EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "abusers" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات abusers را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abusers و همچنین مطالعه مثال برای abusers، اقدام به جمله سازی با کلمه abusers نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abusers در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abusers به کمک همین جملات با abusers و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abusers می باشد.


در قسمت ذیل 61 جمله با abusers برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با abusers را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با abusers به انگلیسی

جمله با abuses جمله با abusing جمله با abusive جمله با abusively جمله با abut جمله با abutment جمله با abutments جمله با abuto جمله با abuts جمله با abutting

(1) victims of horrific abuse are often protective of their abusers.

(2) just so happens to be a guy that knows the victims and can find the abusers.

(3) What do drug abusers show in their circadian processes

(4) Some abusers will pose as children online and make arrangements to meet with them in person.

(5) The bill increasing the prison sentences for child abusers was approved unanimously because it had bipartisan support.

(6) I recently spoke at a university where a student told me that it was such a shame that Nigerian men were physical abusers like the father character in my novel.

(7) And this is one of the ways in which abusers pick up information about you that you don't otherwise want them to know.

(8) It is not uncommon for abusers to go to friends and family and ask for information about their victims under the guise of being concerned about their mental health.

(9) Over 85 percent of abusers are men

(10) I promise you there are several people listening to me right now who are currently being abused or who were abused as children or who are abusers themselves.


جمله با "abusers"(11) Individuals susceptible to phenobarbital abuse and dependence include alcoholics and opiate abusers

(12) And they've started their own helpline for solvent abusers called Stepping Stones.

(13) Drug abusers are generally treated as patient

(14) Many abusers have escaped through this loophole.

(15) Using meperidine abusers as subjects for this study

(16) Methods Tests and analyses were conducted with Selfrating Depression Scale(SDS) in 216 neotype drugs abusers (NDA) from Shuzhou Forced Detoxitication Institute .

(17) Individuals susceptible to phenobarbital abuse and dependence include alcoholics and opiate abusers

(18) Announcements can be made from the pulpit about area shelters or support groups for abusers and victims.

(19) Most drug abusers relapse within a year.

(20) Drug abusers huff glue and inhalants while dealers ply their trade on the streets of Tepito.


مثال برای "abusers"(21) For the sake of a tiny minority of possible abusers

(22) That's what the study said.The study found that Washington D.C. residents were the top abusers of alcohol

(23) Ewing suggests that young killers often vent their rage on a smaller victim because they are powerless against their adult abusers.(24) What is the modern definition of "abusers"?

(25) How to Use "abusers" with Example Sentences.

(26) If you had to explain to someone who was learning English what "abusers" is, what would you say?

(27) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "abusers" can get slippery.

(28) The Best Definition of "abusers" I’ve Heard So Far.

(29) "abusers" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(30) What is the best definition of "abusers"?

(31) What is the definition of an "abusers"?

(32) What Is "abusers"? Detailed Definition and Meaning.

(33) Use "abusers" in a sentence.

(34) The Word "abusers" in Example Sentences.

(35) English Sentences with Audio Using the Word "abusers".

(36) What is definition of "abusers" by Merriam-Webster.

(37) "abusers" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(38) How do you write a good sentence with "abusers"?

(39) "abusers" sentence examples.

(40) "abusers": In a Sentence.

(41) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "abusers".

(42) How do you explain "abusers"?

(43) What can I say instead of "abusers"?

(44) What is a synonym for "abusers"?

(45) What is a antonym for "abusers"?

(46) What do you mean by "abusers"?

(47) What is another word for "abusers"?

(48) What is the best definition of "abusers"?

(49) What is "abusers" definition and meaning?

(50) How to use "abusers" in a sentence.

(51) The Word "abusers" in Example Sentences.

(52) "abusers" meaning in english, "abusers" definitions.

(53) Primary meanings of "abusers".

(54) Full definitions of "abusers".

(55) Full meaning of "abusers".

(56) The Word "abusers" in Example Sentences.

(57) Best definition of "abusers".

(58) Define "abusers" in one sentence, define "abusers" in one word.

(59) What is the meaning of "abusers" in a sentence.

(60) The Word "abusers" in Example Sentences.

(61) What is the origin and root of "abusers".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با abusers


به جای حفظ کردن لغت abusers ، جملات کوتاه با abusers را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abusers، جملات کوتاه مختلف با لغت abusers را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abusers، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abusers را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abusers در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه abusers

ساختن جمله با abusers به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abusers است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت abusers را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت abusers ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه abusers که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با abusers

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با abusers

یک جمله ساده با abusers از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با abusers

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با abusers، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با abusers به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با abusers بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با abusers

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با abusers همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با abusers فرق دارد. در جملات پیچیده با abusers، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با abusers بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با abusers

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abusers همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت abusers. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abusers بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با abusers

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با abusers و کاربرد کلمه abusers در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات abusers را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abusers و همچنین مطالعه مثال برای abusers، اقدام به جمله سازی با کلمه abusers نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abusers در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abusers به کمک همین جملات با abusers و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abusers می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abusers، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abusers را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abusers در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با abusers به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abusers است. با ساختن جمله برای لغت abusers به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان