EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "ac" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات ac را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه ac و همچنین مطالعه مثال برای ac، اقدام به جمله سازی با کلمه ac نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از ac در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه ac به کمک همین جملات با ac و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت ac می باشد.


در قسمت ذیل 74 جمله با ac برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با ac را نیز گوش دهید.

(1) add the artist dani filth to my momento acústico playlist.

(2) for the building's ac.

(3) the difference between ac and dc.

(4) ac: governor perry, what about that?

(5) kappor sir din get ac fixed in my room!

(6) you want a separate thing, like the ac adaptor.

(7) and turn the ac down while you're in there, too.

(8) and how long has your cat been stuck in the ac duct?

(9) it appears that this living room's ac is in a bad condition.

(10) For more information please contact CICC at +66 2218 3280 or Email: cicc@chula. ac.th


جمله با "ac"(11) two days later, i am still digging regurgitated tacos out of the car vents and he asks me why i won't turn on the ac.

(12) maybe one guy's a new waiter, the second one's training him... and the third's from maintenance, finally off his lazy ass to fix the ac.

(13) FrancetiÄ was born in OtoÄ ac on July 3 1912.

(14) What did Seoul Semiconductor name their ac powered HP-LED

(15) You have to use your own power source, there is no ac adapter.

(16) When we plug into an outlet with the ac power, there's absolutely no response.

(17) He stayed in OtoÄ ac for a short time before emigrating to Italy in March 1933.

(18) In dimension 2 the dot product of vectors LRB a b RRB and LRB c d RRB is ac bd.

(19) LachapellesousChan à ac is a commune in the Ardà che dà partement in southern France.

(20) ac is a commune It is found in the region Aquitaine in the Gironde department in the southwest of France.


مثال برای "ac"(21) Loudà ac is a commune It is found in the region Bretagne in the Cà tesd Armor department in the west of France.

(22) The old one that came on the ac when we bought our house lasted 6 years this time around we'll see how long it last.

(23) it is a bit tough going if you want to use it in your vehicle, so i would only suggest using the supplied power tip or an ac adapter.

(24) Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Dominum LRB First Name RRB Sanctà Romanà Ecclesià Cardinalem LRB Last Name RRB Qui sibi nomen imposuit LRB Papal Name RRB.

(25) for the building's ac.

(26) the difference between ac and dc.

(27) ac: governor perry, what about that?

(28) kappor sir din get ac fixed in my room!

(29) What is so good about ac powered non-HP-LEDs?

(30) you want a separate thing, like the ac adaptor.


جمله انگلیسی با کلمه "ac"(31) and turn the ac down while you're in there, too.

(32) and how long has your cat been stuck in the ac duct?

(33) it appears that this living room's ac is in a bad condition.

(34) two days later, i am still digging regurgitated tacos out of the car vents and he asks me why i won't turn on the ac.

(35) maybe one guy's a new waiter, the second one's training him... and the third's from maintenance, finally off his lazy ass to fix the ac.

(36) LEDs have been developed by Seoul Semiconductor that can operate on AC power without the need for a DC converter. What is so good about ac powered HP-LEDs?

(37) What is the modern definition of "ac"?

(38) How to Use "ac" with Example Sentences.

(39) If you had to explain to someone who was learning English what "ac" is, what would you say?

(40) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "ac" can get slippery.

(41) The Best Definition of "ac" I’ve Heard So Far.

(42) "ac" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(43) What is the best definition of "ac"?

(44) What is the definition of an "ac"?

(45) What Is "ac"? Detailed Definition and Meaning.

(46) Use "ac" in a sentence.

(47) The Word "ac" in Example Sentences.

(48) English Sentences with Audio Using the Word "ac".

(49) What is definition of "ac" by Merriam-Webster.

(50) "ac" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(51) How do you write a good sentence with "ac"?

(52) "ac" sentence examples.

(53) "ac": In a Sentence.

(54) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "ac".

(55) How do you explain "ac"?

(56) What can I say instead of "ac"?

(57) What is a synonym for "ac"?

(58) What is a antonym for "ac"?

(59) What do you mean by "ac"?

(60) What is another word for "ac"?

(61) What is the best definition of "ac"?

(62) What is "ac" definition and meaning?

(63) How to use "ac" in a sentence.

(64) The Word "ac" in Example Sentences.

(65) "ac" meaning in english, "ac" definitions.

(66) Primary meanings of "ac".

(67) Full definitions of "ac".

(68) Full meaning of "ac".

(69) The Word "ac" in Example Sentences.

(70) Best definition of "ac".

(71) Define "ac" in one sentence, define "ac" in one word.

(72) What is the meaning of "ac" in a sentence.

(73) The Word "ac" in Example Sentences.

(74) What is the origin and root of "ac".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با ac


به جای حفظ کردن لغت ac ، جملات کوتاه با ac را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی ac، جملات کوتاه مختلف با لغت ac را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی ac، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه ac را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از ac در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه ac

ساختن جمله با ac به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی ac است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت ac را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت ac ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه ac که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با ac

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با ac

یک جمله ساده با ac از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با ac

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با ac، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با ac به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با ac بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با ac

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با ac همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با ac فرق دارد. در جملات پیچیده با ac، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با ac بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با ac

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با ac همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت ac. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با ac بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با ac

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با ac و کاربرد کلمه ac در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات ac را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه ac و همچنین مطالعه مثال برای ac، اقدام به جمله سازی با کلمه ac نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از ac در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه ac به کمک همین جملات با ac و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت ac می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی ac، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه ac را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از ac در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با ac به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی ac است. با ساختن جمله برای لغت ac به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان