تاریخ میلادی به بریتیش

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 8 April در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 8 April میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 8 Apr و 8 April و 8 April 2019 و 8th April 2019 و the 8th of April 2019 و the 8th of April, 2019 و Monday, 8 April 2019 و Monday the 8th of April, 2019 و 8/4/19 و 8.4.19 و 8-4-19 و 8Apr2019 و 8-Apr-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 24 April در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 24 April میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 24 Apr و 24 April و 24 April 2019 و 24th April 2019 و the 24th of April 2019 و the 24th of April, 2019 و Wednesday, 24 April 2019 و Wednesday the 24th of April, 2019 و 24/4/19 و 24.4.19 و 24-4-19 و 24Apr2019 و 24-Apr-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 10 May در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 10 May میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 10 May و 10 May و 10 May 2019 و 10th May 2019 و the 10th of May 2019 و the 10th of May, 2019 و Friday, 10 May 2019 و Friday the 10th of May, 2019 و 10/5/19 و 10.5.19 و 10-5-19 و 10May2019 و 10-May-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 26 May در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 26 May میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 26 May و 26 May و 26 May 2019 و 26th May 2019 و the 26th of May 2019 و the 26th of May, 2019 و Sunday, 26 May 2019 و Sunday the 26th of May, 2019 و 26/5/19 و 26.5.19 و 26-5-19 و 26May2019 و 26-May-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 24 March در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 24 March میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 24 Mar و 24 March و 24 March 2019 و 24th March 2019 و the 24th of March 2019 و the 24th of March, 2019 و Sunday, 24 March 2019 و Sunday the 24th of March, 2019 و 24/3/19 و 24.3.19 و 24-3-19 و 24Mar2019 و 24-Mar-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 9 April در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 9 April میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 9 Apr و 9 April و 9 April 2019 و 9th April 2019 و the 9th of April 2019 و the 9th of April, 2019 و Tuesday, 9 April 2019 و Tuesday the 9th of April, 2019 و 9/4/19 و 9.4.19 و 9-4-19 و 9Apr2019 و 9-Apr-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 25 April در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 25 April میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 25 Apr و 25 April و 25 April 2019 و 25th April 2019 و the 25th of April 2019 و the 25th of April, 2019 و Thursday, 25 April 2019 و Thursday the 25th of April, 2019 و 25/4/19 و 25.4.19 و 25-4-19 و 25Apr2019 و 25-Apr-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 11 May در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 11 May میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 11 May و 11 May و 11 May 2019 و 11th May 2019 و the 11th of May 2019 و the 11th of May, 2019 و Saturday, 11 May 2019 و Saturday the 11th of May, 2019 و 11/5/19 و 11.5.19 و 11-5-19 و 11May2019 و 11-May-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 27 May در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 27 May میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 27 May و 27 May و 27 May 2019 و 27th May 2019 و the 27th of May 2019 و the 27th of May, 2019 و Monday, 27 May 2019 و Monday the 27th of May, 2019 و 27/5/19 و 27.5.19 و 27-5-19 و 27May2019 و 27-May-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 25 March در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 25 March میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 25 Mar و 25 March و 25 March 2019 و 25th March 2019 و the 25th of March 2019 و the 25th of March, 2019 و Monday, 25 March 2019 و Monday the 25th of March, 2019 و 25/3/19 و 25.3.19 و 25-3-19 و 25Mar2019 و 25-Mar-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 10 April در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 10 April میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 10 Apr و 10 April و 10 April 2019 و 10th April 2019 و the 10th of April 2019 و the 10th of April, 2019 و Wednesday, 10 April 2019 و Wednesday the 10th of April, 2019 و 10/4/19 و 10.4.19 و 10-4-19 و 10Apr2019 و 10-Apr-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 26 April در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 26 April میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 26 Apr و 26 April و 26 April 2019 و 26th April 2019 و the 26th of April 2019 و the 26th of April, 2019 و Friday, 26 April 2019 و Friday the 26th of April, 2019 و 26/4/19 و 26.4.19 و 26-4-19 و 26Apr2019 و 26-Apr-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 12 May در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 12 May میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 12 May و 12 May و 12 May 2019 و 12th May 2019 و the 12th of May 2019 و the 12th of May, 2019 و Sunday, 12 May 2019 و Sunday the 12th of May, 2019 و 12/5/19 و 12.5.19 و 12-5-19 و 12May2019 و 12-May-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 28 May در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 28 May میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 28 May و 28 May و 28 May 2019 و 28th May 2019 و the 28th of May 2019 و the 28th of May, 2019 و Tuesday, 28 May 2019 و Tuesday the 28th of May, 2019 و 28/5/19 و 28.5.19 و 28-5-19 و 28May2019 و 28-May-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 26 March در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 26 March میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 26 Mar و 26 March و 26 March 2019 و 26th March 2019 و the 26th of March 2019 و the 26th of March, 2019 و Tuesday, 26 March 2019 و Tuesday the 26th of March, 2019 و 26/3/19 و 26.3.19 و 26-3-19 و 26Mar2019 و 26-Mar-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 11 April در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 11 April میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 11 Apr و 11 April و 11 April 2019 و 11th April 2019 و the 11th of April 2019 و the 11th of April, 2019 و Thursday, 11 April 2019 و Thursday the 11th of April, 2019 و 11/4/19 و 11.4.19 و 11-4-19 و 11Apr2019 و 11-Apr-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 27 April در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 27 April میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 27 Apr و 27 April و 27 April 2019 و 27th April 2019 و the 27th of April 2019 و the 27th of April, 2019 و Saturday, 27 April 2019 و Saturday the 27th of April, 2019 و 27/4/19 و 27.4.19 و 27-4-19 و 27Apr2019 و 27-Apr-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 13 May در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 13 May میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 13 May و 13 May و 13 May 2019 و 13th May 2019 و the 13th of May 2019 و the 13th of May, 2019 و Monday, 13 May 2019 و Monday the 13th of May, 2019 و 13/5/19 و 13.5.19 و 13-5-19 و 13May2019 و 13-May-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 29 May در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 29 May میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 29 May و 29 May و 29 May 2019 و 29th May 2019 و the 29th of May 2019 و the 29th of May, 2019 و Wednesday, 29 May 2019 و Wednesday the 29th of May, 2019 و 29/5/19 و 29.5.19 و 29-5-19 و 29May2019 و 29-May-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 27 March در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 27 March میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 27 Mar و 27 March و 27 March 2019 و 27th March 2019 و the 27th of March 2019 و the 27th of March, 2019 و Wednesday, 27 March 2019 و Wednesday the 27th of March, 2019 و 27/3/19 و 27.3.19 و 27-3-19 و 27Mar2019 و 27-Mar-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 12 April در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 12 April میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 12 Apr و 12 April و 12 April 2019 و 12th April 2019 و the 12th of April 2019 و the 12th of April, 2019 و Friday, 12 April 2019 و Friday the 12th of April, 2019 و 12/4/19 و 12.4.19 و 12-4-19 و 12Apr2019 و 12-Apr-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 28 April در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 28 April میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 28 Apr و 28 April و 28 April 2019 و 28th April 2019 و the 28th of April 2019 و the 28th of April, 2019 و Sunday, 28 April 2019 و Sunday the 28th of April, 2019 و 28/4/19 و 28.4.19 و 28-4-19 و 28Apr2019 و 28-Apr-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 14 May در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 14 May میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 14 May و 14 May و 14 May 2019 و 14th May 2019 و the 14th of May 2019 و the 14th of May, 2019 و Tuesday, 14 May 2019 و Tuesday the 14th of May, 2019 و 14/5/19 و 14.5.19 و 14-5-19 و 14May2019 و 14-May-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 30 May در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 30 May میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 30 May و 30 May و 30 May 2019 و 30th May 2019 و the 30th of May 2019 و the 30th of May, 2019 و Thursday, 30 May 2019 و Thursday the 30th of May, 2019 و 30/5/19 و 30.5.19 و 30-5-19 و 30May2019 و 30-May-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 28 March در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 28 March میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 28 Mar و 28 March و 28 March 2019 و 28th March 2019 و the 28th of March 2019 و the 28th of March, 2019 و Thursday, 28 March 2019 و Thursday the 28th of March, 2019 و 28/3/19 و 28.3.19 و 28-3-19 و 28Mar2019 و 28-Mar-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 13 April در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 13 April میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 13 Apr و 13 April و 13 April 2019 و 13th April 2019 و the 13th of April 2019 و the 13th of April, 2019 و Saturday, 13 April 2019 و Saturday the 13th of April, 2019 و 13/4/19 و 13.4.19 و 13-4-19 و 13Apr2019 و 13-Apr-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 29 April در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 29 April میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 29 Apr و 29 April و 29 April 2019 و 29th April 2019 و the 29th of April 2019 و the 29th of April, 2019 و Monday, 29 April 2019 و Monday the 29th of April, 2019 و 29/4/19 و 29.4.19 و 29-4-19 و 29Apr2019 و 29-Apr-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 15 May در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 15 May میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 15 May و 15 May و 15 May 2019 و 15th May 2019 و the 15th of May 2019 و the 15th of May, 2019 و Wednesday, 15 May 2019 و Wednesday the 15th of May, 2019 و 15/5/19 و 15.5.19 و 15-5-19 و 15May2019 و 15-May-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 29 March در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 29 March میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 29 Mar و 29 March و 29 March 2019 و 29th March 2019 و the 29th of March 2019 و the 29th of March, 2019 و Friday, 29 March 2019 و Friday the 29th of March, 2019 و 29/3/19 و 29.3.19 و 29-3-19 و 29Mar2019 و 29-Mar-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 14 April در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 14 April میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 14 Apr و 14 April و 14 April 2019 و 14th April 2019 و the 14th of April 2019 و the 14th of April, 2019 و Sunday, 14 April 2019 و Sunday the 14th of April, 2019 و 14/4/19 و 14.4.19 و 14-4-19 و 14Apr2019 و 14-Apr-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 30 April در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 30 April میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 30 Apr و 30 April و 30 April 2019 و 30th April 2019 و the 30th of April 2019 و the 30th of April, 2019 و Tuesday, 30 April 2019 و Tuesday the 30th of April, 2019 و 30/4/19 و 30.4.19 و 30-4-19 و 30Apr2019 و 30-Apr-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 16 May در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 16 May میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 16 May و 16 May و 16 May 2019 و 16th May 2019 و the 16th of May 2019 و the 16th of May, 2019 و Thursday, 16 May 2019 و Thursday the 16th of May, 2019 و 16/5/19 و 16.5.19 و 16-5-19 و 16May2019 و 16-May-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 30 March در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 30 March میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 30 Mar و 30 March و 30 March 2019 و 30th March 2019 و the 30th of March 2019 و the 30th of March, 2019 و Saturday, 30 March 2019 و Saturday the 30th of March, 2019 و 30/3/19 و 30.3.19 و 30-3-19 و 30Mar2019 و 30-Mar-19.