تاریخ میلادی به بریتیش

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 1 April در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 1 April میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 1 Apr و 1 April و 1 April 2019 و 1st April 2019 و the 1st of April 2019 و the 1st of April, 2019 و Monday, 1 April 2019 و Monday the 1st of April, 2019 و 1/4/19 و 1.4.19 و 1-4-19 و 1Apr2019 و 1-Apr-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 17 April در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 17 April میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 17 Apr و 17 April و 17 April 2019 و 17th April 2019 و the 17th of April 2019 و the 17th of April, 2019 و Wednesday, 17 April 2019 و Wednesday the 17th of April, 2019 و 17/4/19 و 17.4.19 و 17-4-19 و 17Apr2019 و 17-Apr-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 3 May در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 3 May میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 3 May و 3 May و 3 May 2019 و 3rd May 2019 و the 3rd of May 2019 و the 3rd of May, 2019 و Friday, 3 May 2019 و Friday the 3rd of May, 2019 و 3/5/19 و 3.5.19 و 3-5-19 و 3May2019 و 3-May-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 19 May در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 19 May میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 19 May و 19 May و 19 May 2019 و 19th May 2019 و the 19th of May 2019 و the 19th of May, 2019 و Sunday, 19 May 2019 و Sunday the 19th of May, 2019 و 19/5/19 و 19.5.19 و 19-5-19 و 19May2019 و 19-May-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 17 March در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 17 March میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 17 Mar و 17 March و 17 March 2019 و 17th March 2019 و the 17th of March 2019 و the 17th of March, 2019 و Sunday, 17 March 2019 و Sunday the 17th of March, 2019 و 17/3/19 و 17.3.19 و 17-3-19 و 17Mar2019 و 17-Mar-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 2 April در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 2 April میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 2 Apr و 2 April و 2 April 2019 و 2nd April 2019 و the 2nd of April 2019 و the 2nd of April, 2019 و Tuesday, 2 April 2019 و Tuesday the 2nd of April, 2019 و 2/4/19 و 2.4.19 و 2-4-19 و 2Apr2019 و 2-Apr-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 18 April در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 18 April میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 18 Apr و 18 April و 18 April 2019 و 18th April 2019 و the 18th of April 2019 و the 18th of April, 2019 و Thursday, 18 April 2019 و Thursday the 18th of April, 2019 و 18/4/19 و 18.4.19 و 18-4-19 و 18Apr2019 و 18-Apr-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 4 May در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 4 May میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 4 May و 4 May و 4 May 2019 و 4th May 2019 و the 4th of May 2019 و the 4th of May, 2019 و Saturday, 4 May 2019 و Saturday the 4th of May, 2019 و 4/5/19 و 4.5.19 و 4-5-19 و 4May2019 و 4-May-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 20 May در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 20 May میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 20 May و 20 May و 20 May 2019 و 20th May 2019 و the 20th of May 2019 و the 20th of May, 2019 و Monday, 20 May 2019 و Monday the 20th of May, 2019 و 20/5/19 و 20.5.19 و 20-5-19 و 20May2019 و 20-May-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 18 March در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 18 March میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 18 Mar و 18 March و 18 March 2019 و 18th March 2019 و the 18th of March 2019 و the 18th of March, 2019 و Monday, 18 March 2019 و Monday the 18th of March, 2019 و 18/3/19 و 18.3.19 و 18-3-19 و 18Mar2019 و 18-Mar-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 3 April در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 3 April میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 3 Apr و 3 April و 3 April 2019 و 3rd April 2019 و the 3rd of April 2019 و the 3rd of April, 2019 و Wednesday, 3 April 2019 و Wednesday the 3rd of April, 2019 و 3/4/19 و 3.4.19 و 3-4-19 و 3Apr2019 و 3-Apr-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 19 April در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 19 April میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 19 Apr و 19 April و 19 April 2019 و 19th April 2019 و the 19th of April 2019 و the 19th of April, 2019 و Friday, 19 April 2019 و Friday the 19th of April, 2019 و 19/4/19 و 19.4.19 و 19-4-19 و 19Apr2019 و 19-Apr-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 5 May در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 5 May میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 5 May و 5 May و 5 May 2019 و 5th May 2019 و the 5th of May 2019 و the 5th of May, 2019 و Sunday, 5 May 2019 و Sunday the 5th of May, 2019 و 5/5/19 و 5.5.19 و 5-5-19 و 5May2019 و 5-May-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 21 May در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 21 May میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 21 May و 21 May و 21 May 2019 و 21st May 2019 و the 21st of May 2019 و the 21st of May, 2019 و Tuesday, 21 May 2019 و Tuesday the 21st of May, 2019 و 21/5/19 و 21.5.19 و 21-5-19 و 21May2019 و 21-May-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 19 March در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 19 March میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 19 Mar و 19 March و 19 March 2019 و 19th March 2019 و the 19th of March 2019 و the 19th of March, 2019 و Tuesday, 19 March 2019 و Tuesday the 19th of March, 2019 و 19/3/19 و 19.3.19 و 19-3-19 و 19Mar2019 و 19-Mar-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 4 April در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 4 April میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 4 Apr و 4 April و 4 April 2019 و 4th April 2019 و the 4th of April 2019 و the 4th of April, 2019 و Thursday, 4 April 2019 و Thursday the 4th of April, 2019 و 4/4/19 و 4.4.19 و 4-4-19 و 4Apr2019 و 4-Apr-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 20 April در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 20 April میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 20 Apr و 20 April و 20 April 2019 و 20th April 2019 و the 20th of April 2019 و the 20th of April, 2019 و Saturday, 20 April 2019 و Saturday the 20th of April, 2019 و 20/4/19 و 20.4.19 و 20-4-19 و 20Apr2019 و 20-Apr-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 6 May در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 6 May میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 6 May و 6 May و 6 May 2019 و 6th May 2019 و the 6th of May 2019 و the 6th of May, 2019 و Monday, 6 May 2019 و Monday the 6th of May, 2019 و 6/5/19 و 6.5.19 و 6-5-19 و 6May2019 و 6-May-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 22 May در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 22 May میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 22 May و 22 May و 22 May 2019 و 22nd May 2019 و the 22nd of May 2019 و the 22nd of May, 2019 و Wednesday, 22 May 2019 و Wednesday the 22nd of May, 2019 و 22/5/19 و 22.5.19 و 22-5-19 و 22May2019 و 22-May-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 20 March در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 20 March میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 20 Mar و 20 March و 20 March 2019 و 20th March 2019 و the 20th of March 2019 و the 20th of March, 2019 و Wednesday, 20 March 2019 و Wednesday the 20th of March, 2019 و 20/3/19 و 20.3.19 و 20-3-19 و 20Mar2019 و 20-Mar-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 5 April در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 5 April میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 5 Apr و 5 April و 5 April 2019 و 5th April 2019 و the 5th of April 2019 و the 5th of April, 2019 و Friday, 5 April 2019 و Friday the 5th of April, 2019 و 5/4/19 و 5.4.19 و 5-4-19 و 5Apr2019 و 5-Apr-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 21 April در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 21 April میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 21 Apr و 21 April و 21 April 2019 و 21st April 2019 و the 21st of April 2019 و the 21st of April, 2019 و Sunday, 21 April 2019 و Sunday the 21st of April, 2019 و 21/4/19 و 21.4.19 و 21-4-19 و 21Apr2019 و 21-Apr-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 7 May در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 7 May میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 7 May و 7 May و 7 May 2019 و 7th May 2019 و the 7th of May 2019 و the 7th of May, 2019 و Tuesday, 7 May 2019 و Tuesday the 7th of May, 2019 و 7/5/19 و 7.5.19 و 7-5-19 و 7May2019 و 7-May-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 23 May در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 23 May میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 23 May و 23 May و 23 May 2019 و 23rd May 2019 و the 23rd of May 2019 و the 23rd of May, 2019 و Thursday, 23 May 2019 و Thursday the 23rd of May, 2019 و 23/5/19 و 23.5.19 و 23-5-19 و 23May2019 و 23-May-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 21 March در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 21 March میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 21 Mar و 21 March و 21 March 2019 و 21st March 2019 و the 21st of March 2019 و the 21st of March, 2019 و Thursday, 21 March 2019 و Thursday the 21st of March, 2019 و 21/3/19 و 21.3.19 و 21-3-19 و 21Mar2019 و 21-Mar-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 6 April در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 6 April میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 6 Apr و 6 April و 6 April 2019 و 6th April 2019 و the 6th of April 2019 و the 6th of April, 2019 و Saturday, 6 April 2019 و Saturday the 6th of April, 2019 و 6/4/19 و 6.4.19 و 6-4-19 و 6Apr2019 و 6-Apr-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 22 April در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 22 April میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 22 Apr و 22 April و 22 April 2019 و 22nd April 2019 و the 22nd of April 2019 و the 22nd of April, 2019 و Monday, 22 April 2019 و Monday the 22nd of April, 2019 و 22/4/19 و 22.4.19 و 22-4-19 و 22Apr2019 و 22-Apr-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 8 May در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 8 May میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 8 May و 8 May و 8 May 2019 و 8th May 2019 و the 8th of May 2019 و the 8th of May, 2019 و Wednesday, 8 May 2019 و Wednesday the 8th of May, 2019 و 8/5/19 و 8.5.19 و 8-5-19 و 8May2019 و 8-May-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 24 May در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 24 May میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 24 May و 24 May و 24 May 2019 و 24th May 2019 و the 24th of May 2019 و the 24th of May, 2019 و Friday, 24 May 2019 و Friday the 24th of May, 2019 و 24/5/19 و 24.5.19 و 24-5-19 و 24May2019 و 24-May-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 22 March در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 22 March میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 22 Mar و 22 March و 22 March 2019 و 22nd March 2019 و the 22nd of March 2019 و the 22nd of March, 2019 و Friday, 22 March 2019 و Friday the 22nd of March, 2019 و 22/3/19 و 22.3.19 و 22-3-19 و 22Mar2019 و 22-Mar-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 7 April در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 7 April میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 7 Apr و 7 April و 7 April 2019 و 7th April 2019 و the 7th of April 2019 و the 7th of April, 2019 و Sunday, 7 April 2019 و Sunday the 7th of April, 2019 و 7/4/19 و 7.4.19 و 7-4-19 و 7Apr2019 و 7-Apr-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 23 April در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 23 April میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 23 Apr و 23 April و 23 April 2019 و 23rd April 2019 و the 23rd of April 2019 و the 23rd of April, 2019 و Tuesday, 23 April 2019 و Tuesday the 23rd of April, 2019 و 23/4/19 و 23.4.19 و 23-4-19 و 23Apr2019 و 23-Apr-19.

نحوه نوشتن تاریخ میلادی 9 May در انگلیسی بریتانیایی

نحوه نوشتن و خواندن تاریخ 9 May میلادی به انگلیسی بریتانیایی (بریتیش British) به این فرمت ها صورت می گیرد: 9 May و 9 May و 9 May 2019 و 9th May 2019 و the 9th of May 2019 و the 9th of May, 2019 و Thursday, 9 May 2019 و Thursday the 9th of May, 2019 و 9/5/19 و 9.5.19 و 9-5-19 و 9May2019 و 9-May-19.