work now.

(278) We'll work on that.

(279) I'll work with you.

(280) Hard work pays off.


How to Use "work" with Example Sentences.

(281) Can we work it out?

(282) Where did Tom work?

(283) How does that work?

(284) Does she work hard?

(285) It's going to work.

(286) Please get to work.

(287) Tom cycles to work.

(288) Tom has work to do.

(289) We'll make it work.

(290) We should work now.

(291) Does it still work?

(292) It just might work.

(293) It might even work.

(294) It might just work.

(295) Tom drives to work.

(296) Tom is at work now.

(297) It'll be hard work.

(298) I can't go to work.

(299) Why don't you work?

(300) I'll work with him.

(301) I'll work with her.

(302) We'll work tomorrow.

(303) I pretended to work.

(304) That's where I work.

(305) He is ready to work.

(306) She is hard at work.

(307) Let's work together.

(308) I finished the work.

(309) I must work tonight.

(310) We'll work together.

(311) You have work to do.

(312) Our work never ends.

(313) We have to work now.

(314) I was going to work.

(315) My work is finished.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(316) It doesn't work yet.

(317) The TV doesn't work.

(318) You don't work here.

(319) Don't work too hard!

(320) I went back to work.

(321) Who do you work for?

(322) Your work is superb.

(323) Least talk most work

(324) Hard work, I suppose

(325) Don't work too hard.

(326) How do magnets work?

(327) Tom left work early.

(328) It'll work for sure.

(329) Tom refuses to work.

(330) I work as a teacher.

(331) I work like a slave!

(332) Tom is hard at work.

(333) I work all day long.

(334) I go to work by bus.

(335) We must work faster.

(336) I want to work here.

(337) I work faster alone.

(338) Therapy didn't work.

(339) Don't work too much!

(340) Does your wife work?

(341) It just didn't work.

(342) The plan won't work.

(343) I've got work to do.

(344) I have work for Tom.

(345) I work in a factory.

(346) They'll work it out.

(347) I work in an office.

(348) Return to your work.

(349) Are you out of work?

(350) Where does she work?

(351) That's so much work.

(352) You must go to work.

(353) We can make it work.

(354) We need to work now.

(355) The AC doesn't work.

(356) We'll work for them.

(357) Does that even work?

(358) That might not work.

(359) We'll work this out.

(360) This is how we work.

(361) I'll work with them.

(362) I have work for you.

(363) I have work for him.

(364) I have work for her.

(365) I had to go to work.

(366) Who can do this work?

(367) I think this'll work.

(368) I must work tomorrow.

(369) It was grueling work.

(370) You should work hard.

(371) We work in a factory.

(372) I start work at 9:00.

(373) I'm proud of my work.

(374) I'm too sick to work.

(375) I don't work for you.

(376) Did you do your work?

(377) We're trying to work.

(378) Is it difficult work?

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(379) I work with children.

(380) Faouzi needs to work.

(381) I'm looking for work.

(382) We all work too hard.

(383) Why does Faouzi work?

(384) You must work faster.

(385) Why do you work here?

(386) That's a lot of work.

(387) I work in a pharmacy.

(388) Make him work for it.

(389) I need to go to work.

(390) Nobody wants to work.

(391) I work in a hospital.

(392) I have to go to work.

(393) stands for work hard?

(394) Least talk most work.

(395) I returned to my work

(396) Doesn't work that way

(397) So we have work to do

(398) Let's go at our work.

(399) Hi! Do you work here?

(400) Do your work quickly.

(401) We work to get money.

(402) I am new to the work.

(403) I carried on my work.

(404) Who does he work for?

(405) He is busily at work.

(406) He is doing his work.

(407) I don't want to work.

(408) Do you study or work?

(409) He continued to work.

(410) Let me work in peace.

(411) How's the work going?

(412) People ought to work.

(413) I'll be late to work.

(414) I work as a salesman.

(415) I work at an embassy.

(416) Does that clock work?

(417) Why didn't that work?

(418) I can't work for you.

(419) I actually work here.

(420) I love my work a lot.

(421) I'm ahead in my work.

(422) The hose didn't work.

(423) We finished the work.

(424) It just doesn't work.

(425) I don't work for Tom.

(426) I won't work for you.

(427) I admired Tom's work.

(428) I bet this will work.

(429) Our plan didn't work.

(430) I'm back at work now.

(431) I'll see you at work.

(432) I work with your son.

(433) Tom returned to work.

(434) This is where I work.

(435) Go on with your work.

(436) Tom's work is sloppy.

(437) Go to work, everyone.

(438) I don't like to work.

(439) He finished his work.

(440) Can you make it work?

(441) Tom had to work late.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(442) I work for much time.

(443) I live and work here.

(444) Whom do you work for?

(445) We've got work to do.

(446) We can work this out.

(447) I met Tom after work.

(448) That just might work.

(449) Go back to your work.

(450) Tom does sloppy work.

(451) We can work that out.

(452) Did Tom work for you?

(453) Tom is still at work.

(454) This might just work.

(455) Does this thing work?

(456) Do you work with Tom?

(457) I know Tom from work.

(458) I can work with that.

(459) This work isn't easy.

(460) Does this still work?

(461) The fan doesn't work.

(462) Do you work together?

(463) Try to work together.

(464) I have to work today.

(465) Do you work downtown?

(466) My work here is done.

(467) Do you work with him?

(468) Do you work with her?

(469) I met him after work.

(470) I met her after work.

(471) I know him from work.

(472) I know her from work.

(473) I don't work for him.

(474) I don't work for her.

(475) I have work for them.

(476) Tom is ready to work.

(477) We have work for Tom.

(478) I have done the work.

(479) Do you work out a lot?

(480) I work at the embassy.

(481) I work for a hospital.

(482) Your plan didn't work.

(483) The brake didn't work.

(484) This work doesn't pay.

(485) Sewing is manual work.

(486) You all did good work.

(487) It was real hard work.

(488) Will that really work?

(489) I no longer work here.

(490) Are you ready to work?

(491) Do you work on Monday?

(492) I work even on Sunday.

(493) My work is my passion.

(494) You need to work fast.

(495) I know this will work.

(496) I'm too tired to work.

(497) My phone doesn't work.

(498) Faouzi does good work.

(499) I work in the morning.

(500) Faouzi loves his work.

(501) What is the modern definition of "work"?

(502) How to Use "work" with Example Sentences.

(503) If you had to explain to someone who was learning English what "work" is, what would you say?

(504) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "work" can get slippery.

(505) The Best Definition of "work" I’ve Heard So Far.

(506) "work" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(507) What is the best definition of "work"?

(508) What is the definition of an "work"?

(509) What Is "work"? Detailed Definition and Meaning.

(510) Use "work" in a sentence.

(511) The Word "work" in Example Sentences.

(512) English Sentences with Audio Using the Word "work".

(513) What is definition of "work" by Merriam-Webster.

(514) "work" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(515) How do you write a good sentence with "work"?

(516) "work" sentence examples.

(517) "work": In a Sentence.

(518) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "work".

(519) How do you explain "work"?

(520) What can I say instead of "work"?

(521) What is a synonym for "work"?

(522) What is a antonym for "work"?

(523) What do you mean by "work"?

(524) What is another word for "work"?

(525) What is the best definition of "work"?

(526) What is "work" definition and meaning?

(527) How to use "work" in a sentence.

(528) The Word "work" in Example Sentences.

(529) "work" meaning in english, "work" definitions.

(530) Primary meanings of "work".

(531) Full definitions of "work".

(532) Full meaning of "work".

(533) The Word "work" in Example Sentences.

(534) Best definition of "work".

(535) Define "work" in one sentence, define "work" in one word.

(536) What is the meaning of "work" in a sentence.

(537) The Word "work" in Example Sentences.

(538) What is the origin and root of "work".


ترجمه مهمترین کلمات فارسی به انگلیسی

سلام به انگلیسی من به انگلیسی سیب به انگلیسی دختر به انگلیسی مادر به انگلیسی عشق به انگلیسی زبان به انگلیسی خاله به انگلیسی توت فرنگی به انگلیسی درخت به انگلیسی ساعت به انگلیسی گربه به انگلیسی سگ به انگلیسی رفیق به انگلیسی قلب به انگلیسی دریا به انگلیسی پروانه به انگلیسی صندلی به انگلیسی حمام به انگلیسی گاو به انگلیسی خوبی به انگلیسی ایران به انگلیسی پدر به انگلیسی زیبا به انگلیسی خانم به انگلیسی خدا به انگلیسی دایی به انگلیسی

نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با work


به‌جای حفظ کردن لغت work ، جملات کوتاه با work را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی‌توانید از حفظ کردن دل بکنید، به‌جای حفظ کردن لغت انگلیسی work، جملات کوتاه مختلف با لغت work را حفظ کنید. مثلاً به‌جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می‌روم” را حفظ کنید. وقتی شما به‌ جای حفظ کردن لغت انگلیسی work، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه work را حفظ می‌کنید، حداقل مطمئن هستید که می‌توانید به‌ درستی از work در جمله استفاده کنید. در ضمن، به‌ طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه work

ساختن جمله با work به شما کمک می‌کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی work است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت work را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت work ده جمله بسازید و در هرکدام از جملات معنای متفاوتی از واژه‌ ی work که می‌خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می‌کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می‌شود.


ترجمه فارسی به انگلیسی لغات دوستی و عشق
ترجمه فارسی به انگلیسی لغات نسبت های فامیلی و خانواده
ترجمه فارسی به انگلیسی لغات مناسبت ها و روزهای خاص
ترجمه فارسی به انگلیسی لغات ورزش فوتبال

ساختار جملات انگلیسی با work

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با work

یک جمله ساده با work از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با work

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با work، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با work به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با work بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با work

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با work همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با work فرق دارد. در جملات پیچیده با work، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با work بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با work

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با work همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت work. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با work بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


چک کردن معنی، مفهوم، مترادف، متضاد، جمله و مثال با کلمه “work” در لغت نامه های معتبرسوالات متداول جمله با work

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با work و کاربرد کلمه work در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات work را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه work و همچنین مطالعه مثال برای work، اقدام به جمله سازی با کلمه work نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از work در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه work به کمک همین جملات با work و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت work می باشد.


وقتی شما به‌ جای حفظ کردن لغت انگلیسی work، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه work را حفظ می‌کنید، حداقل مطمئن هستید که می‌توانید به‌ درستی از work در جمله استفاده کنید. در ضمن، به‌ طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با work به شما کمک می‌کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی work است. با ساختن جمله برای لغت work به مغزتان کمک می‌کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می‌شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


آموزش درآمد دلاری از گوگل با حسام عالمیان

© کپی رایت 2017 - 2022 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان