EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "abusing" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات abusing را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abusing و همچنین مطالعه مثال برای abusing، اقدام به جمله سازی با کلمه abusing نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abusing در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abusing به کمک همین جملات با abusing و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abusing می باشد.


در قسمت ذیل 76 جمله با abusing برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با abusing را نیز گوش دهید.

(1) You are abusing your power!

(2) You are abusing your authority.

(3) He was arrested for abusing public funds.

(4) he was sexually abusing him.

(5) and found out you were abusing her

(6) of him abusing his cat on youtube.

(7) they are only abusing their authority

(8) more like you're abusing your authority.

(9) maybe he's abusing maejima's information?

(10) you told brandon that felix was abusing you.


جمله با "abusing"(11) he is abusing

(12) i suggested her father may have been abusing his students.

(13) i've been abusing my body for the better part of four decades.

(14) and we are abusing this great power we have to be wise stewards

(15) we dealt with the problem of an individual abusing another individual.

(16) you've been abusing and beating your wife and sons for years

(17) and there's a very strong message in there that when you start abusing your stone

(18) how do you expect us to believe anything that you're saying when you clearly are abusing those hostages?

(19) he knew i didn't want the witches getting any more power and i do have a rule about people abusing kids.

(20) The section chief seems to like abusing his authority.


مثال برای "abusing"(21) An undercover video shows workers allegedly abusing animals at Hybrid Turkeys.

(22) If you get caught abusing this program

(23) The guild leader relegated Vince to a lesser officer because he was abusing his power.

(24) And if a company is caught abusing that process

(25) How could Sandra do something as despicable as abusing her parents?

(26) It's not like we're abusing it

(27) The horrible man was found guilty of vilely abusing innocent dogs in his neighborhood.

(28) Monitory messages were issued to encourage employees to stop abusing sick leave privileges.

(29) Ever since professional athletes started abusing drugs

(30) This young man posted a video of him abusing his cat on YouTube.


جمله انگلیسی با کلمه "abusing"(31) We're not just saying a man whose friend is abusing his girlfriend needs to stop the guy at the moment of attack.

(32) And we are abusing this great power we have to be wise stewards

(33) I didn't know he was abusing me.

(34) And there's a very strong message in there that when you start abusing your stone

(35) They were actually abusing them

(36) Bill’s parents thought he was abusing drugs because of his wan complexion.

(37) Studies conducted on both animals and humans show major bidirectional relationships between the circadian system and abusive drugs. What is displayed by individuals when not abusing drugs

(38) The reason I can end Common Core at the federal level is because Obama is abusing executive power using Race to the Top funds in the Department of Education to force it on the states

(39) What is the modern definition of "abusing"?

(40) How to Use "abusing" with Example Sentences.

(41) If you had to explain to someone who was learning English what "abusing" is, what would you say?

(42) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "abusing" can get slippery.

(43) The Best Definition of "abusing" I’ve Heard So Far.

(44) "abusing" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(45) What is the best definition of "abusing"?

(46) What is the definition of an "abusing"?

(47) What Is "abusing"? Detailed Definition and Meaning.

(48) Use "abusing" in a sentence.

(49) The Word "abusing" in Example Sentences.

(50) English Sentences with Audio Using the Word "abusing".

(51) What is definition of "abusing" by Merriam-Webster.

(52) "abusing" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(53) How do you write a good sentence with "abusing"?

(54) "abusing" sentence examples.

(55) "abusing": In a Sentence.

(56) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "abusing".

(57) How do you explain "abusing"?

(58) What can I say instead of "abusing"?

(59) What is a synonym for "abusing"?

(60) What is a antonym for "abusing"?

(61) What do you mean by "abusing"?

(62) What is another word for "abusing"?

(63) What is the best definition of "abusing"?

(64) What is "abusing" definition and meaning?

(65) How to use "abusing" in a sentence.

(66) The Word "abusing" in Example Sentences.

(67) "abusing" meaning in english, "abusing" definitions.

(68) Primary meanings of "abusing".

(69) Full definitions of "abusing".

(70) Full meaning of "abusing".

(71) The Word "abusing" in Example Sentences.

(72) Best definition of "abusing".

(73) Define "abusing" in one sentence, define "abusing" in one word.

(74) What is the meaning of "abusing" in a sentence.

(75) The Word "abusing" in Example Sentences.

(76) What is the origin and root of "abusing".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با abusing


به جای حفظ کردن لغت abusing ، جملات کوتاه با abusing را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abusing، جملات کوتاه مختلف با لغت abusing را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abusing، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abusing را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abusing در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه abusing

ساختن جمله با abusing به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abusing است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت abusing را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت abusing ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه abusing که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با abusing

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با abusing

یک جمله ساده با abusing از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با abusing

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با abusing، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با abusing به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با abusing بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با abusing

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با abusing همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با abusing فرق دارد. در جملات پیچیده با abusing، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با abusing بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با abusing

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abusing همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت abusing. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abusing بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با abusing

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با abusing و کاربرد کلمه abusing در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات abusing را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abusing و همچنین مطالعه مثال برای abusing، اقدام به جمله سازی با کلمه abusing نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abusing در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abusing به کمک همین جملات با abusing و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abusing می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abusing، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abusing را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abusing در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با abusing به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abusing است. با ساختن جمله برای لغت abusing به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان