EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "barring" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات barring را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه barring و همچنین مطالعه مثال برای barring، اقدام به جمله سازی با کلمه barring نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از barring در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه barring به کمک همین جملات با barring و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت barring می باشد.


در قسمت ذیل 69 جمله با barring برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با barring را نیز گوش دهید.

(1) i like that barring accidents. that's sad.

(2) average foot speed over uneven ground barring injuries

(3) You must enable call barring to block nuisance callers

(4) You must enable call barring to block nuisance callers.

(5) But barring such an anomalous upbringing

(6) For the first time in human history -- and barring aliens landing or some major other pandemic

(7) A gifted person ought to learn English (barring spelling and pronouncing) in thirty hours

(8) The basis for the rejection was the section of the immigration laws barring people affiliated with the Communist Party.

(9) Nothing barring a major disaster can prevent her from becoming a main attraction - Barbara Dennerlein is a star in the ascendant.

(10) Aside from specifically barring reporters


جمله با "barring"(11) At issue is a provision in the 1986 immigration bill barring the hiring of illegal aliens.

(12) Advertisers also point out the hypocrisy of barring sponsored programmes when sports coverage is awash with branding.

(13) Two police officers were barring her exit.

(14) The court upheld an injunction barring protesters from blocking access to the company.

(15) Alexei was barring his progress along the passageway and Rostov sighed inwardly.

(16) The civil liberties group is seeking a preliminary injunction barring Republican Gov.

(17) Agency staffers want the Commission to seek a Federal court injunction barring Microsoft from what they consider abusive practices.

(18) Most credit agencies run a 15-year blacklist effectively barring bankrupts from receiving credit.

(19) Call barring password change was successful.

(20) Is there outgoing call barring during the period?


مثال برای "barring"(21) Enter your call barring password and press'Done '.

(22) The Socialists meanwhile were criticised by other left parties for including in the government bill a prevision provision barring same-sex couples from adopting children.

(23) The Socialists meanwhile were criticised by other left parties for including in the government bill a provision barring same-sex couples from adopting children.

(24) Alexei was barring his progress along the passageway and Rostov sighed inwardly.

(25) President Clinton issued an order Tuesday barring federal contracts from companies that knowingly hire illegal immigrants.

(26) Nobody else knows barring you and me.

(27) To begin barring calls

(28) Spotting rather than barring on tail is a useful pointer

(29) The Socialists meanwhile were criticised by other left parties for including in the government bill a prevision provision barring same-sex couples from adopting children.

(30) The buy American provision barring the use of foreign steel and iron in the economic stimulus package approved by the U.S. House of Representatives is a stark reminder.


جمله انگلیسی با کلمه "barring"(31) After that-barring any snags that may crop up in the meantime-it will be donated to the museum.

(32) What is the modern definition of "barring"?

(33) How to Use "barring" with Example Sentences.

(34) If you had to explain to someone who was learning English what "barring" is, what would you say?

(35) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "barring" can get slippery.

(36) The Best Definition of "barring" I’ve Heard So Far.

(37) "barring" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(38) What is the best definition of "barring"?

(39) What is the definition of an "barring"?

(40) What Is "barring"? Detailed Definition and Meaning.

(41) Use "barring" in a sentence.

(42) The Word "barring" in Example Sentences.

(43) English Sentences with Audio Using the Word "barring".

(44) What is definition of "barring" by Merriam-Webster.

(45) "barring" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(46) How do you write a good sentence with "barring"?

(47) "barring" sentence examples.

(48) "barring": In a Sentence.

(49) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "barring".

(50) How do you explain "barring"?

(51) What can I say instead of "barring"?

(52) What is a synonym for "barring"?

(53) What is a antonym for "barring"?

(54) What do you mean by "barring"?

(55) What is another word for "barring"?

(56) What is the best definition of "barring"?

(57) What is "barring" definition and meaning?

(58) How to use "barring" in a sentence.

(59) The Word "barring" in Example Sentences.

(60) "barring" meaning in english, "barring" definitions.

(61) Primary meanings of "barring".

(62) Full definitions of "barring".

(63) Full meaning of "barring".

(64) The Word "barring" in Example Sentences.

(65) Best definition of "barring".

(66) Define "barring" in one sentence, define "barring" in one word.

(67) What is the meaning of "barring" in a sentence.

(68) The Word "barring" in Example Sentences.

(69) What is the origin and root of "barring".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با barring


به جای حفظ کردن لغت barring ، جملات کوتاه با barring را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی barring، جملات کوتاه مختلف با لغت barring را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی barring، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه barring را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از barring در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه barring

ساختن جمله با barring به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی barring است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت barring را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت barring ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه barring که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با barring

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با barring

یک جمله ساده با barring از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با barring

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با barring، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با barring به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با barring بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با barring

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با barring همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با barring فرق دارد. در جملات پیچیده با barring، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با barring بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با barring

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با barring همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت barring. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با barring بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با barring

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با barring و کاربرد کلمه barring در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات barring را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه barring و همچنین مطالعه مثال برای barring، اقدام به جمله سازی با کلمه barring نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از barring در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه barring به کمک همین جملات با barring و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت barring می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی barring، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه barring را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از barring در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با barring به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی barring است. با ساختن جمله برای لغت barring به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان