EnglishVocabulary.ir


جمله انگلیسی با "can" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات can را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه can و همچنین مطالعه مثال برای can، اقدام به جمله سازی با کلمه can نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از can در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه can به کمک همین جملات با can و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت can می باشد.


در قسمت ذیل 538 جمله با can برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با can را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با can به انگلیسی

جمله با can afford جمله با can but جمله با can do جمله با can not help جمله با can of worms جمله با can opener جمله با can take it جمله با cana جمله با canaan جمله با Canada

(1) I can go.

(2) I can run.

(3) I can fly.

(4) I can ski.

(5) Nor can I.

(6) I can not.

(7) We can go.

(8) I can eat.

(9) I can cook.

(10) I can walk.


جمله با "can"

(11) I can't go.

(12) We can try.

(13) I can jump.

(14) I can stay.

(15) We can pay.

(16) I can sing.

(17) I can read.

(18) I can swim.

(19) We can win.

(20) I can come.


مثال برای "can"

(21) I can wait.

(22) Who can say

(23) Yes, I can.

(24) I can love.

(25) You can go.

(26) I can help.

(27) I can rest.

(28) I can't say.

(29) He can read.

(30) We can swim.


جمله انگلیسی با کلمه "can"

(31) I can do it.

(32) We can't go.

(33) I can't win.

(34) I can share.

(35) I can't see.

(36) It can't be!

(37) I can't eat.

(38) We can meet.

(39) He can come.

(40) We can talk.


جمله انگلیسی با "can"

(41) We can wait.

(42) He can swim.

(43) We can hear.

(44) I can dance.

(45) Who can say.

(46) Yes, we can.

(47) I can drive.

(48) I can't see!

(49) I can't fly.

(50) We can help.


جمله انگلیسی در مورد "can"

(51) You can try.

(52) We can rest.

(53) He can rest.

(54) He can sing.

(55) I can't help.

(56) I can fix it.

(57) You can help.

(58) I can't stay.

(59) I can't swim.

(60) I can't wait!


جمله انگلیسی درباره "can"

(61) I can't wait.

(62) You can rest.

(63) It can't hurt

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(64) I can't move.

(65) We can't win.

(66) He can do it.

(67) You can come.

(68) I can't sing.

(69) I can manage.

(70) What can I do


جمله با کلمه "can"

(71) Bob can cook.

(72) I can't talk.

(73) Tom can swim.

(74) Tom can cook.

(75) I can't cook.

(76) I can't read.

(77) I can't stop.

(78) I can't walk.

(79) Tom can help.

(80) Tom can talk.


جمله برای "can"

(81) Tom can walk.

(82) We can begin.

(83) We can check.

(84) We can leave.

(85) We can't sue.

(86) I can't look.

(87) You can stay.

(88) You can stop.

(89) You can't go.

(90) I can get it.


جمله سازی با "can"

(91) I can try it.

(92) She can swim.

(93) She can come.

(94) He can speak.

(95) She can rest.

(96) She can sing.

(97) We can do it.

(98) I can do this.

(99) You can do it.

(100) I can't leave.


جمله سازی با کلمه "can"

(101) We can't lose.

(102) No, you can't.

(103) She can skate.

(104) How can it be?

(105) How can I pay?

(106) He can't swim.

(107) It can't wait.

(108) I can't dance.

(109) I can feel it.

(110) They can wait.


چند جمله با "can"

(111) He can't sing.

(112) What can I do?

(113) I can buy one.

(114) Dogs can swim.

(115) We can try it.

(116) I think I can.

(117) I can't sleep.

(118) We can't fail.

(119) I can survive.

(120) She can't ski.


کاربرد "can"

(121) I can't do it.

(122) I can explain.

(123) I can see you.

(124) no, you can't!

(125) can't be, huh?

(126) but how can i?

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(127) What can I do.

(128) I can prove it

(129) I can see that

(130) What can we do


متن انگلیسی در مورد "can"

(131) What can it be

(132) How can I tell

(133) I can smell it

(134) I can help him

(135) Mary can swim.

(136) I can't smoke.

(137) They can fish.

(138) This can't be!

(139) That can't be.

(140) We can go now.


مثال با "can"

(141) I can't drive.

(142) I can't go on.

(143) I can't stand.

(144) I can't watch.

(145) Tom can drive.

(146) Tom can't win.

(147) We can manage.

(148) We can't move.

(149) We can't stop.

(150) We can't wait.


جمله سازی با کلمه "can"

(151) They can help.

(152) That can wait.

(153) You can leave.

(154) You can relax.

(155) You can't see.

(156) You can't win.

(157) I can be fair.

(158) I can be good.

(159) I can buy two.

(160) I can do both.


تاپیک سنتز برای "can"

(161) I can do more.

(162) I can do that.

(163) I can make it.

(164) I can see Tom.

(165) Tom can do it.

(166) I can love it.

(167) He can't read.

(168) She can speak.

(169) Now we can go.

(170) We can buy it.


جملات "can"

(171) We can use it.

(172) We can end it.

(173) Tom can't ski.

(174) Tom can skate.

(175) Why can't you?

(176) I can be nice.

(177) It can't work.

(178) We can't stay.

(179) I can see him.

(180) I can see her.


جمله "can"

(181) That can't be!

(182) I can't get in.

(183) We can't do it.

(184) You can't swim.

(185) You can go now.

(186) He can't do it.

(187) I can help you.

(188) How can I help?

(189) He can't drive.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(190) How can I lose?


کاربرد کلمه "can" در انگلیسی

(191) I can hear you.

(192) What can I eat?

(193) No one can say.

(194) I can prove it.

(195) Faouzi can run.

(196) I think we can.

(197) She can't swim.

(198) He can't count.

(199) Yes, we can go.

(200) I can't see it.


استفاده از "can" در جمله

(201) I can't get up.

(202) I can't use it.

(203) Boats can sink.

(204) No one can see.

(205) We can proceed.

(206) Why can't I go?

(207) I can't go out.

(208) Pigs can't fly.

(209) We can do that.

(210) I can see that.

(211) What can we do.

(212) What can it be.

(213) How can I tell.

(214) I can smell it.

(215) I can help him.

(216) You can do this

(217) How can that be

(218) What can you do

(219) I can but wait.

(220) A bird can fly.


Short & Simple Example Sentence For "can" | "can" Sentence

(221) It can be done.

(222) Tom can't swim.

(223) They can't act.

(224) What can I say?

(225) I can beat him!

(226) Tom can't talk.

(227) Tom can't walk.

(228) Tom can't stay.

(229) Tom can't read.

(230) She can't sing.

(231) Tom can't come.

(232) You can't lose.

(233) Tom can't wait.

(234) Tom can answer.

(235) Tom can't move.

(236) Tom can't stop.

(237) Tom can't work.

(238) We can't leave.

(239) You can't stop.

(240) I can help Tom.


How do you write a good sentence with "can"?

(241) I can take Tom.

(242) I can bring it.

(243) I can call Tom.

(244) I can do magic.

(245) I can fix that.

(246) I can fix this.

(247) I can hear Tom.

(248) I can try that.

(249) You can't walk.

(250) Tom can see me.

(251) Tom can get it.

(252) Emily can swim.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(253) Tom can't sing.

(254) What can we do?

(255) We can get one.

(256) We can see you.

(257) We can pay you.

(258) What can I use?

(259) I can kill you.

(260) I can't go yet.


English Sentences with Audio Using the Word "can".

(261) You can owe me.

(262) I can't bother.

(263) I can top that.

(264) We can take it.

(265) What can it be?

(266) Who can choose?

(267) You can't quit.

(268) They can do it.

(269) I can see them.

(270) I can help her.

(271) I can hear him.

(272) I can hear her.

(273) I can call him.

(274) I can call her.

(275) I can't find it!

(276) We can't escape.

(277) He can run fast.

(278) Faouzi can walk.

(279) What can you do?

(280) Faouzi can cook.


How to Use "can" with Example Sentences.

(281) You can go home.

(282) I can swim well.

(283) I can't feel it.

(284) I can't hear it.

(285) How can we tell?

(286) That can't last.

(287) You can do that.

(288) I can't make it.

(289) You can make it.

(290) I can't keep it.

(291) I can't do that.

(292) I can't bear it.

(293) That can happen.

(294) I can't give up.

(295) I can't find it.

(296) When can we eat?

(297) I can't compete.

(298) I can't let you.

(299) Faouzi can stay.

(300) You can take it.

(301) No one can tell.

(302) You can do this.

(303) We can try that.

(304) They can change.

(305) We can't attend.

(306) Do what you can.

(307) You can go back.

(308) We can't see it.

(309) Who can help me?

(310) I can get us in.

(311) He can't be ill.

(312) How can that be?

(313) We can fix this.

(314) I can do it now.

(315) A fish can swim.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(316) It can be fatal.

(317) How can this be?

(318) Come if you can.

(319) I can handle it.

(320) I can't whistle.

(321) I can drive you.

(322) No one can help.

(323) I can't fake it.

(324) I can't breathe.

(325) I can swim fast.

(326) I can't miss it.

(327) They can manage.

(328) I can't be sure.

(329) Faouzi can talk.

(330) You can't leave.

(331) You can come in.

(332) I can't help it.

(333) and he can't do.

(334) How can that be.

(335) What can you do.

(336) I can face facts

(337) One can see that

(338) We can both hear

(339) What can it mean

(340) I can do no more

(341) How can you tell

(342) As fast as I can

(343) I can only wait.

(344) Well, you can't.

(345) Nobody else can.

(346) I can sing well.

(347) Dinner can wait.

(348) I can't undo it.

(349) Come if you can!

(350) I can't tell it.

(351) I can't go back.

(352) I can't know it.

(353) I can't explain.

(354) I can't open it!

(355) I can't stop it.

(356) I can't see you.

(357) I can't do this.

(358) We can help you.

(359) We can help Tom.

(360) You can have it.

(361) We can beat her!

(362) I can't deny it.

(363) I can't die yet.

(364) I can't go home.

(365) Tom can't leave.

(366) I can't see Tom.

(367) This can't wait.

(368) She can't drive.

(369) Tom can't speak.

(370) Anybody can try.

(371) It can't happen.

(372) Tom can explain.

(373) It can't be Tom.

(374) I can't pay you.

(375) I can afford it.

(376) I can come back.

(377) I can do better.

(378) I can find them.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(379) I can help them.

(380) I can manage it.

(381) I can see smoke.

(382) I can trust Tom.

(383) I can walk home.

(384) I can work late.

(385) I can't hold it.

(386) I can't pay Tom.

(387) I can't risk it.

(388) I can't comment.

(389) Tom can't go on.

(390) Tom can't go in.

(391) Tom can't do it.

(392) Tom can take it.

(393) Tom can help us.

(394) Tom can help me.

(395) Tom can go home.

(396) Tom can do this.

(397) Tom can do that.

(398) Tom can't drive.

(399) You can't drive.

(400) I can't see her.

(401) What can Tom do?

(402) How can we help?

(403) How can we fail?

(404) How can we wait?

(405) Where can we go?

(406) We can be there.

(407) We can get more.

(408) You can tell us.

(409) You can tell me.

(410) We can hear you.

(411) We can fix that.

(412) We can see that.

(413) You can't do it.

(414) They can't work.

(415) You can call me.

(416) You can help me.

(417) I can do it too!

(418) I can't be late.

(419) Hey, I can help.

(420) Hey, can I help?

(421) What can we say?

(422) Also, I can fly.

(423) I can feel that.

(424) I can be honest.

(425) You can ask Tom.

(426) Tom can't paint.

(427) Who can that be?

(428) How can I leave?

(429) How can I go on?

(430) How can I sleep?

(431) Who can stop us?

(432) This can't work.

(433) I can trust him.

(434) I can trust her.

(435) I can't see him.

(436) I can't pay him.

(437) I can't pay her.

(438) We can help him.

(439) We can help her.

(440) I can hear them.

(441) I can call them.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(442) It can't be him.

(443) It can't be her.

(444) I can't see well.

(445) I can't reach it.

(446) You can't say no.

(447) We can't give up.

(448) You can go there.

(449) What can you say?

(450) You can't go yet.

(451) Where can I hide?

(452) It can't be done.

(453) He can't read it.

(454) Why can't I move?

(455) What can they do?

(456) Life can be hard.

(457) Faouzi can do it.

(458) You can look now.

(459) What can you see?

(460) He can swim well.

(461) I can't come now.

(462) I can't stop him.

(463) He can read well.

(464) I can't eat that.

(465) May I open a can?

(466) I can't fix this.

(467) I can't stand up.

(468) I can't remember.

(469) I can't show you.

(470) I can't save you.

(471) Why can't I hear?

(472) Parrots can sing.

(473) Faouzi can't ski.

(474) It can't be true.

(475) He can't do that.

(476) I can't go alone.

(477) You can all help.

(478) We can all dream.

(479) You can use mine.

(480) Anyone can do it.

(481) I can't budge it.

(482) You can't go out.

(483) I can replace it.

(484) We can't do that.

(485) I can't use that.

(486) You can't go now.

(487) We can't go back.

(488) You can't buy me.

(489) Faouzi can drive.

(490) You can trust me.

(491) I can't eat this.

(492) You can trust us.

(493) I can reschedule.

(494) Rabbits can swim.

(495) We can't be sure.

(496) I can't eat pork.

(497) I can't eat meat.

(498) Faouzi can't win.

(499) No one can leave.

(500) I can't complain.

(501) What is the modern definition of "can"?

(502) How to Use "can" with Example Sentences.

(503) If you had to explain to someone who was learning English what "can" is, what would you say?

(504) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "can" can get slippery.

(505) The Best Definition of "can" I’ve Heard So Far.

(506) "can" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(507) What is the best definition of "can"?

(508) What is the definition of an "can"?

(509) What Is "can"? Detailed Definition and Meaning.

(510) Use "can" in a sentence.

(511) The Word "can" in Example Sentences.

(512) English Sentences with Audio Using the Word "can".

(513) What is definition of "can" by Merriam-Webster.

(514) "can" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(515) How do you write a good sentence with "can"?

(516) "can" sentence examples.

(517) "can": In a Sentence.

(518) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "can".

(519) How do you explain "can"?

(520) What can I say instead of "can"?

(521) What is a synonym for "can"?

(522) What is a antonym for "can"?

(523) What do you mean by "can"?

(524) What is another word for "can"?

(525) What is the best definition of "can"?

(526) What is "can" definition and meaning?

(527) How to use "can" in a sentence.

(528) The Word "can" in Example Sentences.

(529) "can" meaning in english, "can" definitions.

(530) Primary meanings of "can".

(531) Full definitions of "can".

(532) Full meaning of "can".

(533) The Word "can" in Example Sentences.

(534) Best definition of "can".

(535) Define "can" in one sentence, define "can" in one word.

(536) What is the meaning of "can" in a sentence.

(537) The Word "can" in Example Sentences.

(538) What is the origin and root of "can".


ترجمه مهمترین کلمات فارسی به انگلیسی

سلام به انگلیسی من به انگلیسی سیب به انگلیسی دختر به انگلیسی مادر به انگلیسی عشق به انگلیسی زبان به انگلیسی خاله به انگلیسی توت فرنگی به انگلیسی درخت به انگلیسی ساعت به انگلیسی گربه به انگلیسی سگ به انگلیسی رفیق به انگلیسی قلب به انگلیسی دریا به انگلیسی پروانه به انگلیسی صندلی به انگلیسی حمام به انگلیسی گاو به انگلیسی خوبی به انگلیسی ایران به انگلیسی پدر به انگلیسی زیبا به انگلیسی خانم به انگلیسی خدا به انگلیسی دایی به انگلیسی

نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با can


به‌جای حفظ کردن لغت can ، جملات کوتاه با can را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی‌توانید از حفظ کردن دل بکنید، به‌جای حفظ کردن لغت انگلیسی can، جملات کوتاه مختلف با لغت can را حفظ کنید. مثلاً به‌جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می‌روم” را حفظ کنید. وقتی شما به‌ جای حفظ کردن لغت انگلیسی can، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه can را حفظ می‌کنید، حداقل مطمئن هستید که می‌توانید به‌ درستی از can در جمله استفاده کنید. در ضمن، به‌ طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه can

ساختن جمله با can به شما کمک می‌کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی can است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت can را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت can ده جمله بسازید و در هرکدام از جملات معنای متفاوتی از واژه‌ ی can که می‌خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می‌کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می‌شود.


ترجمه فارسی به انگلیسی لغات دوستی و عشق
ترجمه فارسی به انگلیسی لغات نسبت های فامیلی و خانواده
ترجمه فارسی به انگلیسی لغات مناسبت ها و روزهای خاص
ترجمه فارسی به انگلیسی لغات ورزش فوتبال

ساختار جملات انگلیسی با can

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با can

یک جمله ساده با can از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با can

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با can، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با can به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با can بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با can

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با can همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با can فرق دارد. در جملات پیچیده با can، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با can بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با can

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با can همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت can. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با can بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


چک کردن معنی، مفهوم، مترادف، متضاد، جمله و مثال با کلمه “can” در لغت نامه های معتبرسوالات متداول جمله با can

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با can و کاربرد کلمه can در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات can را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه can و همچنین مطالعه مثال برای can، اقدام به جمله سازی با کلمه can نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از can در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه can به کمک همین جملات با can و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت can می باشد.


وقتی شما به‌ جای حفظ کردن لغت انگلیسی can، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه can را حفظ می‌کنید، حداقل مطمئن هستید که می‌توانید به‌ درستی از can در جمله استفاده کنید. در ضمن، به‌ طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با can به شما کمک می‌کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی can است. با ساختن جمله برای لغت can به مغزتان کمک می‌کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می‌شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


آموزش درآمد دلاری از گوگل با حسام عالمیان

© کپی رایت 2017 - 2022 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان