EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a lot of" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a lot of را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a lot of و همچنین مطالعه مثال برای a lot of، اقدام به جمله سازی با کلمه a lot of نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a lot of در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a lot of به کمک همین جملات با a lot of و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a lot of می باشد.


در قسمت ذیل 578 جمله با a lot of برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a lot of را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a lot of به انگلیسی

جمله با a lump sum جمله با a man about town جمله با a man of god جمله با a man of iron جمله با a man of letters جمله با a man of straw جمله با a man of the world جمله با a matter of جمله با a matter of course جمله با a matter of life and death

(1) It's a lot of fun.

(2) I had a lot of fun.

(3) What a lot of pens!

(4) Got a lot of charm.

(5) Thats a lot of gold

(6) It's a lot of work.

(7) I had a lot of help.

(8) It was a lot of fun.

(9) I eat a lot of meat.

(10) Thats a lot of gold.


جمله با "a lot of"(11) Thats a lot of hooey

(12) I mean a lot of them

(13) That's a lot of lies

(14) I took a lot of heat

(15) I owe a lot of money.

(16) That's a lot of food.

(17) I need a lot of them.

(18) I have a lot of time.

(19) Drink a lot of water.

(20) I eat a lot of fruit.


مثال برای "a lot of"(21) He has a lot of land.

(22) That's a lot of cash.

(23) That's a lot of work.

(24) I ate a lot of pizza.

(25) We have a lot of fun.

(26) I do a lot of things.

(27) Thats a lot of hooey.

(28) That's a lot of votes

(29) I hold a lot of land.

(30) I have a lot of land.


جمله انگلیسی با کلمه "a lot of"(31) I'm in a lot of pain.

(32) Tom had a lot of fun.

(33) That's a lot of help.

(34) He has a lot of money.

(35) I have a lot of money.

(36) I lost a lot of money.

(37) I have a lot of books.

(38) We have a lot of time.

(39) I've had a lot of fun.

(40) I made a lot of money.


جمله انگلیسی با "a lot of"(41) I do a lot of reading.

(42) He has a lot of poise.

(43) He owns a lot of land.

(44) That was a lot of fun.

(45) I have a lot of ideas.

(46) I lost a lot of blood.

(47) We have a lot of them.

(48) We lost a lot of time.

(49) That's a lot of money.

(50) That is a lot of money


جمله انگلیسی در مورد "a lot of"(51) He got a lot of money.

(52) I need a lot of books.

(53) Pork has a lot of fat.

(54) I drank a lot of beer.

(55) I make a lot of money.

(56) We use a lot of water.

(57) We have a lot of food.

(58) He has a lot of books.

(59) It took a lot of time.

(60) This was a lot of fun.


جمله انگلیسی درباره "a lot of"(61) Tom has a lot of land.

(62) He has a lot of debts.

(63) I have a lot of dreams.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(64) We waste a lot of time.

(65) There's a lot of smoke.

(66) You have a lot of time.

(67) He made a lot of money.

(68) I read a lot of novels.

(69) He used a lot of honey.

(70) I eat a lot of carrots.


جمله با کلمه "a lot of"(71) What a lot of nonsense.

(72) We made a lot of noise.

(73) I like a lot of things.

(74) We need a lot of things

(75) I'm for a lot of things

(76) That is a lot of months

(77) I have a lot of phlegm.

(78) To ski is a lot of fun.

(79) I do a lot of worrying.

(80) There's a lot of glare.


جمله برای "a lot of"(81) He holds a lot of land.

(82) They eat a lot of rice.

(83) She has a lot of money.

(84) Tom has a lot of money.

(85) Tom eats a lot of fish.

(86) I have a lot of photos.

(87) Skiing is a lot of fun.

(88) There's a lot of fruit.

(89) They had a lot of kids.

(90) I know a lot of things.


جمله سازی با "a lot of"(91) I meet a lot of people.

(92) Tom has a lot of books.

(93) They own a lot of land.

(94) She has a lot of books.

(95) I was in a lot of pain.

(96) Tom owns a lot of land.

(97) It made a lot of sense.

(98) There are a lot of rats.

(99) He runs a lot of hotels.

(100) You have a lot of nerve!


جمله سازی با کلمه "a lot of"(101) You need a lot of water.

(102) You have a lot of nerve.

(103) We'll have a lot of fun.

(104) He earns a lot of money.

(105) He has a lot of hobbies.

(106) He reads a lot of books.

(107) That'll be a lot of fun.

(108) There was a lot of snow.

(109) You have a lot of books.

(110) We wasted a lot of time.


چند جمله با "a lot of"(111) I watch a lot of movies.

(112) He saved a lot of money.

(113) There is a lot of money.

(114) I drank a lot of coffee.

(115) Eat a lot of vegetables.

(116) There was a lot of wind.

(117) I have a lot of friends.

(118) We've got a lot of plans

(119) It has a lot of benefits

(120) The job is a lot of fun.


کاربرد "a lot of"(121) I have a lot of cameras.

(122) I have a lot of pencils.

(123) I have a lot of flowers.

(124) I bought a lot of books.

(125) She made a lot of money.

(126) I'm having a lot of fun.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(127) I have got a lot of CDs.

(128) Tom is in a lot of pain.

(129) Cycling is a lot of fun.

(130) Tom lost a lot of blood.


متن انگلیسی در مورد "a lot of"(131) I have a lot of success.

(132) Tom has a lot of talent.

(133) Tom lost a lot of money.

(134) Tom made a lot of money.

(135) He knows a lot of people.

(136) I have a lot of patients.

(137) There's a lot of traffic.

(138) We drank a lot of coffee.

(139) Are you in a lot of pain?

(140) I can do a lot of things.


مثال با "a lot of"(141) He showed a lot of skill.

(142) Asians eat a lot of rice.

(143) We'll need a lot of help.

(144) We get a lot of requests.

(145) I ask a lot of questions.

(146) Faouzi has a lot of toys.

(147) You've got a lot of guts.

(148) She wrote a lot of poems.

(149) I made a lot of mistakes.

(150) I bought a lot of things.


جمله سازی با کلمه "a lot of"(151) I have a lot of problems.

(152) I regret a lot of things.

(153) I have a lot of homework.

(154) We heard a lot of yelling

(155) We wish you a lot of luck

(156) It's a lot of ad hogshead

(157) I have a lot of pictures.

(158) Tom has a lot of stamina.

(159) Tom lost a lot of weight.

(160) He has a lot of pictures.


تاپیک سنتز برای "a lot of"(161) We have a lot of friends.

(162) I see a lot of hypocrisy.

(163) I take a lot of pictures.

(164) Tom wastes a lot of food.

(165) Tom was in a lot of pain.

(166) Swimming is a lot of fun.

(167) Tom had a lot of secrets.

(168) Tom wasted a lot of time.

(169) Tom saved a lot of money.

(170) Tom owns a lot of things.


جملات "a lot of"(171) Tom said a lot of things.

(172) Tom says a lot of things.

(173) Tom makes a lot of money.

(174) Tom had a lot of enemies.

(175) Tom has a lot of friends.

(176) Tom knows a lot of songs.

(177) That cost a lot of money.

(178) Tom drinks a lot of milk.

(179) Tom earns a lot of money.

(180) Faouzi owns a lot of cars.


جمله "a lot of"(181) He owes me a lot of money.

(182) She wears a lot of makeup.

(183) He wrote a lot of stories.

(184) Faouzi has a lot of money.

(185) I'm paying a lot of taxes.

(186) I have a lot of work here.

(187) He donated a lot of money.

(188) You guys are a lot of fun.

(189) Do you do a lot of sports?

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(190) Faouzi eats a lot of soup.


کاربرد کلمه "a lot of" در انگلیسی(191) I have a lot of questions.

(192) I did that a lot of times.

(193) We bought a lot of stamps.

(194) I have a lot of neighbors.

(195) I read a lot of magazines.

(196) He once had a lot of land.

(197) Do you have a lot of time?

(198) We had a lot of furniture.

(199) Traveling is a lot of fun.

(200) You've done a lot of good.


استفاده از "a lot of" در جمله(201) I have a lot of bad teeth.

(202) We heard a lot of yelling.

(203) My car burns a lot of gas.

(204) The play was a lot of fun.

(205) I have a lot of discharge.

(206) Do you have a lot of pens?

(207) Bill has a lot of friends.

(208) I know a lot of languages.

(209) Tom knows a lot of people.

(210) Tom has a lot of patience.

(211) We drank a lot of alcohol.

(212) There are a lot of people.

(213) She has a lot of perfumes.

(214) Tom makes a lot of errors.

(215) We're having a lot of fun.

(216) Tom has a lot of problems.

(217) You've been a lot of help.

(218) My car takes a lot of gas.

(219) Babies need a lot of care.

(220) Tom has a lot of pictures.


Short & Simple Example Sentence For "a lot of" | "a lot of" Sentence

(221) This game is a lot of fun.

(222) Tom earned a lot of money.

(223) That makes a lot of sense.

(224) You've got a lot of nerve.

(225) We're in a lot of trouble.

(226) Tom drinks a lot of water.

(227) I'm doing a lot of reading.

(228) I've seen a lot of changes.

(229) There's a lot of chit-chat.

(230) I met a lot of nice people.

(231) He had a lot of work to do.

(232) I've made a lot of enemies.

(233) We've got a lot of friends.

(234) I don't have a lot of time.

(235) I know it's a lot of money.

(236) And a lot of conservatives.

(237) You ask a lot of questions.

(238) I have a lot of work to do.

(239) Was there a lot of traffic?

(240) I don't eat a lot of fruit.


How do you write a good sentence with "a lot of"?

(241) We've wasted a lot of time.

(242) I asked a lot of questions.

(243) Basketball is a lot of fun.

(244) We have a lot of work to do

(245) That is a lot of experience

(246) I'm spending a lot of money

(247) We hear a lot of good plans

(248) The party was a lot of fun.

(249) Africa has a lot of nature.

(250) He has a lot of confidence.

(251) What a lot of books he has!

(252) She has seen a lot of life.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(253) My dad owns a lot of books.

(254) Tom has a lot of willpower.

(255) Tom has a lot of free time.

(256) Tom ate a lot of ice cream.

(257) Tom consumes a lot of wine.

(258) Tom is in a lot of trouble.

(259) There's a lot of flu about.

(260) She adds a lot of examples.


English Sentences with Audio Using the Word "a lot of".

(261) You bought a lot of jewels.

(262) She owes me a lot of money.

(263) You have a lot of problems.

(264) Is Tom in a lot of trouble?

(265) It's actually a lot of fun.

(266) I play a lot of volleyball.

(267) She has a lot of gray hair.

(268) I've had a lot of practice.

(269) Tom made a lot of mistakes.

(270) Tom has a lot of potential.

(271) I rock a lot of polka dots.

(272) We have a lot of relatives.

(273) Tom owes me a lot of money.

(274) It was really a lot of fun.

(275) Do you have a lot of money?

(276) Do you sell a lot of these?

(277) Do you sell a lot of those?

(278) We can get a lot of things.

(279) Volleyball is a lot of fun.

(280) You're in a lot of trouble.


How to Use "a lot of" with Example Sentences.

(281) You've lost a lot of blood.

(282) Tom wrote a lot of stories.

(283) Tom does own a lot of cars.

(284) I have a lot of initiative.

(285) Tom owed me a lot of money.

(286) I have a lot of work to do!

(287) I knew a lot of songs

(288) Faouzi reads a lot of books.

(289) There's a lot of water left.

(290) Faouzi knows a lot of songs.

(291) Faouzi says a lot of things.

(292) He once owned a lot of land.

(293) There is a lot of food left.

(294) There's a lot of work to do.

(295) Faouzi has a lot of enemies.

(296) She gave him a lot of money.

(297) She has a lot of work to do.

(298) We did a lot of good things.

(299) He received a lot of praise.

(300) Americans eat a lot of meat.

(301) We have a lot of work to do.

(302) I don't drink a lot of beer.

(303) This pond has a lot of carp.

(304) I like a lot of bitter beer.

(305) She owes him a lot of money.

(306) So there are a lot of things

(307) They take in a lot of people

(308) Paul makes a lot of comments

(309) I get called a lot of things

(310) Please get a lot of pencils.

(311) We had a lot of fun skating.

(312) You have got a lot of nerve.

(313) He kicked in a lot of money.

(314) He made a lot of easy money.

(315) We still have a lot of time.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(316) He asked for a lot of money.

(317) We suffered a lot of damage.

(318) Tom has a lot of good ideas.

(319) I don't have a lot of money.

(320) Tom has a lot of experience.

(321) I'm under a lot of pressure.

(322) Yumi has a lot of money now.

(323) 5000 yuan is a lot of money.

(324) It sounds like a lot of fun.

(325) I don't know a lot of jokes.

(326) We don't have a lot of time.

(327) I want it with a lot of ice.

(328) That guy has a lot of nerve.

(329) Tom makes a lot of mistakes.

(330) Parties can be a lot of fun.

(331) I used to eat a lot of meat.

(332) Tom has a lot of work to do.

(333) Tom had a lot of work to do.

(334) Windsurfing is a lot of fun.

(335) You've got a lot of enemies.

(336) Tom has lost a lot of blood.

(337) Tom has a lot of confidence.

(338) Tom had a lot of good ideas.

(339) Tom picked a lot of flowers.

(340) There's a lot of difference.

(341) Tom does me a lot of favors.

(342) I wish I had a lot of money.

(343) We have a lot of work to do!

(344) He knew a lot of songs

(345) We knew a lot of songs

(346) The duke holds a lot of land.

(347) I've got a lot of good ideas.

(348) Faouzi knows a lot of people.

(349) My father has a lot of books.

(350) He has earned a lot of money.

(351) I have a lot of things to do.

(352) That book had a lot of pages.

(353) He collected a lot of stamps.

(354) Faouzi has a lot of problems.

(355) I have to do a lot of things.

(356) He has a lot of things to do.

(357) You have a lot of work to do.

(358) You sure have a lot of nerve!

(359) I've had a lot of fun so far.

(360) I have a lot of love for you.

(361) There is a lot of work to do.

(362) He had a lot of things to do.

(363) I know a lot of French songs.

(364) We have a lot of competitors.

(365) Children need a lot of sleep.

(366) I see you have a lot of mind.

(367) I've got a lot of work to do.

(368) We had a lot of fun together.

(369) Soda has a lot of sugar in it

(370) a bmx rider gets a lot of air

(371) They've got a lot of concerns

(372) We're against a lot of things

(373) But a lot of people said that

(374) I suspect a lot of this crowd

(375) They pay a lot of other taxes

(376) She knew a lot of songs

(377) She put aside a lot of money.

(378) I have bought a lot of books.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(379) I have a lot of cavities now.

(380) They drink a lot of lemonade.

(381) Tom has quite a lot of money.

(382) Tom has lost a lot of weight.

(383) Tom eats a lot of brown rice.

(384) Tom inherited a lot of money.

(385) Taking trips is a lot of fun.

(386) Teens do a lot of dumb stuff.

(387) I have a lot of friends here.

(388) Tom owed Mary a lot of money.

(389) This fish has a lot of bones.

(390) I have a lot of credit cards.

(391) Tom owes Mary a lot of money.

(392) I had a lot of fun yesterday.

(393) I do not have a lot of money.

(394) Tom asked for a lot of money.

(395) Mary has a lot of sex appeal.

(396) Tom put aside a lot of money.

(397) Tom gave Mary a lot of money.

(398) We haven't got a lot of time.

(399) I have a lot of bills to pay.

(400) He has a lot of friends here.

(401) You don't have a lot of time.

(402) Tom kicked in a lot of money.

(403) Tom is making a lot of sense.

(404) He still has a lot of apples.

(405) Tom is under a lot of stress.

(406) That was really a lot of fun.

(407) Tom has a lot of great ideas.

(408) Tom must have a lot of money.

(409) Tom's party was a lot of fun.

(410) She has a lot of friends here.

(411) It is going to be a lot of fun

(412) I hope you have a lot of time.

(413) Faouzi has a lot of gray hair.

(414) I usually drink a lot of milk.

(415) Faouzi took a lot of pictures.

(416) I still have a lot of bananas.

(417) She puts aside a lot of money.

(418) I spend a lot of time reading.

(419) That sounds like a lot of fun.

(420) Faouzi has a lot of potential.

(421) I've had a lot of calls today.

(422) We have a lot of rain in June.

(423) We're gonna have a lot of fun.

(424) He has a lot of acquaintances.

(425) I got a lot of mosquito bites.

(426) Faouzi donated a lot of money.

(427) I had a lot of fun doing that.

(428) I want to earn a lot of money.

(429) We've still got a lot of time.

(430) There'll be a lot of expenses.

(431) Faouzi is in a lot of trouble.

(432) I don't have a lot of options.

(433) Faouzi does own a lot of cars.

(434) Faouzi gave me a lot of money.

(435) We've got a lot of work to do.

(436) I have a lot of water

(437) there's a lot of moving parts.

(438) Soda has a lot of sugar in it.

(439) a bmx rider gets a lot of air.

(440) Ive had a lot of fun out of it

(441) I spent a lot of time with her

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(442) It didn't do him a lot of good

(443) I've written a lot of stories.

(444) Driving a car is a lot of fun.

(445) Japan consumes a lot of paper.

(446) Do Japanese eat a lot of fish?

(447) I caused him a lot of trouble.

(448) He contributed a lot of money.

(449) Visiting Tom was a lot of fun.

(450) Greeks also eat a lot of fish.

(451) You've got a lot of willpower.

(452) I have a lot of calls to make.

(453) Tom has a lot of French books.

(454) Tom was making a lot of noise.

(455) Tom used to eat a lot of meat.

(456) I was under a lot of pressure.

(457) Tom doesn't eat a lot of meat.

(458) You do ask a lot of questions.

(459) You sure do eat a lot of meat.

(460) Tom has a lot of things to do.

(461) Tom had a lot of things to do.

(462) Tom talked to a lot of people.

(463) We have a lot of fun together.

(464) We have a lot of things to do.

(465) I added a lot of translations.

(466) Tom has a lot of faith in you.

(467) Tom is a lot of fun

(468) Tom has a lot of friends here.

(469) I want to have a lot of money.

(470) I thought it was a lot of fun.

(471) There's a lot of rain in June.

(472) They knew a lot of songs

(473) I'm friends with a lot of cops.

(474) I still make a lot of mistakes.

(475) Do you have a lot of free time?

(476) We had a lot of snow last year.

(477) Riding a horse is a lot of fun.

(478) There's a lot of traffic today.

(479) I'm sensing a lot of hostility.

(480) We had a lot of rain yesterday.

(481) Faouzi makes a lot of mistakes.

(482) It doesn't make a lot of sense.

(483) We had a lot of rain last year.

(484) She has quite a lot of clothes.

(485) I read a lot of modern authors.

(486) I have a lot of homework to do.

(487) I've given it a lot of thought.

(488) We don't have a lot of trouble.

(489) Parents need a lot of patience.

(490) There are a lot of people here.

(491) Faouzi knows a lot of proverbs.

(492) I'm friends with a lot of them.

(493) I have a lot of learning to do.

(494) I've never made a lot of money.

(495) Faouzi will need a lot of help.

(496) I've got a lot of good friends.

(497) He has a lot of original ideas.

(498) Ive had a lot of fun out of it.

(499) I have a lot of respect for him

(500) There is a lot of malinvestment

(501) And we have a lot of challenges

(502) They're under a lot of pressure

(503) Rome has a lot of charm for me.

(504) Playing tennis is a lot of fun.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(505) The car consumes a lot of fuel.

(506) The bed takes up a lot of room.

(507) I wanted to get a lot of money.

(508) I think I have a lot of tartar.

(509) My mouth forms a lot of saliva.

(510) He has a lot of foreign stamps.

(511) She has a lot of English books.

(512) She has a lot of history books.

(513) A grill puts out a lot of heat.

(514) Fabien has a lot of good ideas.

(515) Tom eats a lot of Chinese food.

(516) Tom did a lot of laundry today.

(517) Tom causes me a lot of trouble.

(518) You ask Tom a lot of questions.

(519) That sounds like a lot of work.

(520) That was actually a lot of fun.

(521) He has a lot of creative ideas.

(522) This elastic has a lot of give.

(523) I saw a lot of people get hurt.

(524) I saw a lot of things that day.

(525) I spent a lot of time with Tom.

(526) I still need a lot of practice.

(527) I have a lot of work this week.

(528) Oranges have a lot of vitamins.

(529) This tree bears a lot of fruit.

(530) That gave me a lot of pleasure.

(531) I spend a lot of time with Tom.

(532) I used to play a lot of tennis.

(533) I have a lot of homework today.

(534) Tom's had a lot of girlfriends.

(535) That's happened to a lot of us.

(536) Tom lied about a lot of things.

(537) Tom is under a lot of pressure.

(538) Tom said he had a lot of money.

(539) That lift makes a lot of noise.

(540) I paid a lot of money for this.(541) What is the modern definition of "a lot of"?

(542) How to Use "a lot of" with Example Sentences.

(543) If you had to explain to someone who was learning English what "a lot of" is, what would you say?

(544) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a lot of" can get slippery.

(545) The Best Definition of "a lot of" I’ve Heard So Far.

(546) "a lot of" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(547) What is the best definition of "a lot of"?

(548) What is the definition of an "a lot of"?

(549) What Is "a lot of"? Detailed Definition and Meaning.

(550) Use "a lot of" in a sentence.

(551) The Word "a lot of" in Example Sentences.

(552) English Sentences with Audio Using the Word "a lot of".

(553) What is definition of "a lot of" by Merriam-Webster.

(554) "a lot of" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(555) How do you write a good sentence with "a lot of"?

(556) "a lot of" sentence examples.

(557) "a lot of": In a Sentence.

(558) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a lot of".

(559) How do you explain "a lot of"?

(560) What can I say instead of "a lot of"?

(561) What is a synonym for "a lot of"?

(562) What is a antonym for "a lot of"?

(563) What do you mean by "a lot of"?

(564) What is another word for "a lot of"?

(565) What is the best definition of "a lot of"?

(566) What is "a lot of" definition and meaning?

(567) How to use "a lot of" in a sentence.

(568) The Word "a lot of" in Example Sentences.

(569) "a lot of" meaning in english, "a lot of" definitions.

(570) Primary meanings of "a lot of".

(571) Full definitions of "a lot of".

(572) Full meaning of "a lot of".

(573) The Word "a lot of" in Example Sentences.

(574) Best definition of "a lot of".

(575) Define "a lot of" in one sentence, define "a lot of" in one word.

(576) What is the meaning of "a lot of" in a sentence.

(577) The Word "a lot of" in Example Sentences.

(578) What is the origin and root of "a lot of".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a lot of


به جای حفظ کردن لغت a lot of ، جملات کوتاه با a lot of را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a lot of، جملات کوتاه مختلف با لغت a lot of را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a lot of، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a lot of را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a lot of در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a lot of

ساختن جمله با a lot of به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a lot of است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a lot of را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a lot of ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a lot of که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a lot of

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a lot of

یک جمله ساده با a lot of از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a lot of

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a lot of، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a lot of به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a lot of بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a lot of

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a lot of همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a lot of فرق دارد. در جملات پیچیده با a lot of، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a lot of بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a lot of

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a lot of همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a lot of. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a lot of بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a lot of

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a lot of و کاربرد کلمه a lot of در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a lot of را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a lot of و همچنین مطالعه مثال برای a lot of، اقدام به جمله سازی با کلمه a lot of نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a lot of در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a lot of به کمک همین جملات با a lot of و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a lot of می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a lot of، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a lot of را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a lot of در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a lot of به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a lot of است. با ساختن جمله برای لغت a lot of به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان