EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "act for" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات act for را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه act for و همچنین مطالعه مثال برای act for، اقدام به جمله سازی با کلمه act for نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از act for در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه act for به کمک همین جملات با act for و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت act for می باشد.


در قسمت ذیل 73 جمله با act for برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با act for را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با act for به انگلیسی

جمله با act of bankruptcy جمله با act of god جمله با act of terrorism جمله با act on جمله با act out جمله با act up جمله با act up to جمله با act upon جمله با acta جمله با acte

(1) Could you act for me while I'm out?

(2) Will you please act for me in the matter?

(3) Scudder had got on to this but he could not act for a fortnight

(4) Scudder had got on to this but he could not act for a fortnight.

(5) Man and jumping dog perform Frisbee act for crowd at outdoor event

(6) Man and jumping dog perform Frisbee act for crowd at outdoor event.

(7) The foreign minister will act for the Prime Minister in his absence.

(8) The more learned and witty you be, the more fit to act for Satan will you be.

(9) It was determined that the picking of one's nose is a completely normal act for adolescent boys.

(10) The individuals that will stand or speak or act for the sake of the society must be the kind of people that do not accept limitation.


جمله با "act for"(11) it is an act for the weak.

(12) Freedom is willpower to act for a change.

(13) i've been doing this act for all the time.

(14) i must act for the sake of the leaf's future.

(15) our goal is to pass a watershed act for the delaware river.

(16) i see now why this place has been a fucking clown act for decades.

(17) it's at least possible the lesters would act for the good of lesterland.

(18) If you act for self-gain then no good can come of it. If you act selflessly, then you act well for all and you must not be afraid.

(19) All of us must have initiative, we should not be mere imitators; we must learn to think and act for ourselves and be free from the claws of others.

(20) Section 797. Agency is a contract whereby a person, called the agent, has authority to act for another person, called the principal, and agrees so to act.


مثال برای "act for"(21) What was another charge beyond the act for which Popovic was found guilty?

(22) In July 2009 Lindi was the opening act for Kevin Costner Modern West s tour.

(23) In 1999 she joined a small band as lead singer The band has been the opening act for Reba McEntire.

(24) In September 2009 Lindi performed on a crossCanada tour as opening act for Keane s North American tour.

(25) I chose to rave at my best friend as part of my act for Halloween, but he had no idea what I was saying.

(26) On November 7, 2006, West apologized for this outburst publicly during his performance as support act for U2 for their Vertigo concert in Brisbane

(27) Hansard and The Frames toured as the support act for Bob Dylan in Australia and New Zealand in August 2007 and Hansard often performs Van Morrison s songs in concert.

(28) During this period they performed as the opening act for The Who Carlos Santana Pink Floyd the Doobie Brothers Rush and 38 Special and played together with a lot of other famous musicians.

(29) it is an act for the weak.

(30) i've been doing this act for all the time.


جمله انگلیسی با کلمه "act for"(31) i must act for the sake of the leaf's future.

(32) our goal is to pass a watershed act for the delaware river.

(33) i see now why this place has been a fucking clown act for decades.

(34) it's at least possible the lesters would act for the good of lesterland.

(35) The 1957 act for the first time established a permanent civil rights office inside the Justice Department and a Civil Rights Commission to hear testimony about abuses of voting rights(36) What is the modern definition of "act for"?

(37) How to Use "act for" with Example Sentences.

(38) If you had to explain to someone who was learning English what "act for" is, what would you say?

(39) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "act for" can get slippery.

(40) The Best Definition of "act for" I’ve Heard So Far.

(41) "act for" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(42) What is the best definition of "act for"?

(43) What is the definition of an "act for"?

(44) What Is "act for"? Detailed Definition and Meaning.

(45) Use "act for" in a sentence.

(46) The Word "act for" in Example Sentences.

(47) English Sentences with Audio Using the Word "act for".

(48) What is definition of "act for" by Merriam-Webster.

(49) "act for" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(50) How do you write a good sentence with "act for"?

(51) "act for" sentence examples.

(52) "act for": In a Sentence.

(53) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "act for".

(54) How do you explain "act for"?

(55) What can I say instead of "act for"?

(56) What is a synonym for "act for"?

(57) What is a antonym for "act for"?

(58) What do you mean by "act for"?

(59) What is another word for "act for"?

(60) What is the best definition of "act for"?

(61) What is "act for" definition and meaning?

(62) How to use "act for" in a sentence.

(63) The Word "act for" in Example Sentences.

(64) "act for" meaning in english, "act for" definitions.

(65) Primary meanings of "act for".

(66) Full definitions of "act for".

(67) Full meaning of "act for".

(68) The Word "act for" in Example Sentences.

(69) Best definition of "act for".

(70) Define "act for" in one sentence, define "act for" in one word.

(71) What is the meaning of "act for" in a sentence.

(72) The Word "act for" in Example Sentences.

(73) What is the origin and root of "act for".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با act for


به جای حفظ کردن لغت act for ، جملات کوتاه با act for را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی act for، جملات کوتاه مختلف با لغت act for را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی act for، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه act for را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از act for در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه act for

ساختن جمله با act for به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی act for است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت act for را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت act for ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه act for که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با act for

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با act for

یک جمله ساده با act for از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با act for

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با act for، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با act for به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با act for بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با act for

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با act for همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با act for فرق دارد. در جملات پیچیده با act for، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با act for بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با act for

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با act for همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت act for. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با act for بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با act for

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با act for و کاربرد کلمه act for در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات act for را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه act for و همچنین مطالعه مثال برای act for، اقدام به جمله سازی با کلمه act for نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از act for در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه act for به کمک همین جملات با act for و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت act for می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی act for، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه act for را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از act for در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با act for به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی act for است. با ساختن جمله برای لغت act for به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان