EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "adjust to" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات adjust to را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adjust to و همچنین مطالعه مثال برای adjust to، اقدام به جمله سازی با کلمه adjust to نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adjust to در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adjust to به کمک همین جملات با adjust to و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adjust to می باشد.


در قسمت ذیل 79 جمله با adjust to برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با adjust to را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با adjust to به انگلیسی

جمله با adjustable جمله با adjustable spanner جمله با adjustable wrench جمله با adjusted جمله با adjusted basis جمله با adjusted gross income جمله با adjusted trial balance جمله با adjuster جمله با adjusting جمله با adjusting entries

(1) Dan could not adjust to life outside jail.

(2) Our eyes take time to adjust to the darkness.

(3) You will soon adjust to living in a dormitory.

(4) It took my eyes a moment to adjust to the darkness.

(5) I found it pretty hard to adjust to my new surroundings.

(6) Tom waited a while to let his eyes adjust to the darkness.

(7) When he left the navy, he found it hard to adjust to life ashore.

(8) Man learned to adjust to, and in some ways to shape, his environment.

(9) After years of living on his own, Tom found it hard to adjust to living with Mary.

(10) Like a floating feather in the air, take life very lightly and joyfully adjust to the flow of life.


جمله با "adjust to"(11) They lived high on the hog for so long, and now they can't adjust to a simple life without luxuries.

(12) you know what i can't adjust to?

(13) until mine adjust to your own structure.

(14) and you need to adjust to a new way of life.

(15) if you change the grasp, it can adjust to that.

(16) you need to sit down. you need time to adjust to atm..

(17) to adjust to some of the conditions that the adults couldn't.

(18) Education gives you the power and confidence to adjust to changes.

(19) Yoga is the best way to learn to adapt and adjust to the changing environments.

(20) When you are extravagant, you can result yourself facing alot of debt and not adjust to the pursuit of happiness.


مثال برای "adjust to"(21) Be patient with those who can't see your vision, because sometimes it takes time for eyes to adjust to the light.

(22) Those who can not adjust to change will be swept aside by it. Those who recognize change and react accordingly will benefit.

(23) You grew up, became a man, had to adjust to taking less than you hoped for; you discovered the dream-machine had a big OUT OF ORDER sign on it.

(24) If you take it apart and reassemble carefully in short amounts of time using the right amount of muscle or leverage its pretty easy to adjust to.

(25) The show follows the adventures of Yvon as he attempts to adjust to life in the Yukon.

(26) Moving to a new district, it was difficult for the student to adjust to his new school.

(27) Once Bill married Paula, he would have to adjust to his new life with his four stepchildren.

(28) Sisler taught Robinson to look for a fastball His theory was that it is easier to then adjust to a slower curveball.

(29) After spending her whole life in her tiny hometown, Carla would need to adjust to big city life while attending college.

(30) The family spends the next Christmas at a resort trying to adjust to the loss of Brad but the trip does not seem to work.


جمله انگلیسی با کلمه "adjust to"(31) Colouration can be changed in milliseconds as they adjust to their environment and the pigment cells can expand or contract.

(32) Scottish Folds whether with folded ears or with normal ears are normally goodnatured and calm They can adjust to other animals within a household very well.

(33) Unfortunately one man s bizarreness is other man s ordinary dorkotopia and some developers think that everyone should change their ways to adjust to the new stuff.

(34) I did find that putting area rugs in large rooms, runners in hallways, and mats by the front and back doors helped them to get better traction and adjust to the hardwood floors quicker.

(35) you know what i can't adjust to?

(36) until mine adjust to your own structure.

(37) and you need to adjust to a new way of life.

(38) if you change the grasp, it can adjust to that.

(39) you need to sit down. you need time to adjust to atm..

(40) How can anaerobes adjust to the surrounding environment?


جمله انگلیسی با "adjust to"(41) to adjust to some of the conditions that the adults couldn't.(42) What is the modern definition of "adjust to"?

(43) How to Use "adjust to" with Example Sentences.

(44) If you had to explain to someone who was learning English what "adjust to" is, what would you say?

(45) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "adjust to" can get slippery.

(46) The Best Definition of "adjust to" I’ve Heard So Far.

(47) "adjust to" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(48) What is the best definition of "adjust to"?

(49) What is the definition of an "adjust to"?

(50) What Is "adjust to"? Detailed Definition and Meaning.

(51) Use "adjust to" in a sentence.

(52) The Word "adjust to" in Example Sentences.

(53) English Sentences with Audio Using the Word "adjust to".

(54) What is definition of "adjust to" by Merriam-Webster.

(55) "adjust to" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(56) How do you write a good sentence with "adjust to"?

(57) "adjust to" sentence examples.

(58) "adjust to": In a Sentence.

(59) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "adjust to".

(60) How do you explain "adjust to"?

(61) What can I say instead of "adjust to"?

(62) What is a synonym for "adjust to"?

(63) What is a antonym for "adjust to"?

(64) What do you mean by "adjust to"?

(65) What is another word for "adjust to"?

(66) What is the best definition of "adjust to"?

(67) What is "adjust to" definition and meaning?

(68) How to use "adjust to" in a sentence.

(69) The Word "adjust to" in Example Sentences.

(70) "adjust to" meaning in english, "adjust to" definitions.

(71) Primary meanings of "adjust to".

(72) Full definitions of "adjust to".

(73) Full meaning of "adjust to".

(74) The Word "adjust to" in Example Sentences.

(75) Best definition of "adjust to".

(76) Define "adjust to" in one sentence, define "adjust to" in one word.

(77) What is the meaning of "adjust to" in a sentence.

(78) The Word "adjust to" in Example Sentences.

(79) What is the origin and root of "adjust to".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با adjust to


به جای حفظ کردن لغت adjust to ، جملات کوتاه با adjust to را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adjust to، جملات کوتاه مختلف با لغت adjust to را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adjust to، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adjust to را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adjust to در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه adjust to

ساختن جمله با adjust to به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adjust to است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت adjust to را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت adjust to ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه adjust to که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با adjust to

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با adjust to

یک جمله ساده با adjust to از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با adjust to

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با adjust to، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با adjust to به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با adjust to بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با adjust to

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با adjust to همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با adjust to فرق دارد. در جملات پیچیده با adjust to، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با adjust to بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با adjust to

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adjust to همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت adjust to. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adjust to بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با adjust to

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با adjust to و کاربرد کلمه adjust to در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات adjust to را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adjust to و همچنین مطالعه مثال برای adjust to، اقدام به جمله سازی با کلمه adjust to نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adjust to در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adjust to به کمک همین جملات با adjust to و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adjust to می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adjust to، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adjust to را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adjust to در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با adjust to به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adjust to است. با ساختن جمله برای لغت adjust to به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان