EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "abrasive" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات abrasive را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abrasive و همچنین مطالعه مثال برای abrasive، اقدام به جمله سازی با کلمه abrasive نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abrasive در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abrasive به کمک همین جملات با abrasive و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abrasive می باشد.


در قسمت ذیل 64 جمله با abrasive برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با abrasive را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با abrasive به انگلیسی

جمله با abrasively جمله با abrasiveness جمله با abreact جمله با abreaction جمله با abreast جمله با abreast of the times جمله با abres جمله با abrewin جمله با abridge جمله با abridged

(1) He was being very abrasive.

(2) He has an abrasive personality.

(3) I can't stand being around abrasive people.

(4) When you depersonalize abrasive behavior and see it as a call for help you become a catalyst for the best kind of change.

(5) am i being too abrasive?

(6) I use this with no abrasive.

(7) excuse me if i sound a bit abrasive.

(8) i'd send linda, but there's so much work for her to do here, and, well, she can be abrasive at times.

(9) Hating hurts the hater the most. Hating is not a salve for the wounded soul, it is an abrasive that keeps the soul wounded and raw and oversensitive.

(10) The player was fined for using abrasive language during the game.


جمله با "abrasive"(11) It was also described as being exquisitely dark and artistically abrasive .

(12) Because of Kurt’s abrasive personality, most people try to avoid him at work.

(13) The clerk was so abrasive to me I walked out the store without making a purchase.

(14) West released his abrasive sixth album, Yeezus, to further critical praise in 2013

(15) After speaking with the abrasive doctor, I decided to look for a friendlier physician.

(16) It is described by Allmusic as extremely fast abrasive and technically demanding music.

(17) If you use an abrasive tone with the flight attendant, you might get kicked off the airplane.

(18) Before I face my mordant mother-in-law at dinner, I must brace myself for her abrasive comments about my cooking.

(19) Having very sensitive skin means that the teen cannot wear makeup, lotion, or other abrasive substances without experiencing a breakout.

(20) :105 The Tsar next dispatched a highly abrasive diplomat, Prince Menshikov, on a special mission to the Ottoman Sublime Porte in February 1853


مثال برای "abrasive"(21) Describing his sixth studio album Yeezus (2013) as "a protest to music," West embraced an abrasive style that incorporated industrial music, acid house, dancehall, punk, electro, and Chicago drill

(22) am i being too abrasive?

(23) excuse me if i sound a bit abrasive.

(24) What concept is characterized by abrasive leads and darker arpeggios?

(25) i'd send linda, but there's so much work for her to do here, and, well, she can be abrasive at times.

(26) Ramsay succeeds primarily with her typical blend of unsettling atmospherics , delivering a series of abrasive , stylized sequences that burn themselves upon the viewer 's memory .(27) What is the modern definition of "abrasive"?

(28) How to Use "abrasive" with Example Sentences.

(29) If you had to explain to someone who was learning English what "abrasive" is, what would you say?

(30) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "abrasive" can get slippery.

(31) The Best Definition of "abrasive" I’ve Heard So Far.

(32) "abrasive" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(33) What is the best definition of "abrasive"?

(34) What is the definition of an "abrasive"?

(35) What Is "abrasive"? Detailed Definition and Meaning.

(36) Use "abrasive" in a sentence.

(37) The Word "abrasive" in Example Sentences.

(38) English Sentences with Audio Using the Word "abrasive".

(39) What is definition of "abrasive" by Merriam-Webster.

(40) "abrasive" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(41) How do you write a good sentence with "abrasive"?

(42) "abrasive" sentence examples.

(43) "abrasive": In a Sentence.

(44) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "abrasive".

(45) How do you explain "abrasive"?

(46) What can I say instead of "abrasive"?

(47) What is a synonym for "abrasive"?

(48) What is a antonym for "abrasive"?

(49) What do you mean by "abrasive"?

(50) What is another word for "abrasive"?

(51) What is the best definition of "abrasive"?

(52) What is "abrasive" definition and meaning?

(53) How to use "abrasive" in a sentence.

(54) The Word "abrasive" in Example Sentences.

(55) "abrasive" meaning in english, "abrasive" definitions.

(56) Primary meanings of "abrasive".

(57) Full definitions of "abrasive".

(58) Full meaning of "abrasive".

(59) The Word "abrasive" in Example Sentences.

(60) Best definition of "abrasive".

(61) Define "abrasive" in one sentence, define "abrasive" in one word.

(62) What is the meaning of "abrasive" in a sentence.

(63) The Word "abrasive" in Example Sentences.

(64) What is the origin and root of "abrasive".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با abrasive


به جای حفظ کردن لغت abrasive ، جملات کوتاه با abrasive را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abrasive، جملات کوتاه مختلف با لغت abrasive را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abrasive، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abrasive را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abrasive در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه abrasive

ساختن جمله با abrasive به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abrasive است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت abrasive را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت abrasive ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه abrasive که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با abrasive

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با abrasive

یک جمله ساده با abrasive از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با abrasive

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با abrasive، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با abrasive به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با abrasive بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با abrasive

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با abrasive همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با abrasive فرق دارد. در جملات پیچیده با abrasive، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با abrasive بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با abrasive

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abrasive همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت abrasive. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abrasive بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با abrasive

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با abrasive و کاربرد کلمه abrasive در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات abrasive را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abrasive و همچنین مطالعه مثال برای abrasive، اقدام به جمله سازی با کلمه abrasive نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abrasive در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abrasive به کمک همین جملات با abrasive و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abrasive می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abrasive، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abrasive را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abrasive در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با abrasive به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abrasive است. با ساختن جمله برای لغت abrasive به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان