EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "addicts" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات addicts را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه addicts و همچنین مطالعه مثال برای addicts، اقدام به جمله سازی با کلمه addicts نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از addicts در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه addicts به کمک همین جملات با addicts و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت addicts می باشد.


در قسمت ذیل 73 جمله با addicts برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با addicts را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با addicts به انگلیسی

جمله با addie جمله با addin جمله با adding جمله با adding machine جمله با addington جمله با addis جمله با addis ababa جمله با addison جمله با addition جمله با addition reaction

(1) Stay away from thinner addicts.

(2) Play addicts black meddle part ii

(3) Play addicts black meddle part ii.

(4) Are we building a generation of web addicts

(5) Are we building a generation of web addicts.

(6) his parents were addicts.

(7) mmm. he wasn't most addicts.

(8) when researchers ask heroin addicts

(9) these heroin addicts in detox in pakistan

(10) and they're all selfconfessed car addicts


جمله با "addicts"(11) it was probably drug addicts

(12) i know that to most addicts it's a treasured token.

(13) we addicts are

(14) has been counseling drug addicts for many years

(15) gangbangers and meth addicts don't make good fighters.

(16) because this place is like a summer camp for drug addicts.

(17) they think the kids are all drug addicts and delinquents. they're scared.

(18) I wouldn't be surprised if lots of Tatoeba members were Scrabble addicts as well.

(19) Fantasy addicts should love it.

(20) Since Bob and Mary are both book addicts


مثال برای "addicts"(21) Drug addicts are often troubled by subconscious recollections of actions they do not remember performing.

(22) When the drug addicts would misuse their prescription drugs

(23) People who live in a group home may be recovering drug addicts developmentally disabled abused or neglected youths andor young people with criminal records.

(24) We talked to 600 drug addicts in three cities in Indonesia

(25) When researchers ask heroin addicts what's the toughest drug to quit

(26) Brain studies have shown that the withdrawal of romantic love activates the same mechanisms in our brain that get activated when addicts are withdrawing from substances like cocaine or opioids.

(27) These heroin addicts in detox in Pakistan reminded me of figures in a play by Beckett: isolated

(28) It's a century since we made this really fateful decision to take addicts and punish them and make them suffer

(29) And if what we believe about addiction is right -- those people are exposed to all those chemical hooks -- What should happen? They should become addicts.

(30) But the biggest thing they did was the complete opposite of what we do: a massive program of job creation for addicts


جمله انگلیسی با کلمه "addicts"(31) And when I went and met the addicts in Portugal

(32) And the kind of scripts we're told for how to deal with the addicts in our lives is typified by

(33) People under the influence of cults is similar to that we observe in addicts. Typical behaviour for both includes draining bank accounts

(34) I've learned to stay away from publicity addicts

(35) Because the bar is filled with drug addicts and killers(36) What is the modern definition of "addicts"?

(37) How to Use "addicts" with Example Sentences.

(38) If you had to explain to someone who was learning English what "addicts" is, what would you say?

(39) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "addicts" can get slippery.

(40) The Best Definition of "addicts" I’ve Heard So Far.

(41) "addicts" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(42) What is the best definition of "addicts"?

(43) What is the definition of an "addicts"?

(44) What Is "addicts"? Detailed Definition and Meaning.

(45) Use "addicts" in a sentence.

(46) The Word "addicts" in Example Sentences.

(47) English Sentences with Audio Using the Word "addicts".

(48) What is definition of "addicts" by Merriam-Webster.

(49) "addicts" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(50) How do you write a good sentence with "addicts"?

(51) "addicts" sentence examples.

(52) "addicts": In a Sentence.

(53) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "addicts".

(54) How do you explain "addicts"?

(55) What can I say instead of "addicts"?

(56) What is a synonym for "addicts"?

(57) What is a antonym for "addicts"?

(58) What do you mean by "addicts"?

(59) What is another word for "addicts"?

(60) What is the best definition of "addicts"?

(61) What is "addicts" definition and meaning?

(62) How to use "addicts" in a sentence.

(63) The Word "addicts" in Example Sentences.

(64) "addicts" meaning in english, "addicts" definitions.

(65) Primary meanings of "addicts".

(66) Full definitions of "addicts".

(67) Full meaning of "addicts".

(68) The Word "addicts" in Example Sentences.

(69) Best definition of "addicts".

(70) Define "addicts" in one sentence, define "addicts" in one word.

(71) What is the meaning of "addicts" in a sentence.

(72) The Word "addicts" in Example Sentences.

(73) What is the origin and root of "addicts".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با addicts


به جای حفظ کردن لغت addicts ، جملات کوتاه با addicts را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی addicts، جملات کوتاه مختلف با لغت addicts را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی addicts، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه addicts را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از addicts در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه addicts

ساختن جمله با addicts به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی addicts است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت addicts را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت addicts ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه addicts که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با addicts

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با addicts

یک جمله ساده با addicts از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با addicts

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با addicts، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با addicts به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با addicts بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با addicts

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با addicts همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با addicts فرق دارد. در جملات پیچیده با addicts، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با addicts بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با addicts

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با addicts همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت addicts. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با addicts بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با addicts

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با addicts و کاربرد کلمه addicts در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات addicts را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه addicts و همچنین مطالعه مثال برای addicts، اقدام به جمله سازی با کلمه addicts نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از addicts در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه addicts به کمک همین جملات با addicts و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت addicts می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی addicts، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه addicts را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از addicts در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با addicts به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی addicts است. با ساختن جمله برای لغت addicts به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان