EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "accusative" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات accusative را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه accusative و همچنین مطالعه مثال برای accusative، اقدام به جمله سازی با کلمه accusative نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از accusative در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه accusative به کمک همین جملات با accusative و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت accusative می باشد.


در قسمت ذیل 52 جمله با accusative برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با accusative را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با accusative به انگلیسی

جمله با accusatorial جمله با accusatory جمله با accuse جمله با accused جمله با accuser جمله با accusers جمله با accuses جمله با accusing جمله با accusingly جمله با accustom

(1) In lieu of the preposition "je" one can also use the accusative without a preposition.

(2) In Latin, there are six cases: nominative, genitive, dative, accusative, ablative, and vocative.

(3) Tired of being the subject of accusations from Tom, Mary fled to France, whose language has no accusative case.

(4) What is the accusative used for

(5) Aside from the accusative, where can the direct object of the verb be found

(6) The direct object of the verb appears either in the accusative (for total objects) or in the partitive (for partial objects).

(7) In Czech, nouns and adjectives are declined into one of seven grammatical cases. What nouns does Czech use the accusative case to mark?

(8) Adjectives agree in gender and animacy (for masculine nouns in the accusative or genitive singular and the nominative plural) with the nouns they modify

(9) The direct object of the verb appears either in the accusative (for total objects) or in the partitive (for partial objects). What does a transitive noun create?

(10) The direct object of the verb appears either in the accusative (for total objects) or in the partitive (for partial objects). Where can the direct object of the noun be found


جمله با "accusative"(11) Like in English, Dutch has generalised the dative over the accusative case for all pronouns, e. Since most Dutch speakers don't bother with the hen/hun rule, which of the two most often gets used

(12) Like in English, Dutch has generalised the dative over the accusative case for all pronouns, e.

(13) The direct object of the verb appears either in the accusative (for total objects) or in the partitive (for partial objects). Why is the accusative rejected

(14) Like in English, Dutch has generalised the dative over the accusative case for all pronouns, e. What language besides Dutch uses the dative case instead of the accusative for pronouns(15) What is the modern definition of "accusative"?

(16) How to Use "accusative" with Example Sentences.

(17) If you had to explain to someone who was learning English what "accusative" is, what would you say?

(18) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "accusative" can get slippery.

(19) The Best Definition of "accusative" I’ve Heard So Far.

(20) "accusative" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(21) What is the best definition of "accusative"?

(22) What is the definition of an "accusative"?

(23) What Is "accusative"? Detailed Definition and Meaning.

(24) Use "accusative" in a sentence.

(25) The Word "accusative" in Example Sentences.

(26) English Sentences with Audio Using the Word "accusative".

(27) What is definition of "accusative" by Merriam-Webster.

(28) "accusative" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(29) How do you write a good sentence with "accusative"?

(30) "accusative" sentence examples.

(31) "accusative": In a Sentence.

(32) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "accusative".

(33) How do you explain "accusative"?

(34) What can I say instead of "accusative"?

(35) What is a synonym for "accusative"?

(36) What is a antonym for "accusative"?

(37) What do you mean by "accusative"?

(38) What is another word for "accusative"?

(39) What is the best definition of "accusative"?

(40) What is "accusative" definition and meaning?

(41) How to use "accusative" in a sentence.

(42) The Word "accusative" in Example Sentences.

(43) "accusative" meaning in english, "accusative" definitions.

(44) Primary meanings of "accusative".

(45) Full definitions of "accusative".

(46) Full meaning of "accusative".

(47) The Word "accusative" in Example Sentences.

(48) Best definition of "accusative".

(49) Define "accusative" in one sentence, define "accusative" in one word.

(50) What is the meaning of "accusative" in a sentence.

(51) The Word "accusative" in Example Sentences.

(52) What is the origin and root of "accusative".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با accusative


به جای حفظ کردن لغت accusative ، جملات کوتاه با accusative را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی accusative، جملات کوتاه مختلف با لغت accusative را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی accusative، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه accusative را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از accusative در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه accusative

ساختن جمله با accusative به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی accusative است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت accusative را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت accusative ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه accusative که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با accusative

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با accusative

یک جمله ساده با accusative از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با accusative

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با accusative، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با accusative به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با accusative بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با accusative

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با accusative همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با accusative فرق دارد. در جملات پیچیده با accusative، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با accusative بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با accusative

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با accusative همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت accusative. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با accusative بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با accusative

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با accusative و کاربرد کلمه accusative در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات accusative را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه accusative و همچنین مطالعه مثال برای accusative، اقدام به جمله سازی با کلمه accusative نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از accusative در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه accusative به کمک همین جملات با accusative و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت accusative می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی accusative، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه accusative را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از accusative در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با accusative به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی accusative است. با ساختن جمله برای لغت accusative به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان