Use “XS” in a sentence | “XS” sentence examples

یادگیری لغت XS در جمله و متن؛ یک روش موثر برای حفظ لغت XS

اساتید زبان همیشه شاهد اعتراضات زبان‌آموزان هستند که در حفظ لغات ناکام‌اند و معمولاً جملات زیر را از زبان‌آموزان می‌شنوند:

– نمی‌توانم معنی لغت سخت XS را یاد بگیرم؛

– معنی لغت XS را به زودی فراموش می‌کنم؛

– نمی‌توانم تعداد زیادی لغت در بازهٔ زمانی کوتاه حفظ کنم؛

– نمی‌توانم معنی لغت XS را متناسب با متن تشخیص دهم؛

–  معنی انگلیسی لغت XS  را حتی می دانم ولی نمی توانم بازهم از آن در مکالمه استفاده کنم؛

– معنی و مفهوم کلمه XS را که در جملات ذیل بکار رفته است متوجه نمی شوم:

(1) was proposed by Mr X and seconded by Mrs Y.

(2) Make X greater than or equal to zero.

(3) In algebra, the sign X usually denotes an unknown quantity. EnglishVocabulary.ir

(4) Please x your ideas in the little boxes on the form.

(5) On your map, X marks the spot where the race begins.

(6) The cushions, shown left, measure 20 x 12 inches and cost $39.95.

(7) Can the value of y be predicted from the value of x?

(8) The chest X – rays showed moderate enlargement of the heart.

(9) The variables in the equation are X, Y and Z.

(10) x is a function of y.

(11) Under this rule, if Y is employed by X, X will be vicariously liable for the actions of Y.

(12) Don’t you agree that Malcolm X definitely has a place in the pantheon of black civil rights heroes?

(13) Let x be the sum of a and b.

(14) Let x equal 5 and y equal 3.

(15) X marks the spot where the treasure is buried.

(16) Lex x be the equal of y.

(17) In algebra the sign x usually denotes an unknown quantity.

(18) X and Y in the equation are both unknowns.

(19) Let’s suppose X knows what Y is doing.

(20) From the letters X Y Z, we can get three combinations of two letters: XY, XZ, and YZ.

(21) Xs . the main parts is: The wet sand feeder, The elevator, Burner, Dry roller filtercyclone.

(22) The joystick on the XS 202 is not horrible, but it’s harder to navigate through large collections with.

(23) XS technology also ensures that the tweeter distributes sound over a greater area than traditional tweeters.

(24) There are far more Js than Xs, I am fairly certain.

(25) The value of the test attribute of the xs:assertion element facet is an XPath 2.0 expression or XPath 2.0 subset as defined by the XML Schema 1.1 specification that evaluates to either true or false.

(26) The Roku 2 XS trades in a simple infrared remote control for one that is more like the Wii motion-controller.

(27) If you get a chance, pick up an XTi or an XS and listen to the shutter as you shoot.

(28) The sliding glass doors onto the balcony are plastered with a herringbone pattern of Xs.

(29) In this case, casting functions (like $elem cast as xs:integer) are needed to keep the queries working.

(30) Especially, the advantages of the method are marked, while the variables Xs multicollinearity being serious.

از آنجایی که زبان انگلیسی، فرّار است و بدون مرور، در مدت زمان کوتاهی به فراموشی سپرده می‌شود، می‌توان تا حدی به زبان‌آموزان حق داد؛ اما چاره چیست؟ آیا روشی هست که بتوان در هر روز تعداد زیادی لغت حفظ کرد؟ و معنی فارسی لغت XS را به حافظهٔ بلندمدت منتقل کرد؟ آیا می توان بزودی شاهد این باشیم که معنی جملات را بدرستی متوجه شد و از آن ها استفاده کرد؟

 

روش برتر یادگیری مؤثر لغت انگلیسی XS

یادگیری حجم زیادی از لغات، بدون آنکه بتوانید از آن‌ها به درستی استفاده کنید، تاثیر چندانی در مکالمهٔ شما ندارد. لذا باید با شناخت روش‌های یادگیری مؤثر لغات انگلیسی ، لغات را به حافظهٔ بلند مدت بسپارید و یاد بگیرید از لغت‌ها، در جایگاه درستی در جملات، استفاده کنید.

یادگیری لغات در جمله و متن، کدینگ لغت “XS”، استفاده ازجعبه لایتنربرای حفظ لغت “XS”، نرم‌افزارهای تحت اندروید و سیستم ios و متون زبان اصلی از روش‌های برتر یادگیری مؤثر لغات انگلیسی است. چند  جمله و مثال برای XS را در بالا برای شما آورده ایم.

 

چگونه لغت انگلیسی “XS” را یاد بگیریم و فراموش نکنیم؟

مکالمهٔ هر زبان، متشکل از کلماتی است که طبق قواعد خاص و با ترتیب مشخص چیده شده و با آهنگ و لحن مناسب، بیان می‌شود. بنابراین یک بخش مهم از مکالمهٔ هر زبان، لغات هستند.

اهمیت حفظ لغت XS در زبان انگلیسی، بر هیچ زبان‌آموزی پوشیده نیست؛ از این رو، آن‌ها سعی در حفظ لغات هرچه بیشتر دارند. اما آیا تعداد لغاتی که حفظ می‌کنند مهم است؟ آیا صرفاً یادگیری لغات، کفایت می‌کند؟ آیا با روش‌های سنتی، به نتیجهٔ مطلوب می‌رسند؟ آیا می‌توانند آن حجم از لغات را در طولانی مدت، در ذهن داشته‌باشند؟ آیا فقط حفظ لغت XS می‌تواند مفید و کاربردی باشد؟

برای آنکه بتوانید لغت XS را به شیوه‌ای مؤثر و ماندگار حفظ کنید و از لغت XS به درستی در مکالمه‌ها و متون، استفاده کنید، باید با شیوه‌های مؤثر یادگیری زبان آشنا شوید. شیوه‌هایی که نه تنها سبب ثبت لغت انگلیسی XS در حافظهٔ بلندمدت می‌شود، بلکه توانایی استفاده از لغت XS در متن و مکالمهٔ مقتضی را در شما ایجاد کند.

شیوه‌های یادگیری مؤثّر زبان انگلیسی را یاد بگیرید و اجرا کنید تا بتوانید بدون کلاس درس و معلم، زبان انگلیسی را هرچه بهتر فرا بگیرید. یکی از بهترین این شیوه ها در ذیل برای شما توضیح داده شده است.

 

برای یادگیری مؤثر لغت انگلیسی XS، لغت XS را در متن یاد بگیرید

حفظ لغت XS به تنهایی، هیچ تأثیر مثبتی در مهارت مکالمه ندارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت XS را در جملات مختلف یاد بگیرد. از این طریق، معانی مختلف لغت XS با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. در ذیل چند جمله دیگر با کلمه انگلیسی XS آورده شده است:

(1) was proposed by Mr X and seconded by Mrs Y.

(2) Make X greater than or equal to zero.

(3) In algebra, the sign X usually denotes an unknown quantity. EnglishVocabulary.ir

(4) Please x your ideas in the little boxes on the form.

(5) On your map, X marks the spot where the race begins.

(6) The cushions, shown left, measure 20 x 12 inches and cost $39.95.

(7) Can the value of y be predicted from the value of x?

(8) The chest X – rays showed moderate enlargement of the heart.

(9) The variables in the equation are X, Y and Z.

(10) x is a function of y.

(11) Under this rule, if Y is employed by X, X will be vicariously liable for the actions of Y.

(12) Don’t you agree that Malcolm X definitely has a place in the pantheon of black civil rights heroes?

(13) Let x be the sum of a and b.

(14) Let x equal 5 and y equal 3.

(15) X marks the spot where the treasure is buried.

(16) Lex x be the equal of y.

(17) In algebra the sign x usually denotes an unknown quantity.

(18) X and Y in the equation are both unknowns.

(19) Let’s suppose X knows what Y is doing.

(20) From the letters X Y Z, we can get three combinations of two letters: XY, XZ, and YZ.

(21) Xs . the main parts is: The wet sand feeder, The elevator, Burner, Dry roller filtercyclone.

(22) The joystick on the XS 202 is not horrible, but it’s harder to navigate through large collections with.

(23) XS technology also ensures that the tweeter distributes sound over a greater area than traditional tweeters.

(24) There are far more Js than Xs, I am fairly certain.

(25) The value of the test attribute of the xs:assertion element facet is an XPath 2.0 expression or XPath 2.0 subset as defined by the XML Schema 1.1 specification that evaluates to either true or false.

(26) The Roku 2 XS trades in a simple infrared remote control for one that is more like the Wii motion-controller.

(27) If you get a chance, pick up an XTi or an XS and listen to the shutter as you shoot.

(28) The sliding glass doors onto the balcony are plastered with a herringbone pattern of Xs.

(29) In this case, casting functions (like $elem cast as xs:integer) are needed to keep the queries working.

(30) Especially, the advantages of the method are marked, while the variables Xs multicollinearity being serious.

How to use “XS” in a sentence?

Example sentences with the word “XS”. “XS” example sentences.

“XS?” What does this mean? One word for example: “XS” by itself doesn’t communicate much. It could mean any of these things.

These are just examples. The single word “XS”, by itself, isn’t enough to make communication clear. You need to learn sentences, MANY sentences!

Also a common weakness in writing and using the word  “XS” is the lack of varied sentences. Becoming aware of three general types of sentences can help you vary the sentences with the word “XS” in your writing.

So here are some sentences with “XS”. You can see simple sentences  with “XS” , compound sentences with the word “XS” and complex sentences with XS below.

Learning More About The English Word “XS” Faster Through Complete Sentences

Sentences are everywhere. That’s right. I don’t know if you’ve noticed lately, but they’re all around you! They’re in books and on the radio. You’re reading one right now.

This is a sentence. Here’s another one! Without sentences, language doesn’t really work.

When you first started learning English, you may have memorized lists of words. For example you can see English meaning  of  “XS” , or Persian meaning of “XS”. But now that you have a better understanding of the language, there’s a better way for you to learn sentences with XS.

True, there are still words that you don’t know. But if you learn whole sentences, instead of words by themselves, you can learn a lot faster!

I’m going to show you another English Sentences Focusing on the word “XS” and XS Word Families:

Recent Examples the Word “XS” on the Web

(1) was proposed by Mr X and seconded by Mrs Y.

(2) Make X greater than or equal to zero.

(3) In algebra, the sign X usually denotes an unknown quantity. EnglishVocabulary.ir

(4) Please x your ideas in the little boxes on the form.

(5) On your map, X marks the spot where the race begins.

(6) The cushions, shown left, measure 20 x 12 inches and cost $39.95.

(7) Can the value of y be predicted from the value of x?

(8) The chest X – rays showed moderate enlargement of the heart.

(9) The variables in the equation are X, Y and Z.

(10) x is a function of y.

(11) Under this rule, if Y is employed by X, X will be vicariously liable for the actions of Y.

(12) Don’t you agree that Malcolm X definitely has a place in the pantheon of black civil rights heroes?

(13) Let x be the sum of a and b.

(14) Let x equal 5 and y equal 3.

(15) X marks the spot where the treasure is buried.

(16) Lex x be the equal of y.

(17) In algebra the sign x usually denotes an unknown quantity.

(18) X and Y in the equation are both unknowns.

(19) Let’s suppose X knows what Y is doing.

(20) From the letters X Y Z, we can get three combinations of two letters: XY, XZ, and YZ.

(21) Xs . the main parts is: The wet sand feeder, The elevator, Burner, Dry roller filtercyclone.

(22) The joystick on the XS 202 is not horrible, but it’s harder to navigate through large collections with.

(23) XS technology also ensures that the tweeter distributes sound over a greater area than traditional tweeters.

(24) There are far more Js than Xs, I am fairly certain.

(25) The value of the test attribute of the xs:assertion element facet is an XPath 2.0 expression or XPath 2.0 subset as defined by the XML Schema 1.1 specification that evaluates to either true or false.

(26) The Roku 2 XS trades in a simple infrared remote control for one that is more like the Wii motion-controller.

(27) If you get a chance, pick up an XTi or an XS and listen to the shutter as you shoot.

(28) The sliding glass doors onto the balcony are plastered with a herringbone pattern of Xs.

(29) In this case, casting functions (like $elem cast as xs:integer) are needed to keep the queries working.

(30) Especially, the advantages of the method are marked, while the variables Xs multicollinearity being serious.

بازی یادگیری زبان انگلیسی