EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "barns" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات barns را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه barns و همچنین مطالعه مثال برای barns، اقدام به جمله سازی با کلمه barns نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از barns در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه barns به کمک همین جملات با barns و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت barns می باشد.


در قسمت ذیل 59 جمله با barns برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با barns را نیز گوش دهید.

(1) The barns are full of grain.

(2) no barns

(3) So shall thy barns be filled with plenty

(4) In the early 1900s supplies of Red Cedar were dwindling so that pencil manufacturers were forced to recycle the wood from cedar fences and barns to maintain supply.

(5) Jehovah will command the blessing upon thee in thy barns

(6) She says Russians have a lot of experience with dairy cows in barns

(7) The track led them to a huddle of barns and outbuildings.

(8) Maintain day - to - day use of curing barns indoor cleaning

(9) He's got a big loft empty in one of his barns.

(10) His packhorse bridges and old barns were drawn without exaggeration.


جمله با "barns"(11) The size of the smelter looks on par with several large barns

(12) No special provision was needed in weatherboarded timber-framed barns because the boards did not fit closely together.

(13) The tithe barns

(14) Upland valleys present additional problems because of their often numerous isolated field barns - sometimes one for each hay meadow.

(15) 1. He converted his barns into cottages for weekenders.

(16) Then on towards Amiens with the windscreen wipers going flip-flop as we drove past sodden barns and soaking cattle.

(17) A widely distributed bird (Hirundo rustica) that nests in barns and caves and has a deeply forked tail

(18) Valleys in the Yorkshire Dales are scattered with dozens of these field barns

(19) I have two barns I am planning to diversify into horse/pony accommodation.

(20) Forget the stone barns with the dandrutty guys in suede shoes droning on about transcendence.


مثال برای "barns"(21) He had already seen to it that fodder had been stored in stone-built barns situated at strategic points on lower pastures.

(22) What is the modern definition of "barns"?

(23) How to Use "barns" with Example Sentences.

(24) If you had to explain to someone who was learning English what "barns" is, what would you say?

(25) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "barns" can get slippery.

(26) The Best Definition of "barns" I’ve Heard So Far.

(27) "barns" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(28) What is the best definition of "barns"?

(29) What is the definition of an "barns"?

(30) What Is "barns"? Detailed Definition and Meaning.

(31) Use "barns" in a sentence.

(32) The Word "barns" in Example Sentences.

(33) English Sentences with Audio Using the Word "barns".

(34) What is definition of "barns" by Merriam-Webster.

(35) "barns" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(36) How do you write a good sentence with "barns"?

(37) "barns" sentence examples.

(38) "barns": In a Sentence.

(39) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "barns".

(40) How do you explain "barns"?

(41) What can I say instead of "barns"?

(42) What is a synonym for "barns"?

(43) What is a antonym for "barns"?

(44) What do you mean by "barns"?

(45) What is another word for "barns"?

(46) What is the best definition of "barns"?

(47) What is "barns" definition and meaning?

(48) How to use "barns" in a sentence.

(49) The Word "barns" in Example Sentences.

(50) "barns" meaning in english, "barns" definitions.

(51) Primary meanings of "barns".

(52) Full definitions of "barns".

(53) Full meaning of "barns".

(54) The Word "barns" in Example Sentences.

(55) Best definition of "barns".

(56) Define "barns" in one sentence, define "barns" in one word.

(57) What is the meaning of "barns" in a sentence.

(58) The Word "barns" in Example Sentences.

(59) What is the origin and root of "barns".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با barns


به جای حفظ کردن لغت barns ، جملات کوتاه با barns را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی barns، جملات کوتاه مختلف با لغت barns را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی barns، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه barns را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از barns در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه barns

ساختن جمله با barns به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی barns است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت barns را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت barns ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه barns که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با barns

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با barns

یک جمله ساده با barns از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با barns

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با barns، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با barns به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با barns بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با barns

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با barns همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با barns فرق دارد. در جملات پیچیده با barns، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با barns بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با barns

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با barns همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت barns. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با barns بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با barns

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با barns و کاربرد کلمه barns در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات barns را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه barns و همچنین مطالعه مثال برای barns، اقدام به جمله سازی با کلمه barns نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از barns در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه barns به کمک همین جملات با barns و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت barns می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی barns، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه barns را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از barns در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با barns به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی barns است. با ساختن جمله برای لغت barns به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان