EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "accident" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات accident را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه accident و همچنین مطالعه مثال برای accident، اقدام به جمله سازی با کلمه accident نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از accident در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه accident به کمک همین جملات با accident و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت accident می باشد.


در قسمت ذیل 578 جمله با accident برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با accident را نیز گوش دهید.

(1) He had an accident.

(2) That's no accident.

(3) It was no accident.

(4) It was an accident.

(5) Was it an accident?

(6) It was an accident!

(7) This is no accident.

(8) Tom had an accident.

(9) That was no accident.

(10) I caused an accident.


جمله با "accident"(11) This was no accident.

(12) It wasn't an accident.

(13) I met her by accident.

(14) There was an accident.

(15) I met him by accident.

(16) We met her by accident.

(17) It was not an accident.

(18) Theres been an accident

(19) This is not an accident

(20) I met Jane by accident.


مثال برای "accident"(21) I just had an accident.

(22) Tom was in an accident.

(23) Tom had a car accident.

(24) It was all an accident.

(25) Who caused the accident?

(26) Theres been an accident.

(27) It happened by accident.

(28) He met with an accident.

(29) It was an accident, Tom.

(30) I was in a car accident.


جمله انگلیسی با کلمه "accident"(31) Were you in an accident?

(32) Was Tom in the accident?

(33) It was just an accident.

(34) Tom has had an accident.

(35) Tom died in an accident.

(36) There's been an accident.

(37) He survived the accident.

(38) It was a tragic accident.

(39) An accident has happened.

(40) I might have an accident!


جمله انگلیسی با "accident"(41) Tom had a minor accident.

(42) Tom had a major accident.

(43) We had a slight accident.

(44) Did you see the accident?

(45) Tom met with an accident.

(46) Tom was made by accident.

(47) Did you have an accident?

(48) I had a serious accident.

(49) I had an accident at work.

(50) He had a traffic accident.


جمله انگلیسی در مورد "accident"(51) An accident just happened.

(52) I know it was an accident.

(53) I didn't see the accident.

(54) He witnessed the accident.

(55) I dealt with the accident.

(56) I said it was an accident.

(57) Tom was in a car accident.

(58) Tom had a little accident.

(59) Tom had a skiing accident.

(60) Tom survived the accident.


جمله انگلیسی درباره "accident"(61) You might have an accident.

(62) I got it right by accident.

(63) He had an accident at work.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(64) I think it was an accident.

(65) It was saved by an accident

(66) It was a terrible accident.

(67) This is his sixth accident.

(68) There has been an accident.

(69) Your birth was an accident.

(70) Tom died in a car accident.


جمله با کلمه "accident"(71) Tom witnessed the accident.

(72) I'm sure it was an accident.

(73) She died in a bike accident.

(74) He was hurt in the accident.

(75) It was saved by an accident.

(76) They know it was an accident

(77) But that was not an accident

(78) Dick had a traffic accident.

(79) I met him by happy accident.

(80) Did he mention the accident?


جمله برای "accident"(81) Tom had an accident at work.

(82) I didn't cause the accident.

(83) Tom said it was an accident.

(84) I heard you had an accident.

(85) Tom didn't see the accident.

(86) Tom's death was an accident.

(87) Maybe he was in an accident?

(88) How did the accident happen?

(89) Faouzi had a little accident.

(90) I found the book by accident.


جمله سازی با "accident"(91) I just witnessed an accident.

(92) We actually saw the accident.

(93) It was a deplorable accident.

(94) Faouzi had a skiing accident.

(95) She was hurt in the accident.

(96) They know it was an accident.

(97) Obamacare was not an accident

(98) It is an impossible accident.

(99) I only just saw the accident.

(100) The gun went off by accident.


جمله سازی با کلمه "accident"(101) When did the accident happen?

(102) I met with an awful accident.

(103) The accident held up traffic.

(104) He saw the scene by accident.

(105) He blamed the accident on me.

(106) He was in a traffic accident.

(107) Two cars were in an accident.

(108) It was just a happy accident.

(109) I heard about Tom's accident.

(110) They said it was an accident.


چند جمله با "accident"(111) Tom has had a minor accident.

(112) I blamed him for the accident.

(113) There's been another accident.

(114) I wasn't hurt in the accident.

(115) The accident occurred at dawn.

(116) He blamed me for the accident.

(117) Where did the accident happen?

(118) He told me about the accident.

(119) He was hurt in a car accident.

(120) What happened was an accident.


کاربرد "accident"


(121) An accident has just happened.

(122) Bob must have had an accident.

(123) I'll answer for this accident.

(124) He went blind in the accident.

(125) He was blinded in an accident.

(126) He survived a flight accident.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(127) He was killed in the accident.

(128) The accident wasn't his fault.

(129) Tom was in a traffic accident.

(130) Tom blamed the accident on me.


متن انگلیسی در مورد "accident"


(131) Tom was in a bicycle accident.

(132) Tom died in a tragic accident.

(133) They must have had an accident.

(134) She was shaken by the accident.

(135) He drank detergent by accident.

(136) He was injured in the accident.

(137) I asked him about the accident.

(138) Faouzi's death was an accident.

(139) I hope it was only an accident.

(140) That accounts for the accident.


مثال با "accident"


(141) The man died in a car accident.

(142) He met with a traffic accident.

(143) The accident wasn't your fault.

(144) Tom died in a traffic accident.

(145) Dick got in a traffic accident.

(146) Dick was in a traffic accident.

(147) Tom had a car accident in Rome.

(148) He took out accident insurance.

(149) It was an unfortunate accident.

(150) Tom was killed in the accident.


جمله سازی با کلمه "accident"


(151) Tom blamed me for the accident.

(152) Tom didn't report the accident.

(153) Tom was in a terrible accident.

(154) Tom has been in a car accident.

(155) Tom was hurt in a car accident.

(156) Tom was injured in an accident.

(157) Tom died in a boating accident.

(158) He died soon after the accident.

(159) I explained the accident to him.

(160) The accident occurred on Friday.


تاپیک سنتز برای "accident"


(161) He was killed in a car accident.

(162) He lost his life in an accident.

(163) He never speaks of the accident.

(164) Maybe it really was an accident.

(165) We narrowly missed the accident.

(166) How did the accident come about?

(167) Was it by accident or by design?

(168) He is to blame for the accident.

(169) He went blind from the accident.

(170) The cannon went off by accident.


جملات "accident"


(171) He died in the traffic accident.

(172) He explained about the accident.

(173) I was injured in a car accident.

(174) Tom blamed the accident on Mary.

(175) Tom wasn't hurt in the accident.

(176) It sort of happened by accident.

(177) Just tell me it was an accident.

(178) The accident wasn't Tom's fault.

(179) Tom has had an accident at work.

(180) Tom met with a traffic accident.


جمله "accident"


(181) When did the accident take place?

(182) Maybe Faouzi has had an accident.

(183) He had no memory of the accident.

(184) Describe that accident in detail.

(185) I didn't know about the accident.

(186) Our meeting was just an accident.

(187) The accident was due to the smog.

(188) The accident stopped the traffic.

(189) Who is to blame for the accident?

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(190) I hope he hasn't had an accident.


کاربرد کلمه "accident" در انگلیسی


(191) They blamed him for the accident.

(192) He had an accident while working.

(193) Máire was injured in an accident.

(194) Tom was killed in a car accident.

(195) I don't think it was an accident.

(196) This happened purely by accident.

(197) I told you it wasn't an accident.

(198) He was injured in a car accident.

(199) Tom had a car accident in Boston.

(200) Tom told Mary about the accident.


استفاده از "accident" در جمله


(201) We're sure it wasn't an accident.

(202) Tom was in a motorcycle accident.

(203) I've never had a traffic accident.

(204) Did you actually see the accident?

(205) He lost his sight in the accident.

(206) I got my leg hurt in the accident.

(207) A traffic accident happened there.

(208) This is how the accident happened.

(209) That is how the accident occurred.

(210) Where did the accident take place?

(211) It happend completely by accident.

(212) Have you ever seen a car accident?

(213) It may be lost by another accident

(214) Tom was a witness to the accident.

(215) The accident caused a traffic jam.

(216) Who is the victim of the accident?

(217) You are to blame for the accident.

(218) Confusion arose from the accident.

(219) We were witnesses of the accident.

(220) Have you heard about the accident?


Short & Simple Example Sentence For "accident" | "accident" Sentence

(221) An accident deprived him of sight.

(222) She got scratches in the accident.

(223) Tom was injured in a car accident.

(224) The accident caused traffic chaos.

(225) She had an accident while working.

(226) While working, he had an accident.

(227) I had a Segway accident last week.

(228) Did you hear about Tom's accident?

(229) She was injured in a car accident.

(230) Tom made it look like an accident.

(231) Don't tell Tom about our accident.

(232) I erased my hard disk by accident.

(233) We were injured in a car accident.

(234) Tom has no memory of the accident.

(235) Tom died in a motorcycle accident.

(236) She lost her son in a car accident.

(237) I don't believe it was an accident.

(238) We're sure that it was an accident.

(239) What was the cause of the accident?

(240) He is responsible for the accident.


How do you write a good sentence with "accident"?

(241) Faouzi didn't survive the accident.

(242) An accident may happen at any time.

(243) There was a car accident yesterday.

(244) Her son was killed in the accident.

(245) The accident created a traffic jam.

(246) It may be lost by another accident.

(247) It happened completely by accident.

(248) I met her in the store by accident.

(249) We learned that he had an accident.

(250) He had an accident on his way home.

(251) While working, she had an accident.

(252) Tom was killed in a train accident.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(253) Tom was hurt in a traffic accident.

(254) I'm not so sure it was an accident.

(255) He died in a horse riding accident.

(256) Mary was injured in a car accident.

(257) Tom was in a terrible car accident.

(258) Did you happen to see the accident?

(259) Tom has been in a bad car accident.

(260) Tom lost his son in a car accident.


English Sentences with Audio Using the Word "accident".

(261) Tom got killed in a freak accident.

(262) I met her on the street by accident.

(263) This is where the accident happened.

(264) He lost his eyesight in an accident.

(265) I found that restaurant by accident.

(266) We didn't actually see the accident.

(267) The accident happened two years ago.

(268) He got hurt in the accident at work.

(269) How did the traffic accident happen?

(270) The accident happened two hours ago.

(271) We actually didn't see the accident.

(272) How did the car accident come about?

(273) The accident happened late at night.

(274) The accident was due to bad driving.

(275) When did the accident happen to her?

(276) Dare you ask him about the accident?

(277) The accident has caused many deaths.

(278) How do you account for the accident?

(279) A sad accident took place yesterday.

(280) Nobody is to blame for the accident.


How to Use "accident" with Example Sentences.

(281) His wife was killed in the accident.

(282) He is a third party to the accident.

(283) He actually didn't see the accident.

(284) She was injured in the car accident.

(285) Such behavior can cause an accident.

(286) The accident was entirely avoidable.

(287) Tom reported his accident in detail.

(288) The accident happened near his home.

(289) My brother was hurt in the accident.

(290) Tom just told me about the accident.

(291) He lost his only son in an accident.

(292) I found this restaurant by accident.

(293) Mary's daughter died in an accident.

(294) They were injured in a car accident.

(295) Tom got hurt in an accident at work.

(296) Tom is responsible for the accident.

(297) My mother was killed in an accident.

(298) Dan claimed that it was an accident.

(299) Tom claimed that it was an accident.

(300) I met her at the station by accident.

(301) I was involved in a traffic accident.

(302) He got injured in a traffic accident.

(303) The accident happened in this manner.

(304) He was killed in a railroad accident.

(305) He had an accident and broke his leg.

(306) You're responsible for this accident.

(307) The explosion came about by accident.

(308) It was made to look like an accident.

(309) The war didn't break out by accident.

(310) Nobody was to blame for the accident.

(311) The accident happened on a rainy day.

(312) Probe into the cause of the accident.

(313) Many lives were lost in the accident.

(314) The accident happened under his nose.

(315) Jimmy was hurt in a traffic accident.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(316) You can't blame him for the accident.

(317) I broke my leg in a traffic accident.

(318) I was late on account of an accident.

(319) The accident taught me to be careful.

(320) The accident robbed him of his sight.

(321) The cause of the accident is unknown.

(322) The accident bereaved her of her son.

(323) It was there that I saw the accident.

(324) He was injured badly in the accident.

(325) He was injured in a traffic accident.

(326) He was injured in a railway accident.

(327) He lost his eyesight in the accident.

(328) Tom met with an unfortunate accident.

(329) Tom is responsible for this accident.

(330) Tom was killed in a traffic accident.

(331) Fortunately he survived the accident.

(332) I lost my wife in a traffic accident.

(333) I was told that you saw the accident.

(334) An awful accident happened yesterday.

(335) It was an accident. I didn't mean to.

(336) Tom actually didn't see the accident.

(337) Tom didn't actually see the accident.

(338) Tom was killed in a hunting accident.

(339) Tom got killed in a traffic accident.

(340) Have you told Tom about the accident?

(341) Has Tom been told about the accident?

(342) Did you tell Tom about your accident?

(343) It was nothing more than an accident.

(344) Tom was involved in a minor accident.

(345) That accident happened near his house.

(346) I met her by accident on Third Avenue.

(347) Only one person survived the accident.

(348) He lost his eyesight in that accident.

(349) Do you know how the accident happened?

(350) I got injured in the traffic accident.

(351) I had nothing to do with the accident.

(352) He ran the risk of having an accident.

(353) He was killed in an airplane accident.

(354) We got involved in a traffic accident.

(355) He was involved in a traffic accident.

(356) Sandeeps mother witnessed the accident

(357) The accident almost left him paralyzed

(358) If the accident happens, report to me.

(359) Tom didn't mention the accident to me.

(360) The accident took place near his home.

(361) We were not to blame for the accident.

(362) The accident almost cost him his life.

(363) The accident caused traffic confusion.

(364) The policeman dealt with the accident.

(365) You are responsible for this accident.

(366) You are not to blame for the accident.

(367) Can you account for your car accident?

(368) I met her by accident at the bus stop.

(369) The accident happened all of a sudden.

(370) She didn't mention the accident to me.

(371) The car was destroyed in the accident.

(372) Tom was injured in a traffic accident.

(373) I will not blame him for the accident.

(374) My brother died in a traffic accident.

(375) I already told you it was an accident.

(376) I felt responsible for Tom's accident.

(377) Tom got injured in a traffic accident.

(378) Tom had an accident and broke his leg.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(379) He didn't see the accident. Nor did I.

(380) Tom was almost killed in the accident.

(381) Tom was an accident waiting to happen.

(382) She lost her parents in a car accident.

(383) The accident deprived him of his sight.

(384) All the villagers know of the accident.

(385) He lost his life in a traffic accident.

(386) They were responsible for the accident.

(387) There appears to have been an accident.

(388) Faouzi claimed that it was an accident.

(389) The accident happened a year ago today.

(390) Sandeeps mother witnessed the accident.

(391) The accident almost left him paralyzed.

(392) The accident took place on the highway.

(393) The accident took place at that corner.

(394) The accident happened at that crossing.

(395) She said she had heard of the accident.

(396) I'll ask him how the accident happened.

(397) As many as ten people saw the accident.

(398) The police informed us of the accident.

(399) I got my left arm hurt in the accident.

(400) The accident prevented him from coming.

(401) There are no witnesses of the accident.

(402) He wishes the accident hadn't happened.

(403) He didn't tell John about the accident.

(404) He got injured in the traffic accident.

(405) He got his neck broken in the accident.

(406) He reported his accident to the police.

(407) The accident happened at this junction.

(408) Tom is the one who caused the accident.

(409) I saw a car accident yesterday evening.

(410) Tom was blinded in a railroad accident.

(411) Tom and Mary both died in the accident.

(412) Tom was involved in a traffic accident.

(413) Tom died a few days after the accident.

(414) She ran the risk of having an accident.

(415) Did you tell Tom about Mary's accident?

(416) Nobody knows how the accident occurred.

(417) The accident happened on a side street.

(418) He got killed in an automobile accident.

(419) I want to know what caused the accident.

(420) She was injured in the traffic accident.

(421) He lost his parents in a plane accident.

(422) He went deaf as a result of an accident.

(423) He lost his son in the traffic accident.

(424) He was the only witness of the accident.

(425) She cursed him for causing the accident.

(426) Ten people were injured in the accident.

(427) He drove carelessly and had an accident.

(428) The accident occurred yesterday morning.

(429) The accident occurred in a remote place.

(430) The accident took place at a crossroads.

(431) Many people were killed in the accident.

(432) How did the traffic accident come about?

(433) Joan broke her left arm in the accident.

(434) This accident has nothing to do with me.

(435) I have nothing to do with this accident.

(436) I got my right leg hurt in the accident.

(437) My leg was broken in a traffic accident.

(438) An accident delayed us for half an hour.

(439) An accident often comes of carelessness.

(440) They blamed the driver for the accident.

(441) He was responsible for the car accident.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(442) He was late as a result of the accident.

(443) His accident incapacitated him for work.

(444) He gave a short account of the accident.

(445) They made for the scene of the accident.

(446) The accident took her son away from her.

(447) He became blind because of the accident.

(448) Tom didn't tell Mary about the accident.

(449) Dick was involved in a traffic accident.

(450) Tom lost his only son in a car accident.

(451) Tom was involved in a terrible accident.

(452) Tom explained how the accident happened.

(453) Luckily nobody was hurt in the accident.

(454) The question is who caused the accident.

(455) Tom died three weeks after the accident.

(456) I'm very sorry for causing the accident.

(457) Leaders live by choice, not by accident.

(458) It's a tragic fact to die in an accident

(459) He had an accident and fractured his leg.

(460) He saw the accident on the way to school.

(461) Have you ever been in a traffic accident?

(462) She was killed in an automobile accident.

(463) The accident was due to his carelessness.

(464) Unless she has a car accident, of course.

(465) His careless driving caused the accident.

(466) My car was badly damaged in the accident.

(467) I'm the one responsible for the accident.

(468) It's been three years since the accident.

(469) Her son was killed in a traffic accident.

(470) Drive slowly. You might have an accident.

(471) He explained how the accident came about.

(472) He went insane from the unhappy accident.

(473) The accident was due to careless driving.

(474) The accident stemmed from her negligence.

(475) The accident arose from a simple mistake.

(476) The accident bereaved her of her husband.

(477) I'm sure it was just a terrible accident.

(478) This is the place where the accident was.

(479) I was recently in an automobile accident.

(480) I met Mr Smith on the street by accident.

(481) His carelessness resulted in an accident.

(482) He had his left leg hurt in the accident.

(483) Her carelessness resulted in an accident.

(484) She seems to have seen the very accident.

(485) She was afraid of his having an accident.

(486) He saw the accident on his way to school.

(487) There's probably been a traffic accident.

(488) Tom was killed in an automobile accident.

(489) Tom had heard nothing about the accident.

(490) Tom felt responsible for Mary's accident.

(491) I lost my wife due to a traffic accident.

(492) Three people were killed in the accident.

(493) It's been over a year since the accident.

(494) What did Tom tell you about the accident?

(495) We were told Tom had been in an accident.

(496) Tom injured his left hand in an accident.

(497) Tom saw an accident on his way to school.

(498) I guess an accident has happened up ahead.

(499) The picture of the accident makes me sick.

(500) He overheard the conversation by accident.

(501) They hurried to the scene of the accident.

(502) Did that accident really happen last year?

(503) Am I fully covered in case of an accident?

(504) The accident is still vivid in his memory.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(505) Reckless driving will lead to an accident.

(506) That accident was due to his carelessness.

(507) She lost her memory in a traffic accident.

(508) Fortunately he didn't die in the accident.

(509) His carelessness resulted in the accident.

(510) Very few passengers survived the accident.

(511) The accident happened before my very eyes.

(512) Others stumbled upon the stone by accident

(513) She lost her sight in a childhood accident

(514) The accident deprived her of her only son.

(515) The accident is reported in today's paper.

(516) It is he who is to blame for the accident.

(517) No blame attaches to him for the accident.

(518) No passengers were killed in the accident.

(519) Such behavior may bring about an accident.

(520) John investigated the accident thoroughly.

(521) I saw the whole accident with my own eyes.

(522) They were badly injured in a car accident.

(523) The discovery of oil was a lucky accident.

(524) There must have been an accident up ahead.

(525) The cause of his death was a car accident.

(526) He came through the accident without harm.

(527) She doesn't drive for fear of an accident.

(528) There was an accident at the intersection.

(529) My right leg was injured in that accident.

(530) The train was late because of an accident.

(531) I met Mr. Smith on the street by accident.

(532) It won't happen again. It was an accident.

(533) I found Tatoeba on Google and by accident.

(534) The explosion was cause by a car accident.

(535) Did anyone tell Tom about Mary's accident?

(536) I'll still have a scar from that accident.

(537) I wish you had told me about the accident.

(538) Tom was never the same after his accident.

(539) Tom got his neck broken in a ski accident.

(540) Which number should I call in an accident?

(541) What is the modern definition of "accident"?

(542) How to Use "accident" with Example Sentences.

(543) If you had to explain to someone who was learning English what "accident" is, what would you say?

(544) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "accident" can get slippery.

(545) The Best Definition of "accident" I’ve Heard So Far.

(546) "accident" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(547) What is the best definition of "accident"?

(548) What is the definition of an "accident"?

(549) What Is "accident"? Detailed Definition and Meaning.

(550) Use "accident" in a sentence.

(551) The Word "accident" in Example Sentences.

(552) English Sentences with Audio Using the Word "accident".

(553) What is definition of "accident" by Merriam-Webster.

(554) "accident" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(555) How do you write a good sentence with "accident"?

(556) "accident" sentence examples.

(557) "accident": In a Sentence.

(558) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "accident".

(559) How do you explain "accident"?

(560) What can I say instead of "accident"?

(561) What is a synonym for "accident"?

(562) What is a antonym for "accident"?

(563) What do you mean by "accident"?

(564) What is another word for "accident"?

(565) What is the best definition of "accident"?

(566) What is "accident" definition and meaning?

(567) How to use "accident" in a sentence.

(568) The Word "accident" in Example Sentences.

(569) "accident" meaning in english, "accident" definitions.

(570) Primary meanings of "accident".

(571) Full definitions of "accident".

(572) Full meaning of "accident".

(573) The Word "accident" in Example Sentences.

(574) Best definition of "accident".

(575) Define "accident" in one sentence, define "accident" in one word.

(576) What is the meaning of "accident" in a sentence.

(577) The Word "accident" in Example Sentences.

(578) What is the origin and root of "accident".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با accident


به جای حفظ کردن لغت accident ، جملات کوتاه با accident را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی accident، جملات کوتاه مختلف با لغت accident را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی accident، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه accident را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از accident در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه accident

ساختن جمله با accident به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی accident است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت accident را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت accident ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه accident که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با accident

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با accident

یک جمله ساده با accident از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با accident

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با accident، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با accident به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با accident بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با accident

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با accident همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با accident فرق دارد. در جملات پیچیده با accident، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با accident بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با accident

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با accident همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت accident. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با accident بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با accident

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با accident و کاربرد کلمه accident در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات accident را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه accident و همچنین مطالعه مثال برای accident، اقدام به جمله سازی با کلمه accident نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از accident در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه accident به کمک همین جملات با accident و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت accident می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی accident، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه accident را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از accident در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با accident به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی accident است. با ساختن جمله برای لغت accident به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان