EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "ad hoc" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات ad hoc را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه ad hoc و همچنین مطالعه مثال برای ad hoc، اقدام به جمله سازی با کلمه ad hoc نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از ad hoc در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه ad hoc به کمک همین جملات با ad hoc و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت ad hoc می باشد.


در قسمت ذیل 65 جمله با ad hoc برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با ad hoc را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با ad hoc به انگلیسی

جمله با ad hominem جمله با ad infinitum جمله با ad interim جمله با ad lib جمله با ad libitum جمله با ad litem جمله با ad nauseam جمله با ad rem جمله با ad valorem جمله با ad valorem tax

(1) For more information see the list of ad hoc routing protocols.

(2) Thus, this is an ad hoc solution - good in practice but theoretically weak.

(3) So, it ought to be part of the seamless conduct of our foreign policy, not on some ad hoc basis where we apply it one place but not another

(4) ad hoc entities.

(5) it's an ad hoc network.

(6) global ad hoc corral of strangers

(7) Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from a completely ad hoc plot device.

(8) On election days, the school cafeteria becomes an ad hoc polling location.

(9) For the film contest, we put an ad hoc movie together in under twenty-four hours.

(10) Some of the men in our neighborhood have formed an ad hoc safety patrol to deter crime.


جمله با "ad hoc"(11) Since our proposal was rejected, we made a few ad hoc changes and resubmitted the plan.

(12) women, the elderly, the disabled or handicapped, shall stipulate that such ad hoc committee

(13) The collaboration among the teachers is an ad hoc project designed to improve student morale.

(14) How many members are on the ad hoc panel that allows project exemptions for cases where a species may harmed?

(15) Who would like to be a part of the ad hoc committee created to devise a solution for the crime problem in our city?

(16) Earlier writing in Estonian had by and large used an ad hoc orthography based on Latin and Middle Low German orthography

(17) The ad hoc nature of digital streaming allows independent filmmakers to easily get their movies in front of large audiences.

(18) Such chambers may be for special types of cases Sometimes the ICJ sets up ad hoc chambers to hear and decide particular disputes.

(19) Even though the ad hoc television station was designed for weather-related programs, it will show any content that provides the public with valuable information.

(20) After the hospital administrator received the results of a patient survey, he appointed an ad hoc committee to study customer service within the medical facility.


مثال برای "ad hoc"(21) If the outcome of an experiment contradicts the theory, one should refrain from ad hoc manoeuvres that evade the contradiction merely by making it less falsifiable

(22) To keep the police force on the streets, the mayor and the city council made an ad hoc decision to increase the salaries of law enforcement officers by ten percent.

(23) Armed forces that are not a part of the military or paramilitary organizations such as insurgent forces often mimic military organizations or use ad hoc structures.

(24) ad hoc entities.

(25) it's an ad hoc network.

(26) global ad hoc corral of strangers

(27) Common agreement about the day's layout or schedule confers so many advantages that a standard DST schedule has generally been chosen over ad hoc efforts to get up earlier.(28) What is the modern definition of "ad hoc"?

(29) How to Use "ad hoc" with Example Sentences.

(30) If you had to explain to someone who was learning English what "ad hoc" is, what would you say?

(31) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "ad hoc" can get slippery.

(32) The Best Definition of "ad hoc" I’ve Heard So Far.

(33) "ad hoc" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(34) What is the best definition of "ad hoc"?

(35) What is the definition of an "ad hoc"?

(36) What Is "ad hoc"? Detailed Definition and Meaning.

(37) Use "ad hoc" in a sentence.

(38) The Word "ad hoc" in Example Sentences.

(39) English Sentences with Audio Using the Word "ad hoc".

(40) What is definition of "ad hoc" by Merriam-Webster.

(41) "ad hoc" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(42) How do you write a good sentence with "ad hoc"?

(43) "ad hoc" sentence examples.

(44) "ad hoc": In a Sentence.

(45) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "ad hoc".

(46) How do you explain "ad hoc"?

(47) What can I say instead of "ad hoc"?

(48) What is a synonym for "ad hoc"?

(49) What is a antonym for "ad hoc"?

(50) What do you mean by "ad hoc"?

(51) What is another word for "ad hoc"?

(52) What is the best definition of "ad hoc"?

(53) What is "ad hoc" definition and meaning?

(54) How to use "ad hoc" in a sentence.

(55) The Word "ad hoc" in Example Sentences.

(56) "ad hoc" meaning in english, "ad hoc" definitions.

(57) Primary meanings of "ad hoc".

(58) Full definitions of "ad hoc".

(59) Full meaning of "ad hoc".

(60) The Word "ad hoc" in Example Sentences.

(61) Best definition of "ad hoc".

(62) Define "ad hoc" in one sentence, define "ad hoc" in one word.

(63) What is the meaning of "ad hoc" in a sentence.

(64) The Word "ad hoc" in Example Sentences.

(65) What is the origin and root of "ad hoc".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با ad hoc


به جای حفظ کردن لغت ad hoc ، جملات کوتاه با ad hoc را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی ad hoc، جملات کوتاه مختلف با لغت ad hoc را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی ad hoc، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه ad hoc را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از ad hoc در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه ad hoc

ساختن جمله با ad hoc به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی ad hoc است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت ad hoc را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت ad hoc ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه ad hoc که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با ad hoc

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با ad hoc

یک جمله ساده با ad hoc از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با ad hoc

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با ad hoc، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با ad hoc به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با ad hoc بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با ad hoc

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با ad hoc همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با ad hoc فرق دارد. در جملات پیچیده با ad hoc، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با ad hoc بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با ad hoc

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با ad hoc همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت ad hoc. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با ad hoc بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با ad hoc

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با ad hoc و کاربرد کلمه ad hoc در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات ad hoc را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه ad hoc و همچنین مطالعه مثال برای ad hoc، اقدام به جمله سازی با کلمه ad hoc نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از ad hoc در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه ad hoc به کمک همین جملات با ad hoc و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت ad hoc می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی ad hoc، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه ad hoc را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از ad hoc در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با ad hoc به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی ad hoc است. با ساختن جمله برای لغت ad hoc به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان