EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "acuity" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات acuity را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه acuity و همچنین مطالعه مثال برای acuity، اقدام به جمله سازی با کلمه acuity نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از acuity در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه acuity به کمک همین جملات با acuity و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت acuity می باشد.


در قسمت ذیل 71 جمله با acuity برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با acuity را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با acuity به انگلیسی

جمله با aculeate جمله با acumen جمله با acuminate جمله با acuminous جمله با acupressure جمله با acupuncture جمله با acupuncturist جمله با acura جمله با acurate جمله با acuse

(1) The visual acuity is astonishing.

(2) The hearing acuity of dogs is superior by far to that of humans.

(3) dynamic visual acuity. okay?

(4) the same intellectual acuity.

(5) their acuity our acuity is 2020;

(6) in order to mimic the baby's visual acuity.

(7) just like how visual acuity scales only go up to 2.0.

(8) i have dynamic visual acuity that is better than most people.

(9) i had no mental acuity to speak of during the day, but i had flexible hours.

(10) Mental acuity of any kind comes from solving problems yourself, not from being told how to solve them.


جمله با "acuity"(11) The high light transmittance and lack of distortion in the ultra-clear lens maximizes the light available for improved visual acuity, especially underwater in low light conditions.

(12) Thus normal visual acuity does not mean normal vision.

(13) As soon as I put on my glasses, my optical acuity improved.

(14) Glaucoma has greatly lessened my grandmother’s visual acuity.

(15) Owls make use of their excellent visual acuity to chase their prey at night.

(16) According to many people, smoking marijuana does not decrease your intellectual acuity.

(17) The sedative reduced my mental acuity to the point I could barely remember my own name.

(18) When Jane had an ear infection, her auditory acuity was so low she could barely hear anything.

(19) The mouse’s mental acuity increased after it had been injected with the serum for thirty days.

(20) A sniper’s visual acuity has to be exceptional because he must be able to clearly see his targets.


مثال برای "acuity"(21) In order for my daughter to get into the school’s gifted program, she had to take a mental acuity test.

(22) Their maximum angular separations from Jupiter are between 2 and 8 minutes of arc close to the limit of human visual acuity.

(23) As the admissions board reviewed the college applications, the members focused on accepting only students with the highest academic acuity.

(24) Some people may suffer from other visual problems such as color blindness reduced contrast or inability to track fastmoving objects and still have normal visual acuity.

(25) The reason visual acuity is very widely used is that it is a test that corresponds very well with the normal daily activities a person can handle and evaluate their impairment to do them.

(26) Jumping spiders visual acuity exceeds by a factor of ten that of dragonflies which have by far the best vision among insects Human eye are only about five times sharper than a jumping spider s.

(27) dynamic visual acuity. okay?

(28) the same intellectual acuity.

(29) their acuity our acuity is 2020;

(30) in order to mimic the baby's visual acuity.


جمله انگلیسی با کلمه "acuity"(31) just like how visual acuity scales only go up to 2.0.

(32) i have dynamic visual acuity that is better than most people.

(33) i had no mental acuity to speak of during the day, but i had flexible hours.(34) What is the modern definition of "acuity"?

(35) How to Use "acuity" with Example Sentences.

(36) If you had to explain to someone who was learning English what "acuity" is, what would you say?

(37) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "acuity" can get slippery.

(38) The Best Definition of "acuity" I’ve Heard So Far.

(39) "acuity" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(40) What is the best definition of "acuity"?

(41) What is the definition of an "acuity"?

(42) What Is "acuity"? Detailed Definition and Meaning.

(43) Use "acuity" in a sentence.

(44) The Word "acuity" in Example Sentences.

(45) English Sentences with Audio Using the Word "acuity".

(46) What is definition of "acuity" by Merriam-Webster.

(47) "acuity" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(48) How do you write a good sentence with "acuity"?

(49) "acuity" sentence examples.

(50) "acuity": In a Sentence.

(51) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "acuity".

(52) How do you explain "acuity"?

(53) What can I say instead of "acuity"?

(54) What is a synonym for "acuity"?

(55) What is a antonym for "acuity"?

(56) What do you mean by "acuity"?

(57) What is another word for "acuity"?

(58) What is the best definition of "acuity"?

(59) What is "acuity" definition and meaning?

(60) How to use "acuity" in a sentence.

(61) The Word "acuity" in Example Sentences.

(62) "acuity" meaning in english, "acuity" definitions.

(63) Primary meanings of "acuity".

(64) Full definitions of "acuity".

(65) Full meaning of "acuity".

(66) The Word "acuity" in Example Sentences.

(67) Best definition of "acuity".

(68) Define "acuity" in one sentence, define "acuity" in one word.

(69) What is the meaning of "acuity" in a sentence.

(70) The Word "acuity" in Example Sentences.

(71) What is the origin and root of "acuity".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با acuity


به جای حفظ کردن لغت acuity ، جملات کوتاه با acuity را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acuity، جملات کوتاه مختلف با لغت acuity را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acuity، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه acuity را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از acuity در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه acuity

ساختن جمله با acuity به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی acuity است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت acuity را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت acuity ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه acuity که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با acuity

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با acuity

یک جمله ساده با acuity از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با acuity

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با acuity، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با acuity به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با acuity بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با acuity

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با acuity همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با acuity فرق دارد. در جملات پیچیده با acuity، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با acuity بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با acuity

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با acuity همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت acuity. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با acuity بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با acuity

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با acuity و کاربرد کلمه acuity در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات acuity را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه acuity و همچنین مطالعه مثال برای acuity، اقدام به جمله سازی با کلمه acuity نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از acuity در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه acuity به کمک همین جملات با acuity و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت acuity می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acuity، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه acuity را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از acuity در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با acuity به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی acuity است. با ساختن جمله برای لغت acuity به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان