EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "acerbic" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات acerbic را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه acerbic و همچنین مطالعه مثال برای acerbic، اقدام به جمله سازی با کلمه acerbic نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از acerbic در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه acerbic به کمک همین جملات با acerbic و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت acerbic می باشد.


در قسمت ذیل 58 جمله با acerbic برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با acerbic را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با acerbic به انگلیسی

جمله با acerbity جمله با aces جمله با acetabular جمله با acetabulum جمله با acetal جمله با acetaldehyde جمله با acetamide جمله با acetaminophen جمله با acetanilide جمله با acetate

(1) She was known for her acerbic tongue.

(2) I'll try to stay on your good side, lest I get cut in two by that acerbic tongue of yours.

(3) i am acerbic.

(4) before her final leg, so she thought up another funny little acerbic joke:

(5) Finally, the intercom crackles and Hatmitch's acerbic laugh fills the studio. He contains himself just long enough to say, 'And that, my friends, is how a revolution dies.

(6) Miles was also noted for his acerbic wit.

(7) Mary’s attempt to be clever is often overshadowed by her acerbic nature.

(8) William tried to ignore his wife’s acerbic statements about his career path.

(9) Although I appreciate constructive criticism, I see no value in acerbic remarks.

(10) My mother-in-law tries to hide the fact she does not like me by using acerbic comments.


جمله با "acerbic"(11) Even though many people enjoy Jim’s wit, they are not always fans of his acerbic viewpoints.

(12) The writer’s acerbic tone did not sit well with people who had an issue with harsh criticism.

(13) After John heard his teacher’s acerbic comments, he was not motivated to complete his project.

(14) While you may think your acerbic joke is funny and helpful, others may not appreciate your humor.

(15) Even though I voted for the mayor, I was turned off by his acerbic speech regarding his opponents.

(16) Our district manager does not hesitate to make acerbic comments to employees who are not doing their jobs.

(17) i am acerbic.

(18) before her final leg, so she thought up another funny little acerbic joke:

(19) The Importance of Being Earnest movie seems to be missing a great deal of the acerbic repartee of the play . ''

(20) Overall , it 's a wacky and inspired little film that works effortlessly at delivering genuine , acerbic laughs .


مثال برای "acerbic"

(21) What is the modern definition of "acerbic"?

(22) How to Use "acerbic" with Example Sentences.

(23) If you had to explain to someone who was learning English what "acerbic" is, what would you say?

(24) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "acerbic" can get slippery.

(25) The Best Definition of "acerbic" I’ve Heard So Far.

(26) "acerbic" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(27) What is the best definition of "acerbic"?

(28) What is the definition of an "acerbic"?

(29) What Is "acerbic"? Detailed Definition and Meaning.

(30) Use "acerbic" in a sentence.

(31) The Word "acerbic" in Example Sentences.

(32) English Sentences with Audio Using the Word "acerbic".

(33) What is definition of "acerbic" by Merriam-Webster.

(34) "acerbic" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(35) How do you write a good sentence with "acerbic"?

(36) "acerbic" sentence examples.

(37) "acerbic": In a Sentence.

(38) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "acerbic".

(39) How do you explain "acerbic"?

(40) What can I say instead of "acerbic"?

(41) What is a synonym for "acerbic"?

(42) What is a antonym for "acerbic"?

(43) What do you mean by "acerbic"?

(44) What is another word for "acerbic"?

(45) What is the best definition of "acerbic"?

(46) What is "acerbic" definition and meaning?

(47) How to use "acerbic" in a sentence.

(48) The Word "acerbic" in Example Sentences.

(49) "acerbic" meaning in english, "acerbic" definitions.

(50) Primary meanings of "acerbic".

(51) Full definitions of "acerbic".

(52) Full meaning of "acerbic".

(53) The Word "acerbic" in Example Sentences.

(54) Best definition of "acerbic".

(55) Define "acerbic" in one sentence, define "acerbic" in one word.

(56) What is the meaning of "acerbic" in a sentence.

(57) The Word "acerbic" in Example Sentences.

(58) What is the origin and root of "acerbic".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با acerbic


به جای حفظ کردن لغت acerbic ، جملات کوتاه با acerbic را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acerbic، جملات کوتاه مختلف با لغت acerbic را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acerbic، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه acerbic را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از acerbic در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه acerbic

ساختن جمله با acerbic به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی acerbic است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت acerbic را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت acerbic ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه acerbic که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با acerbic

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با acerbic

یک جمله ساده با acerbic از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با acerbic

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با acerbic، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با acerbic به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با acerbic بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با acerbic

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با acerbic همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با acerbic فرق دارد. در جملات پیچیده با acerbic، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با acerbic بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با acerbic

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با acerbic همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت acerbic. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با acerbic بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با acerbic

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با acerbic و کاربرد کلمه acerbic در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات acerbic را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه acerbic و همچنین مطالعه مثال برای acerbic، اقدام به جمله سازی با کلمه acerbic نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از acerbic در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه acerbic به کمک همین جملات با acerbic و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت acerbic می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی acerbic، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه acerbic را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از acerbic در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با acerbic به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی acerbic است. با ساختن جمله برای لغت acerbic به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان