EnglishVocabulary.ir


جمله انگلیسی با "do" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات do را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه do و همچنین مطالعه مثال برای do، اقدام به جمله سازی با کلمه do نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از do در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه do به کمک همین جملات با do و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت do می باشد.


در قسمت ذیل 538 جمله با do برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با do را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با do به انگلیسی

جمله با do a good job جمله با do away with جمله با do battle جمله با do business جمله با do by جمله با do credit to جمله با do down جمله با do drugs جمله با do for جمله با do good

(1) you do...

(2) Ill do it

(3) I do run.

(4) Yes, I do.

(5) Ill do it.

(6) I'd do it.

(7) Just do it.

(8) I'll do it.

(9) I do worry.

(10) And so do I


جمله با "do"

(11) Youll do it

(12) You do run.

(13) What to do?

(14) This'll do.

(15) That'll do.

(16) What to do!

(17) Don't do it!

(18) I can do it.

(19) Don't do it.

(20) Let's do it!


مثال برای "do"

(21) What'd I do?

(22) Let's do it.

(23) And so do I.

(24) Youll do it.

(25) I cant do it

(26) We'll do it.

(27) You do that!

(28) That will do.

(29) Can we do it?

(30) What do I do?


جمله انگلیسی با کلمه "do"

(31) He can do it.

(32) How did I do?

(33) i will do it.

(34) I cant do it.

(35) I cant do two

(36) You do do you

(37) I didnt do it

(38) How do I feel

(39) I do not know

(40) Oh yes you do


جمله انگلیسی با "do"

(41) How do I know

(42) How do you do

(43) And so do you

(44) What can I do

(45) I do want it.

(46) Let me do it.

(47) I do hope so.

(48) Neither do I.

(49) Neither do I!

(50) Can he do it?


جمله انگلیسی در مورد "do"

(51) I do my best.

(52) I'll do that.

(53) Just do that.

(54) Please do it.

(55) Please do so.

(56) This will do.

(57) You'll do it.

(58) We all do it.

(59) I'll do this.

(60) That'd do it.


جمله انگلیسی درباره "do"

(61) We can do it.

(62) Could I do it?

(63) I can do this.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(64) You can do it.

(65) I do remember.

(66) What do I owe?

(67) What did I do?

(68) Don't do that.

(69) I do like you.

(70) What can I do?


جمله با کلمه "do"

(71) Let's do this.

(72) Can you do it?

(73) Did you do it?

(74) I do love you.

(75) How do I look?

(76) Don't do this.

(77) Let's do more.

(78) Don't do that!

(79) What'll we do?

(80) I can't do it.


جمله برای "do"

(81) What do I get?

(82) Did I do that?

(83) I cant do two.

(84) You do do you.

(85) I didnt do it.

(86) How do I feel.

(87) I do not know.

(88) Oh yes you do.

(89) How do I know.

(90) How do you do.


جمله سازی با "do"

(91) And so do you.

(92) What can I do.

(93) Marie to do so

(94) What can we do

(95) What must I do

(96) Why do you ask

(97) What did he do

(98) That cannot do

(99) I cant do that

(100) Of course I do


جمله سازی با کلمه "do"

(101) How do you sew

(102) Try and do it.

(103) Let him do it.

(104) I do think so.

(105) I do not work.

(106) Don't say, do.

(107) How do you do?

(108) What do I see?

(109) Let's do that!

(110) Act like I do!


چند جمله با "do"

(111) Can she do it?

(112) Let's do this!

(113) Let's do that.

(114) He'll do well.

(115) We'll do that.

(116) They'll do it.

(117) That'll do it.

(118) This might do.

(119) This won't do.

(120) Let Tom do it.


کاربرد "do"

(121) I won't do it.

(122) I can do both.

(123) I can do more.

(124) I can do that.

(125) I do like Tom.

(126) Did Tom do it?

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(127) I do this too.

(128) When do we go?

(129) Tom did do it.

(130) Tom can do it.


متن انگلیسی در مورد "do"

(131) Now you do it.

(132) I do not sing.

(133) Why do we die?

(134) What do I try?

(135) I do this too!

(136) I don't do it.

(137) He will do it.

(138) We will do it.

(139) You may do so.

(140) Can Tom do it?


مثال با "do"

(141) Can I do that?

(142) I do need you.

(143) We do love it.

(144) You MAY do it.

(145) I do not mind.

(146) What do you do?

(147) We can't do it.

(148) I didn't do it.

(149) He could do it.

(150) so let us do it


جمله سازی با کلمه "do"

(151) Please do that.

(152) Try to do that.

(153) I had to do it.

(154) You must do it.

(155) He can't do it.

(156) Who will do it?

(157) When do we eat?

(158) How did you do?

(159) Let me do this.

(160) I do apologize.


تاپیک سنتز برای "do"

(161) Let me do that.

(162) Why do you lie?

(163) I do know that.

(164) Can we do that?

(165) I'll do it now.

(166) What do I care?

(167) What do I have?

(168) Will you do it?

(169) Yes, please do.

(170) I'll do a deal.


جملات "do"

(171) Why do you ask?

(172) Please do this.

(173) I should do it.

(174) We all do that.

(175) We can do that.

(176) Marie to do so.

(177) What can we do.

(178) What must I do.

(179) Why do you ask.

(180) What did he do.


جمله "do"

(181) That cannot do.

(182) I cant do that.

(183) Of course I do.

(184) How do you sew.

(185) No dont do that

(186) What shall I do

(187) What do you say

(188) Did you do that

(189) I wouldnt do it

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(190) What could I do


کاربرد کلمه "do" در انگلیسی

(191) How do you know

(192) How do you mean

(193) What does he do

(194) Who do you want

(195) What am I to do

(196) You can do this

(197) What did you do

(198) What can you do

(199) I dare say I do

(200) How do you feel


استفاده از "do" در جمله

(201) Of course we do

(202) Did she do that

(203) Let's do lunch!

(204) Do not do that.

(205) I do not agree.

(206) To be is to do.

(207) But I'll do it.

(208) I do notice it.

(209) Tom will do it.

(210) We'll do great.

(211) What do I need?

(212) I'll do better.

(213) You'll do fine.

(214) Have Tom do it.

(215) We won't do it.

(216) I can do magic.

(217) Where do we go?

(218) What do we owe?

(219) Now do you see?

(220) How do we look?


Short & Simple Example Sentence For "do" | "do" Sentence

(221) Did we do well?

(222) Come on, do it.

(223) I always do it.

(224) Why do we live?

(225) How do I do it?

(226) We don't do it.

(227) She will do it.

(228) We do like Tom.

(229) We do like you.

(230) What can we do?

(231) What'll you do?

(232) Now just do it.

(233) We do need you.

(234) We do our best.

(235) What must I do?

(236) Where do I sit?

(237) Why do you cry?

(238) What do I know?

(239) It's what I do.

(240) So let's do it.


How do you write a good sentence with "do"?

(241) Should I do it?

(242) I do mean that.

(243) What'll Tom do?

(244) They can do it.

(245) We do like him.

(246) We do like her.

(247) Let us do that.

(248) Have him do it.

(249) Have her do it.

(250) Go do something.

(251) We both do that.

(252) What can you do?

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(253) Just do the job.

(254) What did you do?

(255) Why do we dream?

(256) You can do that.

(257) What could I do?

(258) Can you do that?

(259) I can't do that.

(260) I don't do much.


English Sentences with Audio Using the Word "do".

(261) What do you see?

(262) I often do that.

(263) How'd you do it?

(264) What do you say?

(265) Did you do this?

(266) I still do that.

(267) Why do that now?

(268) You can do this.

(269) I do that a lot.

(270) I have to do it.

(271) I want to do it.

(272) I'd do it again.

(273) How do you know?

(274) Would you do it?

(275) I won't do that.

(276) I can do it now.

(277) I do understand.

(278) E-mails will do.

(279) I'll do my best.

(280) Where do I turn?


How to Use "do" with Example Sentences.

(281) I often do this.

(282) I saw him do it.

(283) That's all I do.

(284) It's hard to do.

(285) Let's do it now.

(286) Anybody will do.

(287) and he can't do.

(288) No dont do that.

(289) What shall I do.

(290) What do you say.

(291) Did you do that.

(292) I wouldnt do it.

(293) What could I do.

(294) How do you know.

(295) How do you mean.

(296) What does he do.

(297) Who do you want.

(298) What am I to do.

(299) What did you do.

(300) What can you do.

(301) I dare say I do.

(302) How do you feel.

(303) Of course we do.

(304) Did she do that.

(305) Yes that will do

(306) What is he to do

(307) What do you want

(308) What do you mean

(309) What do you wish

(310) Will you do this

(311) I cannot do that

(312) I can do no more

(313) You cant do that

(314) What could he do

(315) What do you need

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(316) Why do you do it

(317) What shall we do

(318) How do you think

(319) Who do you think

(320) What was I to do

(321) You do me wrong.

(322) How do you feel?

(323) When do you run?

(324) I do not desert.

(325) What am I to do?

(326) I did not do it.

(327) What do we draw?

(328) Who do you love?

(329) What do I write?

(330) Do you do drugs?

(331) Did Tom do that?

(332) What did Tom do?

(333) I can't do this.

(334) We'll do better.

(335) Tom won't do it.

(336) You'll do great.

(337) Can Tom do this?

(338) Did Tom do this?

(339) Let Tom do that.

(340) Let Tom do this.

(341) I don't do that.

(342) We didn't do it.

(343) I can do better.

(344) I could do that.

(345) I never do that.

(346) I'll go do that.

(347) I'll do it, too.

(348) What did dad do?

(349) Why do you care?

(350) So you'll do it?

(351) Who do you want?

(352) Who do you mean?

(353) Who do you like?

(354) What do we want?

(355) What do we know?

(356) What do we have?

(357) What do they do?

(358) Tom could do it.

(359) Tom can't do it.

(360) Tom can do this.

(361) Tom can do that.

(362) Just do it, Tom.

(363) Just do it fast.

(364) How do we do it?

(365) How do we begin?

(366) Did you do that?

(367) Could you do it?

(368) Can you do this?

(369) Can Tom do that?

(370) We do know that.

(371) Mary will do it.

(372) What can Tom do?

(373) We should do it.

(374) Would Tom do it?

(375) What must we do?

(376) He didn't do it.

(377) You can't do it.

(378) Where do I sign?

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(379) You secretly do.

(380) So what do I do?

(381) I can do it too!

(382) When do I do it?

(383) I saw her do it.

(384) I may do it yet.

(385) I let Tom do it.

(386) What shall I do?

(387) I saw Tom do it.

(388) Can't you do it?

(389) How did they do?

(390) We do like them.

(391) Let him do this.

(392) Let her do this.

(393) Let him do that.

(394) Let her do that.

(395) I let him do it.

(396) I let her do it.

(397) Have them do it.

(398) Let me do my job.

(399) How do I do that?

(400) What do you want?

(401) You should do it.

(402) Just do your job.

(403) What can they do?

(404) What will you do?

(405) Who do you trust?

(406) Faouzi can do it.

(407) I love what I do.

(408) What shall we do?

(409) Let's do our job.

(410) I do believe you.

(411) What do bees eat?

(412) Let's just do it.

(413) That will not do.

(414) What do you like?

(415) What do you need?

(416) Why do you study?

(417) When do we leave?

(418) How do I do this?

(419) He can't do that.

(420) Okay, to do this.

(421) What was I to do?

(422) Where do I sleep?

(423) What should I do?

(424) Anyone can do it.

(425) What do you know?

(426) Just do as I say.

(427) What does she do?

(428) What do you mean?

(429) We never do that.

(430) Yes I'll do that.

(431) How do you do it?

(432) We can't do that.

(433) I don't do drugs.

(434) What do you have?

(435) What do you seek?

(436) He made me do it.

(437) I like what I do.

(438) I made him do so.

(439) I'll do anything.

(440) When do we start?

(441) I tried to do it.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(442) Where do I start?

(443) I seldom do that.

(444) I do have a plan.

(445) Any book will do.

(446) do not act alone.

(447) Yes that will do.

(448) What is he to do.

(449) What do you want.

(450) What do you mean.

(451) What do you wish.

(452) Will you do this.

(453) I cannot do that.

(454) I can do no more.

(455) You cant do that.

(456) What could he do.

(457) What do you need.

(458) Why do you do it.

(459) What shall we do.

(460) How do you think.

(461) Who do you think.

(462) What was I to do.

(463) I emphatically do

(464) Yet what can I do

(465) What goodll it do

(466) What do they want

(467) what can I do now

(468) How can she do so

(469) Even that wont do

(470) Nor do I know yet

(471) How did you do it

(472) What would you do

(473) Why did you do it

(474) Dont do it for me

(475) What do you think

(476) Never do it again

(477) Some do come back

(478) What are we to do

(479) Where do you live

(480) What is she to do

(481) What should he do

(482) But what can I do

(483) I do not think so

(484) Anything will do.

(485) Any seat will do.

(486) Some do think so.

(487) When do you work?

(488) You must do work.

(489) Must I do it now?

(490) Note how I do it.

(491) We do not all go.

(492) What do you wish?

(493) What do you make?

(494) How did he do it?

(495) What does Tom do?

(496) Tom didn't do it.

(497) We do not forget.

(498) When do you come?

(499) We'll do it live.

(500) So where do I go?

(501) What is the modern definition of "do"?

(502) How to Use "do" with Example Sentences.

(503) If you had to explain to someone who was learning English what "do" is, what would you say?

(504) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "do" can get slippery.

(505) The Best Definition of "do" I’ve Heard So Far.

(506) "do" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(507) What is the best definition of "do"?

(508) What is the definition of an "do"?

(509) What Is "do"? Detailed Definition and Meaning.

(510) Use "do" in a sentence.

(511) The Word "do" in Example Sentences.

(512) English Sentences with Audio Using the Word "do".

(513) What is definition of "do" by Merriam-Webster.

(514) "do" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(515) How do you write a good sentence with "do"?

(516) "do" sentence examples.

(517) "do": In a Sentence.

(518) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "do".

(519) How do you explain "do"?

(520) What can I say instead of "do"?

(521) What is a synonym for "do"?

(522) What is a antonym for "do"?

(523) What do you mean by "do"?

(524) What is another word for "do"?

(525) What is the best definition of "do"?

(526) What is "do" definition and meaning?

(527) How to use "do" in a sentence.

(528) The Word "do" in Example Sentences.

(529) "do" meaning in english, "do" definitions.

(530) Primary meanings of "do".

(531) Full definitions of "do".

(532) Full meaning of "do".

(533) The Word "do" in Example Sentences.

(534) Best definition of "do".

(535) Define "do" in one sentence, define "do" in one word.

(536) What is the meaning of "do" in a sentence.

(537) The Word "do" in Example Sentences.

(538) What is the origin and root of "do".


ترجمه مهمترین کلمات فارسی به انگلیسی

سلام به انگلیسی من به انگلیسی سیب به انگلیسی دختر به انگلیسی مادر به انگلیسی عشق به انگلیسی زبان به انگلیسی خاله به انگلیسی توت فرنگی به انگلیسی درخت به انگلیسی ساعت به انگلیسی گربه به انگلیسی سگ به انگلیسی رفیق به انگلیسی قلب به انگلیسی دریا به انگلیسی پروانه به انگلیسی صندلی به انگلیسی حمام به انگلیسی گاو به انگلیسی خوبی به انگلیسی ایران به انگلیسی پدر به انگلیسی زیبا به انگلیسی خانم به انگلیسی خدا به انگلیسی دایی به انگلیسی

نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با do


به‌جای حفظ کردن لغت do ، جملات کوتاه با do را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی‌توانید از حفظ کردن دل بکنید، به‌جای حفظ کردن لغت انگلیسی do، جملات کوتاه مختلف با لغت do را حفظ کنید. مثلاً به‌جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می‌روم” را حفظ کنید. وقتی شما به‌ جای حفظ کردن لغت انگلیسی do، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه do را حفظ می‌کنید، حداقل مطمئن هستید که می‌توانید به‌ درستی از do در جمله استفاده کنید. در ضمن، به‌ طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه do

ساختن جمله با do به شما کمک می‌کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی do است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت do را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت do ده جمله بسازید و در هرکدام از جملات معنای متفاوتی از واژه‌ ی do که می‌خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می‌کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می‌شود.


ترجمه فارسی به انگلیسی لغات دوستی و عشق
ترجمه فارسی به انگلیسی لغات نسبت های فامیلی و خانواده
ترجمه فارسی به انگلیسی لغات مناسبت ها و روزهای خاص
ترجمه فارسی به انگلیسی لغات ورزش فوتبال

ساختار جملات انگلیسی با do

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با do

یک جمله ساده با do از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با do

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با do، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با do به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با do بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با do

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با do همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با do فرق دارد. در جملات پیچیده با do، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با do بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با do

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با do همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت do. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با do بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


چک کردن معنی، مفهوم، مترادف، متضاد، جمله و مثال با کلمه “do” در لغت نامه های معتبرسوالات متداول جمله با do

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با do و کاربرد کلمه do در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات do را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه do و همچنین مطالعه مثال برای do، اقدام به جمله سازی با کلمه do نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از do در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه do به کمک همین جملات با do و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت do می باشد.


وقتی شما به‌ جای حفظ کردن لغت انگلیسی do، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه do را حفظ می‌کنید، حداقل مطمئن هستید که می‌توانید به‌ درستی از do در جمله استفاده کنید. در ضمن، به‌ طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با do به شما کمک می‌کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی do است. با ساختن جمله برای لغت do به مغزتان کمک می‌کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می‌شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


آموزش درآمد دلاری از گوگل با حسام عالمیان

© کپی رایت 2017 - 2022 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان