EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "adorned" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات adorned را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adorned و همچنین مطالعه مثال برای adorned، اقدام به جمله سازی با کلمه adorned نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adorned در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adorned به کمک همین جملات با adorned و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adorned می باشد.


در قسمت ذیل 78 جمله با adorned برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با adorned را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با adorned به انگلیسی

جمله با adornment جمله با adorns جمله با adown جمله با adp جمله با adr جمله با adre جمله با adren جمله با adrenal جمله با adrenal cortex جمله با adrenal gland

(1) She adorned her dress with flowers.

(2) They adorned the room with flowers.

(3) The table was adorned with lavish decorations

(4) Maherperi mummy was adorned with a mummy mask

(5) The table was adorned with lavish decorations.

(6) Maherperi mummy was adorned with a mummy mask.

(7) The loaf of bread was adorned with ornate tiny squirrels.

(8) Two women donning hats adorned with flowers pose for a picture

(9) Two women donning hats adorned with flowers pose for a picture.

(10) A slew of corporate logos adorned the entrance to the soccer match.


جمله با "adorned"(11) They featured almondshaped eyes adorned with eyeshadow and lush glossy lips

(12) They featured almondshaped eyes adorned with eyeshadow and lush glossy lips.

(13) His manly figure was adorned and enriched by a beautiful pair of donkey's ears.

(14) A race car speeds down the racetrack adorned with advertisements from its sponsors

(15) A race car speeds down the racetrack adorned with advertisements from its sponsors.

(16) The loaf was adorned all about with pretty figures, with towns and fortresses on each side, and within it was white as snow and light as a feather.

(17) i also found an excessively adorned person.

(18) A filigree monogram adorned the neck of the young woman.

(19) What era were the mosaics that adorned Saint Catherine's Monastery

(20) To blazon his wealth, the king wore a crown adorned with hundreds of jewels.


مثال برای "adorned"(21) The artist was awarded for his gold filigree work that adorned the palace walls.

(22) Our Christmas tree is always adorned with a multifarious assortment of ornaments.

(23) Each flower is adorned with velvety green foliage and large, maroon colored blooms.

(24) And as some spake of the temple, how it was adorned with goodly stones and offerings, he said,

(25) The front of the library is adorned with the Word of Life mural designed by artist Millard Sheets.

(26) Seasonal decorations adorned the restaurant tables at Christmas time with holly leaves and hanging greenery.

(27) During the trial, the victim’s family wore shirts adorned with buttons of their loved one to blazon his memory.

(28) And I saw the holy city, new Jerusalem, coming down out of heaven of God, made ready as a bride adorned for her husband.

(29) These tombs were commonly adorned with uniquely decorated hollow clay tiles that function also as a doorjamb to the tomb

(30) Since the house was drab on the inside, each ornament adorned the walls and created a welcoming feeling for the visitors.


جمله انگلیسی با کلمه "adorned"(31) These are supposedly the first Roman deities whose images were adorned, as if noble guests, at their own inaugural banquet.

(32) From 1887 until 1928 the shield used was devised by Emilio Coutauret and it was characterized by a handcrafted and adorned design.

(33) For after this manner aforetime the holy women also, who hoped in God, adorned themselves, being in subjection to their own husbands:

(34) A picture of a tarantula adorned the old house’s front door on Halloween night because the owner wanted a scary arachnid on her door.

(35) It is a stocky white bird adorned with buff plumes in the breeding season which nests in colonies usually near bodies of water and often with other wading birds.

(36) Again will I build thee, and thou shalt be built, O virgin of Israel: again shalt thou be adorned with thy tabrets, and shalt go forth in the dances of them that make merry.

(37) The foundations of the wall of the city were adorned with all manner of precious stones. The first foundation was jasper; the second, sapphire; the third, chalcedony; the fourth, emerald;

(38) i also found an excessively adorned person.

(39) During weddings, the bride is frequently adorned in gold

(40) Schwarzenegger's Bugatti has its interior adorned in dark brown leather


جمله انگلیسی با "adorned"

(41) What is the modern definition of "adorned"?

(42) How to Use "adorned" with Example Sentences.

(43) If you had to explain to someone who was learning English what "adorned" is, what would you say?

(44) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "adorned" can get slippery.

(45) The Best Definition of "adorned" I’ve Heard So Far.

(46) "adorned" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(47) What is the best definition of "adorned"?

(48) What is the definition of an "adorned"?

(49) What Is "adorned"? Detailed Definition and Meaning.

(50) Use "adorned" in a sentence.

(51) The Word "adorned" in Example Sentences.

(52) English Sentences with Audio Using the Word "adorned".

(53) What is definition of "adorned" by Merriam-Webster.

(54) "adorned" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(55) How do you write a good sentence with "adorned"?

(56) "adorned" sentence examples.

(57) "adorned": In a Sentence.

(58) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "adorned".

(59) How do you explain "adorned"?

(60) What can I say instead of "adorned"?

(61) What is a synonym for "adorned"?

(62) What is a antonym for "adorned"?

(63) What do you mean by "adorned"?

(64) What is another word for "adorned"?

(65) What is the best definition of "adorned"?

(66) What is "adorned" definition and meaning?

(67) How to use "adorned" in a sentence.

(68) The Word "adorned" in Example Sentences.

(69) "adorned" meaning in english, "adorned" definitions.

(70) Primary meanings of "adorned".

(71) Full definitions of "adorned".

(72) Full meaning of "adorned".

(73) The Word "adorned" in Example Sentences.

(74) Best definition of "adorned".

(75) Define "adorned" in one sentence, define "adorned" in one word.

(76) What is the meaning of "adorned" in a sentence.

(77) The Word "adorned" in Example Sentences.

(78) What is the origin and root of "adorned".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با adorned


به جای حفظ کردن لغت adorned ، جملات کوتاه با adorned را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adorned، جملات کوتاه مختلف با لغت adorned را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adorned، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adorned را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adorned در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه adorned

ساختن جمله با adorned به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adorned است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت adorned را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت adorned ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه adorned که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با adorned

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با adorned

یک جمله ساده با adorned از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با adorned

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با adorned، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با adorned به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با adorned بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با adorned

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با adorned همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با adorned فرق دارد. در جملات پیچیده با adorned، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با adorned بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با adorned

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adorned همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت adorned. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adorned بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با adorned

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با adorned و کاربرد کلمه adorned در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات adorned را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adorned و همچنین مطالعه مثال برای adorned، اقدام به جمله سازی با کلمه adorned نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adorned در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adorned به کمک همین جملات با adorned و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adorned می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adorned، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adorned را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adorned در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با adorned به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adorned است. با ساختن جمله برای لغت adorned به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان