ترجمه انگلیسی “ده هزار میلیارد”

ترجمه "ده هزار میلیارد" به انگلیسی، معادل انگلیسی "ده هزار میلیارد"، معنی و مفهوم "ده هزار میلیارد" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "ده هزار میلیارد" عبارت است از ten trillion

ترجمه انگلیسی “یک هزار میلیارد”

ترجمه "یک هزار میلیارد" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یک هزار میلیارد"، معنی و مفهوم "یک هزار میلیارد" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یک هزار میلیارد" عبارت است از one trillion

ترجمه انگلیسی “یکصد میلیارد”

ترجمه "یکصد میلیارد" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یکصد میلیارد"، معنی و مفهوم "یکصد میلیارد" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یکصد میلیارد" عبارت است از one hundred billion

ترجمه انگلیسی “ده میلیارد”

ترجمه "ده میلیارد" به انگلیسی، معادل انگلیسی "ده میلیارد"، معنی و مفهوم "ده میلیارد" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "ده میلیارد" عبارت است از ten billion

ترجمه انگلیسی “یک میلیارد”

ترجمه "یک میلیارد" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یک میلیارد"، معنی و مفهوم "یک میلیارد" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یک میلیارد" عبارت است از one billion

ترجمه انگلیسی “یکصد میلیون”

ترجمه "یکصد میلیون" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یکصد میلیون"، معنی و مفهوم "یکصد میلیون" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یکصد میلیون" عبارت است از one hundred million

ترجمه انگلیسی “ده میلیون”

ترجمه "ده میلیون" به انگلیسی، معادل انگلیسی "ده میلیون"، معنی و مفهوم "ده میلیون" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "ده میلیون" عبارت است از ten million

ترجمه انگلیسی “نه میلیون”

ترجمه "نه میلیون" به انگلیسی، معادل انگلیسی "نه میلیون"، معنی و مفهوم "نه میلیون" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "نه میلیون" عبارت است از nine million

ترجمه انگلیسی “هشت میلیون”

ترجمه "هشت میلیون" به انگلیسی، معادل انگلیسی "هشت میلیون"، معنی و مفهوم "هشت میلیون" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "هشت میلیون" عبارت است از eight million

ترجمه انگلیسی “هفت میلیون”

ترجمه "هفت میلیون" به انگلیسی، معادل انگلیسی "هفت میلیون"، معنی و مفهوم "هفت میلیون" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "هفت میلیون" عبارت است از seven million

ترجمه انگلیسی “شش میلیون”

ترجمه "شش میلیون" به انگلیسی، معادل انگلیسی "شش میلیون"، معنی و مفهوم "شش میلیون" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "شش میلیون" عبارت است از six million

ترجمه انگلیسی “پنج میلیون”

ترجمه "پنج میلیون" به انگلیسی، معادل انگلیسی "پنج میلیون"، معنی و مفهوم "پنج میلیون" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "پنج میلیون" عبارت است از five million

ترجمه انگلیسی “چهار میلیون”

ترجمه "چهار میلیون" به انگلیسی، معادل انگلیسی "چهار میلیون"، معنی و مفهوم "چهار میلیون" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "چهار میلیون" عبارت است از four million

ترجمه انگلیسی “سه میلیون”

ترجمه "سه میلیون" به انگلیسی، معادل انگلیسی "سه میلیون"، معنی و مفهوم "سه میلیون" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "سه میلیون" عبارت است از three million

ترجمه انگلیسی “دو میلیون”

ترجمه "دو میلیون" به انگلیسی، معادل انگلیسی "دو میلیون"، معنی و مفهوم "دو میلیون" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "دو میلیون" عبارت است از two million

ترجمه انگلیسی “یک میلیون و چهار هزار”

ترجمه "یک میلیون و چهار هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یک میلیون و چهار هزار"، معنی و مفهوم "یک میلیون و چهار هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یک میلیون و چهار هزار" عبارت است از one million four thousand

ترجمه انگلیسی “یک میلیون و سه هزار”

ترجمه "یک میلیون و سه هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یک میلیون و سه هزار"، معنی و مفهوم "یک میلیون و سه هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یک میلیون و سه هزار" عبارت است از one million three thousand

ترجمه انگلیسی “یک میلیون و دو هزار”

ترجمه "یک میلیون و دو هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یک میلیون و دو هزار"، معنی و مفهوم "یک میلیون و دو هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یک میلیون و دو هزار" عبارت است از one million two thousand

ترجمه انگلیسی “یک میلیون و یک هزار”

ترجمه "یک میلیون و یک هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "یک میلیون و یک هزار"، معنی و مفهوم "یک میلیون و یک هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "یک میلیون و یک هزار" عبارت است از one million one thousand

ترجمه انگلیسی “نهصد و نود و نه هزار”

ترجمه "نهصد و نود و نه هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "نهصد و نود و نه هزار"، معنی و مفهوم "نهصد و نود و نه هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "نهصد و نود و نه هزار" عبارت است از nine hundred ninety-nine thousand

ترجمه انگلیسی “نهصد و نود و هشت هزار”

ترجمه "نهصد و نود و هشت هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "نهصد و نود و هشت هزار"، معنی و مفهوم "نهصد و نود و هشت هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "نهصد و نود و هشت هزار" عبارت است از nine hundred ninety-eight thousand

ترجمه انگلیسی “نهصد و نود و هفت هزار”

ترجمه "نهصد و نود و هفت هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "نهصد و نود و هفت هزار"، معنی و مفهوم "نهصد و نود و هفت هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "نهصد و نود و هفت هزار" عبارت است از nine hundred ninety-seven thousand

ترجمه انگلیسی “نهصد و نود و شش هزار”

ترجمه "نهصد و نود و شش هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "نهصد و نود و شش هزار"، معنی و مفهوم "نهصد و نود و شش هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "نهصد و نود و شش هزار" عبارت است از nine hundred ninety-six thousand

ترجمه انگلیسی “نهصد و نود و پنج هزار”

ترجمه "نهصد و نود و پنج هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "نهصد و نود و پنج هزار"، معنی و مفهوم "نهصد و نود و پنج هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "نهصد و نود و پنج هزار" عبارت است از nine hundred ninety-five thousand

ترجمه انگلیسی “نهصد و نود و چهار هزار”

ترجمه "نهصد و نود و چهار هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "نهصد و نود و چهار هزار"، معنی و مفهوم "نهصد و نود و چهار هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "نهصد و نود و چهار هزار" عبارت است از nine hundred ninety-four thousand

ترجمه انگلیسی “نهصد و نود و سه هزار”

ترجمه "نهصد و نود و سه هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "نهصد و نود و سه هزار"، معنی و مفهوم "نهصد و نود و سه هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "نهصد و نود و سه هزار" عبارت است از nine hundred ninety-three thousand

ترجمه انگلیسی “نهصد و نود و دو هزار”

ترجمه "نهصد و نود و دو هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "نهصد و نود و دو هزار"، معنی و مفهوم "نهصد و نود و دو هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "نهصد و نود و دو هزار" عبارت است از nine hundred ninety-two thousand

ترجمه انگلیسی “نهصد و نود و یک هزار”

ترجمه "نهصد و نود و یک هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "نهصد و نود و یک هزار"، معنی و مفهوم "نهصد و نود و یک هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "نهصد و نود و یک هزار" عبارت است از nine hundred ninety-one thousand

ترجمه انگلیسی “نهصد و نود هزار”

ترجمه "نهصد و نود هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "نهصد و نود هزار"، معنی و مفهوم "نهصد و نود هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "نهصد و نود هزار" عبارت است از nine hundred ninety thousand

ترجمه انگلیسی “نهصد و هشتاد و نه هزار”

ترجمه "نهصد و هشتاد و نه هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "نهصد و هشتاد و نه هزار"، معنی و مفهوم "نهصد و هشتاد و نه هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "نهصد و هشتاد و نه هزار" عبارت است از nine hundred eighty-nine thousand

ترجمه انگلیسی “نهصد و هشتاد و هشت هزار”

ترجمه "نهصد و هشتاد و هشت هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "نهصد و هشتاد و هشت هزار"، معنی و مفهوم "نهصد و هشتاد و هشت هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "نهصد و هشتاد و هشت هزار" عبارت است از nine hundred eighty-eight thousand

ترجمه انگلیسی “نهصد و هشتاد و هفت هزار”

ترجمه "نهصد و هشتاد و هفت هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "نهصد و هشتاد و هفت هزار"، معنی و مفهوم "نهصد و هشتاد و هفت هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "نهصد و هشتاد و هفت هزار" عبارت است از nine hundred eighty-seven thousand

ترجمه انگلیسی “نهصد و هشتاد و شش هزار”

ترجمه "نهصد و هشتاد و شش هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "نهصد و هشتاد و شش هزار"، معنی و مفهوم "نهصد و هشتاد و شش هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "نهصد و هشتاد و شش هزار" عبارت است از nine hundred eighty-six thousand