EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "advances" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات advances را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه advances و همچنین مطالعه مثال برای advances، اقدام به جمله سازی با کلمه advances نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از advances در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه advances به کمک همین جملات با advances و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت advances می باشد.


در قسمت ذیل 225 جمله با advances برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با advances را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با advances به انگلیسی

جمله با advancing جمله با advantage جمله با advantaged جمله با advantageous جمله با advantageously جمله با advantages جمله با advection جمله با advent جمله با adventist جمله با adventitia

(1) Due to advances in deep learning

(2) Due to advances in deep learning.

(3) Dan rejected Linda's sexual advances.

(4) Ishida advances to third on a stolen base.

(5) Recent advances in medicine are remarkable.

(6) Competition pushes advances in technologies

(7) Competition pushes advances in technologies.

(8) As the story advances, the mystery unravels.

(9) The recent advances in medicine are remarkable.

(10) This army was to stop Austrian advances in Italy


جمله با "advances"(11) This army was to stop Austrian advances in Italy.

(12) What advances have been made in medicine recently?

(13) But undoubtedly there were no scientific advances then.

(14) Japanese industry has made great advances since the war.

(15) After three laps the winner advances to the next circuit

(16) After three laps the winner advances to the next circuit.

(17) Rapid and remarkable advances have been made in medicine.

(18) She didn't much care for his constant advances toward her.

(19) As civilization advances, poetry almost necessarily declines.

(20) The more civilization advances, the more people long for nature.


مثال برای "advances"(21) Luddites are not supportive of technological advances to a degree

(22) Luddites are not supportive of technological advances to a degree.

(23) Recent advances in medicine will usher in a new age in medical care.

(24) He plied her with alcohol until she was unable to resist his advances.

(25) Recent advances in modern medicine have been nothing short of astonishing

(26) In the advancing type the gate roads are formed as the coal face advances

(27) Recent advances in modern medicine have been nothing short of astonishing.

(28) In the advancing type the gate roads are formed as the coal face advances.

(29) Once more, fundamentalist ideologies are opposed to great historical advances.

(30) Heike was pleasantly surprised when Dieter responded favorably to her advances.


جمله انگلیسی با کلمه "advances"(31) Despite Golos overwhelming desire for her Genoveva persistently rejects his advances

(32) There were many technological advances at the beginning of the twenty-first century.

(33) Despite Golos overwhelming desire for her Genoveva persistently rejects his advances.

(34) The recent breakthrough in machine learning is due to advances in deep neural networks

(35) The recent breakthrough in machine learning is due to advances in deep neural networks.

(36) When his advances towards Lucien remain fruitless Georges starts a special friendship ie

(37) When his advances towards Lucien remain fruitless Georges starts a special friendship ie.

(38) Algorithm execution is not limited to machines. Some advances can be achieved by cooperative behavior.

(39) The major advances in civilization are processes which all but wreck the societies in which they occur.

(40) Physics advances by accepting absurdities. Its history is one of unbelievable ideas proving to be true.


جمله انگلیسی با "advances"(41) Despite medical advances, ectopic pregnancy remains a significant cause of maternal mortality worldwide.

(42) The Unit for Law and the Environment advances environmental protection through legislation and policy avenues.

(43) When his advances were rebuffed, he attempted to allay his rankled ego by publicly undermining her intelligence.

(44) Civilization advances by extending the number of important operations which we can perform without thinking about them.

(45) Corn yields in the U.S. have increased fivefold over the past seventy years, thanks to advances in agricultural technology.

(46) But on the other hand [applause] on the other hands, it would be wrong not to state that in Cuba they have made some good advances in health care

(47) I wonder what effect technical advances such as the Internet, mobile phones and digitalization technology have on the people's awareness, actions and interest in politics.

(48) Some of the technology created in the construction of the Hubble Space Telescope has been applied to create advances in medicine, computer chips, and the prevention of electrical power outages.

(49) further advances came

(50) the advances of science


جمله انگلیسی در مورد "advances"(51) could lead to positive advances.

(52) dre parker advances to the semifinals!

(53) about how this has led to major advances.

(54) em: well, we've made significant advances

(55) advances the learning. he writes book two.

(56) i think men will be making advances to you.

(57) were his advances ungentlemanly in some way?

(58) the decades ahead will see dramatic advances

(59) in some of our societal advances in this area

(60) re jecting the lovesick advances of the males.


جمله انگلیسی درباره "advances"(61) why are we so slow at achieving these advances?

(62) and technological advances in a way so profound

(63) we can't have advances in technology any longer

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(64) advances have made life easier for us, and safer.

(65) but now with the huge advances in information technology

(66) i found out that advances in science rarely come upstream

(67) on the latest advances in our research in computer vision

(68) this column vehicle advances hakota konpaku yamome no. 38

(69) they probably made great advances in that while we've been away.

(70) medical science advances because dead people provide their own bodies


جمله با کلمه "advances"(71) and we've made some advances so far, but there's still a long way to go

(72) cooper does the conspiracy's bidding and advances quickly through the epa, right?

(73) minyung's boss told booth that one of her clients was making sexual advances on her.

(74) Beautiful girls should know how to defend themselves against the advances of gentlemen.

(75) Most young women do not welcome promiscuous advances. (Either that, or my luck's terrible.)

(76) for too long, we, the visitors, have been the sole beneficiaries of our scientific advances.

(77) all our scientific advances, our fancy machines, the mayans saw this coming thousands of years ago.

(78) How is it that on an episode of Star Trek, there was all sorts of technological advances in time travel?

(79) but thanks to recent advances in stem cell research... and the fine work of doctors krinski and altschuler...

(80) Some of the greatest advances happen when people are bold enough to speak their truth and listen to others speak theirs.


جمله برای "advances"(81) the separatists battleship malevolence advances and apposes to republic space, tearing apart any ship that stands on its path.

(82) I'm yet to see a Man more graceful, civilized and patient while making love with his woman; and a Woman who has never rejeced her man's sexual advances!

(83) The people who actually make the advances in theoretical physics don't think in these categories that the philosophers and the historians of science subsequently invent for them

(84) ... despite the profound advances in molecular biology oer the past half-century, we still do not understand what life is, how it relates to the inanimate world, and how it emerged.

(85) Claims of engineers, architects, auditors or those engaged in other independent professions, for services including disbursements, or claims of the employers for advances made upon such claims.

(86) Who made great advances in candles

(87) What invention led to advances in mathematics

(88) Which scholars made no advances in the theories of motion

(89) What field has economic resources made critical advances in?

(90) Which scholars made great advances in the theories of motion?


جمله سازی با "advances"(91) What technology was developed from advances in irrigation and farming?

(92) In the myth, the incubus surprised sleeping women with sexual advances.

(93) 4 GB/s or 400 MB/s), which should increase with future hardware advances

(94) Franklin was influential for his political activism and for his advances in physics

(95) As technology advances, what is another higher bit rate that is beginning to spread?

(96) However, the theory could not be implemented until advances in computing of the 1960s

(97) There were important quality advances in recordings specifically made for radio broadcast

(98) Because of technological advances, anyone can have purview of the media by sharing news online.

(99) Technological advances seem boundless as we continue to invent new, high-tech devices every day.

(100) Later advances such as the typewriter or computer pushed the state of the art even farther ahead.


جمله سازی با کلمه "advances"(101) The king would not even discuss terms for peace until the opposing ruler made amends for his advances.

(102) Technological advances have changed our civilization by allowing us to work faster and more efficiently.

(103) Although lots of inventors helped to make television Baird was an important person and made big advances.

(104) After drinking six glasses of wine, Caroline became susceptible to the advances of a very flirtatious man.

(105) The 20th century saw advances in chess theory and the establishment of the World Chess Federation LRB FIDE RRB.

(106) Because of advances in DNA testing, the police can now conduct a belated investigation into the unsolved murder.

(107) However, many CDJ and DJ advances, such as DJ software and time-encoded vinyl, now have these capabilities and more.

(108) Muslim scientists contributed to advances in the sciences. Ibn al-Haytham experimented with what around the year 1000?

(109) Muslim scientists contributed to advances in the sciences. Who placed more emphasis on observation than the Greeks did?

(110) In addition, girls may have to deal with sexual advances from older boys before they are emotionally and mentally mature


چند جمله با "advances"(111) [citation needed] Observers point to the flexibility of the labour market as a basic strength for future economic advances

(112) He is known primarily for his successful battles against the Muslim and Tibetan advances into Kashmiri-dominated regions.

(113) During the Neolithic period, advances in agriculture helped move our ancestors out of the dark and into a new way of life.

(114) With advances in medicinal chemistry, most modern antibacterials are semisynthetic modifications of various natural compounds

(115) Muslim scientists contributed to advances in the sciences. Who is believed to have discovered decagonal quasicrystal geometry

(116) Because of recent medical advances, doctors have been able to decrease the natal death rate by saving more premature infants.

(117) Today advances in technology have produced a variety of looms designed to maximize production for specific types of material.

(118) In baseball a stolen base is when a baserunner advances to the next base while the pitcher is throwing the ball to home plate.

(119) After further advances by the Turks, the Habsburg ruler Ferdinand officially recognized Ottoman ascendancy in Hungary in 1547.

(120) Technological advances most notably in highresolution spectroscopy led to the detection of many new exoplanets at a rapid rate.


کاربرد "advances"(121) Muslim scientists contributed to advances in the sciences. Ibn al-Haytham wrote about his work around the year 1000, what was it?

(122) When he frees any piece from jail the pieces placed on his HOME are captured that is sent to its jail losing all their advances.

(123) DjeserDjeseru and the other buildings of Hatshepsut s Deir elBahri complex are considered to be significant advances in architecture.

(124) Once an invention has been made, it is permanent, as no matter how far society advances they will never forget their past achievements.

(125) People who prefer physical newspapers decry the high-tech advances that have put many traditional newspaper publishers out of business.

(126) Fortunately, advances in medical science have brought an end to primitive medical practices like using leeches to remove tainted blood.

جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

(127) The song s protagonist rejects a male s sexual advances proclaiming that he will never get her goodies because they stay in the jar .

(128) Ancient Egypt made significant advances in astronomy, mathematics and medicine. What did Egyptians use to better organize their farmland?

(129) Recent advances in genomics including wholegenome sequencing and bioinformatics have led to a dramatic increase in studies on the topic.

(130) There were important quality advances in recordings specifically made for radio broadcast. When was the Western Electric System introduced?


متن انگلیسی در مورد "advances"(131) Although he had attempted to flatter the new intern with every blandishment his roommates had recommended, she still rejected his advances.

(132) Still, advancing technology and medicine has had a great impact even in the Global South. What time period did technological advances lead to

(133) These advances allowed astronomers to detect exoplanets indirectly by measuring their gravitational influence on the motion of their parent stars.

(134) The use of time is an important issue in understanding human behavior, education, and travel behavior. Time use is always changing with advances in what

(135) Medicine, which was dominated by the Hippocratic tradition, saw new advances under Praxagoras of Kos, who theorized that blood traveled through the veins

(136) Biodiversity provides critical support for drug discovery and the availability of medicinal resources. What field has biodiversity made critical advances in

(137) Penalties never result in a score for the offence. What infraction in the end zone advances the ball half the distance to the goal with an automatic first down

(138) Although the forces of Saddam Hussein made several early advances, by mid 1982, the Iranian forces successfully managed to drive the Iraqi army back into Iraq.

(139) With advances in medicinal chemistry, most modern antibacterials are semisynthetic modifications of various natural compounds. What are cephalosporins produced by

(140) In the 1970s and 1980s there were reports of his making sexual advances toward female reporters and members of his entourage. What book was written by Annick Cojean?


مثال با "advances"(141) In the 1970s and 1980s there were reports of his making sexual advances toward female reporters and members of his entourage. What is the nationality of Seham Sergewa

(142) In the 1970s and 1980s there were reports of his making sexual advances toward female reporters and members of his entourage. What publication did Annick Cojean work for?

(143) With advances in medicinal chemistry, most modern antibacterials are semisynthetic modifications of various natural compounds. What type of antibiotics include sulfonamides?

(144) Seeing that he was facing difficulties Galerius made the first advances towards reconciliation and dispatched two officers to tempt the Romans by the offer of a conference.

(145) The madaris, however, were not centres of advanced scientific study; scientific advances in Islam were usually carried out by scholars working under the patronage of royal courts.

(146) In the 20th century the trend toward abstraction coincided with advances in science technology and changes in urban life eventually reflecting an interest in psychoanalytic theory.

(147) For example, a point-of-foul infraction committed by the defence in their end zone is not ruled a touchdown, but instead advances the ball to the one-yard line with an automatic first down.

(148) After repeated advances and retreats by both sides, and the PRC People's Volunteer Army's entry into the war, the Korean Armistice Agreement returned the peninsula to the status quo in 1953.

(149) As advances and specialization have made new scientific research inaccessible to most audiences, the "literary" nature of science writing has become less pronounced over the last two centuries

(150) In the Battle of the Atlantic the initially successful German Uboat fleet arm was eventually defeated due to Allied technological advances like sonar radar and the breaking of the Enigma code.


جمله سازی با کلمه "advances"(151) Periodically the glacier advances over the Lshaped Lago Argentino LRB Argentine Lake RRB when it reaches the opposite shore it forms a natural dam which separates the two halves of the lake.

(152) The 20th century saw advances in chess theory and the establishment of the World Chess Federation LRB FIDE RRB Chess engines LRB programs that play chess RCB and chess data bases became important.

(153) With advances in medicinal chemistry, most modern antibacterials are semisynthetic modifications of various natural compounds. What are the type of antibiotics which are taken from still living things

(154) further advances came

(155) the advances of science

(156) could lead to positive advances.

(157) dre parker advances to the semifinals!

(158) about how this has led to major advances.

(159) em: well, we've made significant advances

(160) advances the learning. he writes book two.


تاپیک سنتز برای "advances"(161) i think men will be making advances to you.

(162) were his advances ungentlemanly in some way?

(163) the decades ahead will see dramatic advances

(164) in some of our societal advances in this area

(165) re jecting the lovesick advances of the males.

(166) why are we so slow at achieving these advances?

(167) and technological advances in a way so profound

(168) we can't have advances in technology any longer

(169) advances have made life easier for us, and safer.

(170) but now with the huge advances in information technology


جملات "advances"(171) i found out that advances in science rarely come upstream

(172) on the latest advances in our research in computer vision

(173) this column vehicle advances hakota konpaku yamome no. 38

(174) they probably made great advances in that while we've been away.

(175) medical science advances because dead people provide their own bodies

(176) and we've made some advances so far, but there's still a long way to go

(177) Confounding because it solemnly advances a daringly preposterous thesis .

(178) cooper does the conspiracy's bidding and advances quickly through the epa, right?

(179) minyung's boss told booth that one of her clients was making sexual advances on her.

(180) for too long, we, the visitors, have been the sole beneficiaries of our scientific advances.


جمله "advances"(181) all our scientific advances, our fancy machines, the mayans saw this coming thousands of years ago.

(182) but thanks to recent advances in stem cell research... and the fine work of doctors krinski and altschuler...

(183) Ancient Egypt made significant advances in astronomy, mathematics and medicine. What research was Egypt known for?

(184) the separatists battleship malevolence advances and apposes to republic space, tearing apart any ship that stands on its path.

(185) There were important quality advances in recordings specifically made for radio broadcast. What two companies worked together to develop the Western Electric System

(186) Major technological advances included the invention of the windmill, the first mechanical clocks, the manufacture of distilled spirits, and the use of the astrolabe

(187) Neither reason nor inquiry began with the Ancient Greeks, but the Socratic method did, along with the idea of Forms, great advances in geometry, logic, and the natural sciences.(188) What is the modern definition of "advances"?

(189) How to Use "advances" with Example Sentences.

(190) If you had to explain to someone who was learning English what "advances" is, what would you say?

(191) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "advances" can get slippery.

(192) The Best Definition of "advances" I’ve Heard So Far.

(193) "advances" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(194) What is the best definition of "advances"?

(195) What is the definition of an "advances"?

(196) What Is "advances"? Detailed Definition and Meaning.

(197) Use "advances" in a sentence.

(198) The Word "advances" in Example Sentences.

(199) English Sentences with Audio Using the Word "advances".

(200) What is definition of "advances" by Merriam-Webster.

(201) "advances" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(202) How do you write a good sentence with "advances"?

(203) "advances" sentence examples.

(204) "advances": In a Sentence.

(205) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "advances".

(206) How do you explain "advances"?

(207) What can I say instead of "advances"?

(208) What is a synonym for "advances"?

(209) What is a antonym for "advances"?

(210) What do you mean by "advances"?

(211) What is another word for "advances"?

(212) What is the best definition of "advances"?

(213) What is "advances" definition and meaning?

(214) How to use "advances" in a sentence.

(215) The Word "advances" in Example Sentences.

(216) "advances" meaning in english, "advances" definitions.

(217) Primary meanings of "advances".

(218) Full definitions of "advances".

(219) Full meaning of "advances".

(220) The Word "advances" in Example Sentences.

(221) Best definition of "advances".

(222) Define "advances" in one sentence, define "advances" in one word.

(223) What is the meaning of "advances" in a sentence.

(224) The Word "advances" in Example Sentences.

(225) What is the origin and root of "advances".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با advances


به جای حفظ کردن لغت advances ، جملات کوتاه با advances را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی advances، جملات کوتاه مختلف با لغت advances را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی advances، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه advances را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از advances در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه advances

ساختن جمله با advances به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی advances است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت advances را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت advances ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه advances که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با advances

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با advances

یک جمله ساده با advances از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با advances

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با advances، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با advances به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با advances بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با advances

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با advances همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با advances فرق دارد. در جملات پیچیده با advances، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با advances بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با advances

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با advances همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت advances. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با advances بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با advances

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با advances و کاربرد کلمه advances در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات advances را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه advances و همچنین مطالعه مثال برای advances، اقدام به جمله سازی با کلمه advances نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از advances در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه advances به کمک همین جملات با advances و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت advances می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی advances، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه advances را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از advances در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با advances به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی advances است. با ساختن جمله برای لغت advances به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان