EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "afternoon" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات afternoon را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه afternoon و همچنین مطالعه مثال برای afternoon، اقدام به جمله سازی با کلمه afternoon نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از afternoon در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه afternoon به کمک همین جملات با afternoon و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت afternoon می باشد.


در قسمت ذیل 578 جمله با afternoon برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با afternoon را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با afternoon به انگلیسی

جمله با afternoon tea جمله با afternoons جمله با afterparty جمله با afters جمله با afterschool جمله با after-school جمله با after-shave جمله با aftershock جمله با aftershocks جمله با aftertaste

(1) Good afternoon!

(2) Good afternoon to you!

(3) Come by this afternoon.

(4) I begin this afternoon.

(5) How was your afternoon?

(6) I leave this afternoon.

(7) I had a busy afternoon.

(8) Call me this afternoon.

(9) I'm free this afternoon.

(10) It was a busy afternoon.


جمله با "afternoon"(11) We'll go this afternoon.

(12) Come back this afternoon.

(13) Just had an afternoon nap

(14) We had the afternoon off.

(15) I am free this afternoon.

(16) It rained this afternoon.

(17) It was a great afternoon.

(18) I sold it this afternoon.

(19) I arrived this afternoon.

(20) Good afternoon, everyone.


مثال برای "afternoon"(21) Just had an afternoon nap.

(22) Let's meet this afternoon.

(23) It's 4:30 in the afternoon.

(24) It may rain this afternoon.

(25) We'll start this afternoon.

(26) Ken is busy this afternoon.

(27) They play in the afternoon.

(28) See you tomorrow afternoon.

(29) I'll be busy all afternoon.

(30) I've had a tough afternoon.


جمله انگلیسی با کلمه "afternoon"(31) Call me tomorrow afternoon.

(32) I called you this afternoon.

(33) We don't have all afternoon.

(34) Are you free this afternoon?

(35) He will come this afternoon.

(36) Will it rain this afternoon?

(37) We leave tomorrow afternoon.

(38) Let's go tomorrow afternoon.

(39) They study in the afternoon.

(40) I called Tom this afternoon.


جمله انگلیسی با "afternoon"(41) I'll be back this afternoon.

(42) I'll be free this afternoon.

(43) I'll be busy this afternoon.

(44) He'll take an afternoon nap.

(45) I've got the afternoon free.

(46) I called him this afternoon.

(47) I called her this afternoon.

(48) We're leaving this afternoon.

(49) I'm leaving in the afternoon.

(50) I've been here all afternoon.


جمله انگلیسی در مورد "afternoon"(51) She died yesterday afternoon.

(52) It may snow in the afternoon.

(53) I see him tomorrow afternoon.

(54) Not until tomorrow afternoon.

(55) Tom called me this afternoon.

(56) It might rain this afternoon.

(57) I gave Tom the afternoon off.

(58) I'll tell Tom this afternoon.

(59) I'm taking the afternoon off.

(60) I'll tell him this afternoon.


جمله انگلیسی درباره "afternoon"(61) I'll tell her this afternoon.

(62) I gave him the afternoon off.

(63) I gave her the afternoon off.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(64) I called them this afternoon.

(65) I am going out this afternoon.

(66) Are you free in the afternoon?

(67) Ill go over tomorrow afternoon

(68) I saw Neil yesterday afternoon

(69) See you at two this afternoon.

(70) It will rain in the afternoon.


جمله با کلمه "afternoon"(71) I will be busy this afternoon.

(72) Not before tomorrow afternoon.

(73) I have to work this afternoon.

(74) It rained yesterday afternoon.

(75) I was with Tom this afternoon.

(76) Where were you this afternoon?

(77) I'm seeing Tom this afternoon.

(78) I'll come back this afternoon.

(79) Tom worked hard all afternoon.

(80) I was with him this afternoon.


جمله برای "afternoon"(81) I was with her this afternoon.

(82) I'll tell them this afternoon.

(83) I'm seeing him this afternoon.

(84) I'm seeing her this afternoon.

(85) I gave them the afternoon off.

(86) It was very hot this afternoon.

(87) We met at two in the afternoon.

(88) She called me in the afternoon.

(89) I spent all afternoon shopping.

(90) It will be fine this afternoon.


جمله سازی با "afternoon"(91) We were studying all afternoon.

(92) Ill go over tomorrow afternoon.

(93) I saw Neil yesterday afternoon.

(94) Its in all the afternoon papers

(95) Let's make it Monday afternoon.

(96) He may come tomorrow afternoon.

(97) Is he free on Friday afternoon?

(98) I donated blood this afternoon.

(99) I waited all afternoon in vain.

(100) What did you do that afternoon?


جمله سازی با کلمه "afternoon"(101) Tom is due back this afternoon.

(102) Tom was with us that afternoon.

(103) I'm leaving tomorrow afternoon.

(104) The meeting was this afternoon.

(105) I studied French all afternoon.

(106) I was with them this afternoon.

(107) I'm seeing them this afternoon.

(108) She spent all afternoon cooking.

(109) I am seeing Mary this afternoon.

(110) Come to my house this afternoon.


چند جمله با "afternoon"(111) Are you busy tomorrow afternoon?

(112) Where've you been all afternoon?

(113) What do you do in the afternoon?

(114) Faouzi will come this afternoon.

(115) Are you free tomorrow afternoon?

(116) I have a meeting this afternoon.

(117) He was busy yesterday afternoon.

(118) I like to swim in the afternoon.

(119) Its in all the afternoon papers.

(120) Will it clear up this afternoon?


کاربرد "afternoon"(121) Good afternoon, Professor Pérez.

(122) Is she free on Friday afternoon?

(123) Are we free on Friday afternoon?

(124) I baked two pies this afternoon.

(125) I spoke with Tom this afternoon.

(126) I'm checking out this afternoon.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(127) We'll meet again this afternoon.

(128) Tom will be here this afternoon.

(129) What's the go for the afternoon?

(130) Tom has been here all afternoon.


متن انگلیسی در مورد "afternoon"(131) My father is free this afternoon.

(132) Let's play tennis this afternoon.

(133) Let's go sledding this afternoon.

(134) Can I go swimming this afternoon?

(135) Im free pretty much all afternoon

(136) He was with them in the afternoon

(137) Are you free on Friday afternoon?

(138) It was a very pleasant afternoon.

(139) I slept the whole afternoon away.

(140) Are you busy on Sunday afternoon?


مثال با "afternoon"(141) He is to phone me this afternoon.

(142) This afternoon I feel very tired.

(143) I had to meet Tom this afternoon.

(144) Tom stayed at home all afternoon.

(145) Who's coming over this afternoon?

(146) It's time for your afternoon nap.

(147) Can you get Monday afternoon off?

(148) Where have you been all afternoon?

(149) I'll see you again this afternoon.

(150) I'm not free to go this afternoon.


جمله سازی با کلمه "afternoon"(151) What are you doing this afternoon?

(152) I was in the garden all afternoon.

(153) I will play tennis this afternoon.

(154) We'll be there tomorrow afternoon.

(155) I will be free tomorrow afternoon.

(156) I'm taking tomorrow afternoon off.

(157) I spent all afternoon in the park.

(158) Im free pretty much all afternoon.

(159) He was with them in the afternoon.

(160) Can you give me the afternoon slot


تاپیک سنتز برای "afternoon"(161) Where have you been this afternoon

(162) It will clear up in the afternoon.

(163) It's two o'clock in the afternoon.

(164) May I come see you this afternoon?

(165) He came at three in the afternoon.

(166) It'll be sunny tomorrow afternoon.

(167) Are they free on Friday afternoon?

(168) Tom and Mary played all afternoon.

(169) What did you eat in the afternoon?

(170) I have an audition this afternoon.


جملات "afternoon"(171) I'll see Tom later this afternoon.

(172) I'll do that later this afternoon.

(173) Did you sleep yesterday afternoon?

(174) You'll be busy tomorrow afternoon.

(175) Tom and Mary talked all afternoon.

(176) Tom and Mary argued all afternoon.

(177) Tom kept me waiting all afternoon.

(178) I'll look after it this afternoon.

(179) Tom is coming here this afternoon.

(180) I prefer to study in the afternoon.


جمله "afternoon"(181) Where are you going this afternoon?

(182) Aren't you busy tomorrow afternoon?

(183) Let's spend the afternoon together.

(184) I'd like to see you this afternoon.

(185) It is going to rain this afternoon.

(186) Where were you yesterday afternoon?

(187) Is there a flight in the afternoon?

(188) I'm going to go out this afternoon.

(189) Can you give me the afternoon slot.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(190) Where have you been this afternoon.


کاربرد کلمه "afternoon" در انگلیسی(191) Let's play tennis in the afternoon.

(192) Let's have a swim in the afternoon.

(193) I am taking tomorrow afternoon off.

(194) I'll be seeing Mary this afternoon.

(195) I will call you tomorrow afternoon.

(196) It would be three in the afternoon.

(197) Tom chopped firewood all afternoon.

(198) Will you be at home this afternoon?

(199) Tom is meeting Mary this afternoon.

(200) Tom has been cooking all afternoon.


استفاده از "afternoon" در جمله(201) Tom will be at home this afternoon.

(202) Tom came to see you this afternoon.

(203) It's going to rain in the afternoon.

(204) She is always free in the afternoon.

(205) I have nothing to do this afternoon.

(206) I got to Boston yesterday afternoon.

(207) She passed away yesterday afternoon.

(208) Two guys out for an afternoon stroll

(209) I should be available this afternoon

(210) It is likely to rain this afternoon.

(211) It rained all through the afternoon.

(212) I'll play with Naoko this afternoon.

(213) It was very stormy in the afternoon.

(214) I think it will rain this afternoon.

(215) Tom goes for a walk every afternoon.

(216) Tom helped Mary yesterday afternoon.

(217) Don't miss the train this afternoon!

(218) I hope it won't rain this afternoon.

(219) Where were you the entire afternoon?

(220) I contacted Tom yesterday afternoon.


Short & Simple Example Sentence For "afternoon" | "afternoon" Sentence

(221) Tom didn't say a word all afternoon.

(222) Tom will be back tomorrow afternoon.

(223) We'll go talk to Tom this afternoon.

(224) Tom has been drinking all afternoon.

(225) I think it won't rain this afternoon.

(226) We're going to be here all afternoon.

(227) I'm going to see Mary this afternoon.

(228) I'm going to the park this afternoon.

(229) Let's go for a walk in the afternoon.

(230) I've been on the phone all afternoon.

(231) I want you to help me this afternoon.

(232) Two guys out for an afternoon stroll.

(233) I should be available this afternoon.

(234) I can get a holiday for the afternoon

(235) We have two lessons in the afternoon.

(236) We have two classes in the afternoon.

(237) I studied for a while this afternoon.

(238) They first met on a summer afternoon.

(239) May I come to see you this afternoon?

(240) She always has time in the afternoon.


How do you write a good sentence with "afternoon"?

(241) We spent the afternoon eating grapes.

(242) So what will you do in the afternoon?

(243) Tom caught three fish this afternoon.

(244) I think it might rain this afternoon.

(245) I want you to help us this afternoon.

(246) Yesterday afternoon I wrote a letter.

(247) Will you still be here this afternoon?

(248) I am going to the park this afternoon.

(249) He came at 3 o'clock in the afternoon.

(250) What are you up to tomorrow afternoon?

(251) We leave for Australia this afternoon.

(252) My mother takes a nap every afternoon.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(253) He came to see me yesterday afternoon.

(254) How about playing golf this afternoon?

(255) Who did you visit yesterday afternoon?

(256) I watched a movie yesterday afternoon.

(257) I can get a holiday for the afternoon.

(258) And that afternoon he had to take them

(259) Come on Monday afternoon, if possible.

(260) Perhaps it will rain in the afternoon.


English Sentences with Audio Using the Word "afternoon".

(261) We leave for Karuizawa this afternoon.

(262) Bring your essay to me this afternoon.

(263) I take a walk at two in the afternoon.

(264) I will play with Naoko this afternoon.

(265) Take the afternoon off if you want to.

(266) I've got nowhere to go this afternoon.

(267) I am sure he will come this afternoon.

(268) Mary got her hair done this afternoon.

(269) Tom swam for two hours this afternoon.

(270) I have something to do this afternoon.

(271) I visited him on a warm May afternoon.

(272) I don't watch the TV in the afternoon.

(273) Tom came to talk to me this afternoon.

(274) He had a narrow escape this afternoon.

(275) Were you with Tom yesterday afternoon?

(276) I'm taking my boat out this afternoon.

(277) What do you want to do this afternoon?

(278) We discussed the problem all afternoon.

(279) I will send it by email this afternoon.

(280) I met a man from Boston this afternoon.


How to Use "afternoon" with Example Sentences.

(281) I think I can come over this afternoon.

(282) I'd like to go swimming this afternoon.

(283) Do you think it'll rain this afternoon?

(284) Where were you for the whole afternoon?

(285) Can you wait until 2:30 this afternoon?

(286) I will finish it by tomorrow afternoon.

(287) I skipped English class this afternoon.

(288) I studied for a while in the afternoon.

(289) He came to meet me yesterday afternoon.

(290) And that afternoon he had to take them.

(291) The meetings set for tomorrow afternoon

(292) Colin appears rather sad this afternoon

(293) I am free all afternoon on February 27.

(294) Have you anything to do this afternoon?

(295) I have some free time in the afternoon.

(296) She'll be up and around this afternoon.

(297) I will go to the doctor this afternoon.

(298) Look after the children this afternoon.

(299) Whom did you visit yesterday afternoon?

(300) He has a date with Mary this afternoon.

(301) He wants to play soccer this afternoon.

(302) I'd like to see him tomorrow afternoon.

(303) Returned to the villa, afternoon snack.

(304) Tom must have seen Mary this afternoon.

(305) In the afternoon, I walked in the city.

(306) Are we going out to eat this afternoon?

(307) If you want to, call me this afternoon.

(308) This afternoon we'll have an interview.

(309) The patient is feverish this afternoon.

(310) He didn't open his mouth all afternoon.

(311) We are playing football this afternoon.

(312) Tom will be busy most of the afternoon.

(313) The police arrested Tom this afternoon.

(314) Tom came to see me yesterday afternoon.

(315) Tell me what you bought this afternoon.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(316) I assume you'll be here this afternoon.

(317) Tom spent the afternoon reading a book.

(318) Tom came to see us yesterday afternoon.

(319) I've decided not to swim this afternoon.

(320) What do you want to do in the afternoon?

(321) I don't think it'll rain this afternoon.

(322) Faouzi does that every Monday afternoon.

(323) I have some appointments this afternoon.

(324) He will walk in the park this afternoon.

(325) The meetings set for tomorrow afternoon.

(326) Colin appears rather sad this afternoon.

(327) Youve been in low spirits this afternoon

(328) The meeting will be held this afternoon.

(329) By the way, are you free this afternoon?

(330) Did you have a good time this afternoon?

(331) Let's take a short drive this afternoon.

(332) When shall I call on you this afternoon?

(333) I should like to see you this afternoon.

(334) How about playing tennis this afternoon?

(335) I have been reading books all afternoon.

(336) I was caught in a shower this afternoon.

(337) He is going to leave tomorrow afternoon.

(338) She has to go shopping in the afternoon.

(339) Tom isn't going anywhere this afternoon.

(340) Tom goes jogging almost every afternoon.

(341) Tom has a date with Mary this afternoon.

(342) I'm free all afternoon on February 27th.

(343) Tom and Ken play tennis every afternoon.

(344) He has a meeting every Sunday afternoon.

(345) Tom told Mary to take the afternoon off.

(346) Tom will be in his office all afternoon.

(347) Tom and Mary played chess all afternoon.

(348) Tom will probably be here all afternoon.

(349) Tell Tom I'll call later this afternoon.

(350) You might want to take an afternoon nap.

(351) Tom wants me to help him this afternoon.

(352) We arrived yesterday afternoon by train.

(353) This afternoon we will have an interview.

(354) They spent the afternoon around the pool.

(355) I spent the afternoon cleaning my office.

(356) Please come to my house in the afternoon.

(357) Faouzi is leaving at 2:30 this afternoon.

(358) I know where they will be this afternoon.

(359) I almost always do that in the afternoon.

(360) Yesterday it rained the entire afternoon.

(361) I'm going to study French this afternoon.

(362) We spent the afternoon cleaning our gear.

(363) Youve been in low spirits this afternoon.

(364) I will be coming into work this afternoon

(365) We'll give an interview in the afternoon.

(366) I am able to fix the sink this afternoon.

(367) I spent the afternoon painting a picture.

(368) I will be all tied up tomorrow afternoon.

(369) Won't you play tennis tomorrow afternoon?

(370) Go any time you want, tomorrow afternoon.

(371) Tom went to the park on Sunday afternoon.

(372) Tom spent the entire afternoon with Mary.

(373) I played checkers with Tom all afternoon.

(374) The ceremony took place in the afternoon.

(375) I need to be at a meeting this afternoon.

(376) I need to borrow your car this afternoon.

(377) I'll give you my decision this afternoon.

(378) Tom never drinks coffee in the afternoon.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(379) Tom has a meeting every Monday afternoon.

(380) I am going to fly my kite this afternoon.

(381) I didn't expect to be here all afternoon.

(382) We may have a meeting tomorrow afternoon.

(383) Are you going to stay here all afternoon?

(384) I know Tom is coming here this afternoon.

(385) Tom has been in his office all afternoon.

(386) He is coming to see me tomorrow afternoon.

(387) I used to take long walks every afternoon.

(388) I'm going to study English this afternoon.

(389) I don't want to go outside this afternoon.

(390) The game starts at two tomorrow afternoon.

(391) I've been reading that book all afternoon.

(392) I usually go shopping on Sunday afternoon.

(393) I'll be absent from home in the afternoon.

(394) I took a nap this afternoon at the office.

(395) Please come to my office in the afternoon.

(396) I enjoyed spending the afternoon with you.

(397) I don't think it will rain this afternoon.

(398) I am afraid it will rain in the afternoon.

(399) I will be coming into work this afternoon.

(400) Good afternoon sir how may I be of service

(401) I waited all afternoon and evening he said

(402) She shall water the garden this afternoon.

(403) Please leave next Saturday afternoon free.

(404) She was occupied in cooking all afternoon.

(405) I go to the bazaar every Sunday afternoon.

(406) Tom has been reading a book all afternoon.

(407) Tom is going out this afternoon with Mary.

(408) I'm supposed to be working this afternoon.

(409) I received a call from Tom this afternoon.

(410) I hope to meet up with you this afternoon.

(411) Tom was supposed to be here all afternoon.

(412) I'm coming into the office this afternoon.

(413) I'll meet up with you guys this afternoon.

(414) Tom spent all afternoon cleaning his room.

(415) I have to attend a meeting this afternoon.

(416) Will we organize an afternoon at the park?

(417) Where would you like to go this afternoon?

(418) I have a job interview tomorrow afternoon.

(419) Can you look after my kids this afternoon?

(420) Tom spent the afternoon cleaning his room.

(421) Where were you at 2:30 on Monday afternoon?

(422) You can call me this afternoon if you want.

(423) It seems like it might rain this afternoon.

(424) Faouzi came to meet me yesterday afternoon.

(425) I am going to study English this afternoon.

(426) Faouzi goes jogging almost every afternoon.

(427) What do you have planned for the afternoon?

(428) Good afternoon sir how may I be of service.

(429) I waited all afternoon and evening he said.

(430) Tucson Citizen was an afternoon daily paper

(431) The meeting began at five in the afternoon.

(432) His meeting began at five in the afternoon.

(433) Mummy has to do the washing this afternoon.

(434) I am going to play tennis in the afternoon.

(435) I do not think it will rain this afternoon.

(436) The Tanakas are visiting us this afternoon.

(437) I have been reading the book all afternoon.

(438) He will arrive on the afternoon of the 5th.

(439) He will look in on me again this afternoon.

(440) He will be coming to see me this afternoon.

(441) I'm going to wax my car tomorrow afternoon.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(442) Every Sunday afternoon, I go to the bazaar.

(443) They play ball in the park every afternoon.

(444) Tom was supposed to help me this afternoon.

(445) Tom sounded a little cranky this afternoon.

(446) I'd like to borrow your car this afternoon.

(447) I thought Tom had a meeting this afternoon.

(448) I thought Tom might stop by this afternoon.

(449) We can meet in the middle of the afternoon.

(450) I'm going to go sell my car this afternoon.

(451) You won't be busy this afternoon, will you?

(452) Tom was here with Mary yesterday afternoon.

(453) Tom came to talk to me yesterday afternoon.

(454) Let me show you around town this afternoon.

(455) Where were you yesterday afternoon at 2:30?

(456) You need to be at this afternoon's meeting.

(457) Tom has been at Mary's house all afternoon.

(458) Tom may have talked to Mary this afternoon.

(459) Tom has a job interview tomorrow afternoon.

(460) I don't want to play tennis this afternoon.

(461) We will have an English test this afternoon.

(462) Were you at the library yesterday afternoon?

(463) You may come at any time tomorrow afternoon.

(464) Let's do something different this afternoon.

(465) I have a lot of things to do this afternoon.

(466) She will be coming to see me this afternoon.

(467) What are you doing at school this afternoon?

(468) Tucson Citizen was an afternoon daily paper.

(469) The meeting ended at three in the afternoon.

(470) It feels like it will rain in the afternoon.

(471) Will you kindly telephone me this afternoon?

(472) I am going to see the doctor this afternoon.

(473) What does Tom eat for a mid-afternoon snack?

(474) Tom paid no attention to Mary all afternoon.

(475) Tom thinks he'll go shopping this afternoon.

(476) I'm taking my son to the zoo this afternoon.

(477) I'll spend all afternoon listening to music.

(478) What do you think they'll do this afternoon?

(479) Are you going to go swimming this afternoon?

(480) Tom said he wanted to take an afternoon nap.

(481) Tom is coming here this afternoon, isn't he?

(482) Tom has been waiting for Mary all afternoon.

(483) I saw an old friend of yours this afternoon.

(484) Can I count on your help tomorrow afternoon?

(485) What are you going to do tomorrow afternoon?

(486) Do you want to go to the zoo this afternoon?

(487) I'm going to go to the doctor this afternoon.

(488) He will be playing tennis tomorrow afternoon.

(489) She is going to wash the bike this afternoon.

(490) Faouzi and I baked three pies this afternoon.

(491) I am taking my son to the zoo this afternoon.

(492) Body temperature is highest in the afternoon.

(493) It took her all afternoon to finish the work.

(494) I thought it would clear up in the afternoon.

(495) I walked for two hours in the afternoon heat.

(496) In the afternoon I must arrange for the trip.

(497) Would you like to tea with us this afternoon?

(498) We saw the sights of the city this afternoon.

(499) I was asleep from one to four this afternoon.

(500) There are many people to come this afternoon.

(501) Yumi will use this camera tomorrow afternoon.

(502) Tom spent the whole afternoon playing tennis.

(503) Tom got a parking ticket yesterday afternoon.

(504) I think they'll fix the radio this afternoon.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(505) We must have those parts by Monday afternoon.

(506) Tom spent the afternoon handing out leaflets.

(507) I'll go swimming with Tom tomorrow afternoon.

(508) I won't have time to help you this afternoon.

(509) Tom swam for three hours yesterday afternoon.

(510) Tom will decide what we'll do this afternoon.

(511) Tom will arrive in Boston tomorrow afternoon.

(512) We'll meet at three o'clock in the afternoon.

(513) She needed the entire afternoon for that job.

(514) I have a meeting with Tom tomorrow afternoon.

(515) Can you leave it with me till this afternoon?

(516) I have rather a busy afternoon in front of me.

(517) Come to see me at any time tomorrow afternoon.

(518) Did you go to your dance class this afternoon?

(519) She intends to play tennis tomorrow afternoon.

(520) I want to see you in my office this afternoon.

(521) Take your time. We have all afternoon to shop.

(522) I thought Faouzi had a meeting this afternoon.

(523) Faouzi is going to go swimming this afternoon.

(524) We will take an aptitude test in the afternoon

(525) You have a house viewing booked this afternoon

(526) Seventeen gardeners are working this afternoon

(527) So his heart was quiet for an entire afternoon

(528) I managed to get a hold of him this afternoon.

(529) I paid him a visit on a warm afternoon in May.

(530) I'd like to see my art teacher this afternoon.

(531) She used to play tennis on Saturday afternoon.

(532) The afternoon sun comes directly into my room.

(533) Mrs Suzuki was giving a speech that afternoon.

(534) The train leaves at one-thirty this afternoon.

(535) It was an afternoon Truman would never forget.

(536) Tom may borrow my car any afternoon next week.

(537) Tom doesn't think it will snow this afternoon.

(538) Tom hung out in a bar with Mary all afternoon.

(539) Mr. Suzuki was giving a speech that afternoon.

(540) I spent the whole afternoon cleaning my house.(541) What is the modern definition of "afternoon"?

(542) How to Use "afternoon" with Example Sentences.

(543) If you had to explain to someone who was learning English what "afternoon" is, what would you say?

(544) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "afternoon" can get slippery.

(545) The Best Definition of "afternoon" I’ve Heard So Far.

(546) "afternoon" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(547) What is the best definition of "afternoon"?

(548) What is the definition of an "afternoon"?

(549) What Is "afternoon"? Detailed Definition and Meaning.

(550) Use "afternoon" in a sentence.

(551) The Word "afternoon" in Example Sentences.

(552) English Sentences with Audio Using the Word "afternoon".

(553) What is definition of "afternoon" by Merriam-Webster.

(554) "afternoon" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(555) How do you write a good sentence with "afternoon"?

(556) "afternoon" sentence examples.

(557) "afternoon": In a Sentence.

(558) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "afternoon".

(559) How do you explain "afternoon"?

(560) What can I say instead of "afternoon"?

(561) What is a synonym for "afternoon"?

(562) What is a antonym for "afternoon"?

(563) What do you mean by "afternoon"?

(564) What is another word for "afternoon"?

(565) What is the best definition of "afternoon"?

(566) What is "afternoon" definition and meaning?

(567) How to use "afternoon" in a sentence.

(568) The Word "afternoon" in Example Sentences.

(569) "afternoon" meaning in english, "afternoon" definitions.

(570) Primary meanings of "afternoon".

(571) Full definitions of "afternoon".

(572) Full meaning of "afternoon".

(573) The Word "afternoon" in Example Sentences.

(574) Best definition of "afternoon".

(575) Define "afternoon" in one sentence, define "afternoon" in one word.

(576) What is the meaning of "afternoon" in a sentence.

(577) The Word "afternoon" in Example Sentences.

(578) What is the origin and root of "afternoon".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با afternoon


به جای حفظ کردن لغت afternoon ، جملات کوتاه با afternoon را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی afternoon، جملات کوتاه مختلف با لغت afternoon را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی afternoon، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه afternoon را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از afternoon در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه afternoon

ساختن جمله با afternoon به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی afternoon است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت afternoon را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت afternoon ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه afternoon که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با afternoon

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با afternoon

یک جمله ساده با afternoon از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با afternoon

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با afternoon، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با afternoon به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با afternoon بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با afternoon

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با afternoon همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با afternoon فرق دارد. در جملات پیچیده با afternoon، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با afternoon بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با afternoon

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با afternoon همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت afternoon. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با afternoon بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با afternoon

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با afternoon و کاربرد کلمه afternoon در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات afternoon را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه afternoon و همچنین مطالعه مثال برای afternoon، اقدام به جمله سازی با کلمه afternoon نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از afternoon در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه afternoon به کمک همین جملات با afternoon و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت afternoon می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی afternoon، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه afternoon را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از afternoon در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با afternoon به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی afternoon است. با ساختن جمله برای لغت afternoon به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان