ترجمه انگلیسی “شصت هزار”

ترجمه "شصت هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "شصت هزار"، معنی و مفهوم "شصت هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "شصت هزار" عبارت است از sixty thousand

ترجمه انگلیسی “پنجاه و نه هزار”

ترجمه "پنجاه و نه هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "پنجاه و نه هزار"، معنی و مفهوم "پنجاه و نه هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "پنجاه و نه هزار" عبارت است از fifty-nine thousand

ترجمه انگلیسی “پنجاه و هشت هزار”

ترجمه "پنجاه و هشت هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "پنجاه و هشت هزار"، معنی و مفهوم "پنجاه و هشت هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "پنجاه و هشت هزار" عبارت است از fifty-eight thousand

ترجمه انگلیسی “پنجاه و هفت هزار”

ترجمه "پنجاه و هفت هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "پنجاه و هفت هزار"، معنی و مفهوم "پنجاه و هفت هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "پنجاه و هفت هزار" عبارت است از fifty-seven thousand

ترجمه انگلیسی “پنجاه و شش هزار”

ترجمه "پنجاه و شش هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "پنجاه و شش هزار"، معنی و مفهوم "پنجاه و شش هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "پنجاه و شش هزار" عبارت است از fifty-six thousand

ترجمه انگلیسی “پنجاه و پنج هزار”

ترجمه "پنجاه و پنج هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "پنجاه و پنج هزار"، معنی و مفهوم "پنجاه و پنج هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "پنجاه و پنج هزار" عبارت است از fifty-five thousand

ترجمه انگلیسی “پنجاه و چهار هزار”

ترجمه "پنجاه و چهار هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "پنجاه و چهار هزار"، معنی و مفهوم "پنجاه و چهار هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "پنجاه و چهار هزار" عبارت است از fifty-four thousand

ترجمه انگلیسی “پنجاه و سه هزار”

ترجمه "پنجاه و سه هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "پنجاه و سه هزار"، معنی و مفهوم "پنجاه و سه هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "پنجاه و سه هزار" عبارت است از fifty-three thousand

ترجمه انگلیسی “پنجاه و دو هزار”

ترجمه "پنجاه و دو هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "پنجاه و دو هزار"، معنی و مفهوم "پنجاه و دو هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "پنجاه و دو هزار" عبارت است از fifty-two thousand

ترجمه انگلیسی “پنجاه و یک هزار”

ترجمه "پنجاه و یک هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "پنجاه و یک هزار"، معنی و مفهوم "پنجاه و یک هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "پنجاه و یک هزار" عبارت است از fifty-one thousand

ترجمه انگلیسی “پنجاه هزار”

ترجمه "پنجاه هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "پنجاه هزار"، معنی و مفهوم "پنجاه هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "پنجاه هزار" عبارت است از fifty thousand

ترجمه انگلیسی “چهل و نه هزار”

ترجمه "چهل و نه هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "چهل و نه هزار"، معنی و مفهوم "چهل و نه هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "چهل و نه هزار" عبارت است از forty-nine thousand

ترجمه انگلیسی “چهل و هشت هزار”

ترجمه "چهل و هشت هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "چهل و هشت هزار"، معنی و مفهوم "چهل و هشت هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "چهل و هشت هزار" عبارت است از forty-eight thousand

ترجمه انگلیسی “چهل و هفت هزار”

ترجمه "چهل و هفت هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "چهل و هفت هزار"، معنی و مفهوم "چهل و هفت هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "چهل و هفت هزار" عبارت است از forty-seven thousand

ترجمه انگلیسی “چهل و شش هزار”

ترجمه "چهل و شش هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "چهل و شش هزار"، معنی و مفهوم "چهل و شش هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "چهل و شش هزار" عبارت است از forty-six thousand

ترجمه انگلیسی “چهل و پنج هزار”

ترجمه "چهل و پنج هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "چهل و پنج هزار"، معنی و مفهوم "چهل و پنج هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "چهل و پنج هزار" عبارت است از forty-five thousand

ترجمه انگلیسی “چهل و چهار هزار”

ترجمه "چهل و چهار هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "چهل و چهار هزار"، معنی و مفهوم "چهل و چهار هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "چهل و چهار هزار" عبارت است از forty-four thousand

ترجمه انگلیسی “چهل و سه هزار”

ترجمه "چهل و سه هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "چهل و سه هزار"، معنی و مفهوم "چهل و سه هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "چهل و سه هزار" عبارت است از forty-three thousand

ترجمه انگلیسی “چهل و دو هزار”

ترجمه "چهل و دو هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "چهل و دو هزار"، معنی و مفهوم "چهل و دو هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "چهل و دو هزار" عبارت است از forty-two thousand

ترجمه انگلیسی “چهل و یک هزار”

ترجمه "چهل و یک هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "چهل و یک هزار"، معنی و مفهوم "چهل و یک هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "چهل و یک هزار" عبارت است از forty-one thousand

ترجمه انگلیسی “چهل هزار”

ترجمه "چهل هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "چهل هزار"، معنی و مفهوم "چهل هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "چهل هزار" عبارت است از forty thousand

ترجمه انگلیسی “سی و نه هزار”

ترجمه "سی و نه هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "سی و نه هزار"، معنی و مفهوم "سی و نه هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "سی و نه هزار" عبارت است از thirty-nine thousand

ترجمه انگلیسی “سی و هشت هزار”

ترجمه "سی و هشت هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "سی و هشت هزار"، معنی و مفهوم "سی و هشت هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "سی و هشت هزار" عبارت است از thirty-eight thousand

ترجمه انگلیسی “سی و هفت هزار”

ترجمه "سی و هفت هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "سی و هفت هزار"، معنی و مفهوم "سی و هفت هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "سی و هفت هزار" عبارت است از thirty-seven thousand

ترجمه انگلیسی “سی و شش هزار”

ترجمه "سی و شش هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "سی و شش هزار"، معنی و مفهوم "سی و شش هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "سی و شش هزار" عبارت است از thirty-six thousand

ترجمه انگلیسی “سی و پنج هزار”

ترجمه "سی و پنج هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "سی و پنج هزار"، معنی و مفهوم "سی و پنج هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "سی و پنج هزار" عبارت است از thirty-five thousand

ترجمه انگلیسی “سی و چهار هزار”

ترجمه "سی و چهار هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "سی و چهار هزار"، معنی و مفهوم "سی و چهار هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "سی و چهار هزار" عبارت است از thirty-four thousand

ترجمه انگلیسی “سی و سه هزار”

ترجمه "سی و سه هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "سی و سه هزار"، معنی و مفهوم "سی و سه هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "سی و سه هزار" عبارت است از thirty-three thousand

ترجمه انگلیسی “سی و دو هزار”

ترجمه "سی و دو هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "سی و دو هزار"، معنی و مفهوم "سی و دو هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "سی و دو هزار" عبارت است از thirty-two thousand

ترجمه انگلیسی “سی و یک هزار”

ترجمه "سی و یک هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "سی و یک هزار"، معنی و مفهوم "سی و یک هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "سی و یک هزار" عبارت است از thirty-one thousand

ترجمه انگلیسی “سی هزار”

ترجمه "سی هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "سی هزار"، معنی و مفهوم "سی هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "سی هزار" عبارت است از thirty thousand

ترجمه انگلیسی “بیست و نه هزار”

ترجمه "بیست و نه هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بیست و نه هزار"، معنی و مفهوم "بیست و نه هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بیست و نه هزار" عبارت است از twenty-nine thousand

ترجمه انگلیسی “بیست و هشت هزار”

ترجمه "بیست و هشت هزار" به انگلیسی، معادل انگلیسی "بیست و هشت هزار"، معنی و مفهوم "بیست و هشت هزار" در دیکشنری آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، معنی و ترجمه انگلیسی "بیست و هشت هزار" عبارت است از twenty-eight thousand