EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "adhering" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات adhering را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adhering و همچنین مطالعه مثال برای adhering، اقدام به جمله سازی با کلمه adhering نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adhering در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adhering به کمک همین جملات با adhering و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adhering می باشد.


در قسمت ذیل 70 جمله با adhering برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با adhering را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با adhering به انگلیسی

جمله با adhesion جمله با adhesions جمله با adhesive جمله با adhesive bandage جمله با adhesive friction جمله با adhesive plaster جمله با adhesive tape جمله با adhesiveness جمله با adhesives جمله با adhibit

(1) i'm simply adhering to the performance based on data.

(2) 3) Establish a self-management system by strictly adhering to existing regulations.

(3) Any system was a straightjacket if you insisted on adhering to it so totally and humorlessly.

(4) A phenomenon often seen. A sceptic adhering to a believer

(5) Adhering to enemies does not include adhering to rebels or pirates

(6) Adhering to enemies does not include adhering to rebels or pirates.

(7) Most inhabitants are Christians with a minority still adhering to traditional pagan practices

(8) Most inhabitants are Christians with a minority still adhering to traditional pagan practices.

(9) The idea of people adhering to the laws of a government and respecting their authority in exchange for that government’s security and stability is known as social contract.

(10) This account for cytoskeleton and cellular morphology and adhering capacity could be affected by alterative culture medium in the process of the culture.


جمله با "adhering"(11) Objective To prevent from adhering again and recover function of joint movement after arthrolysis of joint ankylosis with implanting human amnion.MakeSentenceWith.com

(12) Objective To prevent from adhering again and recover function of joint movement after arthrolysis of joint ankylosis with implanting human amnion.

(13) Objective To prevent from adhering again and recover function of joint movement after arthrolysis of joint ankylosis with implanting human amnion. MakeSentenceWith.com

(14) Group 3 comprised biopsies from patients previously diagnosed as having coeliac disease who admitted not adhering to a gluten free diet.

(15) They are designed for adhering to rough surface

(16) Immoderately adhering to a belief

(17) Conclusions: Lactobacillus could promote the progression of dentinal caries for its adhering to dentin and producing lactic acid and causing dentin demineralization.

(18) Wu appreciated the Madagascan side for adhering to the one-China policy and supporting China on human rights and other questions.

(19) The structures of the invention are prepared by adhering a porous dielectric layer to a substantially nonporous capping layer via an intermediate adhesion promoting dielectric layer.

(20) The tight nubby tree belt is advised to restrain the particles adhering on the leaves refloating for large velocity deficit in trees.


مثال برای "adhering"(21) But there's a price to be paid for adhering to such unrelenting standards: perfectionism is associated with anxiety

(22) Data from the 159 patients adhering fully to the protocol gave similar conclusions.

(23) For women adhering to purdah

(24) But adhering rigidly to that policy would require European companies to continue reconciling their books.

(25) The Chinese side appreciates the Fijian government for adhering to the one-China policy and supporting the great cause of China's reunification.

(26) Unity of the flexibility of steadfastness and tactics of adhering to principles.

(27) The utility model relates to an outer adhering type cinerary casket with a tridimensional flower block or a decorative block

(28) Energy is applied across the mold so as to heat and vulcanize the rubber base material while concurrently adhering the adhesive film to the rubber base material.

(29) But certain men adhering to him

(30) Domestic Edam cheeses are waxed or have other tightly adhering coating that may be red or another color.


جمله انگلیسی با کلمه "adhering"(31) He's been doing nothing all night long but adhering to take me upstairs and throwing me down the elevator shaft!

(32) 1. The Chinese side appreciates the Fijian government for adhering to the one-China policy and supporting the great cause of China's reunification.(33) What is the modern definition of "adhering"?

(34) How to Use "adhering" with Example Sentences.

(35) If you had to explain to someone who was learning English what "adhering" is, what would you say?

(36) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "adhering" can get slippery.

(37) The Best Definition of "adhering" I’ve Heard So Far.

(38) "adhering" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(39) What is the best definition of "adhering"?

(40) What is the definition of an "adhering"?

(41) What Is "adhering"? Detailed Definition and Meaning.

(42) Use "adhering" in a sentence.

(43) The Word "adhering" in Example Sentences.

(44) English Sentences with Audio Using the Word "adhering".

(45) What is definition of "adhering" by Merriam-Webster.

(46) "adhering" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(47) How do you write a good sentence with "adhering"?

(48) "adhering" sentence examples.

(49) "adhering": In a Sentence.

(50) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "adhering".

(51) How do you explain "adhering"?

(52) What can I say instead of "adhering"?

(53) What is a synonym for "adhering"?

(54) What is a antonym for "adhering"?

(55) What do you mean by "adhering"?

(56) What is another word for "adhering"?

(57) What is the best definition of "adhering"?

(58) What is "adhering" definition and meaning?

(59) How to use "adhering" in a sentence.

(60) The Word "adhering" in Example Sentences.

(61) "adhering" meaning in english, "adhering" definitions.

(62) Primary meanings of "adhering".

(63) Full definitions of "adhering".

(64) Full meaning of "adhering".

(65) The Word "adhering" in Example Sentences.

(66) Best definition of "adhering".

(67) Define "adhering" in one sentence, define "adhering" in one word.

(68) What is the meaning of "adhering" in a sentence.

(69) The Word "adhering" in Example Sentences.

(70) What is the origin and root of "adhering".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با adhering


به جای حفظ کردن لغت adhering ، جملات کوتاه با adhering را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adhering، جملات کوتاه مختلف با لغت adhering را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adhering، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adhering را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adhering در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه adhering

ساختن جمله با adhering به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adhering است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت adhering را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت adhering ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه adhering که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با adhering

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با adhering

یک جمله ساده با adhering از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با adhering

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با adhering، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با adhering به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با adhering بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با adhering

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با adhering همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با adhering فرق دارد. در جملات پیچیده با adhering، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با adhering بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با adhering

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adhering همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت adhering. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adhering بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با adhering

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با adhering و کاربرد کلمه adhering در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات adhering را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adhering و همچنین مطالعه مثال برای adhering، اقدام به جمله سازی با کلمه adhering نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adhering در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adhering به کمک همین جملات با adhering و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adhering می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adhering، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adhering را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adhering در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با adhering به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adhering است. با ساختن جمله برای لغت adhering به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان