EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "agree with" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات agree with را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه agree with و همچنین مطالعه مثال برای agree with، اقدام به جمله سازی با کلمه agree with نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از agree with در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه agree with به کمک همین جملات با agree with و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت agree with می باشد.


در قسمت ذیل 578 جمله با agree with برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با agree with را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با agree with به انگلیسی

جمله با agreea جمله با agreeable جمله با agreeableness جمله با agreeably جمله با agreed جمله با agreed price جمله با agreed upon جمله با agreei جمله با agreeing جمله با agreement

(1) I agree with you.

(2) I agree with Tom.

(3) We agree with you.

(4) We agree with him.

(5) All agree with you.

(6) You agree with him.

(7) And I agree with you

(8) I agree with what Dr

(9) I'd agree with that.

(10) They agree with him.


جمله با "agree with"(11) I agree with Ron Paul

(12) Do you agree with me?

(13) Do you agree with us?

(14) I agree with everyone.

(15) I agree with his idea.

(16) We all agree with you.

(17) I agree with you 100%.

(18) I didn't agree with it

(19) I agree with his plan.

(20) Do you agree with Tom?


مثال برای "agree with"(21) Do you agree with him?

(22) Do you agree with her?

(23) I fully agree with you.

(24) Do you agree with this?

(25) I quite agree with you.

(26) I can't agree with you.

(27) I never agree with him.

(28) I do agree with Faouzi.

(29) But I agree with you...

(30) I don't agree with you.


جمله انگلیسی با کلمه "agree with"(31) I don't agree with him.

(32) I don't agree with that

(33) I don't agree with them

(34) But I agree with Barack

(35) Tom will agree with me.

(36) Do you agree with that?

(37) I can't agree with Tom.

(38) I don't agree with Tom.

(39) Do you agree with them?

(40) I can't agree with him.


جمله انگلیسی با "agree with"(41) I can't agree with her.

(42) You never agree with me.

(43) I don't agree with this.

(44) I now agree with Faouzi.

(45) I actually agree with Dr

(46) I agree with all of that

(47) I agree with him totally

(48) I partly agree with you.

(49) I cannot agree with you.

(50) I really agree with you.


جمله انگلیسی در مورد "agree with"(51) Tom would agree with me.

(52) Tom won't agree with us.

(53) I almost agree with Tom.

(54) Did you agree with them?

(55) I can't agree with them.

(56) I almost agree with him.

(57) I almost agree with her.

(58) Do you agree with Faouzi?

(59) I agree with Faouzi

(60) I totally agree with you.


جمله انگلیسی درباره "agree with"(61) I agree with Senator Paul

(62) I agree with his opinion.

(63) I usually agree with her.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(64) He did not agree with it.

(65) I agree with Tom on this.

(66) I tend to agree with Tom.

(67) I totally agree with you!

(68) I have to agree with you.

(69) I have to agree with Tom.

(70) Tom didn't agree with me.


جمله با کلمه "agree with"(71) I totally agree with Tom.

(72) Tom didn't agree with us.

(73) I totally agree with him.

(74) I totally agree with her.

(75) I tend to agree with you.

(76) I tend to agree with him.

(77) I tend to agree with her.

(78) I have to agree with him.

(79) I have to agree with her.

(80) I agree with you on this.


جمله برای "agree with"(81) I agree with him on this.

(82) I agree with her on this.

(83) I almost agree with them.

(84) He will not agree with us.

(85) I agree with your opinion.

(86) I agree with that opinion.

(87) I will not agree with that

(88) I agree with what she said

(89) I agree with the president

(90) On this I agree with Marco


جمله سازی با "agree with"(91) I agree with Mike Huckabee

(92) I agree with my colleagues

(93) I didn't agree with that

(94) And I'd agree with Michele

(95) I actually agree with Tom.

(96) Tom doesn't agree with me.

(97) I totally agree with that.

(98) Tom may not agree with us.

(99) I agree with what you say.

(100) You agree with Tom


جمله سازی با کلمه "agree with"(101) I totally agree with them.

(102) I tend to agree with them.

(103) I have to agree with them.

(104) I agree with them on this.

(105) I actually agree with you.

(106) I actually agree with him.

(107) I actually agree with her.

(108) I agree with this opinion.

(109) Pork doesn't agree with me.

(110) I generally agree with her.


چند جمله با "agree with"(111) I agree with your proposal.

(112) I agree with what you said.

(113) I agree with states' rights

(114) I agree with Governor Perry

(115) I just don't agree with him

(116) Prawns don't agree with me.

(117) Tom didn't agree with Mary.

(118) Tom doesn't agree with you.

(119) I assume you agree with me.

(120) I happen to agree with Tom.


کاربرد "agree with"(121) I'm glad you agree with me.

(122) She did not agree with him.

(123) I agree with what Tom said.

(124) I happen to agree with you.

(125) I happen to agree with him.

(126) I happen to agree with her.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(127) I actually agree with them.

(128) I agree with you completely.

(129) I agree with you absolutely.

(130) I usually agree with Faouzi.


متن انگلیسی در مورد "agree with"(131) Milk does not agree with me.

(132) I agree with him. So do I.

(133) And I agree with the senator

(134) Oysters don't agree with me.

(135) I can't agree with you here.

(136) I agree with you about that.

(137) Tokyo doesn't agree with me.

(138) I agree with his suggestion.

(139) Tom doesn't agree with Mary.

(140) I fully agree with his text.


مثال با "agree with"(141) I agree with that statement.

(142) I completely agree with you.

(143) I just don't agree with Tom.

(144) I'd have to agree with that.

(145) I can't agree with you more.

(146) I happen to agree with them.

(147) I just don't agree with you.

(148) I just don't agree with him.

(149) I just don't agree with her.

(150) I agree with you to a degree.


جمله سازی با کلمه "agree with"(151) I could not agree with Ernest

(152) I agree with her on one thing

(153) I completely agree with Chris

(154) And I agree with Rick's point

(155) I don't quite agree with you.

(156) I'm forced to agree with Tom.

(157) I just don't agree with them.

(158) Faouzi doesn't agree with you.

(159) I agree with most people here.

(160) I fully agree with all of you.


تاپیک سنتز برای "agree with"(161) I don't agree with him at all.

(162) I agree with what Faouzi said.

(163) I could not agree with Ernest.

(164) Donald doesn't agree with that

(165) I gather you'll agree with me.

(166) I do not quite agree with you.

(167) I don't wholly agree with you.

(168) I thought you'd agree with me.

(169) I'm not sure I agree with you.

(170) Tom and I both agree with you.


جملات "agree with"(171) Do you agree with that or not?

(172) I'm not sure I agree with Tom.

(173) How many of you agree with me?

(174) You agree with Tom

(175) I'm not sure I agree with him.

(176) I'm not sure I agree with her.

(177) I agree with you on that point.

(178) I agree with you on this point.

(179) I agree with him on that point.

(180) I do not agree with you at all.


جمله "agree with"(181) I completely agree with Faouzi.

(182) I don't really agree with that.

(183) Some I don't totally agree with

(184) I don't agree with Barack Obama

(185) I don't agree with you smoking.

(186) I agree with you on this issue.

(187) I couldn't agree with you more.

(188) I agree with both Tom and Mary.

(189) I guess I don't agree with you.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(190) I'm starting to agree with you.


کاربرد کلمه "agree with" در انگلیسی(191) I'm inclined to agree with Tom.

(192) I quite agree with you on this.

(193) I'm inclined to agree with you.

(194) I'm inclined to agree with him.

(195) I'm inclined to agree with her.

(196) I'm not sure I agree with them.

(197) I would tend to agree with that.

(198) I agree with you to some extent.

(199) I agree with everything she said

(200) And I agree with Hillary on this


استفاده از "agree with" در جمله(201) I cannot agree with you on this.

(202) To some extent I agree with you.

(203) I can't agree with your opinion.

(204) I think Tom would agree with me.

(205) I'm beginning to agree with you.

(206) I'm inclined to agree with them.

(207) She didn't exactly agree with me.

(208) I agree with this wholeheartedly.

(209) I agree with what you've written.

(210) This food does not agree with me.

(211) I agree with both these gentlemen

(212) Many people would agree with you.

(213) She may or may not agree with us.

(214) I mostly agree with what he said.

(215) I'm sure Tom would agree with me.

(216) Don't tell me you agree with Tom.

(217) Tom didn't exactly agree with me.

(218) I don't agree with these actions.

(219) I'm afraid I don't agree with you.

(220) I totally agree with what you say.


Short & Simple Example Sentence For "agree with" | "agree with" Sentence

(221) I feel inclined to agree with her.

(222) I want to agree with my colleagues

(223) I couldn't agree with his opinion.

(224) I do agree with you entirely

(225) Tom doesn't quite agree with Mary.

(226) Fried food does not agree with me.

(227) I thought Tom would agree with me.

(228) I may not agree with what you say.

(229) Some people seem to agree with you.

(230) I don't completely agree with them.

(231) I don't agree with that-- that idea

(232) And I didn't always agree with them

(233) I agree with some of your opinions.

(234) That's why I cannot agree with you.

(235) This climate doesn't agree with me.

(236) Tom doesn't agree with Mary at all.

(237) I am afraid I don't agree with you.

(238) That's where I can't agree with you.

(239) I agree with everything you've said.

(240) I agree with what the secretary said


How do you write a good sentence with "agree with"?

(241) I gather that they'll agree with us.

(242) I don't agree with your conclusions.

(243) I can't agree with you on that point.

(244) Faouzi and Mary don't agree with you.

(245) I can't agree with you on this point.

(246) I agree with you to a certain extent.

(247) I agree with you one hundred percent.

(248) I don't agree with you on this point.

(249) The audience seemed to agree with him

(250) I agree with Senator Thompson on that

(251) I can only say that I agree with you.

(252) Do any of the members agree with you?

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(253) I don't agree with you on the matter.

(254) This medicine does not agree with me.

(255) That doesn't agree with what he said.

(256) In many cases I don't agree with him.

(257) There's where I don't agree with you.

(258) I have to agree with Tom on this one.

(259) I can't agree with you on this matter.

(260) I agree with everything you just said.


English Sentences with Audio Using the Word "agree with".

(261) I cannot agree with you on the matter.

(262) The audience seemed to agree with him.

(263) I agree with Secretary Clinton on this

(264) I agree with Governor Romney's comment

(265) I cannot agree with you on this point.

(266) Dick forced me to agree with his plan.

(267) Rich foods don't agree with my health.

(268) I agree with your opinion about taxes.

(269) His deeds didn't agree with his words.

(270) Tom doesn't agree with what Mary said.

(271) I don't think Tom will agree with you.

(272) I fully agree with your point of view.

(273) I don't agree with your methods at all.

(274) I can't agree with them on this matter.

(275) The climate here doesn't agree with me.

(276) I really agree with what you're saying.

(277) I can't agree with you in this respect.

(278) I don't think Tom would agree with you.

(279) I fully agree with everything Tom said.

(280) I hope you agree with this translation.


How to Use "agree with" with Example Sentences.

(281) You probably agree with Tom

(282) I've got to agree with Tom on this one.

(283) We can not agree with you on this point.

(284) I cannot agree with you as regards that.

(285) The climate here does not agree with me.

(286) For this reason I cannot agree with you.

(287) Do you agree with Tom's recommendations?

(288) I don't agree with their present policy.

(289) Don't expect everyone to agree with you.

(290) Fried food usually doesn't agree with me.

(291) He didn't agree with us about the matter.

(292) I agree with what you say to some extent.

(293) I think I agree with the governor on that

(294) I can not agree with you as regards that.

(295) It is certain that he will agree with us.

(296) On many occasions I don't agree with him.

(297) I'm not certain Tom would agree with you.

(298) I agree with you that we should try again.

(299) I ate something that didn't agree with me.

(300) we both agree with campaign finance reform

(301) So what you just said is you agree with me

(302) I might not agree with everything they say

(303) Do you agree with Dr. Burns or Ms. Roland?

(304) I take for granted that you agree with me.

(305) Edward Everett did not agree with Lincoln.

(306) Tom doesn't agree with Mary on that point.

(307) On many occasions I do not agree with him.

(308) Tom doesn't seem to agree with you at all.

(309) I know a lot of people don't agree with me.

(310) Do you agree with what he says in the book?

(311) I agree with -- you vote against everything

(312) I didn't agree with it

(313) This account does not agree with the facts.

(314) It is strange for Ken not to agree with us.

(315) I agree with them that we should try again.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(316) He probably won't agree with your proposal.

(317) But I tend to agree with that quite strongly

(318) I think what Senator Rubio said I agree with

(319) I agree with an audit on the Federal Reserve

(320) It is easy for us to agree with his opinion.

(321) It's strange that Ken doesn't agree with us.

(322) Tom didn't agree with Mary about the matter.

(323) And obviously I dont agree with his statement

(324) I actually agree with what Rick Santorum said

(325) I don't agree with violation of human rights.

(326) I'm sure a lot of people would agree with you.

(327) Am I the only one that doesn't agree with you?

(328) And obviously I dont agree with his statement.

(329) I can't agree with you as regards that matter.

(330) The question is whether he will agree with us.

(331) I'm glad the two of you agree with each other.

(332) I don't usually agree with Tom about anything.

(333) i agree with you.

(334) i agree with cho.

(335) i agree with tony.

(336) you agree with us?

(337) i agree with erica.

(338) you agree with them.

(339) and i agree with him.

(340) you would agree with me

(341) i agree with the pagans.

(342) you agree with me

(343) we agree with each other.

(344) i agree with lord ienari.

(345) i agree with him

(346) but ii do agree with that.

(347) no. i... i agree with you.

(348) i agree with director jin.

(349) i agree with the president.

(350) alex would agree with that.

(351) i agree with you completely.

(352) agree with

(353) i agree with todd and erica.

(354) i agree with nikai's opinion.

(355) don't know i agree with that.

(356) yes i agree with your husband

(357) we agree with colonel mustang

(358) you don't always agree with me

(359) that they didn't agree with it

(360) and i entirely agree with you.

(361) i couldn't agree with you more.

(362) sp: i agree with the president.

(363) i heartily agree with you

(364) don't try and agree with me now!

(365) i also agree with president jin.

(366) yeah. for once i agree with him.

(367) i know you don't agree with this.

(368) i don't agree with you. i do not.

(369) but i have to agree with the fact.

(370) you're saying you agree with this?

(371) i agree with the principal on this.

(372) and i couldn't agree with her more.

(373) whether they agree with him or not.

(374) everybody seems to agree with that.

(375) you agree with me

(376) method the patient could agree with.

(377) i do not agree with the jedi on this.

(378) i agree with what great sayyama says.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(379) now two million people agree with him.

(380) everyone would come to agree with you?

(381) doesn't agree with the bereaved family

(382) and i hope that you will agree with me

(383) whew... did you agree with the senate?

(384) he didn't agree with what we called it.

(385) they will pretty quickly agree with you.

(386) i agree with what akasakasan was saying.

(387) i can't agree with that way of thinking.

(388) but i completely agree with your teacher.

(389) the south doesn't seem to agree with you.

(390) i agree with deputy chief editor ji 100%.

(391) that these stories agree with each other.

(392) not from what i've seen. i agree with you.

(393) I agree with several of the other reviews.

(394) to show not that they agree with each other

(395) on the one hand i absolutely agree with him

(396) you're right i also agree with you. really?

(397) I agree with everything that has been said.

(398) could it be success does not agree with you?

(399) i agree with this definition and conclusion.

(400) There were things I didn't agree with though.

(401) would agree with your statement about analysis

(402) there's one thing i can't agree with you on...

(403) and it'd be in your interest to agree with me.

(404) that's why you agree with everything she says.

(405) If it doesn't agree with your spirit let it go.

(406) mornings did not agree with ella's stepsisters.

(407) i cannot agree with my brother's extreme views!

(408) i see you agree with your sister on that point.

(409) i won't agree with your style of handling things.

(410) i agree with her. i think the republic needs you.

(411) i think i ate something that didn't agree with me.

(412) i know everyone will not agree with this decision.

(413) the d.a. from your county seems to agree with you.

(414) that's such a onesided demand i can't agree with it

(415) i agree with the captain 's idea of striking pluto.

(416) that's absolutely it. i agree with that profoundly.

(417) I whole heartedly agree with you. And for the last?

(418) When women agree with me I always do the other thing

(419) i may not agree with your methods

(420) i agree with frank. inviting him is a very good idea.

(421) i think i agree with ruth on this one

(422) if northcom didn't agree with you

(423) [speaker] three people agree with the answer and pass.

(424) even there's no doctors who agree with our objectives.

(425) working underneath someone didn't really agree with me.

(426) and the asteroids is the one i really agree with there.

(427) i agree with you. i wanna go to shopping with you girls

(428) could i get the pillow back? i agree with marie on that.

(429) do you not agree with that which i am saying to you now?

(430) maybe you agree with what these people did to my company.

(431) we can be dismissive of anyone who doesn't agree with us.

(432) even now i can't completely understood. nor agree with it.

(433) i may not agree with all of his choices

(434) don't agree with me

(435) i also agree with mrs. kurosawa. i think there's a big problem

(436) williams. i admit that it is the first time that i agree with you.

(437) i don't agree with those answers. i think they basically don't work.

(438) that you agree with them

(439) I agree with all the negative reviews that have already been written.

(440) i know that there are many of you here who agree with secretary stevens.

(441) if you don't agree with it

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(442) and you want me to agree with you and say

(443) I agree with the other reviews that this is one of the worst movies I've seen.

(444) and half the world is going to agree with her. sir

(445) parties and the opinion of experts opposition can agree with the opinions of the site

(446) I agree with several of the other reviewers who stated this was a disappointing book.

(447) i wonder if cassie flood would agree with that description if she were here to answer.

(448) as i could not agree with the police that said the death of my brother was natural caused

(449) But I agree with what Governor Kasich just said

(450) But those are two areas that I don't agree with

(451) The fish I ate yesterday did not agree with me.

(452) Who do you agree with

(453) It's no secret that Tom doesn't agree with you.

(454) You can't agree with everyone about everything.

(455) I completely agree with you

(456) I'm afraid I have to agree with Tom's analysis.

(457) I cannot agree with you as regards the new plan.

(458) I'm sorry I don't agree with you on that matter.

(459) I can't agree with your opinion in this respect.

(460) That plan didn't agree with his way of thinking.

(461) Clay did not agree with all of Adams's policies.

(462) I don't necessarily agree with everything I say.

(463) I wholeheartedly agree with everything Tom said.

(464) I'm not the only one who doesn't agree with Tom.

(465) I don't agree with the premise of your argument.

(466) I can't necessarily agree with you on that point.

(467) I don't agree with segregation of people by race.

(468) I agree with you that the actor is very talented.

(469) For the most part I will agree with what he said.

(470) Tom isn't likely to agree with Mary's suggestion.

(471) They did not agree with all of Oglethorpe's ideas.

(472) I totally agree with his definition of friendship.

(473) I thought perhaps no one else would agree with me.

(474) I agree with your interpretation to a large extent.

(475) I agree with Alan Keyes' position on global warming

(476) I took it for granted that she would agree with me.

(477) I can't agree with you with regard to the new plan.

(478) I may not agree with what you say

(479) [laughter] I don't think most people agree with that

(480) Some people don't agree with campaign finance reform

(481) Those oysters I ate last night didn't agree with me.

(482) The wet climate did not agree with his constitution.

(483) I could agree with you

(484) Cheese and other dairy products do not agree with me.

(485) And I think those who are advising me agree with that

(486) Tom is a great guy. I couldn't agree with you more.

(487) I would agree with Apple on that broad policy question

(488) I don't agree with it

(489) I don't agree with the actions of this Federal Reserve

(490) I agree with Marco

(491) And I agree with everybody up here that is goes too far

(492) The only thing I would -- I agree with what's been said

(493) I agree with him to a certain extent

(494) His story doesn't agree with what they have said to me.

(495) I don't agree with the government's policy on education.

(496) I agree with the opinion that real estate is overpriced.

(497) It's the one place I found to agree with President Obama

(498) I agree with you

(499) Let me tell you the reasons that I don't agree with you.

(500) I don't agree with that

(501) I agree with you that we need more women in this company.

(502) I judged from what he said that he did not agree with me.

(503) Don't forget that the adjective must agree with its noun.

(504) She did not agree with the ideological aims of the group.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(505) I can do no other than agree with all that you have said.

(506) All three of these folks sound great and I agree with them

(507) [applause] I don't always agree with him

(508) We women want you men to know that we don't agree with you.

(509) I enforce the rules even though I don't agree with them all.

(510) I agree with a lot of what these last two men have just said

(511) I said I did not agree with the -- Pastor Jeffress's remarks

(512) Sally didn't exactly agree with Bill

(513) Do you agree with Mr. Burns or do you agree with Mr. Roland?

(514) I agree with you

(515) The town does not agree with Lisas revelations but Homer does

(516) I agree with the folks who are from the Congress in this race

(517) And I agree with Governor Huntsman

(518) I agree with George Bush that China will absorb these exports

(519) I agree with you that certain subjects are not treated enough.

(520) The town does not agree with Lisas revelations but Homer does.

(521) Some people don't agree with the line item veto when we passed

(522) I ate something earlier this evening that didn't agree with me.

(523) Now I happen to agree with President Obama on many

(524) There is -- there are two things I agree with Hillary Clinton on

(525) I haven't made up my mind sufficiently enough to agree with you.

(526) There were parts of that bill which agree with parts -- I disagree

(527) I agree with the previous two speakers that this is a big election

(528) I certainly agree with FDR for all the reasons Senator Sanders said

(529) But I agree with Jeb

(530) He basically declares anyone who doesn't agree with him a Communist.

(531) And I agree with much of what the secretary and the governor have said

(532) Let me agree with much of what the secretary and the governor have said

(533) [applause] And I very much agree with Marco that it should be Rosa Parks

(534) I don't agree with the actions that have been undertaken by Ben Bernanke

(535) I want to just say that I agree with something that Governor Romney said

(536) Just because you're my girlfriend doesn't mean I have to agree with you.

(537) I can agree with you or not

(538) What I agree with is that we need a significantly changed taxation system

(539) Let me agree with Governor O'Malley and let me agree with Secretary Clinton

(540) I do not altogether agree with you(541) What is the modern definition of "agree with"?

(542) How to Use "agree with" with Example Sentences.

(543) If you had to explain to someone who was learning English what "agree with" is, what would you say?

(544) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "agree with" can get slippery.

(545) The Best Definition of "agree with" I’ve Heard So Far.

(546) "agree with" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(547) What is the best definition of "agree with"?

(548) What is the definition of an "agree with"?

(549) What Is "agree with"? Detailed Definition and Meaning.

(550) Use "agree with" in a sentence.

(551) The Word "agree with" in Example Sentences.

(552) English Sentences with Audio Using the Word "agree with".

(553) What is definition of "agree with" by Merriam-Webster.

(554) "agree with" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(555) How do you write a good sentence with "agree with"?

(556) "agree with" sentence examples.

(557) "agree with": In a Sentence.

(558) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "agree with".

(559) How do you explain "agree with"?

(560) What can I say instead of "agree with"?

(561) What is a synonym for "agree with"?

(562) What is a antonym for "agree with"?

(563) What do you mean by "agree with"?

(564) What is another word for "agree with"?

(565) What is the best definition of "agree with"?

(566) What is "agree with" definition and meaning?

(567) How to use "agree with" in a sentence.

(568) The Word "agree with" in Example Sentences.

(569) "agree with" meaning in english, "agree with" definitions.

(570) Primary meanings of "agree with".

(571) Full definitions of "agree with".

(572) Full meaning of "agree with".

(573) The Word "agree with" in Example Sentences.

(574) Best definition of "agree with".

(575) Define "agree with" in one sentence, define "agree with" in one word.

(576) What is the meaning of "agree with" in a sentence.

(577) The Word "agree with" in Example Sentences.

(578) What is the origin and root of "agree with".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با agree with


به جای حفظ کردن لغت agree with ، جملات کوتاه با agree with را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی agree with، جملات کوتاه مختلف با لغت agree with را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی agree with، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه agree with را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از agree with در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه agree with

ساختن جمله با agree with به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی agree with است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت agree with را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت agree with ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه agree with که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با agree with

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با agree with

یک جمله ساده با agree with از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با agree with

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با agree with، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با agree with به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با agree with بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با agree with

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با agree with همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با agree with فرق دارد. در جملات پیچیده با agree with، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با agree with بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با agree with

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با agree with همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت agree with. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با agree with بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با agree with

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با agree with و کاربرد کلمه agree with در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات agree with را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه agree with و همچنین مطالعه مثال برای agree with، اقدام به جمله سازی با کلمه agree with نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از agree with در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه agree with به کمک همین جملات با agree with و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت agree with می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی agree with، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه agree with را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از agree with در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با agree with به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی agree with است. با ساختن جمله برای لغت agree with به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان