EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a stream of" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a stream of را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a stream of و همچنین مطالعه مثال برای a stream of، اقدام به جمله سازی با کلمه a stream of نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a stream of در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a stream of به کمک همین جملات با a stream of و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a stream of می باشد.


در قسمت ذیل 73 جمله با a stream of برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a stream of را نیز گوش دهید.

(1) He flung a stream of abuse at me.

(2) A dog jumping over a stream of water

(3) A dog jumping over a stream of water.

(4) The dragon breathed a stream of fire thirty feet long

(5) It was something which brought a stream of new ideas.

(6) The dragon breathed a stream of fire thirty feet long.

(7) An office machine is cranking out a stream of documents.

(8) A group of children and women crouching aside a stream of water

(9) The sprinkler is shooting out a stream of water onto the grass.

(10) A group of children and women crouching aside a stream of water.


جمله با "a stream of"(11) a white dog jumping in green grass by a brickwall and a stream of water

(12) a white dog jumping in green grass by a brickwall and a stream of water.

(13) Hundreds of butterflies flitted in and out of sight like short-lived punctuation marks in a stream of consciousness without beginning or end.

(14) You know, there is a stream of American thought that really wishes we would decay and fall apart and that the future be bleak so the government could then it share the misery

(15) However, when listening to an unknown foreign language, our ability to discern different words is lost, and we recognize speech as being a stream of sounds without many pauses.

(16) and i saw a stream of white light

(17) a stream of contacts with other ants.

(18) and what follows is a stream of images

(19) yeah, but it's just a stream of numbers.

(20) Although Jean tried to retort to the unfair accusation, she was so outraged that she could only splutter a stream of meaningless nonsense.


مثال برای "a stream of"(21) The cavity magnetron is a highpowered vacuum tube that makes microwaves using the interaction of a stream of electrons with a magnetic field.

(22) Modern Orthodoxy, as a stream of Orthodox Judaism represented by institutions such as the U. Who avoids any practices with non-Orthodox Jews?

(23) Modern Orthodoxy, as a stream of Orthodox Judaism represented by institutions such as the U. What is involvement with non-orthodox Jews known as

(24) Modern Orthodoxy, as a stream of Orthodox Judaism represented by institutions such as the U. What does the US national council for Young Isreal represent?

(25) Stream ciphers encrypt the bits of the message as a stream of bits one at a time and block ciphers take a number of bits and encrypt them as a single unit.

(26) Modern Orthodoxy, as a stream of Orthodox Judaism represented by institutions such as the U. What is a core beliefe that was recognized as important by orthodox Jews?

(27) An automatic assault rifle is called as such because you only have to pull the trigger once to fire a stream of bullets rather than pull it for each individual round.

(28) To make a sound the player closes the top end of the pipe with the flesh between his chin and lower lip and blows a stream of air downward over a notch cut into the end.

(29) In cryptography a keystream is a stream of random or pseudorandom characters that are combined with a plaintext message to produce an encrypted message LRB the ciphertext RRB.

(30) I have in the course of my political struggle won much love from my people but when I crossed the former frontier LRB into Austria RRB there met me such a stream of love as I have never experienced.


جمله انگلیسی با کلمه "a stream of"(31) and i saw a stream of white light

(32) a stream of contacts with other ants.

(33) and what follows is a stream of images

(34) yeah, but it's just a stream of numbers.

(35) Modern Orthodoxy, as a stream of Orthodox Judaism represented by institutions such as the U

(36) What is the modern definition of "a stream of"?

(37) How to Use "a stream of" with Example Sentences.

(38) If you had to explain to someone who was learning English what "a stream of" is, what would you say?

(39) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a stream of" can get slippery.

(40) The Best Definition of "a stream of" I’ve Heard So Far.

(41) "a stream of" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(42) What is the best definition of "a stream of"?

(43) What is the definition of an "a stream of"?

(44) What Is "a stream of"? Detailed Definition and Meaning.

(45) Use "a stream of" in a sentence.

(46) The Word "a stream of" in Example Sentences.

(47) English Sentences with Audio Using the Word "a stream of".

(48) What is definition of "a stream of" by Merriam-Webster.

(49) "a stream of" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(50) How do you write a good sentence with "a stream of"?

(51) "a stream of" sentence examples.

(52) "a stream of": In a Sentence.

(53) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a stream of".

(54) How do you explain "a stream of"?

(55) What can I say instead of "a stream of"?

(56) What is a synonym for "a stream of"?

(57) What is a antonym for "a stream of"?

(58) What do you mean by "a stream of"?

(59) What is another word for "a stream of"?

(60) What is the best definition of "a stream of"?

(61) What is "a stream of" definition and meaning?

(62) How to use "a stream of" in a sentence.

(63) The Word "a stream of" in Example Sentences.

(64) "a stream of" meaning in english, "a stream of" definitions.

(65) Primary meanings of "a stream of".

(66) Full definitions of "a stream of".

(67) Full meaning of "a stream of".

(68) The Word "a stream of" in Example Sentences.

(69) Best definition of "a stream of".

(70) Define "a stream of" in one sentence, define "a stream of" in one word.

(71) What is the meaning of "a stream of" in a sentence.

(72) The Word "a stream of" in Example Sentences.

(73) What is the origin and root of "a stream of".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a stream of


به جای حفظ کردن لغت a stream of ، جملات کوتاه با a stream of را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a stream of، جملات کوتاه مختلف با لغت a stream of را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a stream of، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a stream of را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a stream of در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a stream of

ساختن جمله با a stream of به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a stream of است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a stream of را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a stream of ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a stream of که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با a stream of

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a stream of

یک جمله ساده با a stream of از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a stream of

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a stream of، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a stream of به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a stream of بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a stream of

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a stream of همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a stream of فرق دارد. در جملات پیچیده با a stream of، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a stream of بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a stream of

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a stream of همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a stream of. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a stream of بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با a stream of

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a stream of و کاربرد کلمه a stream of در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a stream of را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a stream of و همچنین مطالعه مثال برای a stream of، اقدام به جمله سازی با کلمه a stream of نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a stream of در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a stream of به کمک همین جملات با a stream of و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a stream of می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a stream of، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a stream of را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a stream of در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a stream of به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a stream of است. با ساختن جمله برای لغت a stream of به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان