Use “X-rays” in a sentence | “X-rays” sentence examples

یادگیری لغت X-rays در جمله و متن؛ یک روش موثر برای حفظ لغت X-rays

اساتید زبان همیشه شاهد اعتراضات زبان‌آموزان هستند که در حفظ لغات ناکام‌اند و معمولاً جملات زیر را از زبان‌آموزان می‌شنوند:

– نمی‌توانم معنی لغت سخت X-rays را یاد بگیرم؛

– معنی لغت X-rays را به زودی فراموش می‌کنم؛

– نمی‌توانم تعداد زیادی لغت در بازهٔ زمانی کوتاه حفظ کنم؛

– نمی‌توانم معنی لغت X-rays را متناسب با متن تشخیص دهم؛

–  معنی انگلیسی لغت X-rays  را حتی می دانم ولی نمی توانم بازهم از آن در مکالمه استفاده کنم؛

– معنی و مفهوم کلمه X-rays را که در جملات ذیل بکار رفته است متوجه نمی شوم:

1. I’m going to hospital for an X-rays.

2. We beamed the X-rays through the material.

3. X-rays have confirmed that he has not broken any bones.

4. X-rays are used by doctors to examine the bones or organs inside our body.

5. Soft tissue, such as flesh, allows X-rays through.

6. Vast amounts of energy, from X-rays right through the spectrum down to radio waves, are escaping into space.

7. X-rays are beamed through the patient’s body.

8. Can you come in for the X-rays on Friday?

9. X-rays can penetrate many objects.

10. The X-rays showed that she’s in the clear.

11. The airport X-rays all unaccompanied baggage.

12. The X-rays showed some slight abnormality.

13. If necessary X-rays and blood tests will also be used to aid diagnosis.

14. The overuse of X-rays may be causing 250 deaths each year.

15. Her X-rays and CAT scans were normal.

16. The doctor studied the X-rays of her lungs.

17. X-rays of affected joints may reveal erosions of bone and punched-out lesions representing urate deposits.

18. X-rays were taken but proved inconclusive.

19. X-rays showed no fractures in his leg.

20. Kemp was taken to the hospital for X-rays of his arm.

21. The doctor doesn’t think I’ve broken a bone but he’s waiting to see the X-rays.

22. This remarkable technology provides far greater clarity than conventional x-rays.

23. I had to go back for my checkup; they’d lost my X-rays.

23. EnglishVocabulary.ir is a online sentence dictionary, on which you can find good sentences for a large number of words.

24. She looked questioningly at the doctor as he studied her X-rays.

25. The silver inlays show up as pale areas because they are denser than brass to X-rays.

26. He also experimented with photography, and did significant early work with X-rays from 1896, and with radio waves from 1897.

27. Fire a high energy electron beam at a metal target and bremsstrahlung effect produces intense X-rays.

28. Software being produced by scientists at Manchester University will allow the Super-Cosmos equipment to spot particular features on X-rays every time.

29. Spencer may play against the Nuggets, pending the results of X-rays and an MRI….

30. Other forms of electromagnetic radiation include radio, microwaves and X-rays.

از آنجایی که زبان انگلیسی، فرّار است و بدون مرور، در مدت زمان کوتاهی به فراموشی سپرده می‌شود، می‌توان تا حدی به زبان‌آموزان حق داد؛ اما چاره چیست؟ آیا روشی هست که بتوان در هر روز تعداد زیادی لغت حفظ کرد؟ و معنی فارسی لغت X-rays را به حافظهٔ بلندمدت منتقل کرد؟ آیا می توان بزودی شاهد این باشیم که معنی جملات را بدرستی متوجه شد و از آن ها استفاده کرد؟

 

روش برتر یادگیری مؤثر لغت انگلیسی X-rays

یادگیری حجم زیادی از لغات، بدون آنکه بتوانید از آن‌ها به درستی استفاده کنید، تاثیر چندانی در مکالمهٔ شما ندارد. لذا باید با شناخت روش‌های یادگیری مؤثر لغات انگلیسی ، لغات را به حافظهٔ بلند مدت بسپارید و یاد بگیرید از لغت‌ها، در جایگاه درستی در جملات، استفاده کنید.

یادگیری لغات در جمله و متن، کدینگ لغت “X-rays”، استفاده ازجعبه لایتنربرای حفظ لغت “X-rays”، نرم‌افزارهای تحت اندروید و سیستم ios و متون زبان اصلی از روش‌های برتر یادگیری مؤثر لغات انگلیسی است. چند  جمله و مثال برای X-rays را در بالا برای شما آورده ایم.

 

چگونه لغت انگلیسی “X-rays” را یاد بگیریم و فراموش نکنیم؟

مکالمهٔ هر زبان، متشکل از کلماتی است که طبق قواعد خاص و با ترتیب مشخص چیده شده و با آهنگ و لحن مناسب، بیان می‌شود. بنابراین یک بخش مهم از مکالمهٔ هر زبان، لغات هستند.

اهمیت حفظ لغت X-rays در زبان انگلیسی، بر هیچ زبان‌آموزی پوشیده نیست؛ از این رو، آن‌ها سعی در حفظ لغات هرچه بیشتر دارند. اما آیا تعداد لغاتی که حفظ می‌کنند مهم است؟ آیا صرفاً یادگیری لغات، کفایت می‌کند؟ آیا با روش‌های سنتی، به نتیجهٔ مطلوب می‌رسند؟ آیا می‌توانند آن حجم از لغات را در طولانی مدت، در ذهن داشته‌باشند؟ آیا فقط حفظ لغت X-rays می‌تواند مفید و کاربردی باشد؟

برای آنکه بتوانید لغت X-rays را به شیوه‌ای مؤثر و ماندگار حفظ کنید و از لغت X-rays به درستی در مکالمه‌ها و متون، استفاده کنید، باید با شیوه‌های مؤثر یادگیری زبان آشنا شوید. شیوه‌هایی که نه تنها سبب ثبت لغت انگلیسی X-rays در حافظهٔ بلندمدت می‌شود، بلکه توانایی استفاده از لغت X-rays در متن و مکالمهٔ مقتضی را در شما ایجاد کند.

شیوه‌های یادگیری مؤثّر زبان انگلیسی را یاد بگیرید و اجرا کنید تا بتوانید بدون کلاس درس و معلم، زبان انگلیسی را هرچه بهتر فرا بگیرید. یکی از بهترین این شیوه ها در ذیل برای شما توضیح داده شده است.

 

برای یادگیری مؤثر لغت انگلیسی X-rays، لغت X-rays را در متن یاد بگیرید

حفظ لغت X-rays به تنهایی، هیچ تأثیر مثبتی در مهارت مکالمه ندارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت X-rays را در جملات مختلف یاد بگیرد. از این طریق، معانی مختلف لغت X-rays با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. در ذیل چند جمله دیگر با کلمه انگلیسی X-rays آورده شده است:

1. I’m going to hospital for an X-rays.

2. We beamed the X-rays through the material.

3. X-rays have confirmed that he has not broken any bones.

4. X-rays are used by doctors to examine the bones or organs inside our body.

5. Soft tissue, such as flesh, allows X-rays through.

6. Vast amounts of energy, from X-rays right through the spectrum down to radio waves, are escaping into space.

7. X-rays are beamed through the patient’s body.

8. Can you come in for the X-rays on Friday?

9. X-rays can penetrate many objects.

10. The X-rays showed that she’s in the clear.

11. The airport X-rays all unaccompanied baggage.

12. The X-rays showed some slight abnormality.

13. If necessary X-rays and blood tests will also be used to aid diagnosis.

14. The overuse of X-rays may be causing 250 deaths each year.

15. Her X-rays and CAT scans were normal.

16. The doctor studied the X-rays of her lungs.

17. X-rays of affected joints may reveal erosions of bone and punched-out lesions representing urate deposits.

18. X-rays were taken but proved inconclusive.

19. X-rays showed no fractures in his leg.

20. Kemp was taken to the hospital for X-rays of his arm.

21. The doctor doesn’t think I’ve broken a bone but he’s waiting to see the X-rays.

22. This remarkable technology provides far greater clarity than conventional x-rays.

23. I had to go back for my checkup; they’d lost my X-rays.

23. EnglishVocabulary.ir is a online sentence dictionary, on which you can find good sentences for a large number of words.

24. She looked questioningly at the doctor as he studied her X-rays.

25. The silver inlays show up as pale areas because they are denser than brass to X-rays.

26. He also experimented with photography, and did significant early work with X-rays from 1896, and with radio waves from 1897.

27. Fire a high energy electron beam at a metal target and bremsstrahlung effect produces intense X-rays.

28. Software being produced by scientists at Manchester University will allow the Super-Cosmos equipment to spot particular features on X-rays every time.

29. Spencer may play against the Nuggets, pending the results of X-rays and an MRI….

30. Other forms of electromagnetic radiation include radio, microwaves and X-rays.

How to use “X-rays” in a sentence?

Example sentences with the word “X-rays”. “X-rays” example sentences.

“X-rays?” What does this mean? One word for example: “X-rays” by itself doesn’t communicate much. It could mean any of these things.

These are just examples. The single word “X-rays”, by itself, isn’t enough to make communication clear. You need to learn sentences, MANY sentences!

Also a common weakness in writing and using the word  “X-rays” is the lack of varied sentences. Becoming aware of three general types of sentences can help you vary the sentences with the word “X-rays” in your writing.

So here are some sentences with “X-rays”. You can see simple sentences  with “X-rays” , compound sentences with the word “X-rays” and complex sentences with X-rays below.

Learning More About The English Word “X-rays” Faster Through Complete Sentences

Sentences are everywhere. That’s right. I don’t know if you’ve noticed lately, but they’re all around you! They’re in books and on the radio. You’re reading one right now.

This is a sentence. Here’s another one! Without sentences, language doesn’t really work.

When you first started learning English, you may have memorized lists of words. For example you can see English meaning  of  “X-rays” , or Persian meaning of “X-rays”. But now that you have a better understanding of the language, there’s a better way for you to learn sentences with X-rays.

True, there are still words that you don’t know. But if you learn whole sentences, instead of words by themselves, you can learn a lot faster!

I’m going to show you another English Sentences Focusing on the word “X-rays” and X-rays Word Families:

Recent Examples the Word “X-rays” on the Web

1. I’m going to hospital for an X-rays.

2. We beamed the X-rays through the material.

3. X-rays have confirmed that he has not broken any bones.

4. X-rays are used by doctors to examine the bones or organs inside our body.

5. Soft tissue, such as flesh, allows X-rays through.

6. Vast amounts of energy, from X-rays right through the spectrum down to radio waves, are escaping into space.

7. X-rays are beamed through the patient’s body.

8. Can you come in for the X-rays on Friday?

9. X-rays can penetrate many objects.

10. The X-rays showed that she’s in the clear.

11. The airport X-rays all unaccompanied baggage.

12. The X-rays showed some slight abnormality.

13. If necessary X-rays and blood tests will also be used to aid diagnosis.

14. The overuse of X-rays may be causing 250 deaths each year.

15. Her X-rays and CAT scans were normal.

16. The doctor studied the X-rays of her lungs.

17. X-rays of affected joints may reveal erosions of bone and punched-out lesions representing urate deposits.

18. X-rays were taken but proved inconclusive.

19. X-rays showed no fractures in his leg.

20. Kemp was taken to the hospital for X-rays of his arm.

21. The doctor doesn’t think I’ve broken a bone but he’s waiting to see the X-rays.

22. This remarkable technology provides far greater clarity than conventional x-rays.

23. I had to go back for my checkup; they’d lost my X-rays.

23. EnglishVocabulary.ir is a online sentence dictionary, on which you can find good sentences for a large number of words.

24. She looked questioningly at the doctor as he studied her X-rays.

25. The silver inlays show up as pale areas because they are denser than brass to X-rays.

26. He also experimented with photography, and did significant early work with X-rays from 1896, and with radio waves from 1897.

27. Fire a high energy electron beam at a metal target and bremsstrahlung effect produces intense X-rays.

28. Software being produced by scientists at Manchester University will allow the Super-Cosmos equipment to spot particular features on X-rays every time.

29. Spencer may play against the Nuggets, pending the results of X-rays and an MRI….

30. Other forms of electromagnetic radiation include radio, microwaves and X-rays.

بازی یادگیری زبان انگلیسی