EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "abhor" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات abhor را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abhor و همچنین مطالعه مثال برای abhor، اقدام به جمله سازی با کلمه abhor نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abhor در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abhor به کمک همین جملات با abhor و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abhor می باشد.


در قسمت ذیل 75 جمله با abhor برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با abhor را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با abhor به انگلیسی

جمله با abhorred جمله با abhorrence جمله با abhorrent جمله با abhorreth جمله با abhors جمله با abi جمله با abia جمله با abib جمله با abid جمله با abidance

(1) I abhor violence.

(2) I abhor politics.

(3) We abhor violence.

(4) They abhor progress.

(5) They abhor violence.

(6) I abhor killing animals.

(7) You abhor violence, don't you?

(8) People with physical disabilities abhor being pitied.

(9) And spy not, neither backbite one another. Would any of you love to eat the flesh of his dead brother? You would abhor that!

(10) I may grow rich by an art I am compelled to follow I may recover health by medicines I am compelled to take against my own judgment but I cannot be saved by a worship I disbelieve and abhor.


جمله با "abhor"(11) I abhor liars.

(12) You abhor the dentist, but you love the doctor?

(13) Taking out the trash is a chore many kids abhor.

(14) I hate and abhor falsehood; [But] thy law do I love.

(15) Work at a job that you love, not one that you abhor.

(16) Michelle would abhor being the bearer of most jokes.

(17) If you abhor mathematics so much, why not switch majors?

(18) Wherefore I abhor [myself], And repent in dust and ashes.

(19) She would abhor the thought of writing a 40-page research paper.

(20) As a judge, I abhor anecdotal proof as it is clearly subjective.


مثال برای "abhor"(21) And I will set my tabernacle among you: and my soul shall not abhor you.

(22) Yet wilt thou plunge me in the ditch, And mine own clothes shall abhor me.

(23) They abhor me, they stand aloof from me, And spare not to spit in my face.

(24) Sitting in the waiting room for 2 hours is something I abhor with a passion.

(25) All my familiar friends abhor me, And they whom I loved are turned against me.

(26) They hate him that reproveth in the gate, and they abhor him that speaketh uprightly.

(27) He that saith unto the wicked, Thou art righteous; Peoples shall curse him, nations shall abhor him:

(28) We abhor violence against others and respect everyone, regardless of a person's race, color and creed.

(29) Remember to sign the petition against tax increases if you abhor getting more money docked from your paycheck!

(30) Do not abhor [us], for thy name's sake; do not disgrace the throne of thy glory: remember, break not thy covenant with us.


جمله انگلیسی با کلمه "abhor"(31) And Achish believed David, saying, He hath made his people Israel utterly to abhor him; therefore he shall be my servant for ever.

(32) Thou shalt not abhor an Edomite; for he is thy brother: thou shalt not abhor an Egyptian, because thou wast a sojourner in his land.

(33) Hear this, I pray you, ye heads of the house of Jacob, and rulers of the house of Israel, that abhor justice, and pervert all equity.

(34) and if ye shall reject my statutes, and if your soul abhor mine ordinances, so that ye will not do all my commandments, but break my covenant;

(35) And I will destroy your high places, and cut down your sun-images, and cast your dead bodies upon the bodies of your idols; and my soul shall abhor you.

(36) And thou shalt not bring an abomination into thy house, and become a devoted thing like unto it: thou shalt utterly detest it, and thou shalt utterly abhor it; for it is a devoted thing.

(37) The Lord Jehovah hath sworn by himself, saith Jehovah, the God of hosts: I abhor the excellency of Jacob, and hate his palaces; therefore will I deliver up the city with all that is therein.(38) What is the modern definition of "abhor"?

(39) How to Use "abhor" with Example Sentences.

(40) If you had to explain to someone who was learning English what "abhor" is, what would you say?

(41) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "abhor" can get slippery.

(42) The Best Definition of "abhor" I’ve Heard So Far.

(43) "abhor" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(44) What is the best definition of "abhor"?

(45) What is the definition of an "abhor"?

(46) What Is "abhor"? Detailed Definition and Meaning.

(47) Use "abhor" in a sentence.

(48) The Word "abhor" in Example Sentences.

(49) English Sentences with Audio Using the Word "abhor".

(50) What is definition of "abhor" by Merriam-Webster.

(51) "abhor" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(52) How do you write a good sentence with "abhor"?

(53) "abhor" sentence examples.

(54) "abhor": In a Sentence.

(55) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "abhor".

(56) How do you explain "abhor"?

(57) What can I say instead of "abhor"?

(58) What is a synonym for "abhor"?

(59) What is a antonym for "abhor"?

(60) What do you mean by "abhor"?

(61) What is another word for "abhor"?

(62) What is the best definition of "abhor"?

(63) What is "abhor" definition and meaning?

(64) How to use "abhor" in a sentence.

(65) The Word "abhor" in Example Sentences.

(66) "abhor" meaning in english, "abhor" definitions.

(67) Primary meanings of "abhor".

(68) Full definitions of "abhor".

(69) Full meaning of "abhor".

(70) The Word "abhor" in Example Sentences.

(71) Best definition of "abhor".

(72) Define "abhor" in one sentence, define "abhor" in one word.

(73) What is the meaning of "abhor" in a sentence.

(74) The Word "abhor" in Example Sentences.

(75) What is the origin and root of "abhor".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با abhor


به جای حفظ کردن لغت abhor ، جملات کوتاه با abhor را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abhor، جملات کوتاه مختلف با لغت abhor را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abhor، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abhor را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abhor در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه abhor

ساختن جمله با abhor به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abhor است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت abhor را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت abhor ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه abhor که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با abhor

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با abhor

یک جمله ساده با abhor از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با abhor

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با abhor، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با abhor به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با abhor بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با abhor

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با abhor همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با abhor فرق دارد. در جملات پیچیده با abhor، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با abhor بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با abhor

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abhor همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت abhor. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abhor بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با abhor

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با abhor و کاربرد کلمه abhor در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات abhor را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abhor و همچنین مطالعه مثال برای abhor، اقدام به جمله سازی با کلمه abhor نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abhor در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abhor به کمک همین جملات با abhor و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abhor می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abhor، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abhor را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abhor در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با abhor به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abhor است. با ساختن جمله برای لغت abhor به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان