EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "acceleration" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات acceleration را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه acceleration و همچنین مطالعه مثال برای acceleration، اقدام به جمله سازی با کلمه acceleration نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از acceleration در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه acceleration به کمک همین جملات با acceleration و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت acceleration می باشد.


در قسمت ذیل 167 جمله با acceleration برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با acceleration را نیز گوش دهید.

(1) The derivatives of space with respect to time are velocity, acceleration, and jerk.

(2) The derivatives of distance with respect to time are velocity, acceleration, and jerk.

(3) The cheetah uses a combination of stealth and explosive acceleration to catch its prey.

(4) It appeared to cause an approximately constant sunward acceleration of for both spacecraft

(5) It appeared to cause an approximately constant sunward acceleration of for both spacecraft.

(6) These allowed steam pressure to be rapidly increased improving the acceleration of the ships

(7) These allowed steam pressure to be rapidly increased improving the acceleration of the ships.

(8) The gravitational acceleration at the equator is given by Newtons law of universal gravitation

(9) The gravitational acceleration at the equator is given by Newtons law of universal gravitation.

(10) In 1916 Einstein published his general theory of relativity. This theory linked gravitation, acceleration and the four dimensional space-time.


جمله با "acceleration"(11) Newton's Second Law says: "Force is equal to the change in momentum per change in time. For a constant mass, force equals mass times acceleration".

(12) acceleration!!

(13) this acceleration...

(14) beginning acceleration.

(15) such rapid acceleration!

(16) acceleration is my power!

(17) riding duel acceleration!

(18) riding duel! acceleration!

(19) i used acceleration for it.

(20) riding duel! acceleration!!


مثال برای "acceleration"(21) you mentioned growth acceleration.

(22) how do you calculate acceleration?

(23) ready! riding duel! acceleration!!

(24) [mike] riding duel ... acceleration!

(25) ultimate and final acceleration power.

(26) increased acceleration toward the object.

(27) from the fear of losing her acceleration.

(28) that's a fourthgeneration's acceleration?

(29) now, in 1950 came the great acceleration.

(30) don't you want that acceleration booster?!


جمله انگلیسی با کلمه "acceleration"(31) one! don't use acceleration to do anything bad!

(32) i don't want to lose my power, my acceleration!

(33) we can get to acceleration equals force over mass

(34) jump backwards once the acceleration is turned off.

(35) when used, you can gain preponderant acceleration...

(36) soon, it'll reach an exponential acceleration state.

(37) variable acceleration. fighters work at the same pace.

(38) so you can pretty easily control acceleration, braking

(39) have seen this acceleration in knowledge and technology

(40) so when the children see this, they say, ah! acceleration


جمله انگلیسی با "acceleration"(41) they often lead to the acceleration of muchneeded reforms.

(42) platelet acceleration,human growth hormo and cybernetic implants.

(43) there's a basic, profound acceleration of this evolutionary process.

(44) we get a visual pattern of what these nineyearolds called acceleration.

(45) showing very clearly that the great acceleration of the human enterprise

(46) the bolger and company's px3a, which allows highspeed acceleration turns!

(47) so what happens is, we get this wonderful whooshing acceleration and change.

(48) in all the cases so far, just before an explosion, satellites observe a rapid acceleration of gravitons.

(49) make sure they know my car is making strange noises, and the acceleration is not as responsive as normal

(50) The first person to measure the rate of acceleration of a free falling body was Father Giambattista Riccioli.


جمله انگلیسی در مورد "acceleration"(51) The growth was supported mainly by the acceleration of private consumption expenditures in line with the improvement of labor market.

(52) What does acceleration of oxygen consumption do

(53) Because the car has a modified version of a jet engine, it has a rapid rate of acceleration.

(54) With a little acceleration on my part, I should be able to catch up with the mailman’s truck.

(55) We will call this time T If the pendulum length is l and the acceleration of gravity is g then .

(56) Optimized for rapid acceleration, these motors have a rotor that is constructed without any iron core

(57) Surface gravity is measured in units of acceleration which in the SI system are meters per second squared.

(58) The dramatic acceleration in sales can be attributed to the viral video of a man eating the sweet potato pie.

(59) George VI's reign saw the acceleration of the dissolution of the British Empire. In what year did George VI die

(60) A metre per second squared LRB or ms2 or metre per second per second RRB is a unit of measurement for acceleration.


جمله انگلیسی درباره "acceleration"(61) In humans equilibrioception is mainly sensed by the detection of acceleration which occurs in the vestibular system.

(62) The surface gravity g of an astronomical or other object is the gravitational acceleration experienced at its surface.

(63) Such optical acceleration is known as moirà speedup LRB check for the formulas of optical speedup for curved patterns RRB.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(64) When the acceleration is negative LRB but the velocity does not change direction RRB it is sometimes called deceleration.

(65) There has been an acceleration in the number of buildings which seek to meet green building sustainable design principles

(66) Although Mark would like to experience a quick acceleration up the corporate ladder, he knows he must begin at the bottom.

(67) They are capable of swimming at speeds equivalent to two body lengths per second with an acceleration time of five seconds.

(68) The acceleration of residential development has resulted in the deaths of thousands of wild animals within the last two years.

(69) Each car has seven different parameters for characteristics speed weight acceleration handling drift offroad and miniturbo.

(70) George VI's reign saw the acceleration of the dissolution of the British Empire. What country left the Commonwealth in January 1948


جمله با کلمه "acceleration"(71) This is a device which, in the event of an uncontrolled downward acceleration, nondestructively grips the plunger and stops the car

(72) The 1960s and 1970s saw an acceleration in the decolonisation of Africa and the Caribbean. When did Britain join the European Community?

(73) It is close enough to Neptune to be locked into a synchronous rotation, and it is slowly spiralling inward because of tidal acceleration

(74) It assumes quite an understanding of the basic functions and principles of physics with regards to gravity, space, acceleration & inertia.

(75) The 1960s and 1970s saw an acceleration in the decolonisation of Africa and the Caribbean. In what year was the European Community established?

(76) George VI's reign saw the acceleration of the dissolution of the British Empire. What is the association of independent states in Britain called

(77) The polar moment of inertia must not be confused with the moment of inertia which characterizes an object s angular acceleration due to a torque.

(78) George VI's reign saw the acceleration of the dissolution of the British Empire. In what month in 1950 did George VI cease being the King of India?

(79) World economy in the second quarter improved due to the acceleration of US and Chinese economies. However, Eurozone and Japanese economies decelerated.

(80) George VI's reign saw the acceleration of the dissolution of the British Empire. In what month in 1949 did the Republic of Ireland leave the Commonwealth?


جمله برای "acceleration"(81) The 1960s and 1970s saw an acceleration in the decolonisation of Africa and the Caribbean. In what year did Ian Smith become the Prime Minister of Rhodesia

(82) On an electric train the train driver originally had to control the speed by changing the resistance manually By 1914 automatic acceleration was being used.

(83) Internet Explorer 10 is included as both a desktop program and a touch-optimized app, and includes increased support for HTML5, CSS3, and hardware acceleration

(84) Type: GAMING MOUSE PAD Model / Color: SPHEX V2 BLACK Other: SPEED surface made of polycarbonate Suitable for acceleration and Precise control Dimensions: 25.4x 0.05x 27

(85) The safety and speed of electric elevators were significantly enhanced by Frank Sprague who added floor control, automatic elevators, acceleration control of cars, and safeties

(86) The 1960s and 1970s saw an acceleration in the decolonisation of Africa and the Caribbean. In spite of sanctions by the international community, how long did the Ian Smith's regime last?

(87) All matter with a temperature greater than absolute zero emits thermal radiation. Particle motion results in charge-acceleration or dipole oscillation which produces electromagnetic radiation.

(88) The Gravitational Potential Energy formula used here is only used when the objects are very near the surface of the Earth because the acceleration must be the same during the change in height.

(89) acceleration!!

(90) this acceleration...


جمله سازی با "acceleration"(91) beginning acceleration.

(92) such rapid acceleration!

(93) acceleration is my power!

(94) riding duel acceleration!

(95) riding duel! acceleration!

(96) i used acceleration for it.

(97) riding duel! acceleration!!

(98) you mentioned growth acceleration.

(99) how do you calculate acceleration?

(100) ready! riding duel! acceleration!!


جمله سازی با کلمه "acceleration"(101) [mike] riding duel ... acceleration!

(102) ultimate and final acceleration power.

(103) increased acceleration toward the object.

(104) from the fear of losing her acceleration.

(105) that's a fourthgeneration's acceleration?

(106) now, in 1950 came the great acceleration.

(107) don't you want that acceleration booster?!

(108) one! don't use acceleration to do anything bad!

(109) i don't want to lose my power, my acceleration!

(110) we can get to acceleration equals force over mass


چند جمله با "acceleration"(111) jump backwards once the acceleration is turned off.

(112) when used, you can gain preponderant acceleration...

(113) soon, it'll reach an exponential acceleration state.

(114) variable acceleration. fighters work at the same pace.

(115) so you can pretty easily control acceleration, braking

(116) have seen this acceleration in knowledge and technology

(117) so when the children see this, they say, ah! acceleration

(118) they often lead to the acceleration of muchneeded reforms.

(119) platelet acceleration,human growth hormo and cybernetic implants.

(120) there's a basic, profound acceleration of this evolutionary process.


کاربرد "acceleration"


(121) we get a visual pattern of what these nineyearolds called acceleration.

(122) showing very clearly that the great acceleration of the human enterprise

(123) the bolger and company's px3a, which allows highspeed acceleration turns!

(124) so what happens is, we get this wonderful whooshing acceleration and change.

(125) in all the cases so far, just before an explosion, satellites observe a rapid acceleration of gravitons.

(126) The 1960s and 1970s saw an acceleration in the decolonisation of Africa and the Caribbean. In what year did Rhodesia cease to exist?

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(127) The 1960s and 1970s saw an acceleration in the decolonisation of Africa and the Caribbean. What was the first African country to gain independence from Britain

(128) AC motors' superior power density and acceleration characteristics compared to that of DC motors tends to favor PM synchronous, BLDC, induction, and SRM drive applications

(129) A top speed of 54 miles per hour (87 km/h) was achieved, with the hydrofoil exhibiting rapid acceleration, good stability and steering along with the ability to take waves without difficulty

(130) What is the modern definition of "acceleration"?

(131) How to Use "acceleration" with Example Sentences.

(132) If you had to explain to someone who was learning English what "acceleration" is, what would you say?

(133) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "acceleration" can get slippery.

(134) The Best Definition of "acceleration" I’ve Heard So Far.

(135) "acceleration" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(136) What is the best definition of "acceleration"?

(137) What is the definition of an "acceleration"?

(138) What Is "acceleration"? Detailed Definition and Meaning.

(139) Use "acceleration" in a sentence.

(140) The Word "acceleration" in Example Sentences.

(141) English Sentences with Audio Using the Word "acceleration".

(142) What is definition of "acceleration" by Merriam-Webster.

(143) "acceleration" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(144) How do you write a good sentence with "acceleration"?

(145) "acceleration" sentence examples.

(146) "acceleration": In a Sentence.

(147) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "acceleration".

(148) How do you explain "acceleration"?

(149) What can I say instead of "acceleration"?

(150) What is a synonym for "acceleration"?

(151) What is a antonym for "acceleration"?

(152) What do you mean by "acceleration"?

(153) What is another word for "acceleration"?

(154) What is the best definition of "acceleration"?

(155) What is "acceleration" definition and meaning?

(156) How to use "acceleration" in a sentence.

(157) The Word "acceleration" in Example Sentences.

(158) "acceleration" meaning in english, "acceleration" definitions.

(159) Primary meanings of "acceleration".

(160) Full definitions of "acceleration".

(161) Full meaning of "acceleration".

(162) The Word "acceleration" in Example Sentences.

(163) Best definition of "acceleration".

(164) Define "acceleration" in one sentence, define "acceleration" in one word.

(165) What is the meaning of "acceleration" in a sentence.

(166) The Word "acceleration" in Example Sentences.

(167) What is the origin and root of "acceleration".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با acceleration


به جای حفظ کردن لغت acceleration ، جملات کوتاه با acceleration را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acceleration، جملات کوتاه مختلف با لغت acceleration را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acceleration، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه acceleration را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از acceleration در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه acceleration

ساختن جمله با acceleration به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی acceleration است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت acceleration را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت acceleration ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه acceleration که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با acceleration

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با acceleration

یک جمله ساده با acceleration از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با acceleration

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با acceleration، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با acceleration به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با acceleration بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با acceleration

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با acceleration همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با acceleration فرق دارد. در جملات پیچیده با acceleration، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با acceleration بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با acceleration

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با acceleration همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت acceleration. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با acceleration بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با acceleration

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با acceleration و کاربرد کلمه acceleration در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات acceleration را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه acceleration و همچنین مطالعه مثال برای acceleration، اقدام به جمله سازی با کلمه acceleration نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از acceleration در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه acceleration به کمک همین جملات با acceleration و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت acceleration می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acceleration، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه acceleration را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از acceleration در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با acceleration به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی acceleration است. با ساختن جمله برای لغت acceleration به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان