Use “y chromosome” in a sentence | “y chromosome” sentence examples

یادگیری لغت y chromosome در جمله و متن؛ یک روش موثر برای حفظ لغت y chromosome

اساتید زبان همیشه شاهد اعتراضات زبان‌آموزان هستند که در حفظ لغات ناکام‌اند و معمولاً جملات زیر را از زبان‌آموزان می‌شنوند:

– نمی‌توانم معنی لغت سخت y chromosome را یاد بگیرم؛

– معنی لغت y chromosome را به زودی فراموش می‌کنم؛

– نمی‌توانم تعداد زیادی لغت در بازهٔ زمانی کوتاه حفظ کنم؛

– نمی‌توانم معنی لغت y chromosome را متناسب با متن تشخیص دهم؛

–  معنی انگلیسی لغت y chromosome  را حتی می دانم ولی نمی توانم بازهم از آن در مکالمه استفاده کنم؛

– معنی و مفهوم کلمه y chromosome را که در جملات ذیل بکار رفته است متوجه نمی شوم:

1. The introduction was all about X and Y chromosomes in embryology, and I fell asleep.

2. The results suggest that the Y chromosome heterochromatin appears to have a modifying effect on the phenotypic relationship between morphophysiological traits during human ontogenesis.

3. The Y chromosome short tandem repeat loci plays an important role in reconstructing the patrilineal history for their special genetic characteristics.

4. The Y chromosome is to yield other intriguing tales as well.

5. Here we present the Y chromosome data of 1,652 individuals from 47 populations of Mon-Khmer(MK) and Hmong-Mien(HM), which distribute primarily across Southeast Asia and extend into East Asia.

6. The AZFc region on human Y chromosome has been found to be functionally important in spermatogenesis.

7. In this study, we compared the Y chromosome diversity of the Peninsular Daic to those of Chinese Daic and the Mon-Khmer populations to reveal the origin of the Peninsular Daic populations.

8. The positive rate of Y chromosome of mice in Groups 2 – 6 was 100 %.

9. Conclusion Micro-deletion in AZF gene of Y chromosome is one of the major risks for oligospermatism and azoospermatism.

10. That’s because the male Y chromosome comes equipped with a so – called sex determination gene called SRY.

11. Objective : To investigate the clinical effect of Y chromosome polymorphism.

12. Y chromosome has two types of polymorphism : metacentric ( or submetacentric ) and acrocentric chromosomes.

13. The Y chromosome is starting to yield other intriguing tales as well.

14. Methods: Both karyotypic analysis and Y chromosome were performed in 107 blood specimen from azoospermic men.

15. Like humans, platypuses carry an X and a Y chromosome.

16. New, still unpublished work reveals that the Neandertal Y chromosome differs from the human one.

17. Objective: To investigate the relativities of long Y chromosome and clinical effects, including infaust pregnancy, gonadal dysgenesis and sex reversal syndrome.

18. Objective:To explore the relationship between Y chromosome microdeletion and non-idiopathic infertility in male cases with dyszoospermia.

19. Objective:To investigate the relativities of long Y chromosome and clinical effects, including infaust pregnancy, gonadal dysgenesis and sex reversal syndrome, etc.

20. Conclusions:The long Y chromosome may be related to some clinical effects such as infaust pregnancy, gonadal dysgenesis and sex reversal syndrome.

21. If the imperfections of the “Y chromosome” result in death, then male offspring will not be produced.

22. In man, for instance, the genes that control gender are on the Y chromosome.

22. EnglishVocabulary.ir try its best to gather and build good sentences.

23. Consequently, a Cain gene on an X chromosome can safety kill the Y chromosome and not risk suicide.

24. The fetus becomes male only when it both has a Y chromosome and is acted upon by androgenic hormones.

25. Known as the centromere, the middle space between the two arms of the Y chromosome is key to its health.

26. Strict patrilineal heredity is also obeyed by parts of our genome, the Y chromosome non-recombinating portion. Therefore, men sharing a surname are expected to have similar Y chromosomes.

27. Heterogametic sex The sex with dissimilar sex chromosomes, one (in mammals the Y chromosome)being shorter than the other(the X chromosome).

28. The cells of a male body one X and one Y chromosome ( XY ).

29. Therefore, the abscondence of Min-Yue ethnic group in history was confirmed by Y chromosome study.

30. Methods: Multiple PCR method and PAGE technology were used to detect factor ( AZF ) regions of Y chromosome.

از آنجایی که زبان انگلیسی، فرّار است و بدون مرور، در مدت زمان کوتاهی به فراموشی سپرده می‌شود، می‌توان تا حدی به زبان‌آموزان حق داد؛ اما چاره چیست؟ آیا روشی هست که بتوان در هر روز تعداد زیادی لغت حفظ کرد؟ و معنی فارسی لغت y chromosome را به حافظهٔ بلندمدت منتقل کرد؟ آیا می توان بزودی شاهد این باشیم که معنی جملات را بدرستی متوجه شد و از آن ها استفاده کرد؟

 

روش برتر یادگیری مؤثر لغت انگلیسی y chromosome

یادگیری حجم زیادی از لغات، بدون آنکه بتوانید از آن‌ها به درستی استفاده کنید، تاثیر چندانی در مکالمهٔ شما ندارد. لذا باید با شناخت روش‌های یادگیری مؤثر لغات انگلیسی ، لغات را به حافظهٔ بلند مدت بسپارید و یاد بگیرید از لغت‌ها، در جایگاه درستی در جملات، استفاده کنید.

یادگیری لغات در جمله و متن، کدینگ لغت “y chromosome”، استفاده ازجعبه لایتنربرای حفظ لغت “y chromosome”، نرم‌افزارهای تحت اندروید و سیستم ios و متون زبان اصلی از روش‌های برتر یادگیری مؤثر لغات انگلیسی است. چند  جمله و مثال برای y chromosome را در بالا برای شما آورده ایم.

 

چگونه لغت انگلیسی “y chromosome” را یاد بگیریم و فراموش نکنیم؟

مکالمهٔ هر زبان، متشکل از کلماتی است که طبق قواعد خاص و با ترتیب مشخص چیده شده و با آهنگ و لحن مناسب، بیان می‌شود. بنابراین یک بخش مهم از مکالمهٔ هر زبان، لغات هستند.

اهمیت حفظ لغت y chromosome در زبان انگلیسی، بر هیچ زبان‌آموزی پوشیده نیست؛ از این رو، آن‌ها سعی در حفظ لغات هرچه بیشتر دارند. اما آیا تعداد لغاتی که حفظ می‌کنند مهم است؟ آیا صرفاً یادگیری لغات، کفایت می‌کند؟ آیا با روش‌های سنتی، به نتیجهٔ مطلوب می‌رسند؟ آیا می‌توانند آن حجم از لغات را در طولانی مدت، در ذهن داشته‌باشند؟ آیا فقط حفظ لغت y chromosome می‌تواند مفید و کاربردی باشد؟

برای آنکه بتوانید لغت y chromosome را به شیوه‌ای مؤثر و ماندگار حفظ کنید و از لغت y chromosome به درستی در مکالمه‌ها و متون، استفاده کنید، باید با شیوه‌های مؤثر یادگیری زبان آشنا شوید. شیوه‌هایی که نه تنها سبب ثبت لغت انگلیسی y chromosome در حافظهٔ بلندمدت می‌شود، بلکه توانایی استفاده از لغت y chromosome در متن و مکالمهٔ مقتضی را در شما ایجاد کند.

شیوه‌های یادگیری مؤثّر زبان انگلیسی را یاد بگیرید و اجرا کنید تا بتوانید بدون کلاس درس و معلم، زبان انگلیسی را هرچه بهتر فرا بگیرید. یکی از بهترین این شیوه ها در ذیل برای شما توضیح داده شده است.

 

برای یادگیری مؤثر لغت انگلیسی y chromosome، لغت y chromosome را در متن یاد بگیرید

حفظ لغت y chromosome به تنهایی، هیچ تأثیر مثبتی در مهارت مکالمه ندارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت y chromosome را در جملات مختلف یاد بگیرد. از این طریق، معانی مختلف لغت y chromosome با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. در ذیل چند جمله دیگر با کلمه انگلیسی y chromosome آورده شده است:

1. The introduction was all about X and Y chromosomes in embryology, and I fell asleep.

2. The results suggest that the Y chromosome heterochromatin appears to have a modifying effect on the phenotypic relationship between morphophysiological traits during human ontogenesis.

3. The Y chromosome short tandem repeat loci plays an important role in reconstructing the patrilineal history for their special genetic characteristics.

4. The Y chromosome is to yield other intriguing tales as well.

5. Here we present the Y chromosome data of 1,652 individuals from 47 populations of Mon-Khmer(MK) and Hmong-Mien(HM), which distribute primarily across Southeast Asia and extend into East Asia.

6. The AZFc region on human Y chromosome has been found to be functionally important in spermatogenesis.

7. In this study, we compared the Y chromosome diversity of the Peninsular Daic to those of Chinese Daic and the Mon-Khmer populations to reveal the origin of the Peninsular Daic populations.

8. The positive rate of Y chromosome of mice in Groups 2 – 6 was 100 %.

9. Conclusion Micro-deletion in AZF gene of Y chromosome is one of the major risks for oligospermatism and azoospermatism.

10. That’s because the male Y chromosome comes equipped with a so – called sex determination gene called SRY.

11. Objective : To investigate the clinical effect of Y chromosome polymorphism.

12. Y chromosome has two types of polymorphism : metacentric ( or submetacentric ) and acrocentric chromosomes.

13. The Y chromosome is starting to yield other intriguing tales as well.

14. Methods: Both karyotypic analysis and Y chromosome were performed in 107 blood specimen from azoospermic men.

15. Like humans, platypuses carry an X and a Y chromosome.

16. New, still unpublished work reveals that the Neandertal Y chromosome differs from the human one.

17. Objective: To investigate the relativities of long Y chromosome and clinical effects, including infaust pregnancy, gonadal dysgenesis and sex reversal syndrome.

18. Objective:To explore the relationship between Y chromosome microdeletion and non-idiopathic infertility in male cases with dyszoospermia.

19. Objective:To investigate the relativities of long Y chromosome and clinical effects, including infaust pregnancy, gonadal dysgenesis and sex reversal syndrome, etc.

20. Conclusions:The long Y chromosome may be related to some clinical effects such as infaust pregnancy, gonadal dysgenesis and sex reversal syndrome.

21. If the imperfections of the “Y chromosome” result in death, then male offspring will not be produced.

22. In man, for instance, the genes that control gender are on the Y chromosome.

22. EnglishVocabulary.ir try its best to gather and build good sentences.

23. Consequently, a Cain gene on an X chromosome can safety kill the Y chromosome and not risk suicide.

24. The fetus becomes male only when it both has a Y chromosome and is acted upon by androgenic hormones.

25. Known as the centromere, the middle space between the two arms of the Y chromosome is key to its health.

26. Strict patrilineal heredity is also obeyed by parts of our genome, the Y chromosome non-recombinating portion. Therefore, men sharing a surname are expected to have similar Y chromosomes.

27. Heterogametic sex The sex with dissimilar sex chromosomes, one (in mammals the Y chromosome)being shorter than the other(the X chromosome).

28. The cells of a male body one X and one Y chromosome ( XY ).

29. Therefore, the abscondence of Min-Yue ethnic group in history was confirmed by Y chromosome study.

30. Methods: Multiple PCR method and PAGE technology were used to detect factor ( AZF ) regions of Y chromosome.

How to use “y chromosome” in a sentence?

Example sentences with the word “y chromosome”. “y chromosome” example sentences.

“y chromosome?” What does this mean? One word for example: “y chromosome” by itself doesn’t communicate much. It could mean any of these things.

These are just examples. The single word “y chromosome”, by itself, isn’t enough to make communication clear. You need to learn sentences, MANY sentences!

Also a common weakness in writing and using the word  “y chromosome” is the lack of varied sentences. Becoming aware of three general types of sentences can help you vary the sentences with the word “y chromosome” in your writing.

So here are some sentences with “y chromosome”. You can see simple sentences  with “y chromosome” , compound sentences with the word “y chromosome” and complex sentences with y chromosome below.

Learning More About The English Word “y chromosome” Faster Through Complete Sentences

Sentences are everywhere. That’s right. I don’t know if you’ve noticed lately, but they’re all around you! They’re in books and on the radio. You’re reading one right now.

This is a sentence. Here’s another one! Without sentences, language doesn’t really work.

When you first started learning English, you may have memorized lists of words. For example you can see English meaning  of  “y chromosome” , or Persian meaning of “y chromosome”. But now that you have a better understanding of the language, there’s a better way for you to learn sentences with y chromosome.

True, there are still words that you don’t know. But if you learn whole sentences, instead of words by themselves, you can learn a lot faster!

I’m going to show you another English Sentences Focusing on the word “y chromosome” and y chromosome Word Families:

Recent Examples the Word “y chromosome” on the Web

1. The introduction was all about X and Y chromosomes in embryology, and I fell asleep.

2. The results suggest that the Y chromosome heterochromatin appears to have a modifying effect on the phenotypic relationship between morphophysiological traits during human ontogenesis.

3. The Y chromosome short tandem repeat loci plays an important role in reconstructing the patrilineal history for their special genetic characteristics.

4. The Y chromosome is to yield other intriguing tales as well.

5. Here we present the Y chromosome data of 1,652 individuals from 47 populations of Mon-Khmer(MK) and Hmong-Mien(HM), which distribute primarily across Southeast Asia and extend into East Asia.

6. The AZFc region on human Y chromosome has been found to be functionally important in spermatogenesis.

7. In this study, we compared the Y chromosome diversity of the Peninsular Daic to those of Chinese Daic and the Mon-Khmer populations to reveal the origin of the Peninsular Daic populations.

8. The positive rate of Y chromosome of mice in Groups 2 – 6 was 100 %.

9. Conclusion Micro-deletion in AZF gene of Y chromosome is one of the major risks for oligospermatism and azoospermatism.

10. That’s because the male Y chromosome comes equipped with a so – called sex determination gene called SRY.

11. Objective : To investigate the clinical effect of Y chromosome polymorphism.

12. Y chromosome has two types of polymorphism : metacentric ( or submetacentric ) and acrocentric chromosomes.

13. The Y chromosome is starting to yield other intriguing tales as well.

14. Methods: Both karyotypic analysis and Y chromosome were performed in 107 blood specimen from azoospermic men.

15. Like humans, platypuses carry an X and a Y chromosome.

16. New, still unpublished work reveals that the Neandertal Y chromosome differs from the human one.

17. Objective: To investigate the relativities of long Y chromosome and clinical effects, including infaust pregnancy, gonadal dysgenesis and sex reversal syndrome.

18. Objective:To explore the relationship between Y chromosome microdeletion and non-idiopathic infertility in male cases with dyszoospermia.

19. Objective:To investigate the relativities of long Y chromosome and clinical effects, including infaust pregnancy, gonadal dysgenesis and sex reversal syndrome, etc.

20. Conclusions:The long Y chromosome may be related to some clinical effects such as infaust pregnancy, gonadal dysgenesis and sex reversal syndrome.

21. If the imperfections of the “Y chromosome” result in death, then male offspring will not be produced.

22. In man, for instance, the genes that control gender are on the Y chromosome.

22. EnglishVocabulary.ir try its best to gather and build good sentences.

23. Consequently, a Cain gene on an X chromosome can safety kill the Y chromosome and not risk suicide.

24. The fetus becomes male only when it both has a Y chromosome and is acted upon by androgenic hormones.

25. Known as the centromere, the middle space between the two arms of the Y chromosome is key to its health.

26. Strict patrilineal heredity is also obeyed by parts of our genome, the Y chromosome non-recombinating portion. Therefore, men sharing a surname are expected to have similar Y chromosomes.

27. Heterogametic sex The sex with dissimilar sex chromosomes, one (in mammals the Y chromosome)being shorter than the other(the X chromosome).

28. The cells of a male body one X and one Y chromosome ( XY ).

29. Therefore, the abscondence of Min-Yue ethnic group in history was confirmed by Y chromosome study.

30. Methods: Multiple PCR method and PAGE technology were used to detect factor ( AZF ) regions of Y chromosome.

بازی یادگیری زبان انگلیسی