EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "abandons" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات abandons را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abandons و همچنین مطالعه مثال برای abandons، اقدام به جمله سازی با کلمه abandons نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abandons در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abandons به کمک همین جملات با abandons و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abandons می باشد.


در قسمت ذیل 72 جمله با abandons برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با abandons را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با abandons به انگلیسی

جمله با abandonware جمله با abang جمله با abarai جمله با abarim جمله با abase جمله با abased جمله با abasement جمله با abaser جمله با abash جمله با abashed

(1) In so doing he abandons his own freedom.

(2) the dog abandons him.

(3) ...the dog abandons him.

(4) what kind of man abandons his dog?

(5) the thief abandons the car afterwards

(6) If he abandons that pursuit its because it wasnt truelove

(7) If he abandons that pursuit its because it wasnt truelove.

(8) When one lucky spirit abandons you another picks you up. I just passed an exam for a job.

(9) What common people call beauty is essentially nature. The moment nature abandons you

(10) Section1377. Possession comes to an end if the possessor abandons the intention to possess or no longer holds the property.


جمله با "abandons"(11) Once the eggs are laid and construction of the mound is completed she abandons her nest.

(12) When his father abandons the family Audie interrupted his studies at primary school in fifth grade to help support his family.

(13) Aang suddenly abandons his Firebending lesson with Zuko to have a beach party with his friends causing Zuko to attack him in his frustration.

(14) Hope never abandons you

(15) The pastiche personality abandons all aspirations toward a true or essential identity

(16) This deal abandons four American hostages in Iran

(17) God abandons only those who abandon themselves

(18) This process abandons the old idea that it is necessary to start with a two-carbon feedstock to make the two-carbon acetic acid.

(19) But pop sets itself against nature and abandons wisdom for folly

(20) Declaration abandons itself to the slender transparency of its bevelled glass bottle.


مثال برای "abandons"(21) Wharton abandons the Calvinistic view about women and inclines towards the Catholic view about women.

(22) The author abandons the conventions of linear narrative and normal chronology.

(23) Certainly if a father dies or abandons a child

(24) where the patentee abandons his or its patent right by a written declaration.

(25) What prospect has the prisoner of redress if he abandons the complaints procedure and applies to the courts?

(26) There is some evidence that a tigress who has killed humans abandons the habit once her family is self-supporting.

(27) It is an interesting topic but unfortunately this particular author abandons scholarship in the interests of sensationalism.

(28) He now abandons the desperate plan of separating his company into two.

(29) A country abandons the possibility of pursuing its own economic and social policies.

(30) Life abandons those who choose to surrender before the challenges of life-those who lack the courage and ability to strive shall be left behind. Dr T.P.Chia


جمله انگلیسی با کلمه "abandons"(31) Sometimes Doogan abandons her classical re-visions altogether and heads into surrealism.

(32) It abandons the attempt to detect a class struggle between exploiters and exploited within advanced capitalism.

(33) Gentle thoroughly discharge is divided incomplete makeup and make the skin bleak nonluminous often abandons cutin.

(34) When a society abandons economic growth(35) What is the modern definition of "abandons"?

(36) How to Use "abandons" with Example Sentences.

(37) If you had to explain to someone who was learning English what "abandons" is, what would you say?

(38) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "abandons" can get slippery.

(39) The Best Definition of "abandons" I’ve Heard So Far.

(40) "abandons" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(41) What is the best definition of "abandons"?

(42) What is the definition of an "abandons"?

(43) What Is "abandons"? Detailed Definition and Meaning.

(44) Use "abandons" in a sentence.

(45) The Word "abandons" in Example Sentences.

(46) English Sentences with Audio Using the Word "abandons".

(47) What is definition of "abandons" by Merriam-Webster.

(48) "abandons" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(49) How do you write a good sentence with "abandons"?

(50) "abandons" sentence examples.

(51) "abandons": In a Sentence.

(52) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "abandons".

(53) How do you explain "abandons"?

(54) What can I say instead of "abandons"?

(55) What is a synonym for "abandons"?

(56) What is a antonym for "abandons"?

(57) What do you mean by "abandons"?

(58) What is another word for "abandons"?

(59) What is the best definition of "abandons"?

(60) What is "abandons" definition and meaning?

(61) How to use "abandons" in a sentence.

(62) The Word "abandons" in Example Sentences.

(63) "abandons" meaning in english, "abandons" definitions.

(64) Primary meanings of "abandons".

(65) Full definitions of "abandons".

(66) Full meaning of "abandons".

(67) The Word "abandons" in Example Sentences.

(68) Best definition of "abandons".

(69) Define "abandons" in one sentence, define "abandons" in one word.

(70) What is the meaning of "abandons" in a sentence.

(71) The Word "abandons" in Example Sentences.

(72) What is the origin and root of "abandons".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با abandons


به جای حفظ کردن لغت abandons ، جملات کوتاه با abandons را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abandons، جملات کوتاه مختلف با لغت abandons را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abandons، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abandons را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abandons در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه abandons

ساختن جمله با abandons به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abandons است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت abandons را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت abandons ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه abandons که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با abandons

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با abandons

یک جمله ساده با abandons از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با abandons

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با abandons، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با abandons به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با abandons بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با abandons

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با abandons همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با abandons فرق دارد. در جملات پیچیده با abandons، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با abandons بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با abandons

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abandons همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت abandons. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abandons بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با abandons

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با abandons و کاربرد کلمه abandons در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات abandons را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abandons و همچنین مطالعه مثال برای abandons، اقدام به جمله سازی با کلمه abandons نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abandons در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abandons به کمک همین جملات با abandons و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abandons می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abandons، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abandons را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abandons در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با abandons به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abandons است. با ساختن جمله برای لغت abandons به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان