Use “xx” in a sentence | “xx” sentence examples

یادگیری لغت xx در جمله و متن؛ یک روش موثر برای حفظ لغت xx

اساتید زبان همیشه شاهد اعتراضات زبان‌آموزان هستند که در حفظ لغات ناکام‌اند و معمولاً جملات زیر را از زبان‌آموزان می‌شنوند:

– نمی‌توانم معنی لغت سخت xx را یاد بگیرم؛

– معنی لغت xx را به زودی فراموش می‌کنم؛

– نمی‌توانم تعداد زیادی لغت در بازهٔ زمانی کوتاه حفظ کنم؛

– نمی‌توانم معنی لغت xx را متناسب با متن تشخیص دهم؛

–  معنی انگلیسی لغت xx  را حتی می دانم ولی نمی توانم بازهم از آن در مکالمه استفاده کنم؛

– معنی و مفهوم کلمه xx را که در جملات ذیل بکار رفته است متوجه نمی شوم:

1. Nobbler distributes through QQ ” XX group and XX company combination give QQ money ” false information, the user that entice is visited.

2. Hellow, everyone, my name is XX, I come fromXX, now I will tell you som…

3. Our request compensation for the loss of freight XX dollars.

4. Could not load the plug – in’ XX ‘for the MIME type’ XX ‘.

5. I suggest that XX Guarantee Company should choose the low cost strategy.

6. Unable to copy XX. Destination directory is a subdirectory of the source directory.

7. New “Company Law” XX, the provisions of Article marks the sixty-fourth Disregard of Corporate Personality System in China for the first time established.

8. XX has been lost. Please stop payment. I, the applicant agree to bear the whole responsibility of any dispute rised in future.

9. West Piont Point is the oldest continueously xx continuously occupied military post in the United States.

10. As you can see the XX bath tup is much deeper and together with the supporting frames the bath tub’s minimum height is 625mm.

11. Interest at the rate of XX % shall be calculated on the outstanding unpaid balance.

12. Great Wall – XX card symbolizes the position of a firm’s employee.

13. Guo WW, Deng XX, 1998. Somatic hybrid plantlets regeneration between Citrus and its wild relative, Murraya paniculata via protoplast electrofusion .

14. In figure 12, the window title has been HTML encoded, but not decoded, so the %XX% garbage code displays in the title.

15. The company XX is the only authorized representative for MAR.

16. Hello, xx. Ministry of Justice have made revision suggestion about Electron flow statement.

17. Disk cache directory XX does not exist. Please enter a new directory in the preferences box.

18. Xx Company is nortorious for its on-site fly-tipping, giving rise to terrible pollution and a great number of rubbish collectors. please see attached for the proving photographs.

19. Advance to next unread message in XX?

20. SOCKS and proxies are unavailable. Try connecting to XX again?.com

21. Hellow, my name is XX. I graduated from Longchang 2.

22. I am looking for XX to borrow money every day now, for mine underlain for making the engineering project.

23. Error temporary directory XX does not exist. Please enter a new directory in the preferences box.

24. XX is the bottom lost of this box, include wine, no cigarette, betel nut.

25. The decision was made during the pontificate of Pope John XX.

26. All spaces, punctuation, accented characters, and any other non-ASCII characters are replaced with %xx encoding, where xx is equivalent to the hexadecimal number representing the character.

27. Xx is RMB shock-proof function multi-channel shockproof structure and integrated design to ensure its in high frequency, more frequency vibration environment safe work long-term RMB xx.

28. Consider these freedoms with respect to the three mutually perpendicular axes XX, YY, and ZZ.

29. I want to talk to you over the phone regarding issues about report development and the XX project.

30. The network consists of one switching center, 25 base stations and around 101 BRs in the territory of XX (rural area included), and the designed capacity of Phase One of the project is 20,000 users.

از آنجایی که زبان انگلیسی، فرّار است و بدون مرور، در مدت زمان کوتاهی به فراموشی سپرده می‌شود، می‌توان تا حدی به زبان‌آموزان حق داد؛ اما چاره چیست؟ آیا روشی هست که بتوان در هر روز تعداد زیادی لغت حفظ کرد؟ و معنی فارسی لغت xx را به حافظهٔ بلندمدت منتقل کرد؟ آیا می توان بزودی شاهد این باشیم که معنی جملات را بدرستی متوجه شد و از آن ها استفاده کرد؟

 

روش برتر یادگیری مؤثر لغت انگلیسی xx

یادگیری حجم زیادی از لغات، بدون آنکه بتوانید از آن‌ها به درستی استفاده کنید، تاثیر چندانی در مکالمهٔ شما ندارد. لذا باید با شناخت روش‌های یادگیری مؤثر لغات انگلیسی ، لغات را به حافظهٔ بلند مدت بسپارید و یاد بگیرید از لغت‌ها، در جایگاه درستی در جملات، استفاده کنید.

یادگیری لغات در جمله و متن، کدینگ لغت “xx”، استفاده ازجعبه لایتنربرای حفظ لغت “xx”، نرم‌افزارهای تحت اندروید و سیستم ios و متون زبان اصلی از روش‌های برتر یادگیری مؤثر لغات انگلیسی است. چند  جمله و مثال برای xx را در بالا برای شما آورده ایم.

 

چگونه لغت انگلیسی “xx” را یاد بگیریم و فراموش نکنیم؟

مکالمهٔ هر زبان، متشکل از کلماتی است که طبق قواعد خاص و با ترتیب مشخص چیده شده و با آهنگ و لحن مناسب، بیان می‌شود. بنابراین یک بخش مهم از مکالمهٔ هر زبان، لغات هستند.

اهمیت حفظ لغت xx در زبان انگلیسی، بر هیچ زبان‌آموزی پوشیده نیست؛ از این رو، آن‌ها سعی در حفظ لغات هرچه بیشتر دارند. اما آیا تعداد لغاتی که حفظ می‌کنند مهم است؟ آیا صرفاً یادگیری لغات، کفایت می‌کند؟ آیا با روش‌های سنتی، به نتیجهٔ مطلوب می‌رسند؟ آیا می‌توانند آن حجم از لغات را در طولانی مدت، در ذهن داشته‌باشند؟ آیا فقط حفظ لغت xx می‌تواند مفید و کاربردی باشد؟

برای آنکه بتوانید لغت xx را به شیوه‌ای مؤثر و ماندگار حفظ کنید و از لغت xx به درستی در مکالمه‌ها و متون، استفاده کنید، باید با شیوه‌های مؤثر یادگیری زبان آشنا شوید. شیوه‌هایی که نه تنها سبب ثبت لغت انگلیسی xx در حافظهٔ بلندمدت می‌شود، بلکه توانایی استفاده از لغت xx در متن و مکالمهٔ مقتضی را در شما ایجاد کند.

شیوه‌های یادگیری مؤثّر زبان انگلیسی را یاد بگیرید و اجرا کنید تا بتوانید بدون کلاس درس و معلم، زبان انگلیسی را هرچه بهتر فرا بگیرید. یکی از بهترین این شیوه ها در ذیل برای شما توضیح داده شده است.

 

برای یادگیری مؤثر لغت انگلیسی xx، لغت xx را در متن یاد بگیرید

حفظ لغت xx به تنهایی، هیچ تأثیر مثبتی در مهارت مکالمه ندارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت xx را در جملات مختلف یاد بگیرد. از این طریق، معانی مختلف لغت xx با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. در ذیل چند جمله دیگر با کلمه انگلیسی xx آورده شده است:

1. Nobbler distributes through QQ ” XX group and XX company combination give QQ money ” false information, the user that entice is visited.

2. Hellow, everyone, my name is XX, I come fromXX, now I will tell you som…

3. Our request compensation for the loss of freight XX dollars.

4. Could not load the plug – in’ XX ‘for the MIME type’ XX ‘.

5. I suggest that XX Guarantee Company should choose the low cost strategy.

6. Unable to copy XX. Destination directory is a subdirectory of the source directory.

7. New “Company Law” XX, the provisions of Article marks the sixty-fourth Disregard of Corporate Personality System in China for the first time established.

8. XX has been lost. Please stop payment. I, the applicant agree to bear the whole responsibility of any dispute rised in future.

9. West Piont Point is the oldest continueously xx continuously occupied military post in the United States.

10. As you can see the XX bath tup is much deeper and together with the supporting frames the bath tub’s minimum height is 625mm.

11. Interest at the rate of XX % shall be calculated on the outstanding unpaid balance.

12. Great Wall – XX card symbolizes the position of a firm’s employee.

13. Guo WW, Deng XX, 1998. Somatic hybrid plantlets regeneration between Citrus and its wild relative, Murraya paniculata via protoplast electrofusion .

14. In figure 12, the window title has been HTML encoded, but not decoded, so the %XX% garbage code displays in the title.

15. The company XX is the only authorized representative for MAR.

16. Hello, xx. Ministry of Justice have made revision suggestion about Electron flow statement.

17. Disk cache directory XX does not exist. Please enter a new directory in the preferences box.

18. Xx Company is nortorious for its on-site fly-tipping, giving rise to terrible pollution and a great number of rubbish collectors. please see attached for the proving photographs.

19. Advance to next unread message in XX?

20. SOCKS and proxies are unavailable. Try connecting to XX again?.com

21. Hellow, my name is XX. I graduated from Longchang 2.

22. I am looking for XX to borrow money every day now, for mine underlain for making the engineering project.

23. Error temporary directory XX does not exist. Please enter a new directory in the preferences box.

24. XX is the bottom lost of this box, include wine, no cigarette, betel nut.

25. The decision was made during the pontificate of Pope John XX.

26. All spaces, punctuation, accented characters, and any other non-ASCII characters are replaced with %xx encoding, where xx is equivalent to the hexadecimal number representing the character.

27. Xx is RMB shock-proof function multi-channel shockproof structure and integrated design to ensure its in high frequency, more frequency vibration environment safe work long-term RMB xx.

28. Consider these freedoms with respect to the three mutually perpendicular axes XX, YY, and ZZ.

29. I want to talk to you over the phone regarding issues about report development and the XX project.

30. The network consists of one switching center, 25 base stations and around 101 BRs in the territory of XX (rural area included), and the designed capacity of Phase One of the project is 20,000 users.

How to use “xx” in a sentence?

Example sentences with the word “xx”. “xx” example sentences.

“xx?” What does this mean? One word for example: “xx” by itself doesn’t communicate much. It could mean any of these things.

These are just examples. The single word “xx”, by itself, isn’t enough to make communication clear. You need to learn sentences, MANY sentences!

Also a common weakness in writing and using the word  “xx” is the lack of varied sentences. Becoming aware of three general types of sentences can help you vary the sentences with the word “xx” in your writing.

So here are some sentences with “xx”. You can see simple sentences  with “xx” , compound sentences with the word “xx” and complex sentences with xx below.

Learning More About The English Word “xx” Faster Through Complete Sentences

Sentences are everywhere. That’s right. I don’t know if you’ve noticed lately, but they’re all around you! They’re in books and on the radio. You’re reading one right now.

This is a sentence. Here’s another one! Without sentences, language doesn’t really work.

When you first started learning English, you may have memorized lists of words. For example you can see English meaning  of  “xx” , or Persian meaning of “xx”. But now that you have a better understanding of the language, there’s a better way for you to learn sentences with xx.

True, there are still words that you don’t know. But if you learn whole sentences, instead of words by themselves, you can learn a lot faster!

I’m going to show you another English Sentences Focusing on the word “xx” and xx Word Families:

Recent Examples the Word “xx” on the Web

1. Nobbler distributes through QQ ” XX group and XX company combination give QQ money ” false information, the user that entice is visited.

2. Hellow, everyone, my name is XX, I come fromXX, now I will tell you som…

3. Our request compensation for the loss of freight XX dollars.

4. Could not load the plug – in’ XX ‘for the MIME type’ XX ‘.

5. I suggest that XX Guarantee Company should choose the low cost strategy.

6. Unable to copy XX. Destination directory is a subdirectory of the source directory.

7. New “Company Law” XX, the provisions of Article marks the sixty-fourth Disregard of Corporate Personality System in China for the first time established.

8. XX has been lost. Please stop payment. I, the applicant agree to bear the whole responsibility of any dispute rised in future.

9. West Piont Point is the oldest continueously xx continuously occupied military post in the United States.

10. As you can see the XX bath tup is much deeper and together with the supporting frames the bath tub’s minimum height is 625mm.

11. Interest at the rate of XX % shall be calculated on the outstanding unpaid balance.

12. Great Wall – XX card symbolizes the position of a firm’s employee.

13. Guo WW, Deng XX, 1998. Somatic hybrid plantlets regeneration between Citrus and its wild relative, Murraya paniculata via protoplast electrofusion .

14. In figure 12, the window title has been HTML encoded, but not decoded, so the %XX% garbage code displays in the title.

15. The company XX is the only authorized representative for MAR.

16. Hello, xx. Ministry of Justice have made revision suggestion about Electron flow statement.

17. Disk cache directory XX does not exist. Please enter a new directory in the preferences box.

18. Xx Company is nortorious for its on-site fly-tipping, giving rise to terrible pollution and a great number of rubbish collectors. please see attached for the proving photographs.

19. Advance to next unread message in XX?

20. SOCKS and proxies are unavailable. Try connecting to XX again?.com

21. Hellow, my name is XX. I graduated from Longchang 2.

22. I am looking for XX to borrow money every day now, for mine underlain for making the engineering project.

23. Error temporary directory XX does not exist. Please enter a new directory in the preferences box.

24. XX is the bottom lost of this box, include wine, no cigarette, betel nut.

25. The decision was made during the pontificate of Pope John XX.

26. All spaces, punctuation, accented characters, and any other non-ASCII characters are replaced with %xx encoding, where xx is equivalent to the hexadecimal number representing the character.

27. Xx is RMB shock-proof function multi-channel shockproof structure and integrated design to ensure its in high frequency, more frequency vibration environment safe work long-term RMB xx.

28. Consider these freedoms with respect to the three mutually perpendicular axes XX, YY, and ZZ.

29. I want to talk to you over the phone regarding issues about report development and the XX project.

30. The network consists of one switching center, 25 base stations and around 101 BRs in the territory of XX (rural area included), and the designed capacity of Phase One of the project is 20,000 users.

بازی یادگیری زبان انگلیسی