EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a priori" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a priori را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a priori و همچنین مطالعه مثال برای a priori، اقدام به جمله سازی با کلمه a priori نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a priori در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a priori به کمک همین جملات با a priori و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a priori می باشد.


در قسمت ذیل 57 جمله با a priori برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a priori را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a priori به انگلیسی

جمله با a rat race جمله با a reign of terror جمله با a rhetorical question جمله با a rough diamond جمله با a running commentary جمله با a saving grace جمله با a sealed book جمله با a series of جمله با a share جمله با a short cut

(1) How can we obtain a priori knowledge for each individual.

(2) Configurations where the proteins interpenetrate severely may also be ruled out a priori

(3) Configurations where the proteins interpenetrate severely may also be ruled out a priori.

(4) No code of ethics and no effort are justifiable a priori in the face of the cruel mathematics that command our condition.

(5) ... omniscience about life and death is not within a physician's purview. A doctor should never write off a person a priori.

(6) see, some have decided a priori

(7) Why is Dewey's system considered a priori

(8) Religious people have the a priori belief that God exists without any physical proof.

(9) No psychological process can explain the a priori objectivity of these logical truths.

(10) People make a priori assumptions that the sun will rise and set without needing actual proof of the events.


جمله با "a priori"(11) In what did Immanuel Kant describe time as a priori intuition that allows humankind to understand sense experience?

(12) Logic is a formal theory of judgment that studies the formal a priori relations among judgments using meaning categories.

(13) The jaded woman made a priori assumptions that all men were liars, but couldn't possibly know for sure because she has not dated all men.

(14) Husserl argues that logic is theoretical ie that logic itself proposes a priori laws which are themselves the basis of the normative side of logic.

(15) Lawyers use a priori arguments about their defendants earlier good behavior to try and counteract their current crime, despite evidence to the contrary.

(16) Constructed languages can be split into a priori languages which are made from scratch and a posteriori languages which borrow words and grammar from existing languages.

(17) Christopher Columbus had the a priori belief that the Earth was flat and his men could sail right off the edge because of what he knew about latitude, but without actual experience.

(18) see, some have decided a priori

(19) He describes time as an a priori notion that, together with other a priori notions such as space, allows us to comprehend sense experience.(20) What is the modern definition of "a priori"?

(21) How to Use "a priori" with Example Sentences.

(22) If you had to explain to someone who was learning English what "a priori" is, what would you say?

(23) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a priori" can get slippery.

(24) The Best Definition of "a priori" I’ve Heard So Far.

(25) "a priori" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(26) What is the best definition of "a priori"?

(27) What is the definition of an "a priori"?

(28) What Is "a priori"? Detailed Definition and Meaning.

(29) Use "a priori" in a sentence.

(30) The Word "a priori" in Example Sentences.

(31) English Sentences with Audio Using the Word "a priori".

(32) What is definition of "a priori" by Merriam-Webster.

(33) "a priori" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(34) How do you write a good sentence with "a priori"?

(35) "a priori" sentence examples.

(36) "a priori": In a Sentence.

(37) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a priori".

(38) How do you explain "a priori"?

(39) What can I say instead of "a priori"?

(40) What is a synonym for "a priori"?

(41) What is a antonym for "a priori"?

(42) What do you mean by "a priori"?

(43) What is another word for "a priori"?

(44) What is the best definition of "a priori"?

(45) What is "a priori" definition and meaning?

(46) How to use "a priori" in a sentence.

(47) The Word "a priori" in Example Sentences.

(48) "a priori" meaning in english, "a priori" definitions.

(49) Primary meanings of "a priori".

(50) Full definitions of "a priori".

(51) Full meaning of "a priori".

(52) The Word "a priori" in Example Sentences.

(53) Best definition of "a priori".

(54) Define "a priori" in one sentence, define "a priori" in one word.

(55) What is the meaning of "a priori" in a sentence.

(56) The Word "a priori" in Example Sentences.

(57) What is the origin and root of "a priori".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a priori


به جای حفظ کردن لغت a priori ، جملات کوتاه با a priori را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a priori، جملات کوتاه مختلف با لغت a priori را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a priori، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a priori را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a priori در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a priori

ساختن جمله با a priori به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a priori است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a priori را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a priori ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a priori که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a priori

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a priori

یک جمله ساده با a priori از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a priori

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a priori، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a priori به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a priori بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a priori

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a priori همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a priori فرق دارد. در جملات پیچیده با a priori، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a priori بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a priori

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a priori همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a priori. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a priori بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a priori

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a priori و کاربرد کلمه a priori در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a priori را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a priori و همچنین مطالعه مثال برای a priori، اقدام به جمله سازی با کلمه a priori نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a priori در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a priori به کمک همین جملات با a priori و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a priori می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a priori، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a priori را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a priori در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a priori به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a priori است. با ساختن جمله برای لغت a priori به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان