EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "abetted" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات abetted را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abetted و همچنین مطالعه مثال برای abetted، اقدام به جمله سازی با کلمه abetted نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abetted در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abetted به کمک همین جملات با abetted و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abetted می باشد.


در قسمت ذیل 60 جمله با abetted برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با abetted را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با abetted به انگلیسی

جمله با abetter جمله با abetting جمله با abettor جمله با abeyance جمله با abeyant جمله با abhor جمله با abhorred جمله با abhorrence جمله با abhorrent جمله با abhorreth

(1) your client aided and abetted an act of mass murder.

(2) Vendettas are generally abetted by a perceived or actual indifference on behalf of local law enforcement.

(3) [applause] They do not believe that there should be a constant incitement by Hamas aided and abetted by Iran against Israel

(4) 1. He was abetted in these illegal activities by his wife.

(5) He abetted the thief in robbing the bank.

(6) His accountant had aided and abetted him in the fraud.

(7) They aided and abetted in getting the police to catch the thief.

(8) Aided and abetted by two glasses of wine

(9) He was abetted in the deception by his wife.

(10) They were abetted by a partisan police force.


جمله با "abetted"(11) 1. His accountant had aided and abetted him in the fraud.

(12) It isn't eased by the knowledge that the bankers who aided and abetted these exercises have suffered as much as anybody.

(13) The hack drivers aided and abetted this extortion

(14) It has been aided and abetted.

(15) He was abetted in these illegal activities by his wife.

(16) He argues that the refusal of powerful institutions to admit losses aided and abetted by a government in thrall to the money-changers may make it impossible to escape from the crisis.

(17) The flight abetted by national financial authorities the centre who encouraged banks to repatriate their capital.

(18) In this view they were sedulously abetted by their mother

(19) Aided and abetted by two glasses of wine

(20) The media have also abetted the feeling of unreality.


مثال برای "abetted"(21) Other countries where a shallow or weak civil society has abetted the entrenchment of elected authoritarians include Malaysia

(22) His accountant had aided and abetted him in the fraud.(23) What is the modern definition of "abetted"?

(24) How to Use "abetted" with Example Sentences.

(25) If you had to explain to someone who was learning English what "abetted" is, what would you say?

(26) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "abetted" can get slippery.

(27) The Best Definition of "abetted" I’ve Heard So Far.

(28) "abetted" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(29) What is the best definition of "abetted"?

(30) What is the definition of an "abetted"?

(31) What Is "abetted"? Detailed Definition and Meaning.

(32) Use "abetted" in a sentence.

(33) The Word "abetted" in Example Sentences.

(34) English Sentences with Audio Using the Word "abetted".

(35) What is definition of "abetted" by Merriam-Webster.

(36) "abetted" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(37) How do you write a good sentence with "abetted"?

(38) "abetted" sentence examples.

(39) "abetted": In a Sentence.

(40) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "abetted".

(41) How do you explain "abetted"?

(42) What can I say instead of "abetted"?

(43) What is a synonym for "abetted"?

(44) What is a antonym for "abetted"?

(45) What do you mean by "abetted"?

(46) What is another word for "abetted"?

(47) What is the best definition of "abetted"?

(48) What is "abetted" definition and meaning?

(49) How to use "abetted" in a sentence.

(50) The Word "abetted" in Example Sentences.

(51) "abetted" meaning in english, "abetted" definitions.

(52) Primary meanings of "abetted".

(53) Full definitions of "abetted".

(54) Full meaning of "abetted".

(55) The Word "abetted" in Example Sentences.

(56) Best definition of "abetted".

(57) Define "abetted" in one sentence, define "abetted" in one word.

(58) What is the meaning of "abetted" in a sentence.

(59) The Word "abetted" in Example Sentences.

(60) What is the origin and root of "abetted".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با abetted


به جای حفظ کردن لغت abetted ، جملات کوتاه با abetted را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abetted، جملات کوتاه مختلف با لغت abetted را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abetted، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abetted را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abetted در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه abetted

ساختن جمله با abetted به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abetted است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت abetted را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت abetted ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه abetted که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با abetted

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با abetted

یک جمله ساده با abetted از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با abetted

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با abetted، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با abetted به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با abetted بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با abetted

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با abetted همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با abetted فرق دارد. در جملات پیچیده با abetted، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با abetted بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با abetted

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abetted همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت abetted. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abetted بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با abetted

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با abetted و کاربرد کلمه abetted در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات abetted را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abetted و همچنین مطالعه مثال برای abetted، اقدام به جمله سازی با کلمه abetted نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abetted در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abetted به کمک همین جملات با abetted و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abetted می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abetted، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abetted را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abetted در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با abetted به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abetted است. با ساختن جمله برای لغت abetted به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان