EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "abysmal" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات abysmal را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abysmal و همچنین مطالعه مثال برای abysmal، اقدام به جمله سازی با کلمه abysmal نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abysmal در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abysmal به کمک همین جملات با abysmal و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abysmal می باشد.


در قسمت ذیل 64 جمله با abysmal برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با abysmal را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با abysmal به انگلیسی

جمله با abysmally جمله با abyss جمله با abyssal جمله با abyssal plain جمله با abyssinia جمله با abyssinian جمله با ac جمله با ac generator جمله با ac motor جمله با aca

(1) His understanding of logic is abysmal.

(2) Tom speaks excellent Russian, but his German is abysmal.

(3) This date had started as bland and was speeding right along to abysmal.

(4) The controls were crude the visibility terrible and the performance abysmal

(5) The controls were crude the visibility terrible and the performance abysmal.

(6) Our policy in Central and South America under this administration has been abysmal

(7) Hope knows no fear.Hope dares to blossom even inside the abysmal abyss.Hope secretly feeds and strengthens promise.

(8) First, the voice acting is abysmal.

(9) you chose some abysmal racket; i choose static.

(10) To me, his attempt at a hero was an abysmal failure.


جمله با "abysmal"(11) but in the third great arena of life, love, len is an abysmal failure.

(12) From within the abysmal depths of a heart, the soul echoes A Lover's Tale of an Eternal Love (Through the Darkness, WIth Love - Vol. 1)

(13) Waste disposal is a growing problem in China, given the size of its population and increasing development, but the PRC's management of the issue has been abysmal, critics contend.

(14) Wendell was fired because of his abysmal job performance.

(15) Jimmy cannot go to the party because of his abysmal behavior.

(16) There are millions of unemployed people in this abysmal job market.

(17) Because Cathy has no artistic skill whatsoever, her sculpture is abysmal.

(18) Tomorrow’s weather forecast is so abysmal I plan on staying indoors all day.

(19) Since Troy did not study for the test, he earned an abysmal score on the exam.

(20) The movie’s plot was so abysmal the critic left the theater after five minutes.


مثال برای "abysmal"(21) When the governor takes office, he has promised to reform the state’s abysmal educational system.

(22) Although I enjoyed the food at the restaurant, I found no pleasure in the abysmal service I received.

(23) Because our basketball team has an abysmal record, it is considered to be one of the worst teams in the league.

(24) you chose some abysmal racket; i choose static.

(25) but in the third great arena of life, love, len is an abysmal failure.

(26) ... manages to fall closer in quality to Silence than to the abysmal Hannibal .(27) What is the modern definition of "abysmal"?

(28) How to Use "abysmal" with Example Sentences.

(29) If you had to explain to someone who was learning English what "abysmal" is, what would you say?

(30) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "abysmal" can get slippery.

(31) The Best Definition of "abysmal" I’ve Heard So Far.

(32) "abysmal" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(33) What is the best definition of "abysmal"?

(34) What is the definition of an "abysmal"?

(35) What Is "abysmal"? Detailed Definition and Meaning.

(36) Use "abysmal" in a sentence.

(37) The Word "abysmal" in Example Sentences.

(38) English Sentences with Audio Using the Word "abysmal".

(39) What is definition of "abysmal" by Merriam-Webster.

(40) "abysmal" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(41) How do you write a good sentence with "abysmal"?

(42) "abysmal" sentence examples.

(43) "abysmal": In a Sentence.

(44) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "abysmal".

(45) How do you explain "abysmal"?

(46) What can I say instead of "abysmal"?

(47) What is a synonym for "abysmal"?

(48) What is a antonym for "abysmal"?

(49) What do you mean by "abysmal"?

(50) What is another word for "abysmal"?

(51) What is the best definition of "abysmal"?

(52) What is "abysmal" definition and meaning?

(53) How to use "abysmal" in a sentence.

(54) The Word "abysmal" in Example Sentences.

(55) "abysmal" meaning in english, "abysmal" definitions.

(56) Primary meanings of "abysmal".

(57) Full definitions of "abysmal".

(58) Full meaning of "abysmal".

(59) The Word "abysmal" in Example Sentences.

(60) Best definition of "abysmal".

(61) Define "abysmal" in one sentence, define "abysmal" in one word.

(62) What is the meaning of "abysmal" in a sentence.

(63) The Word "abysmal" in Example Sentences.

(64) What is the origin and root of "abysmal".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با abysmal


به جای حفظ کردن لغت abysmal ، جملات کوتاه با abysmal را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abysmal، جملات کوتاه مختلف با لغت abysmal را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abysmal، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abysmal را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abysmal در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه abysmal

ساختن جمله با abysmal به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abysmal است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت abysmal را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت abysmal ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه abysmal که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با abysmal

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با abysmal

یک جمله ساده با abysmal از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با abysmal

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با abysmal، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با abysmal به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با abysmal بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با abysmal

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با abysmal همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با abysmal فرق دارد. در جملات پیچیده با abysmal، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با abysmal بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با abysmal

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abysmal همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت abysmal. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abysmal بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با abysmal

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با abysmal و کاربرد کلمه abysmal در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات abysmal را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abysmal و همچنین مطالعه مثال برای abysmal، اقدام به جمله سازی با کلمه abysmal نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abysmal در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abysmal به کمک همین جملات با abysmal و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abysmal می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abysmal، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abysmal را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abysmal در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با abysmal به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abysmal است. با ساختن جمله برای لغت abysmal به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان