EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "act upon" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات act upon را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه act upon و همچنین مطالعه مثال برای act upon، اقدام به جمله سازی با کلمه act upon نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از act upon در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه act upon به کمک همین جملات با act upon و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت act upon می باشد.


در قسمت ذیل 56 جمله با act upon برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با act upon را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با act upon به انگلیسی

جمله با acta جمله با acte جمله با acted جمله با acth جمله با acti جمله با actin جمله با acting جمله با acting out جمله با actinic جمله با actinic keratosis

(1) and turning it into knowledge that we can act upon.

(2) I only wish I had the courage to act upon my impulses.

(3) Faith doesn't mean you never doubt. It only means you never act upon your doubts.

(4) To act upon the outer world and change it

(5) What did James believe a stimulus act upon to produce emotion?

(6) This means that no forces act upon the particle inside the box and it can move freely in that region.

(7) In 1854 the accession to the viceroyalty of Egypt of Said Pasha gave de Lesseps a new impulse to act upon the creation of a Suez Canal.

(8) So all of this is taking data and turning it into knowledge that we can act upon.

(9) So many financial dreams are thwarted by the failure to act upon good intentions.

(10) In his 1884 article William James argued that feelings and emotions were secondary to physiological phenomena. What didn't James believe a stimulus act upon to produce emotion


جمله با "act upon"(11) A hypnotist can act upon the unconscious mind directly.

(12) These lexical items act upon the grammar to constrain the temporariness sense since as lexical items they denote temporary activities.

(13) The general issue arising here concerns the way in which lexis and grammar act upon each other in the determination of meaning.

(14) It provides tailored warning alerts and alarms for a central management system to act upon.

(15) Slaveholders fostered misery amongst their slaves; they clearly did not act upon the precept of loving their neighbours.

(16) Narration is a basic speech act upon which people tell and retell their experience.

(17) At eleven o'clock Squealer came out to make another announcement. As his last act upon earth

(18) This research is concerned with commonsense ideas about emotion and with the way people act upon information about their emotional state.(19) What is the modern definition of "act upon"?

(20) How to Use "act upon" with Example Sentences.

(21) If you had to explain to someone who was learning English what "act upon" is, what would you say?

(22) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "act upon" can get slippery.

(23) The Best Definition of "act upon" I’ve Heard So Far.

(24) "act upon" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(25) What is the best definition of "act upon"?

(26) What is the definition of an "act upon"?

(27) What Is "act upon"? Detailed Definition and Meaning.

(28) Use "act upon" in a sentence.

(29) The Word "act upon" in Example Sentences.

(30) English Sentences with Audio Using the Word "act upon".

(31) What is definition of "act upon" by Merriam-Webster.

(32) "act upon" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(33) How do you write a good sentence with "act upon"?

(34) "act upon" sentence examples.

(35) "act upon": In a Sentence.

(36) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "act upon".

(37) How do you explain "act upon"?

(38) What can I say instead of "act upon"?

(39) What is a synonym for "act upon"?

(40) What is a antonym for "act upon"?

(41) What do you mean by "act upon"?

(42) What is another word for "act upon"?

(43) What is the best definition of "act upon"?

(44) What is "act upon" definition and meaning?

(45) How to use "act upon" in a sentence.

(46) The Word "act upon" in Example Sentences.

(47) "act upon" meaning in english, "act upon" definitions.

(48) Primary meanings of "act upon".

(49) Full definitions of "act upon".

(50) Full meaning of "act upon".

(51) The Word "act upon" in Example Sentences.

(52) Best definition of "act upon".

(53) Define "act upon" in one sentence, define "act upon" in one word.

(54) What is the meaning of "act upon" in a sentence.

(55) The Word "act upon" in Example Sentences.

(56) What is the origin and root of "act upon".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با act upon


به جای حفظ کردن لغت act upon ، جملات کوتاه با act upon را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی act upon، جملات کوتاه مختلف با لغت act upon را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی act upon، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه act upon را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از act upon در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه act upon

ساختن جمله با act upon به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی act upon است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت act upon را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت act upon ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه act upon که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با act upon

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با act upon

یک جمله ساده با act upon از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با act upon

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با act upon، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با act upon به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با act upon بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با act upon

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با act upon همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با act upon فرق دارد. در جملات پیچیده با act upon، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با act upon بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با act upon

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با act upon همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت act upon. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با act upon بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با act upon

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با act upon و کاربرد کلمه act upon در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات act upon را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه act upon و همچنین مطالعه مثال برای act upon، اقدام به جمله سازی با کلمه act upon نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از act upon در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه act upon به کمک همین جملات با act upon و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت act upon می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی act upon، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه act upon را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از act upon در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با act upon به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی act upon است. با ساختن جمله برای لغت act upon به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان