EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "abbr" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات abbr را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abbr و همچنین مطالعه مثال برای abbr، اقدام به جمله سازی با کلمه abbr نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abbr در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abbr به کمک همین جملات با abbr و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abbr می باشد.


در قسمت ذیل 51 جمله با abbr برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با abbr را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با abbr به انگلیسی

جمله با abbrev جمله با abbreviate جمله با abbreviated جمله با abbreviated form جمله با abbreviation جمله با abbreviations جمله با abby جمله با abc جمله با abcs جمله با abd

(1) There are now 5 settings for abbreviation abbr off abbr on abbr in abbr out abbr none.

(2) At abbr on 1 South Africa is the 25thlargest country in the world and is almost the size of Colombia.

(3) Template ConvertDualLoffAcommaDbSoffT Invalid abbr comma try with parameter 2 as nocomma instead.

(4) To abbreviate as with typical unit symbols then use abbr in to abbreviate the input appearing as output.

(5) The input units LRB like metre RRB can be abbreviated or linked using parameters abbr in abbr on lk on or lk in.

(6) 04Nov2009 To suppress commas use either option adj nocomma or abbr comma to abbreviate LRB remove RRB commas from the display.

(7) The template has parameters to alter the displayformat such as abbr on to abbreviate all units or disp comma to use a commaseparator.

(8) For example using abbr xyz the related custom variations can be coded as more than 800 subtemplates named with optionname part Axyz.

(9) The use of abbr in gives xx km LRB xx miles RRB and also avoids the endspelling of metremeter which has been irritating to some readers.

(10) However the logical preference seems to be abbr in because for most articles where the culture is metric then km would be obvious but other readers might wonder about mi.


جمله با "abbr"(11) South Africa is found at the southernmost region of Africa with a long coastline that reaches more than abbr on 2 and along two oceans LRB the South Atlantic and the Indian RRB.

(12) 16 cgives 16 c 4 kgives 4 k 6 f gives 6 f 6 fgives 6 f For many conversions the default has been abbr out so that the kmmi conversions have stated xx kilometres LRB xx mi RRB.

(13) Other abbreviation options abbr in or abbr out 29Oct09 There are options now to control the input versus the outputabbreviations LRB similar to linking as options lk in or lk out RRB.(14) What is the modern definition of "abbr"?

(15) How to Use "abbr" with Example Sentences.

(16) If you had to explain to someone who was learning English what "abbr" is, what would you say?

(17) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "abbr" can get slippery.

(18) The Best Definition of "abbr" I’ve Heard So Far.

(19) "abbr" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(20) What is the best definition of "abbr"?

(21) What is the definition of an "abbr"?

(22) What Is "abbr"? Detailed Definition and Meaning.

(23) Use "abbr" in a sentence.

(24) The Word "abbr" in Example Sentences.

(25) English Sentences with Audio Using the Word "abbr".

(26) What is definition of "abbr" by Merriam-Webster.

(27) "abbr" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(28) How do you write a good sentence with "abbr"?

(29) "abbr" sentence examples.

(30) "abbr": In a Sentence.

(31) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "abbr".

(32) How do you explain "abbr"?

(33) What can I say instead of "abbr"?

(34) What is a synonym for "abbr"?

(35) What is a antonym for "abbr"?

(36) What do you mean by "abbr"?

(37) What is another word for "abbr"?

(38) What is the best definition of "abbr"?

(39) What is "abbr" definition and meaning?

(40) How to use "abbr" in a sentence.

(41) The Word "abbr" in Example Sentences.

(42) "abbr" meaning in english, "abbr" definitions.

(43) Primary meanings of "abbr".

(44) Full definitions of "abbr".

(45) Full meaning of "abbr".

(46) The Word "abbr" in Example Sentences.

(47) Best definition of "abbr".

(48) Define "abbr" in one sentence, define "abbr" in one word.

(49) What is the meaning of "abbr" in a sentence.

(50) The Word "abbr" in Example Sentences.

(51) What is the origin and root of "abbr".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با abbr


به جای حفظ کردن لغت abbr ، جملات کوتاه با abbr را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abbr، جملات کوتاه مختلف با لغت abbr را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abbr، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abbr را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abbr در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه abbr

ساختن جمله با abbr به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abbr است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت abbr را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت abbr ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه abbr که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با abbr

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با abbr

یک جمله ساده با abbr از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با abbr

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با abbr، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با abbr به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با abbr بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با abbr

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با abbr همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با abbr فرق دارد. در جملات پیچیده با abbr، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با abbr بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با abbr

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abbr همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت abbr. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با abbr بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با abbr

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با abbr و کاربرد کلمه abbr در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات abbr را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه abbr و همچنین مطالعه مثال برای abbr، اقدام به جمله سازی با کلمه abbr نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از abbr در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه abbr به کمک همین جملات با abbr و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت abbr می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی abbr، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه abbr را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از abbr در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با abbr به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی abbr است. با ساختن جمله برای لغت abbr به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان