EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "acumen" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات acumen را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه acumen و همچنین مطالعه مثال برای acumen، اقدام به جمله سازی با کلمه acumen نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از acumen در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه acumen به کمک همین جملات با acumen و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت acumen می باشد.


در قسمت ذیل 78 جمله با acumen برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با acumen را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با acumen به انگلیسی

جمله با acuminate جمله با acuminous جمله با acupressure جمله با acupuncture جمله با acupuncturist جمله با acura جمله با acurate جمله با acuse جمله با acusector جمله با acute

(1) He's brought an extraordinary business acumen

(2) His political acumen and contacts proved valuable in overturning prohibition

(3) His political acumen and contacts proved valuable in overturning prohibition.

(4) called acumen fund

(5) you have...keen acumen.

(6) and so, anuj and acumen

(7) who was another acumen fund fellow

(8) it certainly isn't for your acumen.

(9) visiting one of our acumen investees

(10) as it has at acumen and other places.


جمله با "acumen"(11) build acumen fund about six years ago.

(12) with the same acumen with which we make cars

(13) so acumen made not one, but two bridge loans

(14) With age comes acumen. With experience comes insight.

(15) and then ideo and acumen spent several weeks working with them

(16) i had no idea that my business acumen was giving you such spasms.

(17) Attorneys with acumen are highly valued at any law firm.

(18) This board game will put your trading acumen to the test.

(19) You need more than acumen to become a successful car salesperson.

(20) What was the general opinion of Frederick the Great military acumen?


مثال برای "acumen"(21) Over the past three years, the company president has displayed unshakable acumen.

(22) Since you have made so many unprofitable trades, your business acumen is in question!

(23) The acumen displayed by our principal is the reason our school is one of the best in the nation.

(24) John’s business acumen, along with his computer skills, made him an asset to the software company.

(25) Although Sarah wants to become a state senator, she lacks the political acumen to win enough votes.

(26) Even though Henri was a fantastic chef, he was unable to run a profitable restaurant because he lacked business acumen.

(27) While you excel in the area of customer service, you do not possess the financial acumen necessary to become a branch manager.

(28) called acumen fund

(29) you have...keen acumen.

(30) and so, anuj and acumen


جمله انگلیسی با کلمه "acumen"(31) who was another acumen fund fellow

(32) it certainly isn't for your acumen.

(33) visiting one of our acumen investees

(34) as it has at acumen and other places.

(35) build acumen fund about six years ago.

(36) with the same acumen with which we make cars

(37) so acumen made not one, but two bridge loans

(38) and then ideo and acumen spent several weeks working with them

(39) i had no idea that my business acumen was giving you such spasms.

(40) And it sees those relationships , including that between the son and his wife , and the wife and the father , and between the two brothers , with incredible subtlety and acumen .


جمله انگلیسی با "acumen"

(41) What is the modern definition of "acumen"?

(42) How to Use "acumen" with Example Sentences.

(43) If you had to explain to someone who was learning English what "acumen" is, what would you say?

(44) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "acumen" can get slippery.

(45) The Best Definition of "acumen" I’ve Heard So Far.

(46) "acumen" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(47) What is the best definition of "acumen"?

(48) What is the definition of an "acumen"?

(49) What Is "acumen"? Detailed Definition and Meaning.

(50) Use "acumen" in a sentence.

(51) The Word "acumen" in Example Sentences.

(52) English Sentences with Audio Using the Word "acumen".

(53) What is definition of "acumen" by Merriam-Webster.

(54) "acumen" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(55) How do you write a good sentence with "acumen"?

(56) "acumen" sentence examples.

(57) "acumen": In a Sentence.

(58) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "acumen".

(59) How do you explain "acumen"?

(60) What can I say instead of "acumen"?

(61) What is a synonym for "acumen"?

(62) What is a antonym for "acumen"?

(63) What do you mean by "acumen"?

(64) What is another word for "acumen"?

(65) What is the best definition of "acumen"?

(66) What is "acumen" definition and meaning?

(67) How to use "acumen" in a sentence.

(68) The Word "acumen" in Example Sentences.

(69) "acumen" meaning in english, "acumen" definitions.

(70) Primary meanings of "acumen".

(71) Full definitions of "acumen".

(72) Full meaning of "acumen".

(73) The Word "acumen" in Example Sentences.

(74) Best definition of "acumen".

(75) Define "acumen" in one sentence, define "acumen" in one word.

(76) What is the meaning of "acumen" in a sentence.

(77) The Word "acumen" in Example Sentences.

(78) What is the origin and root of "acumen".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با acumen


به جای حفظ کردن لغت acumen ، جملات کوتاه با acumen را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acumen، جملات کوتاه مختلف با لغت acumen را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acumen، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه acumen را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از acumen در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه acumen

ساختن جمله با acumen به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی acumen است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت acumen را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت acumen ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه acumen که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با acumen

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با acumen

یک جمله ساده با acumen از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با acumen

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با acumen، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با acumen به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با acumen بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با acumen

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با acumen همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با acumen فرق دارد. در جملات پیچیده با acumen، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با acumen بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با acumen

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با acumen همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت acumen. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با acumen بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با acumen

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با acumen و کاربرد کلمه acumen در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات acumen را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه acumen و همچنین مطالعه مثال برای acumen، اقدام به جمله سازی با کلمه acumen نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از acumen در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه acumen به کمک همین جملات با acumen و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت acumen می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acumen، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه acumen را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از acumen در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با acumen به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی acumen است. با ساختن جمله برای لغت acumen به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان