EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "about" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات about را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه about و همچنین مطالعه مثال برای about، اقدام به جمله سازی با کلمه about نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از about در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه about به کمک همین جملات با about و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت about می باشد.


در قسمت ذیل 578 جمله با about برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با about را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با about به انگلیسی

جمله با about face جمله با about turn جمله با aboutis جمله با abouts جمله با aboutt جمله با above جمله با above all جمله با above board جمله با above ground جمله با above mentioned

(1) How about you?

(2) What about us?

(3) What about me?

(4) Think about it.

(5) We're about 50.

(6) What about you?

(7) I read about it

(8) Its about women

(9) How about Egypt

(10) Look about you.


جمله با "about"(11) How about that!

(12) Think about it!

(13) I'm about done.

(14) How about that?

(15) What about Tom?

(16) What about him?

(17) What about her?

(18) It's about time.

(19) How about 12:45?

(20) I'm about ready.


مثال برای "about"(21) That's about it.

(22) What's it about?

(23) I'm about to go.

(24) Forget about it.

(25) I lied about it.

(26) What about food?

(27) I read about it.

(28) Its about women.

(29) How about Egypt.

(30) Tell me about it


جمله انگلیسی با کلمه "about"(31) Think about that

(32) It was about you

(33) What is it about

(34) What about Jack?

(35) See you about 7.

(36) He looked about.

(37) What about boys?

(38) How about a hug?

(39) What about them?

(40) Forget about us.


جمله انگلیسی با "about"(41) Forget about me.

(42) In about an hour?

(43) Forget about her.

(44) That's about all.

(45) How about Friday?

(46) Tell me about it!

(47) He's about to go.

(48) Sorry about that.

(49) How about Monday?

(50) Tell me about it.


جمله انگلیسی در مورد "about"(51) Think about that.

(52) I heard about it.

(53) Think about this.

(54) What is it about?

(55) How about a beer?

(56) It was about you.

(57) What is it about.

(58) Well how about it

(59) Read all about it

(60) And about you too


جمله انگلیسی درباره "about"(61) How about a bite?

(62) Ask him about it.

(63) How about a walk?

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(64) I'm about to die.

(65) I'm about to cry!

(66) He lied about it.

(67) Forget about Tom.

(68) Think about them.

(69) I care about Tom.

(70) I know about Tom.


جمله با کلمه "about"(71) I care about you.

(72) I know about you.

(73) I'm about to pee.

(74) What about girls?

(75) How about a kiss?

(76) How about a song?

(77) Is this about me?

(78) I'm about to eat.

(79) Tell us about it.

(80) I know about him.


جمله برای "about"(81) I know about her.

(82) Forget about him.

(83) I care about him.

(84) I care about her.

(85) How about a smoke?

(86) How about running?

(87) How about a snack?

(88) How about tonight?

(89) I know about that.

(90) I lied about that.


جمله سازی با "about"(91) Forget about that.

(92) How about a drink?

(93) I worry about him.

(94) We're about ready.

(95) He is about forty.

(96) Well how about it.

(97) Read all about it.

(98) And about you too.

(99) Hes nuts about you

(100) Whats it all about


جمله سازی با کلمه "about"(101) Tell me about him.

(102) He came about two.

(103) What is she about?

(104) Think about death.

(105) I forgot about it.

(106) I am about to cry!

(107) It was about time.

(108) She lied about it.

(109) Tell me about Tom.

(110) What about a beer?


چند جمله با "about"(111) She's about to go.

(112) What's that about?

(113) What's this about?

(114) I heard about Tom.

(115) Tell us about Tom.

(116) I care about that.

(117) I care about this.

(118) I cared about Tom.

(119) We know about Tom.

(120) I worry about you.


کاربرد "about"(121) I was about to go.

(122) We care about you.

(123) Tom lied about it.

(124) Tell Tom about it.

(125) Be quick about it.

(126) Is this about Tom?

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(127) I read about that.

(128) Tell him about it.

(129) Tell her about it.

(130) Tell us about him.


متن انگلیسی در مورد "about"(131) Tell us about her.

(132) Is this about him?

(133) Is this about her?

(134) We know about him.

(135) We know about her.

(136) I know about them.

(137) I heard about him.

(138) I heard about her.

(139) Forget about them.

(140) I cared about him.


مثال با "about"(141) I cared about her.

(142) I care about them.

(143) Are you about done?

(144) He asked about you.

(145) Is this about work?

(146) Who cares about me?

(147) How about tomorrow?

(148) I'm about to leave.

(149) What about dessert?

(150) We talked about it.


جمله سازی با کلمه "about"(151) He is about to die.

(152) How about this one?

(153) He is about my age.

(154) You're about right.

(155) I got up about six.

(156) He is about thirty.

(157) I thought about it.

(158) Hes nuts about you.

(159) Whats it all about.

(160) Well look about you


تاپیک سنتز برای "about"(161) Talk to me about it

(162) How about some wine

(163) what about this job

(164) Dont worry about me

(165) I dreamt about you.

(166) We looked about us.

(167) What are you about?

(168) A spy may be about.

(169) In about two weeks.

(170) What about farming?


جملات "about"(171) It's about to rain.

(172) She is about forty.

(173) How about with you?

(174) Was I about to die?

(175) We're about to eat.

(176) Tom is about to go.

(177) What's he on about?

(178) That's about right.

(179) I forgot about Tom.

(180) I heard about that.


جمله "about"(181) We know about that.

(182) They know about it.

(183) I'd think about it.

(184) How about some tea?

(185) It was about money.

(186) Tell us about them.

(187) Think about it, OK?

(188) What is this about?

(189) Is this about Mary?

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(190) Tell them about it.


کاربرد کلمه "about" در انگلیسی(191) Is this about them?

(192) Don't lie about us.

(193) Don't lie about me.

(194) We know about them.

(195) I heard about them.

(196) I forgot about him.

(197) I forgot about her.

(198) Let's talk about it.

(199) He is about my size.

(200) Sorry about earlier.


استفاده از "about" در جمله(201) How about a whiskey?

(202) I know all about it.

(203) what about dolphins?

(204) He bragged about it.

(205) He told me about it.

(206) I'm crazy about you.

(207) I'm about to go out.

(208) What's it all about?

(209) It's not about that.

(210) How about I do that?

(211) I feel bad about it.

(212) Don't talk about me.

(213) She is about my age.

(214) He's about to leave.

(215) How about that fart?

(216) It's not about them.

(217) Who knew about this?

(218) I forgot about that.

(219) How about Thai food?

(220) I got up about five.


Short & Simple Example Sentence For "about" | "about" Sentence

(221) What about the food?

(222) And what about Emma?

(223) They're about to go.

(224) I'll think about it.

(225) I'm uneasy about it.

(226) Tell me about Fetna.

(227) How about the beach?

(228) Well look about you.

(229) Talk to me about it.

(230) How about some wine.

(231) what about this job.

(232) Dont worry about me.

(233) She was about to say

(234) How about that check

(235) How about that favor

(236) What is it all about

(237) Don’t worry about me

(238) Donât worry about me

(239) No debate about that

(240) No question about it


How do you write a good sentence with "about"?

(241) Don't worry about it

(242) It will be about you

(243) I care about choices

(244) We talked about jobs

(245) How about some milk?

(246) I told Dad about it.

(247) What about the rash?

(248) I'm crazy about him!

(249) He is mad about you.

(250) How about the taste?

(251) I dreamed about you.

(252) Think about pay day.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(253) They speak about us.

(254) I am about your age.

(255) She is about to die.

(256) He's crazy about me.

(257) I thought about Tom.

(258) I came at about six.

(259) She asked about you.

(260) I'm upset about Tom.


English Sentences with Audio Using the Word "about".

(261) Tom is about thirty.

(262) I'm sure about this.

(263) I'm sure about that.

(264) I'm just about done.

(265) Are you about ready?

(266) What was that about?

(267) Tom knew about this.

(268) Tom forgot about it.

(269) Tom cares about you.

(270) I'll talk about you.

(271) Tom is about to die.

(272) How about a contest?

(273) How about a rematch?

(274) Forget about it, OK?

(275) Is that about right?

(276) It isn't about that.

(277) This isn't about me.

(278) Tom is about my age.

(279) Tom asked about you.

(280) What about Portugal?


How to Use "about" with Example Sentences.

(281) What about a picnic?

(282) Just think about it.

(283) I thought about you!

(284) This isn't about us.

(285) Don't fret about it.

(286) Don't talk about it.

(287) I do worry about it.

(288) Tom came about 2:30.

(289) Don't lie about Tom.

(290) I'm upset about him.

(291) I'm upset about her.

(292) I thought about you.

(293) I thought about him.

(294) I thought about her.

(295) Don't talk about us.

(296) Don't lie about him.

(297) Don't lie about her.

(298) I forgot about them.

(299) Don't worry about it.

(300) What about your wife?

(301) I thought about that.

(302) Tell us all about it.

(303) Sorry about the mess.

(304) Don't worry about me.

(305) We all knew about it.

(306) I talked about music.

(307) Don't worry about it!

(308) Don't think about it.

(309) I'm sorry about this.

(310) How about your place?

(311) He's crazy about her.

(312) He spoke about peace.

(313) I met him about noon.

(314) It's not about money.

(315) He is about your age.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(316) Can I think about it?

(317) We'll see about that!

(318) I'll dream about you.

(319) I know all about you.

(320) I've heard about you.

(321) I'm worried about it.

(322) He is about to leave.

(323) It's all about money.

(324) Don't worry about us.

(325) What about your side?

(326) What about you, boss?

(327) We're about to start.

(328) what about the color?

(329) She was about to say.

(330) How about that check.

(331) How about that favor.

(332) What is it all about.

(333) Don’t worry about me.

(334) Donât worry about me.

(335) We must talk about it

(336) How about a demo Phil

(337) Talk about the sunset

(338) Dont worry about that

(339) What was it all about

(340) Never mind about that

(341) I dont know about war

(342) Im crazy about Adrian

(343) Sams crazy about Mick

(344) I wrote about that in

(345) Let's talk about them

(346) Let's talk about guns

(347) Let's talk about that

(348) It's about all of you

(349) If you think about it

(350) We talked about faith

(351) It's about your lives

(352) Just think about this

(353) I care about you more

(354) Let me think about it

(355) How about 30 seconds?

(356) I was about to start.

(357) It's about two miles.

(358) It's about one month.

(359) He's crazy about you.

(360) What is it all about?

(361) He's daft about cats.

(362) I dreamed about Yumi.

(363) Who cares about that?

(364) You are about my age.

(365) I'm talking about it.

(366) May I think about it?

(367) She bragged about it.

(368) She told me about it.

(369) She's crazy about me.

(370) I talked about lions.

(371) Let's think about it.

(372) Let's talk about Tom.

(373) She's about to leave.

(374) Think about tomorrow.

(375) Don't talk about Tom.

(376) Don't kid about that.

(377) I won't lie about it.

(378) I'm sorry about that.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(379) I know about the job.

(380) I know about you two.

(381) I'm writing about us.

(382) I'm excited about it.

(383) I'm crazy about Mary.

(384) I was about to leave.

(385) We'll see about that.

(386) Who cares about soup?

(387) I am crazy about you.

(388) What about our dance?

(389) We knew all about it.

(390) Tom told me about it.

(391) We talked about this.

(392) Let's speak about it.

(393) How about a sandwich?

(394) Tell me all about it.

(395) Is Tom about to sing?

(396) It wasn't about that.

(397) This isn't about Tom.

(398) This isn't about you.

(399) We talked about boys.

(400) We did talk about it.

(401) We'll think about it.

(402) We can talk about it.

(403) Can we talk about it?

(404) I told Tom about you.

(405) He was about to talk.

(406) Did Tom ask about us?

(407) Tom is about my size.

(408) Did Tom ask about me?

(409) Tom bragged about it.

(410) Sorry about all this.

(411) Let's see about that.

(412) I know all about Tom.

(413) Tell me about it now.

(414) Let's talk about you.

(415) I told him about you.

(416) I told her about you.

(417) I'm upset about them.

(418) I thought about them.

(419) Don't talk about him.

(420) Don't talk about her.

(421) Let's talk about him.

(422) Let's talk about her.

(423) This isn't about him.

(424) This isn't about her.

(425) Don't lie about them.

(426) I know all about him.

(427) I know all about her.

(428) She must be about 40.

(429) We know all about you.

(430) I knew all about that.

(431) Who told you about me?

(432) Don't forget about me.

(433) Did you talk about me?

(434) What about this dress?

(435) Let's talk about this.

(436) I feel bad about that.

(437) I know a lot about it.

(438) I walked about 1 mile.

(439) I paid about 50 bucks.

(440) We talked about music.

(441) I forgot all about it.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(442) He lied about his age.

(443) Nobody cares about me.

(444) He was about to speak.

(445) I can't talk about it.

(446) He is mad about music.

(447) I'm not sure about it.

(448) No one cares about us.

(449) I go to bed about ten.

(450) Don't forget about us!

(451) No one cares about me.

(452) He was about to start.

(453) What about your phone?

(454) What's this all about?

(455) What's all that about?

(456) Who cares about facts?

(457) She is about to leave.

(458) Do they know about us?

(459) Am I wrong about that?

(460) He talked about music.

(461) I'm worried about you.

(462) Let's talk about that.

(463) It's about to explode!

(464) Think about a program.

(465) Do you dream about me?

(466) How about your father?

(467) I walked about a mile.

(468) Let's talk about love.

(469) Let me think about it.

(470) Please think about it.

(471) What's the text about?

(472) What'll we talk about?

(473) sure. what about this?

(474) how about this sunday?

(475) We must talk about it.

(476) How about a demo Phil.

(477) Talk about the sunset.

(478) Dont worry about that.

(479) What was it all about.

(480) Never mind about that.

(481) I dont know about war.

(482) Im crazy about Adrian.

(483) Sams crazy about Mick.

(484) You’re about my height

(485) It is about by in plan

(486) Now it is about to end

(487) What was the row about

(488) Im distracted about it

(489) You mean about the man

(490) This is about research

(491) I was serious about it

(492) It is about our troops

(493) com, and read about it

(494) It's not about attacks

(495) You talk about budgets

(496) He lies about marriage

(497) I talked about Muslims

(498) It's all about America

(499) We talked about family

(500) Sorry about that, Rick

(501) No question about that

(502) I read about All Ball.

(503) We must know about it.

(504) How did it come about?

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(505) He was stiff about it.

(506) How about your family?

(507) There is nobody about.

(508) I got up at about six.

(509) I'm about ready to go.

(510) I like that about you.

(511) I am crazy about golf.

(512) He set about the work.

(513) He set about his work.

(514) They came round about.

(515) Is she anywhere about?

(516) It's about five miles.

(517) Don't forget about me!

(518) Tom is about to leave.

(519) I'm worried about him.

(520) What about the office?

(521) I dreamed about a bow.

(522) Don't joke about that.

(523) What are you on about?

(524) Don't talk about that.

(525) Try to think about it.

(526) He is somewhere about.

(527) Tell me about Tatoeba.

(528) Tell me about Germany.

(529) She is about your age.

(530) We are about your age.

(531) I'm worried about Tom.

(532) They told me about it.

(533) I only care about Tom.

(534) She's crazy about him.

(535) Let's talk about work.

(536) I'm worried about her.

(537) Don't worry about Tom.

(538) I'm talking about Tom.

(539) I have news about Tom.

(540) I know about you guys.(541) What is the modern definition of "about"?

(542) How to Use "about" with Example Sentences.

(543) If you had to explain to someone who was learning English what "about" is, what would you say?

(544) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "about" can get slippery.

(545) The Best Definition of "about" I’ve Heard So Far.

(546) "about" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(547) What is the best definition of "about"?

(548) What is the definition of an "about"?

(549) What Is "about"? Detailed Definition and Meaning.

(550) Use "about" in a sentence.

(551) The Word "about" in Example Sentences.

(552) English Sentences with Audio Using the Word "about".

(553) What is definition of "about" by Merriam-Webster.

(554) "about" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(555) How do you write a good sentence with "about"?

(556) "about" sentence examples.

(557) "about": In a Sentence.

(558) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "about".

(559) How do you explain "about"?

(560) What can I say instead of "about"?

(561) What is a synonym for "about"?

(562) What is a antonym for "about"?

(563) What do you mean by "about"?

(564) What is another word for "about"?

(565) What is the best definition of "about"?

(566) What is "about" definition and meaning?

(567) How to use "about" in a sentence.

(568) The Word "about" in Example Sentences.

(569) "about" meaning in english, "about" definitions.

(570) Primary meanings of "about".

(571) Full definitions of "about".

(572) Full meaning of "about".

(573) The Word "about" in Example Sentences.

(574) Best definition of "about".

(575) Define "about" in one sentence, define "about" in one word.

(576) What is the meaning of "about" in a sentence.

(577) The Word "about" in Example Sentences.

(578) What is the origin and root of "about".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با about


به جای حفظ کردن لغت about ، جملات کوتاه با about را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی about، جملات کوتاه مختلف با لغت about را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی about، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه about را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از about در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه about

ساختن جمله با about به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی about است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت about را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت about ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه about که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با about

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با about

یک جمله ساده با about از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با about

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با about، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با about به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با about بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با about

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با about همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با about فرق دارد. در جملات پیچیده با about، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با about بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با about

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با about همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت about. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با about بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با about

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با about و کاربرد کلمه about در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات about را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه about و همچنین مطالعه مثال برای about، اقدام به جمله سازی با کلمه about نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از about در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه about به کمک همین جملات با about و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت about می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی about، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه about را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از about در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با about به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی about است. با ساختن جمله برای لغت about به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان