Use “y2k” in a sentence | “y2k” sentence examples

یادگیری لغت y2k در جمله و متن؛ یک روش موثر برای حفظ لغت y2k

اساتید زبان همیشه شاهد اعتراضات زبان‌آموزان هستند که در حفظ لغات ناکام‌اند و معمولاً جملات زیر را از زبان‌آموزان می‌شنوند:

– نمی‌توانم معنی لغت سخت y2k را یاد بگیرم؛

– معنی لغت y2k را به زودی فراموش می‌کنم؛

– نمی‌توانم تعداد زیادی لغت در بازهٔ زمانی کوتاه حفظ کنم؛

– نمی‌توانم معنی لغت y2k را متناسب با متن تشخیص دهم؛

–  معنی انگلیسی لغت y2k  را حتی می دانم ولی نمی توانم بازهم از آن در مکالمه استفاده کنم؛

– معنی و مفهوم کلمه y2k را که در جملات ذیل بکار رفته است متوجه نمی شوم:

1. By the way, don’t tell the Y2K folks we’re ignoring the first two digits of a four-digit year.

2. Now remember the Y2K scare when it was feared that computers would freeze-up because they weren’t programmed to read data after 1999.

3. In case the Y2K bug didn’t do us in, global catastrophe was assured by Richard Noone, author of the 1997 book “5/5/2000 Ice: the Ultimate Disaster.”

4. In late 1999, buying into fears about Y2K, he swamped the markets with liquidity.

5. Then came the Y2K bug, in which Indian firms helped save the world from the disaster-that-never-quite-was, boosting their profile.

6. Y2K panic; NATO bombing of Yugoslavia.

7. Companies are spending billions of dollars on Y2K.

7. EnglishVocabulary.ir try its best to collect and make good sentences.

8. The Y2K turnover was simply the largest and most obvious example.

9. The most famous antipattern, Y2K, shows us the peril and the promise of this exciting new field.

10. Y2K (2000) The Year 2000: all computers would turn to pumpkins at the strike of midnight.

11. China’s Ministry of Information Industry and the US Department of Commerce jointly held Sino-US International Seminar on Y2K Problem on March 31 this year and achieved a great success.

12. Other IT departments took the 9/9/99 opportunity to test their contingency plans for Y2K.

13. While even they’re a bit skeptical about that on a larger scale, as Kedrosky noted, the same was true of the individuals working on solving the Y2K crisis as well.

14. In this scenario, ill-written software itself intended to patch the Y2K glitch might go overboard and read an intentional 9999 end-of-file value as a date and convert it into an explicit 1999 date.

15. The world was busily working to protect itself from the consequences of the Y2K bug with a lot of coding and a lot of hardware.

16. Send letters to manufacturers to watch if their systems are Y2K compliant.

17. Now suppose I want to print out the date of the last day of the week of the month after the one that is 45 days from Y2K.

18. He’s not saying this is definitely happening, but he uses the Y2K crisis as an analogy.

19. While that is possible, and this time is different ™, it’s at least worth wondering what if the Y2K lesson matters more than we might have thought.

20. All reliable information points to the fact that the Y2K Virus ( Millennium Bug ) will create havoc with computer systems worldwide at the turn of the century .

از آنجایی که زبان انگلیسی، فرّار است و بدون مرور، در مدت زمان کوتاهی به فراموشی سپرده می‌شود، می‌توان تا حدی به زبان‌آموزان حق داد؛ اما چاره چیست؟ آیا روشی هست که بتوان در هر روز تعداد زیادی لغت حفظ کرد؟ و معنی فارسی لغت y2k را به حافظهٔ بلندمدت منتقل کرد؟ آیا می توان بزودی شاهد این باشیم که معنی جملات را بدرستی متوجه شد و از آن ها استفاده کرد؟

 

روش برتر یادگیری مؤثر لغت انگلیسی y2k

یادگیری حجم زیادی از لغات، بدون آنکه بتوانید از آن‌ها به درستی استفاده کنید، تاثیر چندانی در مکالمهٔ شما ندارد. لذا باید با شناخت روش‌های یادگیری مؤثر لغات انگلیسی ، لغات را به حافظهٔ بلند مدت بسپارید و یاد بگیرید از لغت‌ها، در جایگاه درستی در جملات، استفاده کنید.

یادگیری لغات در جمله و متن، کدینگ لغت “y2k”، استفاده ازجعبه لایتنربرای حفظ لغت “y2k”، نرم‌افزارهای تحت اندروید و سیستم ios و متون زبان اصلی از روش‌های برتر یادگیری مؤثر لغات انگلیسی است. چند  جمله و مثال برای y2k را در بالا برای شما آورده ایم.

 

چگونه لغت انگلیسی “y2k” را یاد بگیریم و فراموش نکنیم؟

مکالمهٔ هر زبان، متشکل از کلماتی است که طبق قواعد خاص و با ترتیب مشخص چیده شده و با آهنگ و لحن مناسب، بیان می‌شود. بنابراین یک بخش مهم از مکالمهٔ هر زبان، لغات هستند.

اهمیت حفظ لغت y2k در زبان انگلیسی، بر هیچ زبان‌آموزی پوشیده نیست؛ از این رو، آن‌ها سعی در حفظ لغات هرچه بیشتر دارند. اما آیا تعداد لغاتی که حفظ می‌کنند مهم است؟ آیا صرفاً یادگیری لغات، کفایت می‌کند؟ آیا با روش‌های سنتی، به نتیجهٔ مطلوب می‌رسند؟ آیا می‌توانند آن حجم از لغات را در طولانی مدت، در ذهن داشته‌باشند؟ آیا فقط حفظ لغت y2k می‌تواند مفید و کاربردی باشد؟

برای آنکه بتوانید لغت y2k را به شیوه‌ای مؤثر و ماندگار حفظ کنید و از لغت y2k به درستی در مکالمه‌ها و متون، استفاده کنید، باید با شیوه‌های مؤثر یادگیری زبان آشنا شوید. شیوه‌هایی که نه تنها سبب ثبت لغت انگلیسی y2k در حافظهٔ بلندمدت می‌شود، بلکه توانایی استفاده از لغت y2k در متن و مکالمهٔ مقتضی را در شما ایجاد کند.

شیوه‌های یادگیری مؤثّر زبان انگلیسی را یاد بگیرید و اجرا کنید تا بتوانید بدون کلاس درس و معلم، زبان انگلیسی را هرچه بهتر فرا بگیرید. یکی از بهترین این شیوه ها در ذیل برای شما توضیح داده شده است.

 

برای یادگیری مؤثر لغت انگلیسی y2k، لغت y2k را در متن یاد بگیرید

حفظ لغت y2k به تنهایی، هیچ تأثیر مثبتی در مهارت مکالمه ندارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت y2k را در جملات مختلف یاد بگیرد. از این طریق، معانی مختلف لغت y2k با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. در ذیل چند جمله دیگر با کلمه انگلیسی y2k آورده شده است:

1. By the way, don’t tell the Y2K folks we’re ignoring the first two digits of a four-digit year.

2. Now remember the Y2K scare when it was feared that computers would freeze-up because they weren’t programmed to read data after 1999.

3. In case the Y2K bug didn’t do us in, global catastrophe was assured by Richard Noone, author of the 1997 book “5/5/2000 Ice: the Ultimate Disaster.”

4. In late 1999, buying into fears about Y2K, he swamped the markets with liquidity.

5. Then came the Y2K bug, in which Indian firms helped save the world from the disaster-that-never-quite-was, boosting their profile.

6. Y2K panic; NATO bombing of Yugoslavia.

7. Companies are spending billions of dollars on Y2K.

7. EnglishVocabulary.ir try its best to collect and make good sentences.

8. The Y2K turnover was simply the largest and most obvious example.

9. The most famous antipattern, Y2K, shows us the peril and the promise of this exciting new field.

10. Y2K (2000) The Year 2000: all computers would turn to pumpkins at the strike of midnight.

11. China’s Ministry of Information Industry and the US Department of Commerce jointly held Sino-US International Seminar on Y2K Problem on March 31 this year and achieved a great success.

12. Other IT departments took the 9/9/99 opportunity to test their contingency plans for Y2K.

13. While even they’re a bit skeptical about that on a larger scale, as Kedrosky noted, the same was true of the individuals working on solving the Y2K crisis as well.

14. In this scenario, ill-written software itself intended to patch the Y2K glitch might go overboard and read an intentional 9999 end-of-file value as a date and convert it into an explicit 1999 date.

15. The world was busily working to protect itself from the consequences of the Y2K bug with a lot of coding and a lot of hardware.

16. Send letters to manufacturers to watch if their systems are Y2K compliant.

17. Now suppose I want to print out the date of the last day of the week of the month after the one that is 45 days from Y2K.

18. He’s not saying this is definitely happening, but he uses the Y2K crisis as an analogy.

19. While that is possible, and this time is different ™, it’s at least worth wondering what if the Y2K lesson matters more than we might have thought.

20. All reliable information points to the fact that the Y2K Virus ( Millennium Bug ) will create havoc with computer systems worldwide at the turn of the century .

How to use “y2k” in a sentence?

Example sentences with the word “y2k”. “y2k” example sentences.

“y2k?” What does this mean? One word for example: “y2k” by itself doesn’t communicate much. It could mean any of these things.

These are just examples. The single word “y2k”, by itself, isn’t enough to make communication clear. You need to learn sentences, MANY sentences!

Also a common weakness in writing and using the word  “y2k” is the lack of varied sentences. Becoming aware of three general types of sentences can help you vary the sentences with the word “y2k” in your writing.

So here are some sentences with “y2k”. You can see simple sentences  with “y2k” , compound sentences with the word “y2k” and complex sentences with y2k below.

Learning More About The English Word “y2k” Faster Through Complete Sentences

Sentences are everywhere. That’s right. I don’t know if you’ve noticed lately, but they’re all around you! They’re in books and on the radio. You’re reading one right now.

This is a sentence. Here’s another one! Without sentences, language doesn’t really work.

When you first started learning English, you may have memorized lists of words. For example you can see English meaning  of  “y2k” , or Persian meaning of “y2k”. But now that you have a better understanding of the language, there’s a better way for you to learn sentences with y2k.

True, there are still words that you don’t know. But if you learn whole sentences, instead of words by themselves, you can learn a lot faster!

I’m going to show you another English Sentences Focusing on the word “y2k” and y2k Word Families:

Recent Examples the Word “y2k” on the Web

1. By the way, don’t tell the Y2K folks we’re ignoring the first two digits of a four-digit year.

2. Now remember the Y2K scare when it was feared that computers would freeze-up because they weren’t programmed to read data after 1999.

3. In case the Y2K bug didn’t do us in, global catastrophe was assured by Richard Noone, author of the 1997 book “5/5/2000 Ice: the Ultimate Disaster.”

4. In late 1999, buying into fears about Y2K, he swamped the markets with liquidity.

5. Then came the Y2K bug, in which Indian firms helped save the world from the disaster-that-never-quite-was, boosting their profile.

6. Y2K panic; NATO bombing of Yugoslavia.

7. Companies are spending billions of dollars on Y2K.

7. EnglishVocabulary.ir try its best to collect and make good sentences.

8. The Y2K turnover was simply the largest and most obvious example.

9. The most famous antipattern, Y2K, shows us the peril and the promise of this exciting new field.

10. Y2K (2000) The Year 2000: all computers would turn to pumpkins at the strike of midnight.

11. China’s Ministry of Information Industry and the US Department of Commerce jointly held Sino-US International Seminar on Y2K Problem on March 31 this year and achieved a great success.

12. Other IT departments took the 9/9/99 opportunity to test their contingency plans for Y2K.

13. While even they’re a bit skeptical about that on a larger scale, as Kedrosky noted, the same was true of the individuals working on solving the Y2K crisis as well.

14. In this scenario, ill-written software itself intended to patch the Y2K glitch might go overboard and read an intentional 9999 end-of-file value as a date and convert it into an explicit 1999 date.

15. The world was busily working to protect itself from the consequences of the Y2K bug with a lot of coding and a lot of hardware.

16. Send letters to manufacturers to watch if their systems are Y2K compliant.

17. Now suppose I want to print out the date of the last day of the week of the month after the one that is 45 days from Y2K.

18. He’s not saying this is definitely happening, but he uses the Y2K crisis as an analogy.

19. While that is possible, and this time is different ™, it’s at least worth wondering what if the Y2K lesson matters more than we might have thought.

20. All reliable information points to the fact that the Y2K Virus ( Millennium Bug ) will create havoc with computer systems worldwide at the turn of the century .

بازی یادگیری زبان انگلیسی