EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "basalts" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات basalts را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه basalts و همچنین مطالعه مثال برای basalts، اقدام به جمله سازی با کلمه basalts نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از basalts در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه basalts به کمک همین جملات با basalts و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت basalts می باشد.


در قسمت ذیل 59 جمله با basalts برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با basalts را نیز گوش دهید.

(1) The maria on the Moon are additional even more extensive flood basalts.

(2) Flood basalts have covered areas as large as a continent in prehistory creating great plateaus and mountain ranges.

(3) On the other hand large regions of the western hemisphere are taken up by dark geologic units thought to be surface basalts.

(4) The Deccan Traps of central India the Siberian Traps and the Columbia River Plateau of western North America are three regions covered by prehistoric flood basalts.

(5) Flood basalts have erupted at random intervals throughout Earth history and are clear evidence that the Earth undergoes periods of enhanced activity rather than being in a uniform steady state.

(6) The term traps is derived from the Swedish word for stairs LRB trappa or sometimes trapp RRB referring to the steplike hills forming the landscape of the region which is typical of flood basalts.

(7) Electron microprobe element maps show the distribution and quantity of alkali feldspar in the fine-grained groundmass of the altered basalts.

(8) They are lighter in colour and lower in density than basalts or andesites

(9) Thyon volcanic rocks are classified as alkali basalts

(10) Three different kinds of clinopyroxenes were found in ankaramite and basalts: big phenocryst


جمله با "basalts"(11) This suggests that the mare basalts and the highland rocks have both been derived from mantle rocks of intermediate density.

(12) But whereas the mare basalts are too dense to represent the lunar mantle

(13) Alkaline basalts record the passage of the plateau over a hotspot during the Eocene.

(14) Niobium-enriched arc basalts are mildly- to highly-alkalic mafic lavas that contain relatively higher amount of high field-strength elements (HFSE) than normal arc lavas.

(15) The holocrystalline porphyritic olivine basalts and pyroclastic rocks are the components of Pleistocene to recent volcanic activities.

(16) These basalts are characterized by the tectonic settings of the oceanic within plate alkaline basalts in both the submarine eruptive facies and pelagic radiolarian silicalite facies.

(17) Thyon volcanic rocks are classified as alkali basalts

(18) The erosion scope is coeval with the spatial distribution of the Emeishan basalts.

(19) The mare basalts are denser than the rocks which typify the highlands.

(20) A harzburgite xenolith sample from Paleogene basalts in Shuangliao area of Jilin Province records the information of upper mantle metasomatism.


مثال برای "basalts"(21) These basalts are characterized by the tectonic settings of the oceanic within plate alkaline basalts in both the submarine eruptive facies and pelagic radiolarian silicalite facies.

(22) What is the modern definition of "basalts"?

(23) How to Use "basalts" with Example Sentences.

(24) If you had to explain to someone who was learning English what "basalts" is, what would you say?

(25) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "basalts" can get slippery.

(26) The Best Definition of "basalts" I’ve Heard So Far.

(27) "basalts" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(28) What is the best definition of "basalts"?

(29) What is the definition of an "basalts"?

(30) What Is "basalts"? Detailed Definition and Meaning.

(31) Use "basalts" in a sentence.

(32) The Word "basalts" in Example Sentences.

(33) English Sentences with Audio Using the Word "basalts".

(34) What is definition of "basalts" by Merriam-Webster.

(35) "basalts" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(36) How do you write a good sentence with "basalts"?

(37) "basalts" sentence examples.

(38) "basalts": In a Sentence.

(39) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "basalts".

(40) How do you explain "basalts"?

(41) What can I say instead of "basalts"?

(42) What is a synonym for "basalts"?

(43) What is a antonym for "basalts"?

(44) What do you mean by "basalts"?

(45) What is another word for "basalts"?

(46) What is the best definition of "basalts"?

(47) What is "basalts" definition and meaning?

(48) How to use "basalts" in a sentence.

(49) The Word "basalts" in Example Sentences.

(50) "basalts" meaning in english, "basalts" definitions.

(51) Primary meanings of "basalts".

(52) Full definitions of "basalts".

(53) Full meaning of "basalts".

(54) The Word "basalts" in Example Sentences.

(55) Best definition of "basalts".

(56) Define "basalts" in one sentence, define "basalts" in one word.

(57) What is the meaning of "basalts" in a sentence.

(58) The Word "basalts" in Example Sentences.

(59) What is the origin and root of "basalts".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با basalts


به جای حفظ کردن لغت basalts ، جملات کوتاه با basalts را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basalts، جملات کوتاه مختلف با لغت basalts را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basalts، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه basalts را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از basalts در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه basalts

ساختن جمله با basalts به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی basalts است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت basalts را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت basalts ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه basalts که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با basalts

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با basalts

یک جمله ساده با basalts از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با basalts

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با basalts، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با basalts به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با basalts بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با basalts

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با basalts همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با basalts فرق دارد. در جملات پیچیده با basalts، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با basalts بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با basalts

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با basalts همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت basalts. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با basalts بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با basalts

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با basalts و کاربرد کلمه basalts در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات basalts را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه basalts و همچنین مطالعه مثال برای basalts، اقدام به جمله سازی با کلمه basalts نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از basalts در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه basalts به کمک همین جملات با basalts و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت basalts می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basalts، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه basalts را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از basalts در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با basalts به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی basalts است. با ساختن جمله برای لغت basalts به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان