EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "abdicate" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات abdicate را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abdicate و همچنین مطالعه مثال برای abdicate، اقدام به جمله سازی با کلمه abdicate نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abdicate در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abdicate به کمک همین جملات با abdicate و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abdicate می باشد.


در قسمت ذیل 70 جمله با abdicate برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با abdicate را نیز گوش دهید.

(1) Edward invaded Scotland the following year and forced John to abdicate

(2) Edward invaded Scotland the following year and forced John to abdicate.

(3) you know, you're asking us to abdicate that role.

(4) if you abdicate, you'll have nothing to protect yourself.

(5) they will abdicate your title and in return my lord guarantees that he will do everything in his power to see that no harm comes to you or your family.

(6) In what year did Edward Viii abdicate?

(7) On what date did Edward abdicate the throne

(8) What event caused Edward to abdicate the throne

(9) Napoleon then suggested that Louis should abdicate but his brother refused.

(10) Because of a sex scandal, the president had no choice but to abdicate his office.


جمله با "abdicate"(11) The young prince became king after his older brother decided to abdicate the throne.

(12) Of course, it is easier to abdicate your responsibilities than to be a good citizen.

(13) On her ninetieth birthday, the queen will abdicate her throne and let her oldest son become king.

(14) Angry at her husband, the wife decided to abdicate her household position of cook and cleaner for a whole week.

(15) He was so moved by her death that he decided to abdicate on 4 June 1802 in favor of his brother Victor Emmanuel.

(16) When his company’s stock price dropped under a dollar, the CEO decided to abdicate his title and leave the firm.

(17) Because the mother chose to abdicate her role as a parent, her children have become the terrors of the neighborhood.

(18) Since the dictator of that country will not simply abdicate his position, we must go to war to remove him from power.

(19) It is obvious from the bad behavior of these children that their parents have chosen to abdicate their jobs as good role models.

(20) Elizabeth and Philip were married on 20 November 1947 at Westminster Abbey. In what year did King Edward VIII abdicate the throne?


مثال برای "abdicate"(21) The struggle related to the constitutional movement continued until 1911, when Mohammad Ali Shah was defeated and forced to abdicate

(22) Although my daughter is getting married to a wonderful man today, it is still very hard for me to abdicate my role as her protector.

(23) Napoleon returned to Paris and found that both the legislature and the people had turned against him. On what date did Napoleon abdicate

(24) Weakened by illness Diocletian left the imperial office on 1 May 305 and became the first Roman emperor to voluntarily abdicate the position.

(25) With the forced abdication of Emperor William II in 1918, Germany became a republic. What was one of the countries that forced Emperor William II to abdicate?

(26) A year before Alfonso III "the Great" of Asturias death, three of Alfonso's sons rose in rebellion and forced him to abdicate, partitioning the kingdom among them

(27) In December 1798 the French occupied Turin and forced Charles Emmanuel to abdicate all his territories on the Italian mainland and to withdraw to the island of Sardinia.

(28) you know, you're asking us to abdicate that role.

(29) if you abdicate, you'll have nothing to protect yourself.

(30) It required that Díaz abdicate his rule and be replaced by Madero.


جمله انگلیسی با کلمه "abdicate"(31) they will abdicate your title and in return my lord guarantees that he will do everything in his power to see that no harm comes to you or your family.

(32) The struggle related to the constitutional movement continued until 1911, when Mohammad Ali Shah was defeated and forced to abdicate. In 1911, Russians occupied Northern Iran under what pretext?

(33) What is the modern definition of "abdicate"?

(34) How to Use "abdicate" with Example Sentences.

(35) If you had to explain to someone who was learning English what "abdicate" is, what would you say?

(36) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "abdicate" can get slippery.

(37) The Best Definition of "abdicate" I’ve Heard So Far.

(38) "abdicate" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(39) What is the best definition of "abdicate"?

(40) What is the definition of an "abdicate"?

(41) What Is "abdicate"? Detailed Definition and Meaning.

(42) Use "abdicate" in a sentence.

(43) The Word "abdicate" in Example Sentences.

(44) English Sentences with Audio Using the Word "abdicate".

(45) What is definition of "abdicate" by Merriam-Webster.

(46) "abdicate" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(47) How do you write a good sentence with "abdicate"?

(48) "abdicate" sentence examples.

(49) "abdicate": In a Sentence.

(50) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "abdicate".

(51) How do you explain "abdicate"?

(52) What can I say instead of "abdicate"?

(53) What is a synonym for "abdicate"?

(54) What is a antonym for "abdicate"?

(55) What do you mean by "abdicate"?

(56) What is another word for "abdicate"?

(57) What is the best definition of "abdicate"?

(58) What is "abdicate" definition and meaning?

(59) How to use "abdicate" in a sentence.

(60) The Word "abdicate" in Example Sentences.

(61) "abdicate" meaning in english, "abdicate" definitions.

(62) Primary meanings of "abdicate".

(63) Full definitions of "abdicate".

(64) Full meaning of "abdicate".

(65) The Word "abdicate" in Example Sentences.

(66) Best definition of "abdicate".

(67) Define "abdicate" in one sentence, define "abdicate" in one word.

(68) What is the meaning of "abdicate" in a sentence.

(69) The Word "abdicate" in Example Sentences.

(70) What is the origin and root of "abdicate".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با abdicate


به جای حفظ کردن لغت abdicate ، جملات کوتاه با abdicate را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abdicate، جملات کوتاه مختلف با لغت abdicate را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abdicate، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abdicate را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abdicate در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه abdicate

ساختن جمله با abdicate به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abdicate است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت abdicate را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت abdicate ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه abdicate که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با abdicate

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با abdicate

یک جمله ساده با abdicate از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با abdicate

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با abdicate، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با abdicate به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با abdicate بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با abdicate

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با abdicate همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با abdicate فرق دارد. در جملات پیچیده با abdicate، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با abdicate بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با abdicate

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abdicate همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت abdicate. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abdicate بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با abdicate

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با abdicate و کاربرد کلمه abdicate در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات abdicate را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abdicate و همچنین مطالعه مثال برای abdicate، اقدام به جمله سازی با کلمه abdicate نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abdicate در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abdicate به کمک همین جملات با abdicate و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abdicate می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abdicate، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abdicate را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abdicate در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با abdicate به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abdicate است. با ساختن جمله برای لغت abdicate به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان