EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "advises" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات advises را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه advises و همچنین مطالعه مثال برای advises، اقدام به جمله سازی با کلمه advises نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از advises در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه advises به کمک همین جملات با advises و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت advises می باشد.


در قسمت ذیل 71 جمله با advises برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با advises را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با advises به انگلیسی

جمله با advising جمله با advising bank جمله با advisor جمله با advisories جمله با advisors جمله با advisory جمله با advisory board جمله با advisory opinion جمله با advisory panel جمله با advisory service

(1) She advises us about cooking.

(2) He advises Fleming to go to Lena

(3) My host family often advises me.

(4) He advises Fleming to go to Lena.

(5) She advises me on technical matters.

(6) She advises him on technical matters.

(7) I'd do what Tom advises if I were you.

(8) She advises him on how to stay healthy.

(9) It's better for you to do what your lawyer advises.

(10) Carroll advises highnetworth families and professional athletes


جمله با "advises"(11) Carroll advises highnetworth families and professional athletes.

(12) I'm thinking of going somewhere for a change of air, since my doctor advises me to.

(13) The president nominates, and then the Senate advises and consents, or not, but they go forward with the process

(14) The White House Office of Science and Technology Policy advises the President about the effects of science and technology on domestic and international affairs.

(15) detective hayes advises we should avoid getting shot.

(16) A nutritionist is a person who advises others on matters of food and nutrition and their impacts on health.

(17) A true friend unbosoms freely, advises justly, assists readily, adventures boldly, takes all patiently, defends courageously, and continues a friend unchangeably

(18) Cranston still advises Sawyer.

(19) Who advises the sovereign in this decision

(20) Who advises a bill to be granted or refused?


مثال برای "advises"(21) What group advises the Antarctic Treaty Consultative Meeting

(22) She advises him to talk about his problems to their parents and to her.

(23) The warning label advises people that smoking cigarettes can cause cancer.

(24) What government body advises the president on appointing a Lieutenant Governor

(25) US Arm Sports advises of the danger of letting your shoulder get inside your hand .

(26) The Internet Security Glossary RFC 2828 advises against using the term cryptosystem giving the following definitions.

(27) In return the Greater London Authority advises Venezuela on recycling waste management traffic and reducing carbon emissions.

(28) The webmaster for RobertChristgaucom advises that accessing pages by name can run into some confusion LRB not many RRB and is slower .

(29) The City Manager is responsible for the appointment and dismissal of all department heads He advises the council on policy matters creates and administers the city budget.

(30) Who advises the Chief of the Offense


جمله انگلیسی با کلمه "advises"(31) detective hayes advises we should avoid getting shot.

(32) Cycling is popular in Tucson due to its flat terrain and dry climate. What organization advises the Tucson government on bike concerns

(33) In many societies, beer is the most popular alcoholic drink. What is a professional called at a restaurant who advises customers about beer and food pairs?(34) What is the modern definition of "advises"?

(35) How to Use "advises" with Example Sentences.

(36) If you had to explain to someone who was learning English what "advises" is, what would you say?

(37) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "advises" can get slippery.

(38) The Best Definition of "advises" I’ve Heard So Far.

(39) "advises" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(40) What is the best definition of "advises"?

(41) What is the definition of an "advises"?

(42) What Is "advises"? Detailed Definition and Meaning.

(43) Use "advises" in a sentence.

(44) The Word "advises" in Example Sentences.

(45) English Sentences with Audio Using the Word "advises".

(46) What is definition of "advises" by Merriam-Webster.

(47) "advises" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(48) How do you write a good sentence with "advises"?

(49) "advises" sentence examples.

(50) "advises": In a Sentence.

(51) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "advises".

(52) How do you explain "advises"?

(53) What can I say instead of "advises"?

(54) What is a synonym for "advises"?

(55) What is a antonym for "advises"?

(56) What do you mean by "advises"?

(57) What is another word for "advises"?

(58) What is the best definition of "advises"?

(59) What is "advises" definition and meaning?

(60) How to use "advises" in a sentence.

(61) The Word "advises" in Example Sentences.

(62) "advises" meaning in english, "advises" definitions.

(63) Primary meanings of "advises".

(64) Full definitions of "advises".

(65) Full meaning of "advises".

(66) The Word "advises" in Example Sentences.

(67) Best definition of "advises".

(68) Define "advises" in one sentence, define "advises" in one word.

(69) What is the meaning of "advises" in a sentence.

(70) The Word "advises" in Example Sentences.

(71) What is the origin and root of "advises".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با advises


به جای حفظ کردن لغت advises ، جملات کوتاه با advises را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی advises، جملات کوتاه مختلف با لغت advises را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی advises، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه advises را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از advises در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه advises

ساختن جمله با advises به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی advises است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت advises را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت advises ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه advises که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با advises

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با advises

یک جمله ساده با advises از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با advises

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با advises، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با advises به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با advises بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با advises

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با advises همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با advises فرق دارد. در جملات پیچیده با advises، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با advises بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با advises

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با advises همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت advises. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با advises بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با advises

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با advises و کاربرد کلمه advises در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات advises را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه advises و همچنین مطالعه مثال برای advises، اقدام به جمله سازی با کلمه advises نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از advises در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه advises به کمک همین جملات با advises و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت advises می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی advises، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه advises را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از advises در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با advises به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی advises است. با ساختن جمله برای لغت advises به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان