Use “XPS” in a sentence | “XPS” sentence examples

یادگیری لغت XPS در جمله و متن؛ یک روش موثر برای حفظ لغت XPS

اساتید زبان همیشه شاهد اعتراضات زبان‌آموزان هستند که در حفظ لغات ناکام‌اند و معمولاً جملات زیر را از زبان‌آموزان می‌شنوند:

– نمی‌توانم معنی لغت سخت XPS را یاد بگیرم؛

– معنی لغت XPS را به زودی فراموش می‌کنم؛

– نمی‌توانم تعداد زیادی لغت در بازهٔ زمانی کوتاه حفظ کنم؛

– نمی‌توانم معنی لغت XPS را متناسب با متن تشخیص دهم؛

–  معنی انگلیسی لغت XPS  را حتی می دانم ولی نمی توانم بازهم از آن در مکالمه استفاده کنم؛

– معنی و مفهوم کلمه XPS را که در جملات ذیل بکار رفته است متوجه نمی شوم:

1. The XPS spectra of carbon fibers electrochemically oxidized in acetic acid, nitric acid, phosphoric acid, sulphuric acid and ammonium carbonate were fitted by a Gaussian Lorentzian mixed function.

2. X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) indicated that the higher reaction activity of alkyl halide, the more alkyl substitution degree on hydroxyl group of chitosan.

3. The results of XPS and AES analyses showed that on tinplate surface an anticorrosive coordination compound film of laurylamine was formed, and N atoms in laurylamine molecule were coordinated with Sn.

4. By using XPS, before and after the intoxication of mixed oxide catalysts, the various appearance and the composition. valence and chemical mechanism of the active component of catalysts were studied.

5. ATR – IR and XPS spectra verified the occurrence of the grafting.

6. The surface analysis from XPS indicated that the fluorinated component preferentially self – separation at the film – air interface.

7. The films were characterized using XPS, ATR FT IR, GAIR.

8. Analysis by XPS graph obtained silicon atom ratio of oxygen is about 1:1, the results showed that the films were annealed silicon oxide film is rich silicon oxide.

9. Where the iMac is squarish and silver, the XPS One is all black and rectangular, with speakers attached to the sides and a wide glass base.

10. EPS external wall insulation system, XPS external wall insulation system and roof insulation system.

11. The composite was investigated by XRD and XPS, its electrochemical performance as anode active materials for lithium ion batteries was studied, and its chemical mechanism was discussed.

12. The catalyst was characterized by XRD, XPS and IR techniques in order to study the stability and anti-sulfur ability on the processing of the 200 h HDS of thiophene and strengthening sulfurization.

13. Using micro-analysis methods such as XPS and SEM, the mechanism of the modification methods and materials was analyzed and discussed.

14. The nitrogen and water adsorption isotherms and XPS of two activated carbon fibers (ACF) are determined. The micropore structures and surface properties of ACF are investigated.

15. The structure and protonation level of conductive polyaniline (PANI) chemically synthesized in different reactive systems have been investigated using X-ray photoelectron spectroscopy (XPS).

16. Recently the subject of the application of XPS on surface analysis got fast development.

17. Sesbania gum supported palladium compound was synthesized with simple method and characterized by XPS, IR, TG, DTA, TEM etc.

18. The latter was investigated by the phosphomolybdate blue method, high_resolution TEM and XPS spectrum.

19. The amorphous structure, surface morphology and activity center can be determined and characterized by XRD, EXAFS, DSC, SEM, TEM and XPS.

20. Until now, only VBA Language specification, HealthVault Service specification, UI Automation 1.0, and XPS specification 1.0 were covered by CP.

21. The thermal degradation and charring of both larch lignin and manchurian ash lignin in the condensed phase were comparatively investigated by using TGA, FTIR and XPS.

22. Transfer ratios confirm that the monolayer film can be successfully deposited on the hydrophilic aluminum sheet. XPS measurement p…

23. The pigments were characterized by XRD, SEM, EDS and XPS.

24. The analysis of micro organic contamination on the surface of magnetic head by XPS and TOF SIMS is described in this paper.

25. The microstructure, chemical composition and mechanics performance of the TiN films were examined by OM, SEM, XRD, XPS, Scratch Test and Micro Hardness Test.

26. The degradative effect on surface was examined by SEM and XPS ( ESCA ).

27. The binding energy of sulphur in different forms was obtained by XPS.

28. The varieties and features of surface carbon depositions on nickel catalyst were extensively investigated by TPSR, TPD, XPS and pulse reaction methods.EnglishVocabulary.ir

29. The macrostructure, the composition of the crystal phase, the surface ion valency and concentration of the catalysts were investigated by BET, XRD and XPS techniques.

30. A series of supported Mo-based catalysts for methanethiol synthesis from high H 2S-containing syngas were investigated by kinetics and XPS, ESR characterization.

از آنجایی که زبان انگلیسی، فرّار است و بدون مرور، در مدت زمان کوتاهی به فراموشی سپرده می‌شود، می‌توان تا حدی به زبان‌آموزان حق داد؛ اما چاره چیست؟ آیا روشی هست که بتوان در هر روز تعداد زیادی لغت حفظ کرد؟ و معنی فارسی لغت XPS را به حافظهٔ بلندمدت منتقل کرد؟ آیا می توان بزودی شاهد این باشیم که معنی جملات را بدرستی متوجه شد و از آن ها استفاده کرد؟

 

روش برتر یادگیری مؤثر لغت انگلیسی XPS

یادگیری حجم زیادی از لغات، بدون آنکه بتوانید از آن‌ها به درستی استفاده کنید، تاثیر چندانی در مکالمهٔ شما ندارد. لذا باید با شناخت روش‌های یادگیری مؤثر لغات انگلیسی ، لغات را به حافظهٔ بلند مدت بسپارید و یاد بگیرید از لغت‌ها، در جایگاه درستی در جملات، استفاده کنید.

یادگیری لغات در جمله و متن، کدینگ لغت “XPS”، استفاده ازجعبه لایتنربرای حفظ لغت “XPS”، نرم‌افزارهای تحت اندروید و سیستم ios و متون زبان اصلی از روش‌های برتر یادگیری مؤثر لغات انگلیسی است. چند  جمله و مثال برای XPS را در بالا برای شما آورده ایم.

 

چگونه لغت انگلیسی “XPS” را یاد بگیریم و فراموش نکنیم؟

مکالمهٔ هر زبان، متشکل از کلماتی است که طبق قواعد خاص و با ترتیب مشخص چیده شده و با آهنگ و لحن مناسب، بیان می‌شود. بنابراین یک بخش مهم از مکالمهٔ هر زبان، لغات هستند.

اهمیت حفظ لغت XPS در زبان انگلیسی، بر هیچ زبان‌آموزی پوشیده نیست؛ از این رو، آن‌ها سعی در حفظ لغات هرچه بیشتر دارند. اما آیا تعداد لغاتی که حفظ می‌کنند مهم است؟ آیا صرفاً یادگیری لغات، کفایت می‌کند؟ آیا با روش‌های سنتی، به نتیجهٔ مطلوب می‌رسند؟ آیا می‌توانند آن حجم از لغات را در طولانی مدت، در ذهن داشته‌باشند؟ آیا فقط حفظ لغت XPS می‌تواند مفید و کاربردی باشد؟

برای آنکه بتوانید لغت XPS را به شیوه‌ای مؤثر و ماندگار حفظ کنید و از لغت XPS به درستی در مکالمه‌ها و متون، استفاده کنید، باید با شیوه‌های مؤثر یادگیری زبان آشنا شوید. شیوه‌هایی که نه تنها سبب ثبت لغت انگلیسی XPS در حافظهٔ بلندمدت می‌شود، بلکه توانایی استفاده از لغت XPS در متن و مکالمهٔ مقتضی را در شما ایجاد کند.

شیوه‌های یادگیری مؤثّر زبان انگلیسی را یاد بگیرید و اجرا کنید تا بتوانید بدون کلاس درس و معلم، زبان انگلیسی را هرچه بهتر فرا بگیرید. یکی از بهترین این شیوه ها در ذیل برای شما توضیح داده شده است.

 

برای یادگیری مؤثر لغت انگلیسی XPS، لغت XPS را در متن یاد بگیرید

حفظ لغت XPS به تنهایی، هیچ تأثیر مثبتی در مهارت مکالمه ندارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت XPS را در جملات مختلف یاد بگیرد. از این طریق، معانی مختلف لغت XPS با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. در ذیل چند جمله دیگر با کلمه انگلیسی XPS آورده شده است:

1. The XPS spectra of carbon fibers electrochemically oxidized in acetic acid, nitric acid, phosphoric acid, sulphuric acid and ammonium carbonate were fitted by a Gaussian Lorentzian mixed function.

2. X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) indicated that the higher reaction activity of alkyl halide, the more alkyl substitution degree on hydroxyl group of chitosan.

3. The results of XPS and AES analyses showed that on tinplate surface an anticorrosive coordination compound film of laurylamine was formed, and N atoms in laurylamine molecule were coordinated with Sn.

4. By using XPS, before and after the intoxication of mixed oxide catalysts, the various appearance and the composition. valence and chemical mechanism of the active component of catalysts were studied.

5. ATR – IR and XPS spectra verified the occurrence of the grafting.

6. The surface analysis from XPS indicated that the fluorinated component preferentially self – separation at the film – air interface.

7. The films were characterized using XPS, ATR FT IR, GAIR.

8. Analysis by XPS graph obtained silicon atom ratio of oxygen is about 1:1, the results showed that the films were annealed silicon oxide film is rich silicon oxide.

9. Where the iMac is squarish and silver, the XPS One is all black and rectangular, with speakers attached to the sides and a wide glass base.

10. EPS external wall insulation system, XPS external wall insulation system and roof insulation system.

11. The composite was investigated by XRD and XPS, its electrochemical performance as anode active materials for lithium ion batteries was studied, and its chemical mechanism was discussed.

12. The catalyst was characterized by XRD, XPS and IR techniques in order to study the stability and anti-sulfur ability on the processing of the 200 h HDS of thiophene and strengthening sulfurization.

13. Using micro-analysis methods such as XPS and SEM, the mechanism of the modification methods and materials was analyzed and discussed.

14. The nitrogen and water adsorption isotherms and XPS of two activated carbon fibers (ACF) are determined. The micropore structures and surface properties of ACF are investigated.

15. The structure and protonation level of conductive polyaniline (PANI) chemically synthesized in different reactive systems have been investigated using X-ray photoelectron spectroscopy (XPS).

16. Recently the subject of the application of XPS on surface analysis got fast development.

17. Sesbania gum supported palladium compound was synthesized with simple method and characterized by XPS, IR, TG, DTA, TEM etc.

18. The latter was investigated by the phosphomolybdate blue method, high_resolution TEM and XPS spectrum.

19. The amorphous structure, surface morphology and activity center can be determined and characterized by XRD, EXAFS, DSC, SEM, TEM and XPS.

20. Until now, only VBA Language specification, HealthVault Service specification, UI Automation 1.0, and XPS specification 1.0 were covered by CP.

21. The thermal degradation and charring of both larch lignin and manchurian ash lignin in the condensed phase were comparatively investigated by using TGA, FTIR and XPS.

22. Transfer ratios confirm that the monolayer film can be successfully deposited on the hydrophilic aluminum sheet. XPS measurement p…

23. The pigments were characterized by XRD, SEM, EDS and XPS.

24. The analysis of micro organic contamination on the surface of magnetic head by XPS and TOF SIMS is described in this paper.

25. The microstructure, chemical composition and mechanics performance of the TiN films were examined by OM, SEM, XRD, XPS, Scratch Test and Micro Hardness Test.

26. The degradative effect on surface was examined by SEM and XPS ( ESCA ).

27. The binding energy of sulphur in different forms was obtained by XPS.

28. The varieties and features of surface carbon depositions on nickel catalyst were extensively investigated by TPSR, TPD, XPS and pulse reaction methods.EnglishVocabulary.ir

29. The macrostructure, the composition of the crystal phase, the surface ion valency and concentration of the catalysts were investigated by BET, XRD and XPS techniques.

30. A series of supported Mo-based catalysts for methanethiol synthesis from high H 2S-containing syngas were investigated by kinetics and XPS, ESR characterization.

How to use “XPS” in a sentence?

Example sentences with the word “XPS”. “XPS” example sentences.

“XPS?” What does this mean? One word for example: “XPS” by itself doesn’t communicate much. It could mean any of these things.

These are just examples. The single word “XPS”, by itself, isn’t enough to make communication clear. You need to learn sentences, MANY sentences!

Also a common weakness in writing and using the word  “XPS” is the lack of varied sentences. Becoming aware of three general types of sentences can help you vary the sentences with the word “XPS” in your writing.

So here are some sentences with “XPS”. You can see simple sentences  with “XPS” , compound sentences with the word “XPS” and complex sentences with XPS below.

Learning More About The English Word “XPS” Faster Through Complete Sentences

Sentences are everywhere. That’s right. I don’t know if you’ve noticed lately, but they’re all around you! They’re in books and on the radio. You’re reading one right now.

This is a sentence. Here’s another one! Without sentences, language doesn’t really work.

When you first started learning English, you may have memorized lists of words. For example you can see English meaning  of  “XPS” , or Persian meaning of “XPS”. But now that you have a better understanding of the language, there’s a better way for you to learn sentences with XPS.

True, there are still words that you don’t know. But if you learn whole sentences, instead of words by themselves, you can learn a lot faster!

I’m going to show you another English Sentences Focusing on the word “XPS” and XPS Word Families:

Recent Examples the Word “XPS” on the Web

1. The XPS spectra of carbon fibers electrochemically oxidized in acetic acid, nitric acid, phosphoric acid, sulphuric acid and ammonium carbonate were fitted by a Gaussian Lorentzian mixed function.

2. X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) indicated that the higher reaction activity of alkyl halide, the more alkyl substitution degree on hydroxyl group of chitosan.

3. The results of XPS and AES analyses showed that on tinplate surface an anticorrosive coordination compound film of laurylamine was formed, and N atoms in laurylamine molecule were coordinated with Sn.

4. By using XPS, before and after the intoxication of mixed oxide catalysts, the various appearance and the composition. valence and chemical mechanism of the active component of catalysts were studied.

5. ATR – IR and XPS spectra verified the occurrence of the grafting.

6. The surface analysis from XPS indicated that the fluorinated component preferentially self – separation at the film – air interface.

7. The films were characterized using XPS, ATR FT IR, GAIR.

8. Analysis by XPS graph obtained silicon atom ratio of oxygen is about 1:1, the results showed that the films were annealed silicon oxide film is rich silicon oxide.

9. Where the iMac is squarish and silver, the XPS One is all black and rectangular, with speakers attached to the sides and a wide glass base.

10. EPS external wall insulation system, XPS external wall insulation system and roof insulation system.

11. The composite was investigated by XRD and XPS, its electrochemical performance as anode active materials for lithium ion batteries was studied, and its chemical mechanism was discussed.

12. The catalyst was characterized by XRD, XPS and IR techniques in order to study the stability and anti-sulfur ability on the processing of the 200 h HDS of thiophene and strengthening sulfurization.

13. Using micro-analysis methods such as XPS and SEM, the mechanism of the modification methods and materials was analyzed and discussed.

14. The nitrogen and water adsorption isotherms and XPS of two activated carbon fibers (ACF) are determined. The micropore structures and surface properties of ACF are investigated.

15. The structure and protonation level of conductive polyaniline (PANI) chemically synthesized in different reactive systems have been investigated using X-ray photoelectron spectroscopy (XPS).

16. Recently the subject of the application of XPS on surface analysis got fast development.

17. Sesbania gum supported palladium compound was synthesized with simple method and characterized by XPS, IR, TG, DTA, TEM etc.

18. The latter was investigated by the phosphomolybdate blue method, high_resolution TEM and XPS spectrum.

19. The amorphous structure, surface morphology and activity center can be determined and characterized by XRD, EXAFS, DSC, SEM, TEM and XPS.

20. Until now, only VBA Language specification, HealthVault Service specification, UI Automation 1.0, and XPS specification 1.0 were covered by CP.

21. The thermal degradation and charring of both larch lignin and manchurian ash lignin in the condensed phase were comparatively investigated by using TGA, FTIR and XPS.

22. Transfer ratios confirm that the monolayer film can be successfully deposited on the hydrophilic aluminum sheet. XPS measurement p…

23. The pigments were characterized by XRD, SEM, EDS and XPS.

24. The analysis of micro organic contamination on the surface of magnetic head by XPS and TOF SIMS is described in this paper.

25. The microstructure, chemical composition and mechanics performance of the TiN films were examined by OM, SEM, XRD, XPS, Scratch Test and Micro Hardness Test.

26. The degradative effect on surface was examined by SEM and XPS ( ESCA ).

27. The binding energy of sulphur in different forms was obtained by XPS.

28. The varieties and features of surface carbon depositions on nickel catalyst were extensively investigated by TPSR, TPD, XPS and pulse reaction methods.EnglishVocabulary.ir

29. The macrostructure, the composition of the crystal phase, the surface ion valency and concentration of the catalysts were investigated by BET, XRD and XPS techniques.

30. A series of supported Mo-based catalysts for methanethiol synthesis from high H 2S-containing syngas were investigated by kinetics and XPS, ESR characterization.

بازی یادگیری زبان انگلیسی