EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "adheres" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات adheres را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adheres و همچنین مطالعه مثال برای adheres، اقدام به جمله سازی با کلمه adheres نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adheres در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adheres به کمک همین جملات با adheres و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adheres می باشد.


در قسمت ذیل 70 جمله با adheres برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با adheres را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با adheres به انگلیسی

جمله با adhering جمله با adhesion جمله با adhesions جمله با adhesive جمله با adhesive bandage جمله با adhesive friction جمله با adhesive plaster جمله با adhesive tape جمله با adhesiveness جمله با adhesives

(1) He adheres to the Democratic party.

(2) Every student adheres to strict discipline

(3) As that new RNA strand grows it adheres to the template.

(4) 83% of the total population adheres to Christianity

(5) As a member of the International Olympic Committee FIDE adheres to its rules including controversially having doping tests.

(6) The company also said that adheres to the conditions of use for PET bottles as set forth by the organizations mentioned earlier.

(7) 83% of the total population adheres to Christianity

(8) 83% of the total population adheres to Christianity

(9) This process begins when a pollen grain adheres to the stigma of the pistil (female reproductive structure)

(10) 83% of the total population adheres to Christianity


جمله با "adheres"(11) Double fertilization refers to a process in which two sperm cells fertilize cells in the ovary. What degenerates as a pollen grain adheres to the stigma?

(12) It literally adheres to the growing face of the crystal.

(13) The quality of the tomato paste is much better; the spice mix is far superior; it adheres to the pasta in a much more pleasing way. In fact

(14) 83% of the total population adheres to Christianity

(15) 83% of the total population adheres to Christianity

(16) PIB adheres to amyloid plaques in the brain.

(17) The company adheres to the management guide line: quality first

(18) Mesenchymal stem cell cultured in vitro adheres to the wall and diplays the fibro-like phenotype and differentiates to the cells of endoderm

(19) Expect Microsoft to continue the trend of planned obsolescence as it adheres to a regular release cycle.

(20) 1. Expect Microsoft to continue the trend of planned obsolescence as it adheres to a regular release cycle.


مثال برای "adheres"(21) China adheres to the road of peaceful development

(22) He adheres to a self-styled hacker ethic

(23) This sticky compound adheres well on this surface.

(24) I understood the taint that adheres to everything domestic.

(25) The Company always adheres to the tenet of Customer upmost

(26) Toner adheres to the exposed areas on the photoconductor during the developing process and is then transferred to the paper to form the developed image on the paper.

(27) WIST adheres to the guideline of being based upon shipbuilding industry

(28) Reduces the poisonous live vaccine to use the upper arm flank deltoid muscle adheres to stick cohere place the skin after 75% ethyl alcohol disinfection the hypodermic injection 1.

(29) A certain optimism adheres to the notion of a new cosmopolitanism.

(30) Automatic Data Validation - To ensure the data encoded adheres to industry specifications.


جمله انگلیسی با کلمه "adheres"(31) China adheres to the road of peaceful development

(32) The face powder adheres well to the skin.(33) What is the modern definition of "adheres"?

(34) How to Use "adheres" with Example Sentences.

(35) If you had to explain to someone who was learning English what "adheres" is, what would you say?

(36) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "adheres" can get slippery.

(37) The Best Definition of "adheres" I’ve Heard So Far.

(38) "adheres" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(39) What is the best definition of "adheres"?

(40) What is the definition of an "adheres"?

(41) What Is "adheres"? Detailed Definition and Meaning.

(42) Use "adheres" in a sentence.

(43) The Word "adheres" in Example Sentences.

(44) English Sentences with Audio Using the Word "adheres".

(45) What is definition of "adheres" by Merriam-Webster.

(46) "adheres" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(47) How do you write a good sentence with "adheres"?

(48) "adheres" sentence examples.

(49) "adheres": In a Sentence.

(50) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "adheres".

(51) How do you explain "adheres"?

(52) What can I say instead of "adheres"?

(53) What is a synonym for "adheres"?

(54) What is a antonym for "adheres"?

(55) What do you mean by "adheres"?

(56) What is another word for "adheres"?

(57) What is the best definition of "adheres"?

(58) What is "adheres" definition and meaning?

(59) How to use "adheres" in a sentence.

(60) The Word "adheres" in Example Sentences.

(61) "adheres" meaning in english, "adheres" definitions.

(62) Primary meanings of "adheres".

(63) Full definitions of "adheres".

(64) Full meaning of "adheres".

(65) The Word "adheres" in Example Sentences.

(66) Best definition of "adheres".

(67) Define "adheres" in one sentence, define "adheres" in one word.

(68) What is the meaning of "adheres" in a sentence.

(69) The Word "adheres" in Example Sentences.

(70) What is the origin and root of "adheres".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با adheres


به جای حفظ کردن لغت adheres ، جملات کوتاه با adheres را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adheres، جملات کوتاه مختلف با لغت adheres را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adheres، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adheres را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adheres در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه adheres

ساختن جمله با adheres به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adheres است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت adheres را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت adheres ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه adheres که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با adheres

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با adheres

یک جمله ساده با adheres از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با adheres

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با adheres، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با adheres به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با adheres بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با adheres

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با adheres همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با adheres فرق دارد. در جملات پیچیده با adheres، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با adheres بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با adheres

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adheres همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت adheres. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adheres بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با adheres

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با adheres و کاربرد کلمه adheres در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات adheres را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adheres و همچنین مطالعه مثال برای adheres، اقدام به جمله سازی با کلمه adheres نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adheres در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adheres به کمک همین جملات با adheres و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adheres می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adheres، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adheres را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adheres در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با adheres به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adheres است. با ساختن جمله برای لغت adheres به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان